Stenungsund, Tjörn och Orust FN-förening

UNPA och Agenda 2030

[Europaparlamentet rekommenderar rådet] att förespråka att det inom FN-systemet upprättas en parlamentarisk församling i syfte att göra de globala styrelseformerna mer demokratiska till sin karaktär, öka deras demokratiska ansvarsskyldighet och öppenhet och göra det möjligt att öka medborgarnas deltagande i FN:s verksamhet och i synnerhet att bidra till det framgångsrika genomförandet av FN:s agenda 2030 och målen för hållbar utveckling.

Utdrag ur resolution antagen av Europaparlamentet 5 juli 2018

En UNPA skulle kunna fungera som ett politiskt nav för genomförandet av Agenda 2030 och för det globala utvecklingsarbetet även bortom år 2030. Genom att erbjuda en plattform för demokratiska processer utifrån globala perspektiv och intressen skulle en UNPA kunna kanalisera såväl politikens som det globala civilsamhällets röster in i omställningsarbetet för en mer hållbar värld.

Men en UNPA skulle inte bara vara ett verktyg för ett mer framgångsrikt genomförande av Agenda 2030. Delmål 16.6 och 16.7 bör tolkas som att en UNPA också skulle vara ett mål i sig. Där ställs krav på världssamhället att “bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer” (delmål 16.6, kursivering tillagd) samt att “säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer” (delmål 16.7). Själva ordet ”demokrati” nämns inte, men i ljuset av de mänskliga rättigheternas dokument och FN:s ställningstagande för demokratin i andra sammanhang, bör tolkningen rimligen vara att dessa delmål syftar på uppbyggandet av demokratiska institutioner, från lokal till global nivå. I dagsläget saknas demokratiska institutioner på global nivå. Upprättandet av en UNPA skulle råda bot på detta.