fbpx

Vi samarbetar internationellt

Vi stöttar den globala FN-rörelsen och samarbetar för en bättre värld. Tillsammans med andra FN-förbund på olika platser i världen arbetar vi för mänskliga rättigheter, jämställdhet, hållbar utveckling, klimatet och för att uppnå social och ekonomisk rättvisa.

Tillsammans med tre systerförbund runt om i världen bedriver Svenska FN-förbundet internationellt utvecklingssamarbete, som du kan stödja genom att bli medlem i Svenska FN-förbundet. Vårt utvecklingssamarbete har som mål att stärka deltagandet för ungdomar och civilsamhälle i beslutsfattande processer för mänskliga rättigheter och genomförandet av de globala målen på lokal nivå och nationell nivå. För att uppfylla detta mål ingår de systerförbund som vi samarbetar med i ett gemensamt program med fokus på att stärka civilsamhällets arbete för hållbar utveckling och mänsklig säkerhet.

Tanzania

Agenda 2030 och globala målen för hållbar utveckling i Tanzania.

Läs mer

Georgien och Armenien

Inkluderande demokratisering i Georgien och Armenien.

Läs mer

Läs praktikanternas blogg!

Ta del av blogginlägg skrivna av Svenska FN-förbundets internationella praktikanter.

Läs mer
Ungdomar gör samarbetsövning på UNg18

Ungdomsledare för mångfald och inkludering till internationellt projekt

Nu pågår rekryteringen för att hitta ungdomsledare för ett ny satsning om inkludering och mångfald. Tillsammans med FN-förbunden i Georgien, Albanien, Armenien, Danmark, Finland och Slovenien utvecklar vi ett gemensamt projekt för ungdomsengagemang om inkludering och mångfald med aktiviteter våren 2024! Vill du veta mer om projektet? Läs mer

Viktiga delar i Svenska FN-förbundets internationella utvecklingssamarbete

Arbetet med våra systerförbund styrs av strategin för vårt internationella utvecklingssamarbete 2022-2027. Viktiga delar i strategin är följande:

Rättighetsperspektiv och principen om att ingen ska lämnas utanför

Alla människor ska kunna vara involverade i Svenska FN-förbundets internationella utvecklingssamarbete på lika villkor och under samma förutsättningar, oavsett kön eller könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Svenska FN-förbundets utvecklingssamarbete med FN-förbund i andra länder utgår från de mänskliga rättigheterna. Rättighetsperspektivet ger en rättslig grund och principer som vägleder arbetet. Det syftar till att uppnå hållbara resultat genom att fokusera på grundläggande orsaker till fattigdom, bidra till aktivt och meningsfullt deltagande bland dem som berörs, samt säkerställa inkludering av personer i utsatta situationer. Med rättighetsperspektivet som utgångspunkt arbetar vi med att integrera marginaliserade gruppers rätt och möjlighet att delta i samhällsutvecklingen.

Tillsammans med våra systerförbund verkar vi långsiktigt för att ge flickor och pojkar, kvinnor och män, egenmakt att hävda sina mänskliga rättigheter och att bygga kapacitet hos de som är skyldiga att respektera, främja, skydda och uppfylla dessa rättigheter.

Agenda 2030

Svenska FN-förbundets internationella utvecklingssamarbete genomsyras av och bidrar till uppfyllandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling genom civilsamhällesengagemang och globalt partnerskap.

Svenska FN-förbundets tematiska fokus är i linje med och har som syfte att accelerera arbetet för att uppnå Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling genom civilsamhällesengagemang.

Tematiska fokus

Svenska FN-förbundets internationella utvecklingssamarbete genomsyras av följande tematiska fokus.

Främja Jämställdhet & Jämlikhet
Vi ser ökade ekonomiska klyftor i Sverige såväl som i andra länder, vilket får negativa konsekvenser på jämställdhet och jämlikhet. Detta är centrala frågor med stark koppling till valmöjlighet, egenmakt och materiella resurser. Därtill är det frågor om mänskliga rättigheter och samhällsutveckling.Svenska FN-förbundet vill se ett mer jämlikt samhälle och framhåller vikten av att allt arbete inom ramen för det internationella utvecklingssamarbetet ska bidra till ökad jämställdhet och jämlikhet. Svenska FN-förbundet verkar tillsammans med sina systerförbund för kvinnors och flickors åtnjutande av de mänskliga rättigheterna i alla initiativ, samt för genomförandet av särskilda jämställdhets- och jämlikhetsprojekt utifrån respektive lands förutsättningar och behov.

Främja inkluderande demokratiutveckling och mänskliga rättigheter
Globalt har vi sett en trend där inskränkningar sker i det demokratiska utrymmet och rättsstatens principer. Det krävs ökade satsningar för att motverka denna trend. Demokratisk samhällsutveckling är nödvändig för att mänskliga rättigheter ska respekteras och förverkligas. Civilsamhällets arbete är en hörnsten för en välfungerande demokrati och avgörande för att FN-systemet ska kunna få en heltäckande bild av medlemsländernas efterlevnad av olika konventionsåtaganden. Här har den globala FN-rörelsen en avgörande roll att granska och påverka staters respekt för och införlivande av mänskliga rättigheter.Inom ramen för Svenska FN-förbundets internationella utvecklingssamarbete arbetar vi för att främja en inkluderande demokratisering och för att mänskliga rättigheter efterlevs. Tillsammans med våra systerförbund tillhandahåller vi verktyg för att fler människor ska kunna hävda och försvara sina rättigheter, bland annat genom att stärka civilsamhällets och ungdomars deltagande i beslutsfattande processer.

Bygga förtroende
Runt om i världen såväl som inom ramen för vårt internationella utvecklingssamarbete ser vi krafter som underminerar det internationella samarbetets trovärdighet samt FN:s värderingar och principer. Exempelvis ser vi en ökad nationalism, spridning av desinformation och polarisering av samhället i våra partnerländer. Den globala FN-rörelsen har en viktig uppgift att vända utvecklingen. Det innefattar att skapa förtroende hos den enskilde individen för det internationella samarbetet och för FN samt att främja respekten för det folkrättsliga regelverket.Inom Svenska FN-förbundets internationella utvecklingssamarbete genomförs förtroendeskapande insatser för fredliga och inkluderande samhällen. Svenska FN-förbundet främjar fred- och säkerhet genom att skapa förutsättningar för förtroendeskapande dialog inom och mellan länder. Svenska FN-förbundet arbetar särskilt med att öka förtroendet och interaktionen mellan ungdomar som en åtgärd för att stimulera de rätta förutsättningarna för bättre relationer mellan grupper från olika regioner och bakgrunder.

Bekämpa Klimatförändringarna
För att möta de globala utmaningar som klimatförändringarna innebär behövs internationellt samarbete och koordinerat, gemensamt agerande från FN. Den globala FN-rörelsen är en viktig aktör för att främja och stötta detta arbete. Vi ser potential hos den globala FN-rörelsen att informera och utbilda om FN:s arbete för att bekämpa klimatförändringarna.Svenska FN-förbundet arbetar tillsammans med våra systerförbund för att bekämpa klimatförändringarna och begränsa dess effekter. Svenska FN-förbundet strävar även efter att tillsammans med våra systerförbund inkludera ett klimatperspektiv i alla initiativ för att bygga resiliens och kapacitet utifrån respektive lands förutsättningar och behov. Svenska FN-förbundet stärker nu sitt påverkans- och opinionsbildningsarbete och mobiliserar sina målgrupper för klimatet. På detta sätt når och engagerar vi nya målgrupper, inte minst unga.

Långsiktighet och lokal förankring

Tillsammans med våra systerförbund arbetar vi för en hållbar utveckling genom långsiktigt engagemang och samarbete. Vårt utvecklingssamarbete med andra FN-förbund i världen implementeras av lokal personal som känner till förhållanden och behov. Denna kunskap är ofta helt avgörande för att ett projekt ska lyckas och nå goda resultat. I centrum för arbetet finns människor som är förändringsaktörer i sina och andras liv.

Kvalitetssäkring

Svenska FN-förbundet har ett omfattande kvalitetssäkringsarbete på alla nivåer i vår verksamhet för att säkerställa goda resultat och avtalsefterlevnad. Det omfattar vår egen verksamhet såväl som verksamheten hos våra samarbetsorganisationer i de länder där vi verkar. Vårt internationella utvecklingssamarbete styrs dels av interna regler och riktlinjer, dels av externa regler och krav från finansiärer. Vårt arbete med att säkerställa att vi lever upp till högt satta krav och förväntningar ses ständigt över.

Svenska FN-förbundet har tydliga avtal med våra samarbetspartners och arbetar kontinuerligt med att stärka våra samarbetsorganisationers organisatoriska kapacitet. Den ekonomiska förvaltningen av vårt internationella utvecklingssamarbete styrs av principerna om öppenhet, konsekvens, ansvarsskyldighet och integritet. Vi har nolltolerans mot alla former av korruption och har externa och interna granskningsfunktioner på plats. Svenska FN-förbundets strategi mot korruption är att alltid förhindra, aldrig acceptera, alltid informera och alltid agera vid misstanke om misskötsel. Vi har även fokus på förebyggande arbete för att motverka och upptäcka bedrägerier och korruption i tid. I händelse av misskötsel finns tydliga riktlinjer för hur vi ska agera.

Bli medlem

Bli medlem och stöd vårt internationella utvecklingssamarbete.

Bli medlem >