Vi samarbetar med FN-förbund världen över

Vi stöttar den globala FN-rörelsen och samarbetar för en bättre värld. Tillsammans med andra FN-förbund på olika platser i världen arbetar vi för mänskliga rättigheter, jämställdhet, att förebygga konflikt, uppnå social och ekonomisk rättvisa och för en hållbar utveckling.

Tillsammans med fyra systerförbund runt om i världen bedriver Svenska FN-förbundet internationellt utvecklingssamarbete. Vårt utvecklingssamarbete har som mål att stärka deltagandet för ungdomar och civilsamhälle i beslutsfattande processer för konfliktlösning, mänskliga rättigheter och genomförandet av de globala målen på lokal nivå och nationell nivå.

För att uppfylla detta mål ingår de systerförbund som vi samarbetar med i ett gemensamt program med fokus på att stärka civilsamhällets arbete för hållbar utveckling och mänsklig säkerhet. Vårt övergripande program är därefter uppdelat i tre underprogram, med olika fokusfrågor och regioner:

Vi erbjuder dessutom praktikplatser hos våra systerförbund i Södra Kaukasien och Östafrika genom Sidas internationella praktikantprogram.

Viktiga delar i Svenska FN-förbundets internationella utvecklingssamarbete

Rättighetsperspektiv
Svenska FN-förbundets utvecklingssamarbete med FN-förbund i andra länder utgår från de mänskliga rättigheterna. Rättighetsperspektivet ger en rättslig grund och principer som vägleder arbetet. Det syftar till att uppnå hållbara resultat genom att fokusera på grundläggande orsaker till fattigdom, bidra till aktivt och meningsfullt deltagande bland dem som berörs, samt säkerställa inkludering av personer i utsatta situationer. Med rättighetsperspektivet som utgångspunkt arbetar vi med att integrera marginaliserade gruppers rätt och möjlighet att delta i samhällsutvecklingen. Tillsammans med våra systerförbund verkar vi långsiktigt för att ge flickor och pojkar, kvinnor och män, egenmakt att hävda sina mänskliga rättigheter och att bygga kapacitet hos de som är skyldiga att respektera, främja, skydda och uppfylla dessa rättigheter.

Agenda 2030
Inom ramen för vårt internationella utvecklingssamarbete och Agenda 2030 bidrar vi till stärkt partnerskap och ledarskap, ökad kunskap och engagemang hos civilsamhället som är en viktig aktör i arbetet för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

Svenska FN-förbundets utvecklingssamarbete med andra FN-förbund genomsyras av de tematiska prioriteringar som finns inom svenskt bistånd vilka relaterar starkt till de 17 globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030:

  • Jämställdhet & Jämlikhet
    Jämställdhet är en mänsklig rättighet och en förutsättning för att uppnå demokratiska samhällen. Svenska FN-förbundet internationella utvecklingssamarbete verkar för ett jämställt och jämlikt samhälle där alla människor har samma rättigheter, möjligheter och förutsättningar. Att främja kvinnor, flickor, män och pojkars rätt att fatta egna beslut, som att bestämma över sina egna kroppar och styra över sina liv, är grundläggande i vårt arbete.
  • Miljö & klimat
    Svenska FN-förbundet arbetar tillsammans med våra systerförbund för ett hållbart användande av världens resurser. Vi bidrar till ett hållbart nyttjande av naturresurser och till att begränsa klimatförändringarna och dess effekter.
  • Demokrati & mänskliga rättigheter
    Det civila samhället spelar en avgörande roll i sitt löpande arbete av att ge människor handlingskraft att hävda och försvara sina rättigheter. Tillsammans med våra systerförbund arbetar vi för att främja en inkluderande demokratisering och verka för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Detta arbete görs bland annat genom att stärka civilsamhälle och ungdomar i beslutsfattande processer.

Långsiktighet och lokal förankring
Tillsammans med våra systerförbund arbetar vi för en hållbar utveckling genom långsiktigt engagemang och samarbete. Vårt utvecklingssamarbete med andra FN-förbund i världen implementeras av lokal personal som känner till förhållanden och behov. Denna kunskap är ofta helt avgörande för att ett projekt ska lyckas och nå goda resultat. I centrum för arbetet finns människor som är förändringsaktörer i sina och andras liv.

Kvalitetssäkring
Svenska FN-förbundet har ett omfattande kvalitetssäkringsarbete på alla nivåer i vår verksamhet för att säkerställa goda resultat. Det omfattar vår egen verksamhet såväl som hos våra samarbetsorganisationer i de länder där vi verkar.

Vårt internationella utvecklingssamarbete styrs dels av interna regler och riktlinjer dels av externa regler och krav från Sida och andra finansiärer. Vårt arbete med att säkerställa att vi lever upp till högt satta krav och förväntningar ses ständigt över och vi är en lärande organisation som alltid strävar efter att förbättras. Vi har tydliga avtal med våra samarbetspartners och arbetar kontinuerligt med att stärka våra partnerorganisationers institutionella kapacitet.

Den ekonomiska förvaltningen för vårt internationella utvecklingssamarbete styrs av principerna om öppenhet, konsekvens, ansvarsskyldighet och integritet. Vi har nolltolerans mot alla former av korruption och har externa och interna granskningsfunktioner på plats. Svenska FN-förbundets strategi mot korruption är att alltid förhindra, aldrig acceptera, alltid informera och alltid agera vid misstanke om misskötsel. Vi har även ett fokus på förebyggande arbete för att motverka och i tid upptäcka bedrägerier och korruption. I händelse av misskötsel finns tydliga riktlinjer för hur vi ska agera.

Bli medlem

Som medlem kan du söka till våra internationella praktikantprogram

Bli medlem >

Förtroendeskapande

Så samarbetar vi för fredsbyggande i DR Kongo.

Läs mer

Demokratisering

Så ökar vi aktivism i södra Kaukasien.

Läs mer

Internationell praktik

Vi erbjuder praktikplatser hos våra systerförbund.

Läs mer

FN-förbundet i Armenien

Vi samarbetar med FN-förbundet i Armenien.

Läs mer

FN-förbundet i DR Kongo

Vi samarbetar med FN-förbundet i Demokratiska republiken Kongo.

Läs mer

FN-förbundet i Georgien

Vi samarbetar med FN-förbundet i Georgien.

Läs mer

FN-förbundet i Tanzania

Vi samarbetar med FN-förbundet i Tanzania.

Läs mer

WFUNA

Vi ingår i FN-förbundens världsfederation - World Federation of United Nations Associations.

Besök WFUNA:s webbplats