Vi granskar och påverkar

 

Mänskliga rättigheter

Vi tittar närmare på hur Sverige följer sina internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och pekar på områden där FN kräver mer handlingskraft av regeringen.

Vi samordnar ett nätverk för mänskliga rättigheter. Inom nätverket finns sju olika arbetsgrupper som sammanställer parallellrapporter, en för varje konvention. Varje arbetsgrupp samordnas av en organisation som ansvarar för den slutliga parallellrapporten. Vi ansvarar för arbetet med FN:s konvention om rasism och därmed även för parallellrapporten till rasdiskrimineringskommittén, som senast granskade Sverige i augusti 2013. Läs mer om den senaste granskningen här.

Inom ramen för MR-nätverkets arbete med parallellrapportering har vi även sammanställt en alternativ rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter. Rapporten lämnades in till MR-rådet i juni 2014 med stöd av 32 andra organisationer.

Vi arbetar med att bilda opinion om FN:s arbete med mänskliga rättigheter. Vi tittar särskilt på reformer av FN:s MR-mekanismer och strategier mot rasism och etnisk diskriminering. Frågorna lyfts fram genom seminarier, debattartiklar, skrivelser och remissyttranden. Här kan du läsa debattartiklar och utlåtanden.

 

Fred säkerhet och nedrustning

Genom opinionsbildning och påverkansarbete vill vi att Sverige stärker sin roll inom FN:s arbete för fred och säkerhet och fullföljer internationella åtaganden. En del av detta arbete sker genom vår namninsamling för en minfri värld genom ett ökat svenskt stöd. Vi har kunskapen och verktygen för att röja minor men viljan och de ekonomiska resurserna saknas.

Inom ramen för vårt arbete med fred, säkerhet och nedrustning bidrar vi även till FN:s generalsekreterares årliga rapport om skyldighet att skydda. I detta arbete finns även möjligheten för dig som medlem att vara med och göra din röst hörd.

 

Hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning

Genom opinionsbildning och påverkansarbete vill vi att Sverige ska arbeta mer aktivt med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Med vårt påverkansarbete vill vi bland annat lyfta fram betydelsen av multilateralt samarbete för att nå de globala målen för hållbar utveckling som världens länder har satt upp.