En tydlig tillämpning av lagstiftning krävs.

Tillämpning av lagstiftning som är tydlig och precis krävs för att bekämpa organiserad rasism, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Svenska FN-förbundet lämnade på måndagen sitt yttrande över betänkandet ”Ett förbud mot rasistiska organisationer” (SOU 2021:27).

En parlamentariskt sammansatt kommitté presenterade i våras förslag på ny straffrättslig lagstiftning mot rasistiska organisationer genom införandet av två nya brott i 16 kap. brottsbalken, organiserad rasism och stöd till organiserad rasism. Lagförslaget presenterades som ett preventivt verktyg för att förhindra rasistiska organisationers verksamhet och fäste i samhället.

FN-förbundet understryker i sitt remissvar att grundlagens skydd för åsikts- och mötesfrihet är grundpelare i ett samhälle som vilar på demokratiska värderingar. Dessa rättigheter har också direkt bäring på andra rättigheter, skriver förbundet som ser ett symboliskt värde i införandet av ny lagstiftning som klargör var gränsen går för spridning av rasistiska åsikter och rasistiskt hat som leder till diskriminering.

FN-förbundet betonar samtidigt vikten av att lagstiftningen är rättssäker och går att tillämpa i praktiken. Mot denna bakgrund anser förbundet att det presenterade lagförslaget har vissa brister och frågar vilka situationer det nya lagförslaget skulle komma att användas i.

I dagsläget saknas en precisering av begreppet rasistisk organisation, skriver förbundet. Lagstiftningen måste därför utformas på ett sätt som är tillgänglig och begripligt, för såväl den enskilde som för allmänheten.

FN-förbundet pekar vidare i sitt remissyttrande på att rasistiska organisationers traditionella aktiviteter är på nedåtgång. Samtidigt utvecklas fristående grupperingar och nätverk utan egentlig organisationskultur. Kravet på systematik i förföljelsen av sammanslutningen kan bli svåruppnått när dessa nya former av rasistisk organisering ska prövas enligt det presenterade lagförslaget, anser förbundet.

FN-förbundet anser inte att utredningen i tillräcklig grad har redogjort för varför gällande rätt på området är bristfällig och hur det presenterade lagförslaget skulle bidra till motverkandet av rasistisk organisering. För att värna om principen om allas lika värde och skyddet för mänskliga rättigheter behövs rättssäker lagstiftning med beaktande av internationella åtaganden. Tillämpningen av sådan lagstiftning måste vara det centrala i utformningen, skriver FN-förbundet avslutningsvis.

Svenska FN-förbundet har i en rad inlägg efterlyst mer strikt tillämpning av existerande lagstiftning mot organiserad rasism. Det kan, med rättsväsendets agerande på 1990-talet som modell, göras till exempel genom att vara restriktiv med demonstrationstillstånd, utdöma straff för användning av nazistiska symboler och prioritera anmälningar av misstänkta brott mot hetslagstiftningen.

Svenska FN-förbundet samordnar det svenska civilsamhällets parallellrapportering till FN:s kommitté mot rasdiskriminering samt till FN:s råd för mänskliga rättigheter inom ramen för den så kallade allmänna ländergranskningen (UPR). Läs om förbundets rapporter till FN:s granskningsmekanismer.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

07 november, 2022 / Nyheter

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Parfym, bunkrar och FN-rollspel

07 november, 2022 / Blogg

Förra veckan var vi på besök i Albanien och deras FN-förbund. Det grundades 2016 men är redan en nyckelaktör i civilsamhället för att stärka unga i arbetet för en demokratisk utveckling, mänskliga rättigheter, fred och hållbar utveckling.

Läs mer

FN-skola firar 15 år

30 oktober, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundets verksamhet FN-skola fyller 15 år i höst. Certifieringen stärker gymnasieskolors engagemang för globala frågor och nio skolor som har varit med sedan starten 2007 kan nu fira jubileum.

Läs mer