fbpx
En tydlig tillämpning av lagstiftning krävs.
9 september, 2021 / Nyheter

Bekämpa rasism med tydlig lag och skärpt tillämpning

Tillämpning av lagstiftning som är tydlig och precis krävs för att bekämpa organiserad rasism, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Svenska FN-förbundet lämnade på måndagen sitt yttrande över betänkandet ”Ett förbud mot rasistiska organisationer” (SOU 2021:27).

En parlamentariskt sammansatt kommitté presenterade i våras förslag på ny straffrättslig lagstiftning mot rasistiska organisationer genom införandet av två nya brott i 16 kap. brottsbalken, organiserad rasism och stöd till organiserad rasism. Lagförslaget presenterades som ett preventivt verktyg för att förhindra rasistiska organisationers verksamhet och fäste i samhället.

FN-förbundet understryker i sitt remissvar att grundlagens skydd för åsikts- och mötesfrihet är grundpelare i ett samhälle som vilar på demokratiska värderingar. Dessa rättigheter har också direkt bäring på andra rättigheter, skriver förbundet som ser ett symboliskt värde i införandet av ny lagstiftning som klargör var gränsen går för spridning av rasistiska åsikter och rasistiskt hat som leder till diskriminering.

FN-förbundet betonar samtidigt vikten av att lagstiftningen är rättssäker och går att tillämpa i praktiken. Mot denna bakgrund anser förbundet att det presenterade lagförslaget har vissa brister och frågar vilka situationer det nya lagförslaget skulle komma att användas i.

I dagsläget saknas en precisering av begreppet rasistisk organisation, skriver förbundet. Lagstiftningen måste därför utformas på ett sätt som är tillgänglig och begripligt, för såväl den enskilde som för allmänheten.

FN-förbundet pekar vidare i sitt remissyttrande på att rasistiska organisationers traditionella aktiviteter är på nedåtgång. Samtidigt utvecklas fristående grupperingar och nätverk utan egentlig organisationskultur. Kravet på systematik i förföljelsen av sammanslutningen kan bli svåruppnått när dessa nya former av rasistisk organisering ska prövas enligt det presenterade lagförslaget, anser förbundet.

FN-förbundet anser inte att utredningen i tillräcklig grad har redogjort för varför gällande rätt på området är bristfällig och hur det presenterade lagförslaget skulle bidra till motverkandet av rasistisk organisering. För att värna om principen om allas lika värde och skyddet för mänskliga rättigheter behövs rättssäker lagstiftning med beaktande av internationella åtaganden. Tillämpningen av sådan lagstiftning måste vara det centrala i utformningen, skriver FN-förbundet avslutningsvis.

Svenska FN-förbundet har i en rad inlägg efterlyst mer strikt tillämpning av existerande lagstiftning mot organiserad rasism. Det kan, med rättsväsendets agerande på 1990-talet som modell, göras till exempel genom att vara restriktiv med demonstrationstillstånd, utdöma straff för användning av nazistiska symboler och prioritera anmälningar av misstänkta brott mot hetslagstiftningen.

Svenska FN-förbundet samordnar det svenska civilsamhällets parallellrapportering till FN:s kommitté mot rasdiskriminering samt till FN:s råd för mänskliga rättigheter inom ramen för den så kallade allmänna ländergranskningen (UPR). Läs om förbundets rapporter till FN:s granskningsmekanismer.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer