En tydlig tillämpning av lagstiftning krävs.
9 september, 2021 / Nyheter

Bekämpa rasism med tydlig lag och skärpt tillämpning

Tillämpning av lagstiftning som är tydlig och precis krävs för att bekämpa organiserad rasism, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Svenska FN-förbundet lämnade på måndagen sitt yttrande över betänkandet ”Ett förbud mot rasistiska organisationer” (SOU 2021:27).

En parlamentariskt sammansatt kommitté presenterade i våras förslag på ny straffrättslig lagstiftning mot rasistiska organisationer genom införandet av två nya brott i 16 kap. brottsbalken, organiserad rasism och stöd till organiserad rasism. Lagförslaget presenterades som ett preventivt verktyg för att förhindra rasistiska organisationers verksamhet och fäste i samhället.

FN-förbundet understryker i sitt remissvar att grundlagens skydd för åsikts- och mötesfrihet är grundpelare i ett samhälle som vilar på demokratiska värderingar. Dessa rättigheter har också direkt bäring på andra rättigheter, skriver förbundet som ser ett symboliskt värde i införandet av ny lagstiftning som klargör var gränsen går för spridning av rasistiska åsikter och rasistiskt hat som leder till diskriminering.

FN-förbundet betonar samtidigt vikten av att lagstiftningen är rättssäker och går att tillämpa i praktiken. Mot denna bakgrund anser förbundet att det presenterade lagförslaget har vissa brister och frågar vilka situationer det nya lagförslaget skulle komma att användas i.

I dagsläget saknas en precisering av begreppet rasistisk organisation, skriver förbundet. Lagstiftningen måste därför utformas på ett sätt som är tillgänglig och begripligt, för såväl den enskilde som för allmänheten.

FN-förbundet pekar vidare i sitt remissyttrande på att rasistiska organisationers traditionella aktiviteter är på nedåtgång. Samtidigt utvecklas fristående grupperingar och nätverk utan egentlig organisationskultur. Kravet på systematik i förföljelsen av sammanslutningen kan bli svåruppnått när dessa nya former av rasistisk organisering ska prövas enligt det presenterade lagförslaget, anser förbundet.

FN-förbundet anser inte att utredningen i tillräcklig grad har redogjort för varför gällande rätt på området är bristfällig och hur det presenterade lagförslaget skulle bidra till motverkandet av rasistisk organisering. För att värna om principen om allas lika värde och skyddet för mänskliga rättigheter behövs rättssäker lagstiftning med beaktande av internationella åtaganden. Tillämpningen av sådan lagstiftning måste vara det centrala i utformningen, skriver FN-förbundet avslutningsvis.

Svenska FN-förbundet har i en rad inlägg efterlyst mer strikt tillämpning av existerande lagstiftning mot organiserad rasism. Det kan, med rättsväsendets agerande på 1990-talet som modell, göras till exempel genom att vara restriktiv med demonstrationstillstånd, utdöma straff för användning av nazistiska symboler och prioritera anmälningar av misstänkta brott mot hetslagstiftningen.

Svenska FN-förbundet samordnar det svenska civilsamhällets parallellrapportering till FN:s kommitté mot rasdiskriminering samt till FN:s råd för mänskliga rättigheter inom ramen för den så kallade allmänna ländergranskningen (UPR). Läs om förbundets rapporter till FN:s granskningsmekanismer.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Agenda 2030 fyller år – och behöver stöd!

24 september, 2021 / Nyheter

Den 25 september är det sex år sedan världen tog beslut om Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Pandemin har inneburit att vi nu inom nästan samtliga av de globala målen ser en tillbakagång eller stagnation vad gäller utvecklingen globalt. Den senaste rapporten om Sverige resultat visar både framsteg och tillbakagång.

Läs mer

Kärnvapensamtal över generationsgränserna

24 september, 2021 / Världshorisont

Rolf Ekéus är före detta toppdiplomat med fokus på kärnvapenfrågan. Hamza Jamous är aktiv i Uddevalla FN-förening och har engagerat sig i kampen mot kärnvapen. Världshorisont förde samman dem i ett samtal om kärnvapen.

Läs mer

”Antingen är du för eller emot kärnvapen”

22 september, 2021 / Världshorisont

Tariq Rauf, en av världens veteraner inom nedrustning, ser mörkt på framtiden. Med över 30 år av engagemang för nedrustning har han upplevt hur synen på kärnvapen förändrats och hur normer förflyttats. Han är kritisk till Sveriges val att stå utanför FN-avtalet TPNW.

Läs mer

Guterres manar till mer globalt samarbete i ny FN-rapport

20 september, 2021 / Nyheter

Den nya FN-rapporten Our Common Agenda målar upp en bild av att världen står vid ett vägskäl. Ett förnyat multilateralt samarbete är nödvändigt för att hantera de stora globala utmaningarna. Särskilt viktigt är det att integrera unga personer i beslutsprocesserna.

Läs mer

Dubbelt upp för demokratin!

15 september, 2021 / Blogg

I dagarna fyller kvinnors rösträtt i Sverige 100 år. Den 15 september är också internationella dagen för demokrati, skriver Annelie Börjesson och manar på FN-bloggen till försvar för demokratin.

Läs mer

Hammarskjölds liv och gärning

11 september, 2021 / Nyheter

Vi uppmärksammar 60-årsdagen av förre FN-chefen Dag Hammarskjölds bortgång med ett digitalt frukostseminarium som gästas av professor emeritus Ove Bring. Välkommen den 17 september – anmäl dig nu!

Läs mer

Svält och sexuellt våld hotar Etiopiens kvinnor

03 september, 2021 / Nyheter

Norra Etiopien slits sönder av inbördeskrig. Civilbefolkningen är hårt drabbad av både det väpnade våldet och brist på mat och sjukvård. FN varnar nu för en humanitär katastrof där kvinnor är särskilt utsatta.

Läs mer

Viktig roll för FN i Afghanistan – medlemmarnas stöd är avgörande

25 augusti, 2021 / Nyheter

Förra veckans möte om Afghanistan i FN:s säkerhetsråd, MR-chefens larm om människorättsbrott samt FN:s humanitära närvaro visar världsorganisationens betydelse i en krissituation.

Läs mer

Människor i Afghanistan behöver omvärldens hjälp

19 augusti, 2021 / Nyheter

FN:s medlemsländer måste fortsätta att kräva att talibanerna respekterar mänskliga rättigheter och skyddar civila i Afghanistan. Särskilt uppmärksamhet måste ägnas situationen för flickor och kvinnor.

Läs mer