Våra Styrdokument

Nedan kan du läsa och ladda ner våra styrdokument som vi förhåller oss till i vår verksamhet.

Verksamhetsplan 2022–2024

Arbetsordning för styrelsen och generalsekreteraren

Uppförandekod

Uppförandekoden baseras på Svenska FN-förbundets grundvärderingar och syftar till att tydliggöra förväntningar, skapa ett gott arbetsklimat samt förtroende för FN-förbundet som civilsamhällesaktör.

Hållbarhetspolicy

Svenska FN-förbundet arbetar för en mer hållbar värld. Vårt hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030s 17 globala mål och beskrivs i hållbarhetspolicyn.

Antikorruptionspolicy

FN-förbundets policy utgår från Sidas och ForumCivs policys och regler kring korruption och syftar till att tydliggöra regelverket samt att anpassa och utveckla det med hänsyn till FN-förbundets verksamhet.

Antidiskrimineringspolicy

Svenska FN-förbundet ska vara en välkomnande organisation som skapar förtroende, representerar medmänsklighet och gemenskap samt är fri från alla former av diskriminering.

Arbetsmiljöpolicy

Det övergripande målet med arbetsmiljöarbetet på Svenska FN-förbundet är att främja friskfaktorer och
förebygga risker på arbetet. Utöver de krav som finns strävar vi efter en positiv och välkomnande arbetsmiljö.