Rättigheterna för Sveriges urfolk, samerna, måste prioriteras.
9 augusti, 2021 / Nyheter

Urfolksdagen: Lämna ingen utanför!

Inflytande och minskade klyftor är temat för FN-dagen för världens urfolk. För Sverige kvarstår uppgiften att ansluta sig till ILO:s konvention 169 och säkerställa samernas rättigheter.

Att inte lämna någon utanför är temat för årets FN-dag för världens urfolk den 9 augusti. I Sverige har rättsväsendet på senare tid understrukit vikten av att samerna garanteras sina rättigheter.

Förra årets domslut i Högsta domstolen i det så kallade Girjas-målet innebar ett viktigt erkännande av samernas rättigheter gentemot staten. HD pekade på sedvana och urminneshävd vilket har stöd i internationella bestämmelser om urfolks rättigheter. Det understryker åter behovet av att Sverige efter drygt trettio års motstånd undertecknar och ratificerar ILO-konventionens 169 om urfolks landrättigheter.

ILO 169 har varit en återkommande fråga i Svenska FN-förbundets parallellrapporter om mänskliga rättigheter till FN. Det har i sin tur återspeglats i FN:s rekommendationer till svenska regeringar under de senaste femton åren.

Över 70 procent av världens befolkning lever i länder där inkomstskillnaderna ökar. Att utradera fattigdom i alla dess former och minska ojämlikheten är grundläggande uppgift i Agenda 2030 med de globala målen förhållbar utveckling. Hela samhället har en gemensam uppgift att forma ett nytt socialt kontrakt som lever upp till devisen ”Vi, de förenade nationernas folk” som inleder FN-stadgan.

De ökande klyftorna mellan människor och behovet av ett nytt socialt kontrakt understryks av coronapandemin. Över hela världen talas det nu om att återuppbygga en mer jämlik och hållbar värld som bygger på deltagande och partnerskap som uppmuntrar lika möjligheter, frihet och värdighet för alla, skriver FN på urfolksdagen.

FN-deklarationen om urfolks rättigheter
ILO:s konvention 169 om urfolks rättigheter

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Agenda 2030 fyller år – och behöver stöd!

24 september, 2021 / Nyheter

Den 25 september är det sex år sedan världen tog beslut om Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Pandemin har inneburit att vi nu inom nästan samtliga av de globala målen ser en tillbakagång eller stagnation vad gäller utvecklingen globalt. Den senaste rapporten om Sverige resultat visar både framsteg och tillbakagång.

Läs mer

Kärnvapensamtal över generationsgränserna

24 september, 2021 / Världshorisont

Rolf Ekéus är före detta toppdiplomat med fokus på kärnvapenfrågan. Hamza Jamous är aktiv i Uddevalla FN-förening och har engagerat sig i kampen mot kärnvapen. Världshorisont förde samman dem i ett samtal om kärnvapen.

Läs mer

”Antingen är du för eller emot kärnvapen”

22 september, 2021 / Världshorisont

Tariq Rauf, en av världens veteraner inom nedrustning, ser mörkt på framtiden. Med över 30 år av engagemang för nedrustning har han upplevt hur synen på kärnvapen förändrats och hur normer förflyttats. Han är kritisk till Sveriges val att stå utanför FN-avtalet TPNW.

Läs mer

Guterres manar till mer globalt samarbete i ny FN-rapport

20 september, 2021 / Nyheter

Den nya FN-rapporten Our Common Agenda målar upp en bild av att världen står vid ett vägskäl. Ett förnyat multilateralt samarbete är nödvändigt för att hantera de stora globala utmaningarna. Särskilt viktigt är det att integrera unga personer i beslutsprocesserna.

Läs mer

Dubbelt upp för demokratin!

15 september, 2021 / Blogg

I dagarna fyller kvinnors rösträtt i Sverige 100 år. Den 15 september är också internationella dagen för demokrati, skriver Annelie Börjesson och manar på FN-bloggen till försvar för demokratin.

Läs mer

Hammarskjölds liv och gärning

11 september, 2021 / Nyheter

Vi uppmärksammar 60-årsdagen av förre FN-chefen Dag Hammarskjölds bortgång med ett digitalt frukostseminarium som gästas av professor emeritus Ove Bring. Välkommen den 17 september – anmäl dig nu!

Läs mer

Bekämpa rasism med tydlig lag och skärpt tillämpning

09 september, 2021 / Nyheter

Tillämpning av lagstiftning som är tydlig och precis krävs för att bekämpa organiserad rasism, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svält och sexuellt våld hotar Etiopiens kvinnor

03 september, 2021 / Nyheter

Norra Etiopien slits sönder av inbördeskrig. Civilbefolkningen är hårt drabbad av både det väpnade våldet och brist på mat och sjukvård. FN varnar nu för en humanitär katastrof där kvinnor är särskilt utsatta.

Läs mer

Viktig roll för FN i Afghanistan – medlemmarnas stöd är avgörande

25 augusti, 2021 / Nyheter

Förra veckans möte om Afghanistan i FN:s säkerhetsråd, MR-chefens larm om människorättsbrott samt FN:s humanitära närvaro visar världsorganisationens betydelse i en krissituation.

Läs mer