Rättigheterna för Sveriges urfolk, samerna, måste prioriteras.

Inflytande och minskade klyftor är temat för FN-dagen för världens urfolk. För Sverige kvarstår uppgiften att ansluta sig till ILO:s konvention 169 och säkerställa samernas rättigheter.

Att inte lämna någon utanför är temat för årets FN-dag för världens urfolk den 9 augusti. I Sverige har rättsväsendet på senare tid understrukit vikten av att samerna garanteras sina rättigheter.

Förra årets domslut i Högsta domstolen i det så kallade Girjas-målet innebar ett viktigt erkännande av samernas rättigheter gentemot staten. HD pekade på sedvana och urminneshävd vilket har stöd i internationella bestämmelser om urfolks rättigheter. Det understryker åter behovet av att Sverige efter drygt trettio års motstånd undertecknar och ratificerar ILO-konventionens 169 om urfolks landrättigheter.

ILO 169 har varit en återkommande fråga i Svenska FN-förbundets parallellrapporter om mänskliga rättigheter till FN. Det har i sin tur återspeglats i FN:s rekommendationer till svenska regeringar under de senaste femton åren.

Över 70 procent av världens befolkning lever i länder där inkomstskillnaderna ökar. Att utradera fattigdom i alla dess former och minska ojämlikheten är grundläggande uppgift i Agenda 2030 med de globala målen förhållbar utveckling. Hela samhället har en gemensam uppgift att forma ett nytt socialt kontrakt som lever upp till devisen ”Vi, de förenade nationernas folk” som inleder FN-stadgan.

De ökande klyftorna mellan människor och behovet av ett nytt socialt kontrakt understryks av coronapandemin. Över hela världen talas det nu om att återuppbygga en mer jämlik och hållbar värld som bygger på deltagande och partnerskap som uppmuntrar lika möjligheter, frihet och värdighet för alla, skriver FN på urfolksdagen.

FN-deklarationen om urfolks rättigheter
ILO:s konvention 169 om urfolks rättigheter

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

07 november, 2022 / Nyheter

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Parfym, bunkrar och FN-rollspel

07 november, 2022 / Blogg

Förra veckan var vi på besök i Albanien och deras FN-förbund. Det grundades 2016 men är redan en nyckelaktör i civilsamhället för att stärka unga i arbetet för en demokratisk utveckling, mänskliga rättigheter, fred och hållbar utveckling.

Läs mer

FN-skola firar 15 år

30 oktober, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundets verksamhet FN-skola fyller 15 år i höst. Certifieringen stärker gymnasieskolors engagemang för globala frågor och nio skolor som har varit med sedan starten 2007 kan nu fira jubileum.

Läs mer