6 april, 2022 / Nyheter

Gruvdrift i Gállok trots FN-kritik

Regeringens hantering av Gállok understryker vikten av att Sverige ratificerar ILO 169.

Sveriges regering meddelade nyligen att ett privat bolag får tillstånd att projektera gruvdrift i det samiska området Gállok. FN:s specialrapportörer för urfolksrättigheter samt för miljö och mänskliga rättigheter har gett regeringen rådet att inte tillåta etablering av gruvdrift i området. Även FN:s rasdiskrimineringskommitté har kritiserat regeringens agerande i frågan. I nuläget motsätter sig även flera samebyar, Sametinget, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Unesco en gruva i Gállok.

FN:s experter har framfört oro för rennäringen och riktat kritik mot samrådsförfarandet med berörda samebyar. Experterna understryker att renskötseln är en grundläggande förutsättning för den samiska kulturens överlevnad och en huvudsaklig försörjningskälla i området. En gruva i området medför betydande risker – samisk markanvändning, kultur, försörjning och den närliggande miljön kan skadas omfattande och permanent. 

I ett yttrande från de två specialrapportörerna sägs att gruvan innebär risker för nio samebyar samt för den renskötsel som är skyddad i den svenska grundlagen och FN:s urfolksdeklaration. I yttrandet beskrivs hur flera nationella och internationella instanser avrått från gruvdrift i Gállok på miljömässiga och urfolksrättsliga grunder. Även FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har invänt mot att Sverige övervägt att tillåta bearbetningskoncession för gruvan trots avrådan från myndigheter, expertorgan och berörda samhällen. 

Svenska FN-förbundet har i flera rapporter till FN framfört att Sverige måste ratificera ILO:s konvention 169 om ursprungsfolk och stamfolk. Kravet har återkommit i FN:s rekommendationer till den svenska regeringen. Artikel 14 i konventionen handlar om att erkänna urfolks ägande och bruk av traditionella landområden. I detta fall skulle ratificering av konventionen kunna ha skyddat områden inom Sápmi för att säkerställa traditioner som är viktiga för samisk kultur och identitet. Den svenska statens underlåtande att ratificera ILO 169 innebär att urfolks rättigheter riskeras på grund av andra intressen inom samma område. 

Laponia är sedan 1996 ett världsarvsområde och Europas största sammanhängande naturlandskap, med fyra nationalparker och två naturreservat med bland annat flera hotade arter. Det är också ett av skälen till att regeringen bad Unesco utvärdera riskerna med en gruva i Gállok. Unesco bedömde att gruvan skulle ha negativ påverkan på världsarvet Laponias natur- och kulturvärden. Även detta tas upp i det gemensamma yttrandet och belyser att fungerande renskötsel i området är av stor vikt för att behålla Laponias unika landskap. 

Sverige granskas åter i FN:s rasdiskrimineringskommitté i början av 2023.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Krigsförbrytelser i Ukraina: Omfattande samarbete för att skipa rättvisa

29 september, 2022 / Världshorisont

Medan kriget rasar i Ukraina har arbetet med att skipa rättvisa redan börjat. Hittills har över 20 000 anmälningar om misstänkta övergrepp kommit in. Även Internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett förundersökningar i landet.

Läs mer

Sverige avstår nedrustningstal i FN

26 september, 2022 / Nyheter

Måndagen den 26 september, på kvällen svensk tid, högtidlighålls i New York FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Sverige har ofta hållit anföranden på dessa högnivåmöten, men i år erfar Svenska FN-förbundet att Sverige väljer att avstå från att tala.

Läs mer

Misslyckat NPT-möte och fortsatt stillestånd i kärnvapenfrågan

26 september, 2022 / Världshorisont

Under sommaren har två viktiga kärnvapenkonferenser ägt rum. Sveriges agerande i sammanhanget är fortsatt en besvikelse, menar FN-förbundet.

Läs mer

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer

Världen brinner – men det återspeglas inte i valrörelsen

08 september, 2022 / Debattartiklar

Den som vill motverka höga el- och matpriser, rädda klimatet och förebygga nya flyktingkatastrofer måste förstå hur världen hänger samman – och ge sitt stöd till det långsiktiga gemensamma arbetet för en bättre värld. Ändå saknas de internationella frågorna i årets valrörelse, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Dagens industri.

Läs mer