fbpx

Våra styrdokument

Nedan kan du läsa och ladda ner våra styrdokument som vi förhåller oss till i vår verksamhet.

Policy för finansiering och eget kapital

Arbetsordning för styrelsen och generalsekreteraren

Uppförandekod

Uppförandekoden baseras på Svenska FN-förbundets grundvärderingar och syftar till att tydliggöra förväntningar, skapa ett gott arbetsklimat samt förtroende för FN-förbundet som civilsamhällesaktör.

Hållbarhetspolicy

Svenska FN-förbundet arbetar för en mer hållbar värld. Vårt hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030s 17 globala mål och beskrivs i hållbarhetspolicyn.

Antikorruptionspolicy

FN-förbundets policy utgår från Sidas och ForumCivs policys och regler kring korruption och syftar till att tydliggöra regelverket samt att anpassa och utveckla det med hänsyn till FN-förbundets verksamhet.

Antidiskrimineringspolicy

Svenska FN-förbundet ska vara en välkomnande organisation som skapar förtroende, representerar medmänsklighet och gemenskap samt är fri från alla former av diskriminering.

Policy för hantering av incidenter och visselblåsartjänst

Misstänker du oegentligheter så som olagligt och oetiskt beteende? Läs mer om hur vi hanterar incidenter och vår visselblåsartjänst.

Arbetsmiljöpolicy

Det övergripande målet med arbetsmiljöarbetet på Svenska FN-förbundet är att främja friskfaktorer och
förebygga risker på arbetet. Utöver de krav som finns strävar vi efter en positiv och välkomnande arbetsmiljö.

Insamlingsriktlinje

Reviderad och fastställd av generalsekreterare, den 20 september 2022.

Riktlinjer för partnerskap

I samband med att Svenska FN-förbundet ingår ett samarbete ska ett antal krav och kriterier uppfyllas. Bedömningen utförs dels genom att förbundet själva granskar partner utifrån kriterierna, samt att partner själva läser igenom och skriver under att kriterierna efterlevs.