fbpx
17 augusti, 2018 / Världshorisont

Vilken FN-politik vill partierna driva?

Nu är det inte långt kvar till valet. Vår tidning Världshorisont ställde i somras ett par frågor till partierna i riksdagen: Varför är globalt samarbete viktigt och vilken FN-politik önskar ni att Sverige bedriver?

 

Vänsterpartiet logga
Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill se en rättvis och jämlik värld där alla människor har samma möjligheter och frihet att leva de liv de vill. Den internationella solidariteten är en förutsättning för detta. Genom globalt samarbete kan vi bekämpa fattigdom, motverka klimatförändringarna, värna folkrätten och bygga säkerhet och fred tillsammans.
Sverige har en viktig roll att spela i att utveckla och stärka FN. Vi vill se en svensk FN-strategi med fokus på ett reformerat FN, jämställdhet, fredlig konflikthantering och respekt för folkrätt och mänskliga rättigheter.

Socialdemokraterna logga
Socialdemokraterna

Världen står idag inför många svåra utmaningar, från klimatförändringar till arbetet för internationell fred och säkerhet. Endast genom globalt samarbete kan dessa utmaningar övervinnas. För oss socialdemokrater är FN navet i det arbetet. Därför vill Socialdemokraterna se ett starkare FN som bättre kan hantera kriser, värna mänskliga rättigheter och främja utveckling. I detta ingår bl a att, som ett led i vår feministiska utrikespolitik, förbättra FN:s arbete för kvinnors och flickors rättigheter över hela världen och ge kvinnor en mer framträdande roll i arbetet för fred.

Miljöpartiet logga
Miljöpartiet

Globalt samarbete är en hörnsten för en fredlig och civiliserad värld, där världens nationer söker samförstånd, inte konflikt, och gemensamma lösningar på vår tids stora utmaningar, vilka ofta inte känner nationsgränser. I en tid av växande nationalistiska och isolationistiska strömningar är det viktigare än på länge. Miljöpartiet står upp för ett bistånd på en procent och för Sveriges aktiva och breda deltagande i FN-arbetet. Vi ser FN som en central aktör för fred, fattigdomsbekämpning och internationellt miljöarbete. Vi vill se ett starkare FN, som ger de ekonomiskt svaga länderna en starkare röst.

Centerpartiet logga
Centerpartiet

Globalt samarbete är centralt för att nå lösningar på de internationella utmaningar världen står inför. Det handlar om allt från klimatförändringar till säkerhetspolitik och flyktingfrågor. När världsekonomin blir allt mer komplex ökar också behovet av samarbete.
FN ska ta globalt ansvar men ständiga veton motverkar ett handlingskraftigt FN. FN:s beslutsfattande behöver reformeras. Säkerhetsrådet behöver oftare kunna agera för att stoppa folkmord, brott mot mänskliga rättigheter och krigsbrott. FN måste göra mer för att motverka och förebygga sexuella övergrepp och förövarna måste ställas till svars.

Liberalerna logga
Liberalerna

I en orolig värld spelar samarbete mellan länder en viktig roll för hela världens fred och säkerhet. FN har onekligen en särställning vad gäller konfliktlösning och internationell samverkan och Liberalerna tycker att samarbete över gränserna är en viktig hörnsten för liberal utrikespolitik. Vi tror dock att FN måste reformeras, FN-stadgan ska ändras och att det ska införas ett demokratikrav för medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Det är inte rimligt att länder vars uppgift är att granska mänskliga rättigheter själva bryter mot dem.

Moderaterna logga
Moderaterna

Vi lever i en orolig omvärld där FN är en central aktör och har det högsta ansvaret för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. FN:s handlingskraft avgörs av medlemsländerna och därför måste säkerhetsrådets sammansättning reformeras liksom FN:s fackorgan. Vi behöver ett starkare FN som värnar principen om skyldigheten att skydda, utvecklar möjligheten till humanitär intervention och har ett fortsatt starkt mandat att bedriva resultatinriktad fattigdomsbekämpning. Sveriges prioriteringar i FN ska vara konfliktlösning och mänskliga rättigheter samt nödvändiga reformer av FN-systemet.

Kristdemokraterna logga
Kristdemokraterna

Vi har alla ett moraliskt ansvar att arbeta för att utrota fattigdom och förtryck i världen. Idén om att alla människor, var de än bor, har samma värde och att vi alla har ett ansvar för varandra är grundläggande i den kristdemokratiska ideologin och FN är en unik och central aktör i detta arbete.
För att mer effektivt kunna svara på globala utmaningar bör Sverige verka för att vetorätten i säkerhetsrådet begränsas. Vi vill se över det svenska stödet som går till olika FN-organ och verka för att generalförsamlingen och dess utskott moderniseras. Särskilda kriterier bör också införas för platserna i MR-rådet.

SD logga
Sverigedemokraterna

Globalt samarbete är viktigt därför att vissa samhällsproblem bekämpas effektivast på en global nivå – t ex internationella konflikter, terrorism, fattigdom och miljöproblem.
Sverigedemokraterna ser FN som den primära mekanismen för internationellt samarbete gällande fred och säkerhet samt för samverkan till stöd för demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. FN som organisation har dock brister som behöver åtgärdas – t ex problem med korruption. Sverigedemokraterna vill att Sverige ska arbeta mer aktivt för att förhindra att de medlemsstater som allvarligt bryter mot mänskliga rättigheter tilldelas ledande roller inom FN:s olika kommittéer och utskott.

Läs mer om frågor inför valet, och ta del av vår demokratiskola under fn.se/val2018.

 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer