fbpx
Foto: Regeringskansliet/Ninni Andersson.
28 februari, 2023 / Världshorisont

Johan Forsell: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter prioriteras

Moderaten Johan Forssell är bistånds- och utrikeshandelsminister i regeringen Kristersson. Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont fick möjlighet att skicka några frågor på temat flickors och kvinnors rättigheter till ministern som svarat skriftligen.

Enligt regeringsförklaringen ska flickors och kvinnors rättigheter prioriteras framöver. Hur kommer det att märkas i det svenska biståndet? 

I sin biståndspolitik prioriterar regeringen arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) vilket är ett område som påverkar många flickor och kvinnor. Vi har gett Sida i uppdrag att återkomma med underlag för en eventuell global strategi på området. 

Därtill har vi gett Sida i uppdrag att använda minst 260 miljoner kronor för verksamhet under strategin för Sveriges utvecklingssamarbete för global jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter. Flickors och kvinnors mänskliga rättigheter utgör även en viktig del av svenskt stöd till förmån för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Regeringen kommer prioritera stöd till demokrati- och människorättsförsvarare, inklusive kvinnor och flickor, liksom stöd till organisationer som arbetar för att värna mänskliga rättigheter och demokratiska principer, inte minst i närområdet.  

Regeringen har också sagt att civilsamhället ska prioriteras. Hur kommer det att märkas när det gäller just flickors och kvinnors rättigheter?

Vi menar att civilsamhällesorganisationerna har en viktig roll i biståndet, inte minst i vårt demokratiarbete men också i andra av regeringens prioriterade områden. Fördelen med civilsamhällesorganisationer är att de ofta har en stark lokal förankring, vilket är betydelsefullt i genomförandet av utvecklingspolitiken. Regeringen ska fortsätta att stödja svenska, internationella och lokala civilsamhällesorganisationer, inklusive kvinnoledda civilsamhällesorganisationer.  

Hur kommer utrikesförvaltningen och ambassaderna ute i världen att arbeta för att främja flickors och kvinnors rättigheter?

Utrikesförvaltningen och utlandsmyndigheterna ska representera Sverige och bevaka och främja svenska intressen. I uppgifterna ingår att föra dialog med offentliga företrädare och civila samhället, följa och rapportera om landets politiska och ekonomiska utveckling, få genomslag för svenska positioner i multilateralt förhandlingsarbete för de myndigheter som berörs av det och främja en positiv bild av Sverige liksom handel mellan Sverige och andra länder. I länder där Sverige bedriver utvecklingssamarbete arbetar utlandsmyndigheterna för att biståndsinsatserna ska bli så effektiva som möjligt. Arbetet för att främja kvinnors och flickors rättigheter är en mycket viktig del av det.  

Vad händer med det svenska stödet till UNFPA? Vad händer med stödet till UN Women?

Regeringen har valt att öka ambitionen för att göra det svenska biståndet och fattigdomsbekämpningen mer fokuserat, relevant, effektivt och transparent utifrån prioriteringarna Ukraina, humanitärt stöd, hälsoinsatser för de mest utsatta och sårbara, stöd till MR-försvarare, klimatbistånd samt stöd till kvinnors och flickors möjligheter och rättigheter inklusive SRHR. 

Sverige kommer att fortsätta att verka för en breddad givarbas liksom för reformer, effektiviseringar och nytänkande inom FN-systemet, inte minst för att säkerställa att FN mer effektivt kan nå resultat på landnivå. Sveriges samarbete med UNFPA och UN Women är fortsatt viktigt för att främja global jämställdhet och stärka kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. 

Budgeten för information och kommunikation i Sverige skärs ner från 155 miljoner kronor till endast 20 miljoner kronor för 2023, något som får katastrofala effekter för det arbete som handlar om att sprida kunskap i Sverige om utvecklingsarbete och bistånd. Vad kan detta på sikt få för konsekvenser för Sveriges arbete för flickors och kvinnors rättigheter?

Vi vill att svenskt bistånd ska gå till just bistånd i behövande mottagarländer. Biståndet är en begränsad resurs som måste användas strategiskt och helst i händerna på organisationer med lokal förankring som gör skillnad på marken i ett kallt Ukraina, snarare än varma kontorsrum i Stockholm. Kommunikationsanslaget har för övrigt varierat mycket över tid. Sett till budgetutfallet under perioden 2000 till 2021 var det som lägst 2011 (5,3 miljoner), sedan har det ökat till över 160 miljoner. Det finns dessutom utöver detta en hel miljard avsatt i Sidas regleringsbrev för demokrati och mänskliga rättigheter. Demokratiarbete bör kunna bedrivas inom ramen för det anslaget. 

——————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 1/2023), som kommer ut 6 mars.

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer

Allt fler restriktioner för flickor och kvinnor i Afghanistan

03 mars, 2023 / Världshorisont

Afghanistan kallas ofta världens farligaste land för kvinnor. Nyligen införde talibanstyret nya restriktioner som ytterligare begränsar kvinnors och flickors fri- och rättigheter. Oron och osäkerheten inför framtiden är stor.

Läs mer

FN-förbundet på DN Debatt: Samling i FN kan driva Putin ur Ukraina

21 februari, 2023 / Debattartiklar

Två dagar före årsdagen av Rysslands invasion i Ukraina efterlyser Svenska FN-förbundet åtgärder i FN som kan leda till att kriget upphör. På onsdagen hålls ett seminarium i Sveriges riksdag om misstänkta krigsbrott i Ukraina. 

Läs mer