Uttalande av Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic inför internationella dagen för ursprungsfolk den 9 augusti

Den 9 augusti är FN:s internationella dag för ursprungsfolks rättigheter. Årets tema är förverkligandet av de rättigheter som världens ursprungsfolk har enligt bland annat internationella konventioner.

I Sverige handlar ursprungsfolksrättigheter framför allt om kulturella rättigheter. På en rad områden måste därför samernas rättigheter stärkas, menar Svenska FN-förbundet som bevakar frågan inom ramen för sitt MR-granskningsarbete.

– En stor brist i Sverige är statsmakternas sätt att hantera samernas landrättigheter. Utmärkande för ursprungsfolk är en särskild koppling till naturen. Enligt internationell rätt är ursprungsfolk beroende av att ha tillträde till mark och vatten även i områden de själva inte förfogar över. Landrättigheter för ursprungsfolk lyfts fram i ILO-konventionen 169, en konvention som Sverige inte anslutit sig till trots återkommande påpekanden från FN, säger Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.

Som en följd har konflikter uppstått mellan markägare och renägare. Medan renägarna åberopar internationell rätt som stöd för att låta sina renar beta i de områden som traditionellt tillhört samerna menar markägarna att de skador och kostnader som renbete medför är helt orimliga. I samband med Nordmalingdomen i Högsta domstolen 2011 stärkte samerna sina positioner något när HD slog fast att samebyarna har rätt till vinterbete i Nordmalingsområdet. Markägarna lyckades inte hävda att den urgamla renbetesrätten innebar en inskränkning av äganderätten.

Trots vissa framgångar när det gäller betesrätten kvarstår problem på andra områden. FN har fastslagit att urbefolkningar har rätt att säga ja eller nej till gruvetableringar, som den som planeras i Gállok. Trots det bortser Sverige från samernas rätt.

Näringsminister Annie Lööf har efterlyst kommunikation mellan parterna, men gruvfrågan är inte en fråga om brist på kommunikation utan om en brist i lagen. Konflikten i Gállok, Rönnbäcken och alla andra platser där Sverige vill driva undan samerna för att göra plats för gruvor handlar i själva verket om att Sverige inte respekterar internationell rätt, säger Aleksander Gabelic.

Svenska FN-förbundet framhåller att den svenska minerallagen strider mot FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och FN:s urfolksdeklaration från 2007 som Sverige har förbundit sig att följa. Också FN:s rasdiskrimineringskommitté kritiserade i en rapport nyligen Sverige och regeringen för att den svenska minerallagen tillåter stora industriprojekt och andra aktiviteter inom samiskt område utan samebyarnas samtycke.

– För att tillmötesgå FN:s kritik mot minerallagen bör näringsministern och regeringen i stället stärka samernas rättigheter. Det görs bäst genom en lagändring som innebär att gruvexploatering blir otillåten utan samebyarnas uttryckliga medgivande. En översyn av minerallagen krävs därför omgående, säger Aleksander Gabelic.

Svenska FN-förbundet har i sina rapporter till FN:s rasdiskrimineringskommitté också belyst samernas ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

– När det gäller språkliga rättigheter finns vissa brister. Skolundervisning på samiska måste finnas i större utsträckning liksom samiska förskolor och äldrevård där det samiska språket används, avslutar Aleksander Gabelic.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer