fbpx
8 augusti, 2014 /

Respektera samernas rättigheter!

Uttalande av Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic inför internationella dagen för ursprungsfolk den 9 augusti

Den 9 augusti är FN:s internationella dag för ursprungsfolks rättigheter. Årets tema är förverkligandet av de rättigheter som världens ursprungsfolk har enligt bland annat internationella konventioner.

I Sverige handlar ursprungsfolksrättigheter framför allt om kulturella rättigheter. På en rad områden måste därför samernas rättigheter stärkas, menar Svenska FN-förbundet som bevakar frågan inom ramen för sitt MR-granskningsarbete.

– En stor brist i Sverige är statsmakternas sätt att hantera samernas landrättigheter. Utmärkande för ursprungsfolk är en särskild koppling till naturen. Enligt internationell rätt är ursprungsfolk beroende av att ha tillträde till mark och vatten även i områden de själva inte förfogar över. Landrättigheter för ursprungsfolk lyfts fram i ILO-konventionen 169, en konvention som Sverige inte anslutit sig till trots återkommande påpekanden från FN, säger Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.

Som en följd har konflikter uppstått mellan markägare och renägare. Medan renägarna åberopar internationell rätt som stöd för att låta sina renar beta i de områden som traditionellt tillhört samerna menar markägarna att de skador och kostnader som renbete medför är helt orimliga. I samband med Nordmalingdomen i Högsta domstolen 2011 stärkte samerna sina positioner något när HD slog fast att samebyarna har rätt till vinterbete i Nordmalingsområdet. Markägarna lyckades inte hävda att den urgamla renbetesrätten innebar en inskränkning av äganderätten.

Trots vissa framgångar när det gäller betesrätten kvarstår problem på andra områden. FN har fastslagit att urbefolkningar har rätt att säga ja eller nej till gruvetableringar, som den som planeras i Gállok. Trots det bortser Sverige från samernas rätt.

Näringsminister Annie Lööf har efterlyst kommunikation mellan parterna, men gruvfrågan är inte en fråga om brist på kommunikation utan om en brist i lagen. Konflikten i Gállok, Rönnbäcken och alla andra platser där Sverige vill driva undan samerna för att göra plats för gruvor handlar i själva verket om att Sverige inte respekterar internationell rätt, säger Aleksander Gabelic.

Svenska FN-förbundet framhåller att den svenska minerallagen strider mot FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och FN:s urfolksdeklaration från 2007 som Sverige har förbundit sig att följa. Också FN:s rasdiskrimineringskommitté kritiserade i en rapport nyligen Sverige och regeringen för att den svenska minerallagen tillåter stora industriprojekt och andra aktiviteter inom samiskt område utan samebyarnas samtycke.

– För att tillmötesgå FN:s kritik mot minerallagen bör näringsministern och regeringen i stället stärka samernas rättigheter. Det görs bäst genom en lagändring som innebär att gruvexploatering blir otillåten utan samebyarnas uttryckliga medgivande. En översyn av minerallagen krävs därför omgående, säger Aleksander Gabelic.

Svenska FN-förbundet har i sina rapporter till FN:s rasdiskrimineringskommitté också belyst samernas ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

– När det gäller språkliga rättigheter finns vissa brister. Skolundervisning på samiska måste finnas i större utsträckning liksom samiska förskolor och äldrevård där det samiska språket används, avslutar Aleksander Gabelic.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Så arbetar FN i Ukraina

27 mars, 2023 / Nyheter

Världens länder samlas i FN för att kräva att Ryssland avslutar sin olagliga invasion i Ukraina. Vi redogör för FN:s arbete för människorna i det krigsdrabbade landet. 

Läs mer

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer

Allt fler restriktioner för flickor och kvinnor i Afghanistan

03 mars, 2023 / Världshorisont

Afghanistan kallas ofta världens farligaste land för kvinnor. Nyligen införde talibanstyret nya restriktioner som ytterligare begränsar kvinnors och flickors fri- och rättigheter. Oron och osäkerheten inför framtiden är stor.

Läs mer