fbpx

FN som organisation

FN är ett mellanstatligt, globalt forum för samarbete, beslut och överenskommelser i frågor som är viktiga för hela mänskligheten. Samarbetet bygger på frivillighet och ska inte inkräkta på någon stats rätt till självbestämmande. Det är frivilligt att gå med och frivilligt att ansluta sig till olika konventioner. Dock har alla medlemmar en skyldighet att följa FN-stadgan och folkrättens principer.

Är FN en sorts världsregering?

Nej. En regering representerar ett land och ett folk. FN representerar varken en särskild regering eller ett enskilt folk. Det är en organisation med suveräna stater som medlemmar. FN kan bara göra det som medlemmarna själva bestämmer och kan i princip inte tvinga ett land att göra något. Undantaget är beslut fattade av FN:s säkerhetsråd, som är bindande för FN:s medlemsstater. FN är en mellanstatlig organisation, inte överstatlig som EU, där medlemsländerna lämnar över beslutanderätten för delar av det egna landets politik till EU:s styrande organ.

FN:s officiella språk

I FN finns sex språk på vilka alla officiella dokument ska finnas tillgängliga och till vilka anföranden i generalförsamlingen simultantolkas. Dessa är arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska.

FN:s stadga

I stadgan framgår syfte, befogenheter och uppgifter för FN, hur FN i grunden ska vara uppbyggt och hur maktfördelningen mellan de olika organen ser ut. Här står även vilka rättigheter och skyldigheter medlemmarna har.

FN:s stadga anger fyra mål för FN: (1) Att upprätthålla internationell fred och säkerhet, (2) att utveckla vänskapliga förbindelser mellan länder, (3) att genom internationellt samarbete främja utveckling och respekt för mänskliga rättigheter, (4) att utgöra en medelpunkt för länders samverkan för att nå dessa mål.

FN-systemet

Läs mer

FN:s historia

Läs mer

FN:s medlemsländer

Läs mer

FN:s finansiering

Läs mer

Sverige och FN

Läs mer

FN:s högkvarter

Läs mer