fbpx

Sverige och FN

På plats i New York

Sverige har, liksom de flesta andra medlemsländer, en ständig representation på plats i New York. Representationens uppgift är att representera Sverige i FN och FN-organisationerna i New York, i den lokala EU-samordningen samt i kontakterna med andra FN-delegationer. Det dagliga arbetet består till mycket stor del av att bevaka de många mötena i till exempel generalförsamlingen och dess olika utskott.

Sverige valdes 2016 in som ny icke-permanent medlem i FN:s säkerhetsråd för perioden 2017-2018.

Sveriges stöd till FN

Stödet för FN i Sverige är starkt både på det politiska planet och bland folk i allmänhet. Sverige är relativt sett en av de största bidragsgivarna till FN och andelen av det obligatoriska bidraget till FN:s reguljära budget uppgår till en procent. Utöver detta ger Sverige omfattande frivilliga bidrag till FN:s olika organisationer, humanitära insatser och utvecklingssamarbete. Sverige har varit medlem i säkerhetsrådet tre gånger sedan inträdet 1946, senaste gången 1997-98.

FN-organ och program i Sverige

FAO
www.faonorden.se
Drottninggatan 88C /Holländargatan 9a
Box 3393
103 68 Stockholm
Tel: 08-20 48 42
e-mail: fao@faonorden.se
FAO är FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.

UNDP
www.undp.se
UNDP:s nordiska kontor
Drottninggatan 33, 3 tr
111 51 Stockholm
Tel: 08-545 232 50
E-post: info@undp.se
UNDP är FN:s utvecklingsprogram.

UNHCR
www.unhcr.se
Regionalt kontor för de baltiska och nordiska länderna
Ynglingagatan 14, 6 tr
113 47 Stockholm
Tel: 08-457 48 80
E-post: swest@unhcr.org
UNHCR är FN:s flyktingorgan

FN-relaterade organisationer, program, institut, kommitéer, myndigheter i Sverige

UNEP/GRID Arendal
www.grida.no
UNEP/GRIDA Stockholm office
Tel: 08-723 04 60
UNEP är FN:s miljöprogram. Grid Arendal är en speciellt tillsatt organisation för att stödja UNEP, specifikt i polarfrågor.

UNICEF Sverige
www.unicef.se
Box: 81 61
104 20 Stockholm
Besöksadress: St Eriksgatan 46 C
Tel: 08- 692 25 00
E-post: unicef@unicef.se
UNICEF är FN:s barnfond.

UN Women Sverige
www.unwomen.se
Hammarby Allé 93, 4 tr
120 63 Stockholm
Telefon: 08-346104
Epost: info@unwomen.se

Svenska Unescorådet
www.unesco.se
Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm
Tel: 08-405 10 00 (växel, Regeringskansliet)
Unesco är FN:s organisation för samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur, och kommunikation/media. Unescorådet är en myndighet och en länk mellan Sverige och Unesco.

World Maritime University – WMU
Världssjöfartsuniversitetet
www.wmu.se
Fiskehamnsgatan 1
211 18 Malmö
Tel: 040-35 63 00
E-post: info@wmu.se
WMU:s verksamhet bedrivs under överinseende av Internationella sjöfartsorganisationen IMO, som är ett av FN:s fackorgan.