Örnsköldsviks FN-förening

Projekt

Kompletterad och reviderad augusti 2016

Se speciellt det nya projektet, längst ner på sidan! Vi har ett antal pågående projekt som vi tack vare många storartade insatser förhoppningsvis kan slutföra. Du kan lämna ett bidrag till dessa projekt genom vårt postgiro: 54 51 59 – 6. Märk talongen med Zimbabwe. Tack!

De större projekten i Zimbabwe

Margret Dongo

From 30/12 2014, interview (PDF-dokument, 125 kB) with Margaret Dongo.

Det vore inte möjligt att bedriva projekt i dagens Zimbabwe utan en samordnare boende i landet. Vår facilitator heter Margaret Dongo och är vår förlängda arm, vårt öga och vårt öra i detta underbara, men sedan ett antal år hårt krisdrabbade land. Örnsköldsviks FN-förening kan tack vare i första hand stora årliga bidrag från kommunens högstadieskolor i samband med det årliga ”Operation Syskonskola”, som i år 2016 inbringade 80807 kr, men också bidrag från ett stort antal föreningar och privatpersoner fortsätta med att stödja specifika lokala verksamheter på ett antal platser i Zimbabwe. Det helt avgörande för att vårt arbete och våra projekt där ska kunna genomföras och att de pengar som vi fått som bidrag används på rätt sätt måste tillskrivas vår engagerade ordförande Stellan Bäcklund. Varje år gör han uppföljningsresor till Zimbabwe för att på plats ”kolla läget” och i samråd med mottagarna av bidragen komma fram till hur det fortsatta stödet bör se ut.

1. Bangira-projektet

Bangira Primary School ligger i de östra delarna av Zimbabwe helt nära gränsen tillMoςambique och drygt 50 mil från huvudstaden Harare. Vi fick kontakt med skolan genom vår facilitator Mrs Margaret Dongo under mitten av 1990-talet och då önskade man från skolans sida ett brett projektstöd innefattande:

  • byggande av 3 klassrum i en enda byggnad
  • byggande av 20 s.k. Blair-toaletter (5-6 meter djupa och speciellt konstruerande)

vidare

  • byggande av 3 olika ”förskolor” vid byarna Bangira, Siyakisa och Murenje(saknas i de här delarna av landet, kallas lokalt för – crèche halls -)

slutligen

  • borrningar av 3 – vattenbrunnar – knutna till resp. ”förskola” (torkdrabbat område, vatten nödvändigt för att driva skolor)

Byggnationerna var klara år 2005 då invigningen genomfördes under stor pompa och ståt och med FN-föreningen närvarande. Följande år 2006 utvidgades projektet med ett s.k. HÄLSO-projekt innefattande fyra Hiv/AIDS-seminarier i samarbete med det lokala sjukhuset, Chikore Hospital. Nu skulle även brunnsborrningarna slutföras, vidare ville man ha stöd till olika – inkomstskapande aktiviteter – knutna till ”förskolorna” Siyakisa och Murenje för kvinnogrupperna som hade bildats. VidSiyakisa började man även med – vuxenundervisning – för kvinnorna. Aktivitetersom pågår för fullt!

Våren 2012 kunde vi stödja ett antal kvinnor från Siyakisa och Murenje med att anordna ett 2-veckors seminarium i Mhondoro-Ngezi District med vår -facilitator- Mrs Margaret Dongo som kursledare. Ett seminarium som rönte mycket stor uppskattning, här fick vi även stöd genom privata insatser här hemifrån. Vi planerar med en uppföljning längre fram.

Under sommaren 2011 har äntligen samtliga ”förskolor” fått tillgång till vattengenom olika reparationer och pumparna vid Siyakisa och Murenje har bytts ut, pumpen vid Bangira fungerade bra sedan tidigare. Vattentillgången är i dag säkrad vid Murenje Förskola till stor glädje för byinvånarna.

Vår partner har hela tiden varit – föräldraföreningen – vid Bangira School och stödhar utgått till hela projektet via biståndsorganisationen Forum Syd. Tack vare förnämliga insatser genom – Operation Syskonskola – inom vår kommun har vi också samlat in till egeninsatserna. Projektet är nu slutredovisat och har även genomgåttrevision till full belåtenhet. Mindre stöd kommer i fortsättningen att utgå till –kvinnogrupperna -.

FN-föreningen har även under senare år varit med och delfinansierat elektrifieringenav Bangira School, nu finns el indragen i alla klassrum (inkl. ”förskolan”) och även i alla lärarbostäder. Tack vare detta har nu Rektorns kontor också kunnat datoriseras.

Individuell Människohjälp (IM) med kontor i provinshuvudstaden Mutare har gått in och stött det nya skolbygget vid Murenje Förskola och det betyder att det inom kort förutom en -förskola- även kommer att finnas en -primärskola- helt i linje med byinnevånarnas önskemål. Lärarbostaden står helt klar i dessa dagar inte minst genom olika privata initiativ här hemifrån Örnsköldsvik. Primärskolan togs i bruk under januari 2015 med årskurserna 1-7.

Bangira-projektet har utvärderats i september 2012 under Mrs Margaret Dongos besök här i Örnsköldsvik och under FN-föreningens senaste studieresa till Zimbabwe i november månad samma år. Detta i samarbete med föräldraföreningen knuten till Bangira Primary School, vår partner under alla år. Utvärderingsrapporten blev klar med mycket lyckat resultat i början på 2014 och finns att tillgå inom FN-föreningen.

I och med utgången av 2014 kommer Bangiraprojektet att vara utfasat förutom de mindre stöden till kvinnoprojekten vid Siyakisa och Murenje. Se den kompletterade och reviderade intervjun med Mrs Margaret Dongo från 2015-04-09 enligt ovan.

Den av oss byggda förskolan vid Bangira

Byggda Blairtoaletter

Hiv-AIDS-seminariet 2008 vid Bangira Primary School

2. Gatubarnsprojektet – Just Children Foundation

Sedan 1997 har vi kanaliserat ett omfattande stöd till ett gatubarnscenter i Harare.Pengarna har använts till skolavgifter framför allt, men även till skolbarnensuniformer, skor och annan nödvändig skolutrustning. Företrädare från Just Children Foundation (JCF) har besökt oss i FN-föreningen här i Örnsköldsvik åren 2002 och 2009. Verksamheten står i dag inför hårda ekonomiska prövningar och förmodligen kommer ”barnverksamheten” uppe i Koroi att tvingas skäras ner helt. Vår ungdomsmedlem Charlotta Hallnäs fullbordade sitt volontäruppdrag vid Just Children Foundation i februari 2013, hennes insatser uppskattades även om hon fick gå igenom en del prövningar. Just Children Foundation hoppas på att kunna fortsätta med verksamheten vid ”Old Snake Park” utanför Harare efter vägen till Bulawayo (20 km).


Roger Sandström på besök hos JCF i Harare

3. Biriiri vattenprojekt

Detta vattenprojekt innefattar en 6-7 km lång vattenledning från ett närbeläget berg och byggandet av en stor cistern strax ovanför Biiriiri Primary school.Vattenledningen är helt klar sedan ett antal år tillbaka och under 2010 färdigställdes även vattencisternen så nu flödar vattnet för fullt in till den anlagda skolträdgården. Avkastningen (försäljningen från trädgården) ska gå till att betala skolavgifter för alla – föräldralösa barn – (orphans) som finns vid skolan. Nu finns även en jordbrukslärare anställd vid skolan förutom då ”trädgårdsmästaren” som sköterskolträdgården på ett föredömligt sätt. Projektet har i dag fasats ut från FN-föreningen.

Vår ordförande Stellan Bäcklund framför den färdigbyggda vattencisternen

4. Drought Relief Project i Masvingo

Vi driver också ett projekt, Drought Relief Project, vid Chikato Government Primary School utanför Masvingo i södra Zimbabwe.

Under 1990-talet inleddes kontakter mellanLärarförbundets lokalavdelning i Örnsköldsvik och lärarorganisationen ZIMTAi Masvingo-provinsen i Zimbabwe. Besök ordnades i Masvingo och man bjöd in ZIMTA-ledamöter som kunde besöka Sverige och Örnsköldsvik.

Projektet innebär stöd för föräldralösa barnvid Chikato Primary School i förorten Mucheke utanför Masvingo i södra Zimbabwe.

Under FN-föreningens besök i november 2012 firades högtidligt att samarbetet med Chikato School pågått i hela 20 år, en rapport har även sammanställts över alla dessa år som finns till förfogande inom föreningen.

Besök gjordes även under oktober 2013 och i december 2014 och i och med detta kommer projektet och samarbetet att fasas ut i en nära framtid.

På besök i Masvingo 1996

5. Barnhemmet Danai i Harare

Danai är ett privat barnhem i Harare som stöds av Operation Syskonskola sedan 2009.

Barnhemmet ”överlever” i stort genom frivilliga bidrag och håller idag på att byggas ut genom insatser från enskilda sponsorer.

Ett av problemen har varit vattentillgångensom nu lösts genom insatser vi kunde göra under 2011. Pump och vattentank fungerar nu fullt ut till glädje inte minst för alla barnen vid hemmet.

En tillbyggnad har gjorts nu vid centret med fint kontor och sovrum tillgängligt för föreståndaren Ms Saungweme.

Nu har man planer på att ”bygga upp” en trädgårdsanläggning utanför Harare som ska kunna förse barnhemmet med bland annat grönsaker i framtiden.

Lisa Andersson besöker Danai 2010

6. Stödet till Gasanyama Primary School inom Mhondoro-Ngezi District

En liten landsbygdsskola inom Mhondoro District runt 15 mil söder om Harare fick akuta problem med sina toaletter som förstörts av en orkanstorm som drabbade skolområdet under 2009. Genom rådigt ingripande och kontakter via Mrs Margaret Dongo kunde vi kanalisera tillräckliga resurser till

skolan så att – föräldraföreningen – vid skolan kunde bygga helt nya toaletter som också invigdes under ett besök sommaren 2010. Skolan hotades faktiskt med stängning om inte toaletterna byggdes!

Föräldraföreningen vid Gasanyama Pry School har nyligen tagit beslut (2011) att bygga två nya klassrum vid skolan, de gamla var helt fallfärdiga.

FN-föreningen hoppas nu genom nya insatser här hemma kunna hjälpa till att färdigställa den nya klassrumsbyggnaden.

Våra insatser med skolbygget stötte på problem under valet föregående år (2013) i Zimbabwe då en lokalpolitiker ingrep vid bygget och anklagade oss för att stödja oppositionen genom vårt engagemang vid skolan och lovade att ”kommunen” (=council) skulle ta över byggnationerna i stället. I dagsläget oklart vad som händer med skolbygget.

Byggandet av 2 nya klassrum påbörjat

7. Skol- och Folkbiblioteket vid Nyatsambo Primary School

Förslaget om att hjälpa till med att inrätta ett mindre Skol- och Folkbibliotek kommer från en bokentusiast som heter Charles Masiwa och som bor intill denna primiärskola inom Mhondoro-Ngezi

Föräldraföreningen vid skolan har ställt ett klassrum till förfogande som nu grundligt ska repareras och målas med nytt innertak, inbrottsgaller för dörr och fönster, vidare med ett mindre materialförråd. Bokhyllor köps in från lokala snickare liksom läsbord och stolar och information via skolan ska lämnas till byns invånare.

Lärarna vid skolan ska även få fortbildning runt bibliotekskunskap, och böcker finns redan på plats. Vår FN-förening har redan gått in och stött detta relativt unika projekt och inom kort kommer biblioteket att stå färdigt. Läshungern är stor inte minst bland skolans alla kunskapstörstande elever. Invigningen av Biblioteket väntas nu ske nån gång under hösten 2015.

District, inte långt från Gasanyama Primary School