Välkommen till Falu FN-förening!

Verksamhet

Falu FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Vårt arbete vilar på FN:s så kallade tre pelare, vilka är:

  • Fred, säkerhet och nedrustning
  • Hållbar utveckling och fattigdomsbe­kämpning
  • Mänskliga rättigheter och demokrati

Föreningen upprättar årligen en verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår (2020). Planen uttrycker föreningens viljeinriktning och är ett övergripande styrdokument för föreningens styrelsearbete. Men den är också underlag för information och dialog med föreningens medlemmar.

Inom ramen för de tre pelarna ryms ett antal tänkbara aktiviteter. Det finns utrymme för enskilda medlemmar att komma med initiativ utifrån ”vad jag vill och kan göra”. Under verksamhetsåret 2020 kommer föreningens fokusområde att vara skapa opinion för ett svenskt ja till FN:s konvention om kärnvapenförbud. Frågor om jämlikhet och ett jämlikt samhälle, att människor ska ha samma makt att forma sina egna liv med koppling till Agenda 2030 ses som viktigt.

Agenda 2030 om demokrati och mänskliga rättigheter – ett fokusområde för Falu FN-förening 

Dagligen kan vi läsa om överträdelser i strid mot FN-stadgan De flesta länder i världen kallar sig för demokratier, men tolkningen och utövandet av demokratibegreppet varierar mellan länderna. Människors rättigheter still demokratiskt inflytande över sina liv och tillvaro är ytterst begränsad i stora delar av världen. Ett tillstånd som över tid motverkar en jämlik global samhällsutveckling. Detta gäller även synen på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

I december 2015 antog FN:s medlemsstater en global agenda för hållbar utveckling – Agenda 2030. D.v.s.  att alla medlemsländer har förbundit sig att arbeta för att uppnå en utveckling som ska vara både ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. I Sverige pågår ett arbete med att implementera Agenda 2030 på alla nivåer i samhället, såväl kommunalt som regionalt och nationellt.

Vad kan Falu FN-förening bidraga med för att stärka en demokratisk hållbar samhällsutveckling, där synen på mänskliga rättigheter står i fokus?  Vad krävs av föreningen för att få faluborna intresserade och delaktiga i en process som ska leda till ett mer rättvist samhälle linje med hållbarhetsmålen i Agenda 2030?

För att skapa ett gemensamt engagemang i dessa frågor, anser föreningen att det krävs en tydlig och öppen dialog mellan medverkande parter för att åstadkomma en känsla av gemensamt ansvarstagande. Falu FN-förening kommer därför att involvera flera olika samhällsaktörer för att synliggöra föreningens ambitioner inom fokusområde. Det inkluderar såväl föreningens medlemmar som skolan, civilsamhällets aktörer, Falu kommun och offentliga myndigheter.

Föreningen kommer att stödja initiativ som leder till att öka kunskapen i frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter med avstamp i Agenda 2030. Vi behöver all hjälp vi kan få för att forma spännande och innehållsrika arrangemang inom området. Hör av dig till någon i styrelsen med idéer och tankar, så gör vi något tillsammans.

Kärnvapen:
För mer info: kontakta Cecilia Bergh
Upprop om att Sverige måste skriva på FN-lagen mot kärnvapen
Frågor och svar från partierna om kärnkraft – augusti 2018

Svenska FN-förbundets ABC-kurser
Svenska FN-förbundet ordnar en del kurser centralt för alla som är intresserad av FN-frågor. Mer information hittar du här.

Här hittar du utdrag från vår tidigare verksamhet och kontaktuppgifter till vår styrelse. Mer om vad som händer framöver hittar du i Svenska FN-förbundets kalender.

Här kan du läsa protokoll från tidigare möten.

I vårat arkiv hittar du bilder och texter från tidigare verksamhet.