Välkommen till Falu FN-förening!

Vad är på gång i Falu FN-förening?

FN-s internationella antikärnvapendag firar vi med en manifestation på Geislerska parken i Falun klockan 12.30 lördagen den 25 september klockan 12.30. Det blir tal av Julia Johansson, ordf i SSU Dalarna samt ombud till S-kongressen. Vilken linje kommer de att driva på kongressen i denna fråga? Helge Sonntag talar också och vi sjunger allsång. Falu-Duon Anna-Cari Jadling Ohlsson och Stefan Ohlsson spelar och sjunger.

FN:s internationella Flickadag 11 okt. 2021

Att få ett slut på alla former av diskriminering av kvinnor och flickor är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet, utan den har också en multiplikatoreffekt på alla andra utvecklingsområden. Varje dag bryter flickor gränser och tar itu med frågor som barnäktenskap, ojämlikhet i utbildning, våld och klimaträttvisa. Att stärka kvinnor och flickor och främja jämställdhet mellan könen är avgörande för att påskynda en hållbar utveckling (hämtat från FN:s hemsida).

Flickor i Sverige och världenJuno Blom – barnrättsaktivisten som blev riksdagskvinna och partisekreterare för liberalerna.
Att vara tjej i Dalarna – om mående, skola, fritid och tankar om framtidenPeter Möller – samhällsanalytiker Region Dalarna
Från information till förändringAmi Norén och Christina Kardell Rädda barnen Mora och Falun
Reflektioner från ungdomar

När och var: 11 oktober klockan 18.00, Näringslivets hus, Ölandsgatan 6 i Falun.
Kostnader: ingen avgift, vi bjuder på frukt och godis i papper
Upplysningar: Karin Alexanderson, ordf. Falu FN-förening, kaxan87@gmail.com

Reflektioner med elever från FN-skolan Falu Fri

Välkomna!

Ett samarrangemang mellan Falu FN-förening, Rädda barnen, Falu Fri/Faluns FN-skola och NBV.

Vad har hänt under året?

Vi uppmärksammade Hiroshimadagenden 6 augusti 2021 med en visning av filmen ”Mannen som räddade världen” på Gamla Elverket i Falun i samarbete med Folket i Bild/Kulturfront Västmanland-Dalarna och NBV. Filmen handlade om Stanislav Petrov, en f.d. överstelöjtnant i sovjetiska flygvapnet och hans roll i att förhindra ett kärnvapenkrig. ”The Man Who Saved the World” är ett mycket tydligt exempel på det som lite slarvigt brukar kallas för kärnvapenincidenter. Men hade den ryske officeren tryckt på knappen – och han hade goda skäl för att göra det eftersom datorsystemet indikerade ett flertal amerikanska kärnvapenrobotar var på väg mot Sovjetunionen – då hade världen gått mot total katastrof. Men Petrov beslöt att inte lita på datorsystemet och tryckte inte på knappen. Men filmen var inte bara en skildring av mannen som inte tryckte på knappen. Vi cirka 30 biobesökare fick se en film som starkt berörde även på andra plan, nämligen en Stanislav Petrov som helt utlämnande spelade sig själv i något som närmast kan beskrivas som misär tills han får möjlighet att t ex träffa skådespelaren Kevin Costner. Det hedrar den amerikanska stjärnskådespelaren att han gav Petrov den upprättelse han så innerligt förtjänar. Petrov ser sig inte som hjälte, men det är det han är!

När filmen var slut blev det tyst eftersom alla vara så tagna av den starka upplevelsen. Mötet samlade dock ihop sig så pass mycket att det kunde anta ett förslag till uttalande som ordförande för Falu FN-förening, Karin Alexanderson, presenterade. Så här lyder uttalandet:

”Vi minns Hiroshima och Nagasaki. Följderna av ett angrepp i nutid skulle bli mycket värre eftersom dagens kärn­vapen har betydligt större förstörelsekraft. Stormakterna har inlett en ny upprustnings­kapplöpning med kärnvapen samtidigt som den eskalerande klimatkrisen ökar risken för poli­tisk oro och därmed risken för konflikter, krig och kärnvapenkrig. Krigsretorik ersätter diplo­mati och samförstånd. Kärnvapentröskeln sänks med tal om nya taktiska, ”små” och ”lokala” kärnvapen. De ”små” kärnvapnen är dock lika förödande som Hiroshima­bomben.

Risken för ett kärnvapenangrepp av ren olyckshändelse växer. Historien kan berätta att det ibland varit ytterst nära. Kärnvapenförbudet är ett viktigt led i avveckling av kärnvapen och en signal som höjer tröskeln för användande av kärnvapen idag.”

Vi uppmanar regeringen att snarast signera och riksdagen att ratificera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

 Uttalandet har skickats till Dalarnas tidningar, Dalademokraten samt utrikesminister Ann Linde.

Rapport från FN-förbundets kongress 12-13 juni 2021. Karin Alexanderson, ordförande var utsedd till ombud för föreningen, Cia suppleant/observatör och Helge ombud för FN-distriktet. Kongressen genomfördes digitalt.

Dalaombuden hade yrkat på ändringar i förbundets måldokument och ville ha in skrivningen:

”Vårt enskilt viktigaste mål för kommande verksamhetsperiod är att få till stånd en svensk anslutning till FN:s kärnvapenförbud.”

Kongressen antog först detta förslag efter votering tillsammans med flera ändringar från andra ombud. Men då att förbundsstyrelsen och ombud fick igenom att kongressen gick tillbaka och tog upp måldokumentet igen ströks alla ändringar.

Ombud fick ändå in en separat skrivning om att förbundet ska bedriva opinionsbildning 2022-2024 i frågan om säkerhet och kärnvapen. ”En halv seger”.

Det fanns fem motioner till kongressen angående kärnvapen. I tre av dessa hade dalaföreträdarna enat sig om att-satserna med andra distrikt. Efter justeringar antog kongressen följande att-satser: 

1. Att Svenska FN-förbundet fortsätter kampanjarbetet för en svensk ratificering av kärnvapenförbudet och avsätter ytterligare resurser för detta.

2. Att Svenska FN förbundet ökar samarbetet med andra organisationer som också önskar en ratificering av kärnvapenförbudet

3. Att Svenska FN-förbundet verkar för återkommande breda landsomfattande manifestationer genom att till exempel uppmärksamma Hiroshimadagen 6 augusti och FN:s dag mot Kärnvapen 26 september.

4. Att Svenska FN förbundet inför riksdagsvalet 2022 särskilt uppmärksammar och påverkar de politiska partierna i Kärnvapenförbudsfrågan.

Det är nu viktigt att följa upp detta kongressbeslut, framhöll Karin och Helge.

Storbritannien utökar sin kärnvapenarsenal – strider mot internationella avtal

Brev sänt till utrikesminister Ann Linde sänt 23 mars 2021 undertecknat av alla i styrelsen för Falu FN-förening.

Vi undrar: Vad innebär detta som nu sker i Storbritannien för Sveriges hållning inför den kommande granskningen/uppföljningen av NPT-avtalet och i förlängningen för den Svenska regeringens aktuella hållning till FN:s konvention om kärnvapenförbud?

Dessutom ärande minister (och till insändarsidan i DD och FK):

Enligt pressmeddelande från SIPRI 15 mars 2021 ökade inte leveranserna av större vapen mellan 2011–15 och 2016–20. Äntligen något glädjande men vi måste inse att de internationella vapenöverföringarna ändå ligger nära den högsta nivån sedan slutet av kalla kriget. Enligt samma källa stod USA, Frankrike och Tyskland för ökande exporter vilket uppvägdes av minskade ryska och kinesiska vapenexporter.

Samtidigt får vi ta del av nyheten att Storbritannien, som minskat sin vapenexport en aning, storsatsar på att bygga ut sin kärnvapenarsenal med 44 % från 180 till 260 stridsspetsar. Bara en stridsspets är flera hundra ggr starkare än Hiroshimabomben som fälldes över Japan 1945. Storbritannien bryter mot FN:s ickespridningsavtal NPT där de förbundit sig att minska kärnvapenarsenalen. NPT är det avtal som Sveriges regering lyfter fram som mycket betydelsefullt för att minska antalet kärnvapen på jorden. Detta istället för att ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud TPNW. Förbudet har tillkommit för att NPT inte innebär en minskning av kärnvapen. Tvärtom har de ökat. NPT ska ses över i augusti. Om det avtalet inte innebär att kärnvapnen minskar så har regeringen sagt att man kan komma att på nytt pröva frågan om en svensk anslutning till FN:s kärnvapenförbud – vilket 54 länder nu redan gjort. 

Vi har haft digitalt årsmöte 21 februari 2021.  
Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter Karin Alexanderson, ordförande; Annica Ericson, sekreterare; Kjell Sundström, kassör; Cecilia Bergh och Sylvia Kjellberg  och tre suppleanter Rebecka Svennberg; Elsa Klingvall och Pelle Carlsson.

En verksamhetsplan https://fn.se/falun/wp-content/uploads/sites/10/2021/03/Verksamhetsplan-2021-slutversion.pdf antogs men med pandemin gör det svårt att ha några offentliga arrangemang i nuläget. Förhoppningsvis blir det lättare till hösten. Det planeras filmvisning, föreläsningar och studiecirkel. Ett förslag från en av våra medlemmar att ordna en skogsvandring i maj med kunnig guide om den svenska skogen planeras att iscensätta i vår. Svenska FN-förbundet har kongress i sommar. Karin och Cecilia är valda delegater och återkommer med information om vilka frågor som ska behandlas längre fram i vår.

54 stater har nu i mars 2021 skrivit på FN:s konvention om ett kärnvapenförbud. 22 januari 2021 började den gälla i dessa länder – men inte i Sverige. Ett mailnätverk i Falun, i kärnvapenförbudsfrågan med enskilda och organisationer, har bildats och försöker hitta sina former. Läs senaste brevet till nätverket: https://fn.se/falun/wp-content/uploads/sites/10/2021/03/Brev-mailnätverket-karnvapenforbud-mars-2021.pdf Kanske vill du vara med? Kontakta Cecilia Berg: mailto: a.cecilia.bergh@gmail.com

Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter på vad vi gör eller borde göra mer av – kanske något du vill hjälpa till med?.
Tyvärr är vår hemsida inte alltid helt uppdaterad. Vi skulle tex. behöva hjälp av någon som skulle vilja hjälpa oss med den (WordPress).

Falu FN-förening med vänner samlades 22 januari för att fira att FN:s konvention för ett kärnvapenförbud blev internationell lag. 50 länder hade då ratificerat kärnvapenförbudet vilket krävdes för att det skulle bli lag. Dessa länder har satt ner foten och accepterar inte längre att länder utvecklar, testar, producerar, skaffar, innehar, lagrar, använder eller hotar med att använda kärnvapen. För framtagandet av konventionen fick organisationen ICAN Nobels fredspris. FN och dessa länder vill ha en världsordning som styrs av ömsesidig respekt, dialog och mänsklig säkerhet. Firandet skedde i Åsbobacken med rislyktor som dessvärre hade svårt att lyfta i det blöta och blåsiga vädret. Men ljus, facklor och tomtebloss fick ersätta. Det hela avslutades med att alla närvarande tillsammans sjöng I natt jag drömde åsyftandet att Sverige måste förmås att gå i bräschen för en mänskligare och fredligare värld och ratificera konventionen.

På bilden syns Karin Alexanderson, Cia Bergh och Annica Ericson från styrelsen i Falu FN-förening.

Ett arrangemang av Falu FN-förening i samverkan med Folket i Bild/Kulturfront Västmanland-Dalarna 

En debattartikel var införd i lokalpressen i samverkan mellan FN-förbundet (nationell nivå) Falun och Södra Dalarnas FN-föreningar och Daladistriktet.

Inbjudan till mailnätverk för en kärnvapenfri värld

https://fn.se/falun/wp-content/uploads/sites/10/2020/12/Inbjudan-till-mailnätverk-30-nov-39504.pdf

Men vi vill stärka arbetet för världsfreden och påverka den svenska regeringen att skriva konventionen om kärnvapenförbud. Vi verkar för att detta ska ske på nationell nivå men också lokalt i Falun. Därför inbjuds föreningar, organisationer och enskilda till ett mailnätverk. Är du nyfiken kontakta gärna Cia Bergh e-post: a.cecilia.bergh@gmail.com som samordnar nätverket. 

Falu FN-förenings nya utställning om kärnvapen har varit utställd på Stadsbiblioteket 2 – 6 november 2020 i Agenda 2030 rummet. Det uppmärksammades bl.a. i P 4 Dalarna.

Se utställningen: En kärnvapenfri värld. Finns även en fördjupad beskrivning kärnvapenincidenter som har ägt rum. Är du/ni intresserade av att låna utställningen kontakta Cecilia Bergh. 

FN 75 år – rapport från Födelsedagskalaset!

När FN-förbundets Daladistrikt bjöd till tårtkalas på Gamla Elverket på lördagseftermiddagen för att fira FN:s 75-årsdag låg redan en spänd förväntan i luften. FN:s konvention om kärnvapenförbudet hade just signerats av 49 nationer och det återstod bara en enda ratificering innan kärnvapenförbudet skulle träda i kraft.
Mötet som samlade också precis 49 deltagare fick en härlig öppning med tre musikstycken vackert framförda av tre ungdomar från Faluns FN-skola Falu Frigymnasium.


Miriam Bassek, Rebecka Svenberg och Sebastian Svenberg från FN-skolan i Falun medverkade.

Efter den rofyllda och upplyftande cellomusiken gav fredsforskaren Karin Utas Carlsson från Göteborg en livfull och engagerande redogörelse för sina resultat under rubriken: En nödvändig ny grund för svensk säkerhetspolitik. Hon berättade om forskning som stödjer Palmeerans svenska avspänningspolitik: En inriktning på gemensamsäkerhet, alltså säkerhet och fördelar för alla parter som är inblandade i en konflikt, möjliggör dialog, avspänning och nedrustning. Hon hävdade att den nuvarande försvarspolitiken vilar på en föråldrad och dokumenterat misslyckad syn på hur våld och krig kan undvikas.
Elin Liss, Leksandsbördig representant för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, hade med sig en hälsning från en av överlevarna efter atombomben över Hiroshima 1945 och som ägnat hela sitt liv åt arbetet mot kärnvapen. Elin underströk hur viktigt de folkliga engagemanget är och hur oroliga kärnvapenmakterna är för att den nya lagen ska träda ikraft. USA:s ledning uppmanar nu offentligt alla stater som ratificerat förbudet att dra tillbaks sitt godkännande!
Helge Sonntag, ordförande för FN-distriktet, lyfte fram behovet av ökad demokrati inom FN-organisationen och mer folkligt inflytande i medlemsnationerna. Han varnade också för att de allra största globala koncernerna nu kliver in i FN-systemets beslutande instanser och menade att det är oförenligt med FN:s grund där hela mänskligheten är uppdragsgivaren i inte bara den handfull människor som kontrollerar WEF. Debatten om demokratin inom FN-systemet är angelägen för FN-förbundet! Helge väckte också frågan om folkomröstning ifall riksdagen för första gången inte ställer sig bakom en nedrustningskonvention i FN.
Efter inledningar och frågor bjöds deltagarna på fika, födelsedagstårta och den nygjorda utställningen om kärnvapen. Efter avslutande samtal, dikt och gemensam födelsedagssång avslutades mötet i glad och uppsluppen stämning.
PS: Sent på lördagskvällen kom så beskedet att Honduras som femtionde nation ratificerat konventionen. DS

Möte om Militariseringen och klimatet 23 sept. 2020.

I ett webbsänt evenemang 23 september i Falun diskuterades krigens och militära verksamheters inverkan på klimatkrisen. Sociologen och f.d. riksdagskvinnan (fp) Ingela Mårtensson, här som representant för organisationen Kvinnor för fred, föreläste på temat. Drygt 20 personer kopplade upp sig digitalt efter inbjudan från Folket i Bild/Kulturfront Västmanland-Dalarna, Kulturförvaltningen Falu kommun, Falu FN-förening och NBV. Det ställs krav på alla delar av samhället inklusive medborgarna att minska koldioxidutsläppen. Dessutom finns 16 svenska miljömål antagna av riksdagen. Enligt en undersökning som Kvinnor för Fred genomfört redovisar inte militären sina koldioxidutsläpp trots att de ökar sin verksamhet såväl nationellt som internationellt. De följer inte riksdagens mål utan har antagit egna. Ett JAS-plan drar mellan 1 och 4 kg bränsle per sekund. Antal flygtimmar för JAS 39 är minst 10 000 per år. Samtidigt som privatpersoner uppmanas flyga mindre pga. klimatkrisen. Existerar faktisk kunskap om militärens inverkan på klimat och miljö och i så fall varför redovisas inte den öppet? Klimatkrisen och militariseringen bildar en ond cirkel, där klimatförändringarna minskar jordens resurser och människors tvingas fly, vilket riskerar att öka spänningarna och militära aktiviteter, vilken i sin tur ökar klimatkrisen.

Ett virus har invaderat oss – men ett kärnvapenkrig är värre. Läs en dikt av Karin Alexanderson: https://fn.se/falun/wp-content/uploads/sites/10/2020/08/Dikt-2020-Ett-virus-har-invaderat-oss.pdf

6 augusti är det 75 år sedan FN bildades och 75 år sedan atombomberna föll över Hiroshima och Nagasaki.  Det uppmärksammade vi. Filmen presenterades av Maj Wechselmann själv. Filmens utgångspunkt var atombomben över Hiroshima som dödade 100.000 människor. En närmast ofattbar siffra, men vi var nog inte många som visste att de som överlevde dessutom förvägrades att vittna om händelsen av den amerikanska censuren. Majs film berörde och behandlade inte bara stormakternas kärnvapen, utan även det svenska kärnvapenprogrammet åren 1945-1972. ”Atomen i mänsklighetens tjänst?” innefattade också en belysning av kärnkraften som enligt Maj är kärnvapnens siamesiska tvilling.

I diskussionen kom frågor upp om både kärnkraft och kärnvapen. Filmen speglade bl.a. det stora ungdomliga engagemanget mot kärnkraften i slutet av 70-talet. ”Var finns ungdomen idag?”, undrade någon. Enligt Maj har vi detta engagemang idag i rörelsen kring Greta Thunberg, men det gäller att denna också inser att frågan om kärnvapen ”ingår i paketet”. Helge Sonntag från FN-föreningen föreslog att besökarna skulle ta med sig en fråga till de föreningar som de är med i. Den frågan är kravet på att regeringen signerar FN:s förbud mot kärnvapen, något som 82 regeringar i världen redan gjort. När 50 länder ratificerat förbudet blir FN-konventionen internationell lag. Den 6 augusti ökade antalet länder som ratificerat konventionen till 43 länder. På mötet deltog ett 40-tal biobesökare, vilket gjorde att det var i de närmast ”fullsatt” om vi räknar med de hänsyn som måste tas för att skydda varandra och följa folkhälsomyndighetens rekommendationer. Moderatorn Karin Alexanderson informerade dels om ett kommande webbmöte med Ingela Mårtensson om militariseringens påverkan på klimatet den 23 september, dels om den utställning om kärnvapen och kärnvapenförbudet som FN-föreningen gjort och som går att låna. Mötet avslutade med att FN-föreningens Gunnar Blommé gjorde en reflektion över det faktum att han föddes samma dag som USA fällde bomben över Hiroshima. Något han haft med sig hela livet.

Genomförda aktiviteter 2020: (tidigare finns under arkiv)
Förbudet som kom av sig – 20200118 – manifestation mot kärnvapen den 18 januari 2020.

Professor Thomas Jonter föreläste onsdagen den 19 februari kl 18 på Falu stadsbibliotek under rubriken ”Det kan verka omöjligt tills det är gjort”.
Jonters föreläsning handlade om Sveriges nedrustningspolitik och diskuterar hur det kommer sig att regeringen inte avser underteckna FN:s konvention om kärnvapenförbud.

Falu FN förening har genom Cia Bergh som sitter i styrelsen skrivit en insändare som publicerats i lokalpressen i början av maj: I skuggan av Corona.

Falu FN-förening hade årsmöte 2020 söndagen den 16 februari kl. 15:

Årsmötesprotokoll 2020

Verksamhetsberättelse 2019
Ekonomisk berättelse 2019
Verksamhetsplan 2020

Icke-spridningsavtalet NPT – 50 år av förhalning?
Falu FN-förening höll en manifestation i Geislerska parken lördagen den 7 mars för att uppmärksamma den omförhandling som ska ske i vår i New York av NPT fördraget som syftar till att begränsa kärnvapnen på jorden.

Den svenska regeringen beslöt i somras att säga nej till att stödja FN:s konvention om kärnvapenförbud med hänvisning till att man ville satsa på NPT-avtalet. FN-föreningen menar att det inte finns någon sådan motsättning, tvärtom har konventionen från 2017 utvecklats ur NPT eftersom NPT inte lyckats med sina föresatser. Kärnvapnen blir, om inte fler, så blir de modernare, effektivare och farligare för människor
och jord. Dåvarande utrikesministern Margot Wallström öppnade i samband med regeringsbeslutet trots allt en dörr för omprövning 2020 om inte det så kallade icke spridningsavtalet NPT leder till
någon framgång i frågan. På manifestationen presenterade Öppet brev till regeringen om NPT med krav på att redovisa sina överväganden inför vårens översyn av NPT. Ett brev som undertecknats av förutom Falu FN-förening, Naturskyddsföreningen Falun, Vänsterpartiet Falun, Miljöpartiet Falun, FN-distriktet Dalarna och Folket i Bild Kulturfront Västmanland Dalarna. Cia Bergh, Annika Ericson och Karin Alexanderson talade på mötet och Falu Fredskör sjöng.

Svar på det öppna brevet från utrikesdepartementet 19 mars 2020

Hej,

Tack för ert brev till utrikesminister Ann Linde. Jag arbetar på Utrikesdepartementets ministerkansli och har blivit ombedd att svara.

Tack för ert engagemang för nedrustning och icke-spridning av kärnvapen. Nedrustning och icke-spridning av kärnvapen är en central utrikes- och säkerhetspolitisk prioritering för regeringen. I takt med att spänningar mellan kärnvapenstater ökar har även risken för att kärnvapen används stigit. Urholkningen av respekten för multilateralismen och ifrågasättande av en regelbaserad världsordning har också bidragit till ett försämrat internationellt samarbetsklimat. Det är en utveckling som inger stark oro.

Regeringens arbete för en kärnvapenfri värld bedrivs inte minst inom ramen för Icke-spridningsfördraget (Non-Proliferation Treaty – NPT). Fördraget utgör hörnstenen i det multilaterala ramverket för global nedrustning och icke-spridning av kärnvapen, och det är inom dess ram som de erkända kärnvapenstaterna har gjort rättsliga och politiska åtaganden.

Sverige har under lång tid engagerat sig för att länder, inte minst kärnvapenstaterna, som har ett särskilt ansvar, genomför sina fördragsåtaganden fullt ut. Som ett led i detta arbete lanserade regeringen under 2019 Stockholmsinitiativet för kärnvapennedrustning. Syftet är att mobilisera brett internationellt politiskt engagemang och tryck för att uppnå framsteg i implementeringen av nedrustningsåtaganden inför NPT:s översynskonferens, som skulle ha ägt rum i maj 2020 men som nu senareläggs med anledning av coronaviruset.

Konkreta förslag som drivs inom ramen för initiativet är begränsningar av kärnvapnens roll i policy och doktriner, åtgärder för att minimera risk för avsiktlig eller oavsiktlig kärnvapenanvändning, förstärkt transparens och förtroendeskapande åtgärder samt verifikation av kärnvapennedrustning,

Det utmanande omvärldsläget gör det angeläget med framsteg i nedrustningsarbetet. Samtidigt försvåras detta av en stark politisk polarisering och brist på förtroende mellan nyckelaktörer, inte minst kärnvapenstaterna själva. Med en ansats som präglas av både hög ambition och nykter realism försöker vi från svensk sida aktivt bidra till att överbrygga motsättningarna. Utfallet av den kommande översynskonferensen är idag omöjligt att förutsäga. Svensk övergripande inriktning är att verka för ett resultat som bekräftar och stärker NPT som multilateralt ramverk inför framtiden.

FN:s kärnvapenförbudskonvention är ett separat nedrustningsinstrument som framförhandlades under 2017. Regeringens ställningstagande ifjol, att inte underteckna konventionen, gjordes mot bakgrund av de brister i själva konventionen som Sverige påtalade och, utan framgång, sökte åtgärda under förhandlingen.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Lundgren
Departementssekreterare
Utrikesdepartementet

Internationella kvinnodagen 8 mars 2020 i samarbete med Zonta

Internationella Kvinnodagen 8 mars blev en lyckad dag tillsammans med Zontorna i Falun/Borlänge. Falu FN-förening, som representerades av Inger Malmberg, fick en fin placering med sin monter mitt i ett utställningsrum på Hotell Bergmästaren.

Zontornas program byggde på de globala målen 5 och 12: jämställdhet och hållbar konsumtion och produktion. Utställarna visade hantverk, återbruk och lokal produktion. Mycket bra. Zontornas ordförande, Ann-Louice Larsson, berättade bl.a om Zontornas koppling till FN och de projekt som organisationen bedriver ihop med FN. ”För att få bra projekt” som hon påpekade.

En duktig ”textilkvinna” berättade om sitt stora intresse för kläder och om hur hon gjorde sin fynd på loppis och i vintageaffärer. Dessutom gav hon råd om hur man sköter sina kläder på ett sparsamt sätt utan att ständigt tvätta.

Ca 60 yrkeskvinnor från från Borlänge och Falun men också från övriga Dalarna minglade runt, besökte montrarna och drack After noon tea som de betalade 250 kr för. 100 kr gick till lokal, servering och omkostnader och 150 kr till deras projekt för närvarande ett till flickor skolgång på Madagaskar.

Mer info om kommande aktiviteter hittar du under verksamhet

Kontakt

Karin Alexanderson
Ordförande
Telefon: 073 80 26 197
E-post: Karin Alexander