Välkommen till Falu FN-förening!

Välkommen till Falu FN-föreningsfn_logopayoff_pos_right

Falu FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

Vi behöver FN! FN behöver dig! Välkommen som medlem i vår förening!

 

Vad är på gång i Falu FN-förening?

Lördag den 14 September i Borlänge.
Vad vill vi med Förenta Nationerna?
Alla medlemmar inbjuds till en kursdag med föredrag och diskussioner inför hösten. Förbundsordföranden Annelie medverkar. Dagen är gratis och distriktet bjuder på lunch och fika.

Världen är orolig. Konflikterna skärps mellan länder och grupper. Rustningarna ökar och klyftorna mellan fattig och rik växer. FN har svårt att få plats i storpolitiken. Kärnvapenspöket har seglat upp igen.

Vad vill vi med FN och vad vill vi att Sverige ska göra för att ge FN mer styrka? Vi behöver lära oss mer och få större förståelse för FN:s betydelse för att själva orka och inspirera andra till engagemang.
FN-medlemmar i Dalarna kommer att ge några bilder från sina hemländer. Helge kopplar samman några övergripande tendenser i världen. Annelie sammanfattar läget i förbundet och diskussionerna i förbundsstyrelsen.
I samtalen i mindre grupper och i den gemensamma diskussionen försöker vi tillsammans få grepp om läget, vad vi vill åstadkomma i Dalarna och hur vi ska bidra till ett svenskt JA för kärnvapenförbudet.

Var: Borlänge – lokal meddelas senare
När: Lördag den 14 september kl 10-16
Anmälan: Senast 190910 – för matbeställning

Info: Helge Sonntag

 

Tisdag den 17 September kl 19. 
Nobels Fredspristagare 2017 till Dalarna
Beatrice Fihn, ordförande i ICAN, kommer till Dalarna. Hon träffar gymnasie-elever i Avesta och Falun.

Stort offentligt möte i Borlänge på kvällen.
Vi har lyckats få hit Beatrice från Schweiz och många är förstås nyfikna att höra vad fredspristagaren ska säga och hur den världsomfattande kampanjen för konventionens ratificering går. Och ska vi kunna lyckas bryta igenom motståndet i riksdagen så vi slipper skämmas inför barn och barnbarn?
Någon från förbundsledningen kommer – och Falu Fredskör sjunger.

Var: Hagaskolans aula
När: Tisdag den 17 september kl 19.

Info: Helge Sonntag

Författarbesök torsdag 28 nov 2019 kl 18, Stadsbiblioteket Falun

Västsahara inifrån – Att svika ett folk
En reportagebok av Johan Persson och Anna Roxvall

Johan Persson berättar till starkt fängslande bilder.
Falu Afrikagrupp är huvudarrangör i samarbete med ABF. Falu FN-förening m.fl. är medarrangörer.

Johan Persson:
Fotograf och journalist sen 2007 med fokus på utrikesrapportering. Under åren bla tilldelats Publicistklubbens pris till minne av Anna Politkovskaja, Reportrar utan gränsers Pressfrihetspris och Natur och Kulturs arbetsstipendium för kvalificerat litterärt arbete.
I över ett år satt Johan Persson fängslad i Etiopien efter att ha gripits och dömts i en skenrättegång i samband med en reportageresa till landet.

Läs medlemsbrevet här om vad som är aktuellt: Medlemsbrev juni 2019 – Falu FN-förening

Läs insändaren från Falu FN-förenings ordförande inför Hiroshimadagen här: Insändare Hiroshima 6 aug 2019


Manifestationer för ett kärnvapenförbud 

Manifestationer och namninsamlingar har genomförts under våren 2019. Fler tillfällen planeras till hösten.

Bakgrund
Beslut om kärnvapenförbud togs i FN:s generalförsamling den 7 juli 2017 med förkrossande majoritet. Sverige var med och gjorde underlaget för beslutet tillsammans med bl.a. ICAN, som fick Nobels fredspris  2017 för sitt arbete inför beslutet. För att beslutet ska träda ikraft krävs att det ratificeras av 50 länder. Detta har i nuläget gjorts av 22 länder och ökar hela tiden, så vi är en god bit på väg. Sverige har en historia av att vara drivande för nedrustning av kärnvapen och en svensk ratificering skulle väga tungt. Regeringen ville också tidigt skriva på, men efter påtryckningar från USA:s försvarsminister om försämrat försvarssamarbete tvekade man och tillsatte en enmansutredning, som rekommenderar riksdagen att interatificera kärnvapenförbudet.

Utredning om svensk ratificering – en besvikelse
ICAN:s kommentar till utredningen är att den är en besvikelse eftersom den rekommenderar att vi ska bryta mot tidigare svensk tradition att stödja internationell humanitär lag. Kärnvapnen behöver kriminaliseras, inte normaliseras.

Det ligger i Sveriges långsiktiga säkerhetsintresse och i linje med vår tradition för kärnvapennedrustning att vi skriver under FN:s kärnvapenförbud. Det finns inget i det förbudet som hindrar Sverige att begära militärt stöd genom hänvisning till kollektivt självförsvar om vi skulle bli angripna (FN-stadgan), så länge detta inte  innefattar kärnvapen.

Kärnvapen kan ALDRIG vara fredsbevarande.
Ryssland och USA har nyligen lämnat nedrustningsavtalet INF. Det behövs motkrafter mot denna vansinnesfärd och ett svensk ja till FN:s kärnvapenförbud skulle i det perspektivet vara mycket viktigt! Kärnvapen står för krig, död och förintelse. Inte bara för de angripna utan i förlängningen också för angriparna, för mänskligheten, för allt liv på jorden och för själva Jorden.…

SVERIGE MÅSTE SKRIVA PÅ FN:S KÄRNVAPENFÖRBUD!
Om kärnvapenförbudet och namninsamling

Falu föreningens arbete lyfts fram, i ord och bild på flera ställen i FN-förbundet tidning Världshorisont 23 maj 2019
Du hittar numret här

Agenda 2030 om demokrati och mänskliga rättigheter –Fokusområde för Falu FN-förening 2019

Dagligen kan vi läsa om överträdelser i strid mot FN-stadgan De flesta länder i världen kallar sig för demokratier, men tolkningen och utövandet av demokratibegreppet varierar mellan länderna. Människors rättigheter still demokratiskt inflytande över sina liv och tillvaro är ytterst begränsad i stora delar av världen. Ett tillstånd som över tid motverkar en jämlik global samhällsutveckling. Detta gäller även synen på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

I december 2015 antog FN:s medlemsstater en global agenda för hållbar utveckling – Agenda 2030. D.v.s.  att alla medlemsländer har förbundit sig att arbeta för att uppnå en utveckling som ska vara både ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. I Sverige pågår ett arbete med att implementera Agenda 2030 på alla nivåer i samhället, såväl kommunalt som regionalt och nationellt.

Vad kan Falu FN-förening bidraga med för att stärka en demokratisk hållbar samhällsutveckling, där synen på mänskliga rättigheter står i fokus?  Vad krävs av föreningen för att få faluborna intresserade och delaktiga i en process som ska leda till ett mer rättvist samhälle linje med hållbarhetsmålen i Agenda 2030?

För att skapa ett gemensamt engagemang i dessa frågor, anser föreningen att det krävs en tydlig och öppen dialog mellan medverkande parter för att åstadkomma en känsla av gemensamt ansvarstagande. Falu FN-förening kommer därför att involvera flera olika samhällsaktörer för att synliggöra föreningens ambitioner inom fokusområde. Det inkluderar såväl föreningens medlemmar som skolan, civilsamhällets aktörer, Falu kommun och offentliga myndigheter.

Föreningen kommer att stödja initiativ som leder till att öka kunskapen i frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter med avstamp i Agenda 2030. Vi behöver all hjälp vi kan få för att forma spännande och innehållsrika arrangemang inom området. Hör av dig till någon i styrelsen med idéer och tankar, så gör vi något tillsammans.

Kärnvapen:
För mer info: kontakta Helge Sonntag
Upprop om att Sverige måste skriva på FN-lagen mot kärnvapen
Frågor och svar från partierna om kärnkraft – augusti 2018

Övriga aktiviteter:
Nästa styrelsemöte: torsdagen den 22 augusti 2019

Mer info för aktiviteterna hittar du under Aktiviteter

Kontakt

Karin Alexandersson
Ordförande
Telefon: 073 80 26 197
E-post: Karin Alexandersson