Välkommen till Falu FN-förening!

FN-dagen 2019

Välkommen till Falu FN-föreningsfn_logopayoff_pos_right

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

Vi behöver FN! FN behöver dig!
Välkommen som medlem i vår förening!

Vad är på gång i Falu FN-förening?

Falu FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

6 augusti är det 75 år sedan FN bildades och 75 år sedan atombomberna föll över Hiroshima och Nagasaki.  Det vill vi uppmärksamma. Vi visar film på biograf Falan i Falun: Atomen i mänsklighetens tjänst. Maj Wechselmanns manus och produktion från 2020. Hon kommer dessutom själv att närvara och introducera filmen. Begränsat antal platser så hör av dig om du är intresserad. Läs mer på särskild inbjudan här: https://fn.se/falun/wp-content/uploads/sites/10/2020/06/Filmvisning.pdf

 Genomförda aktiviteter 2020: (tidigare finns under arkiv)
Förbudet som kom av sig – 20200118 – manifestation mot kärnvapen den 18 januari 2020.

Professor Thomas Jonter föreläste onsdagen den 19 februari kl 18 på Falu stadsbibliotek under rubriken ”Det kan verka omöjligt tills det är gjort”.
Jonters föreläsning handlade om Sveriges nedrustningspolitik och diskuterar hur det kommer sig att regeringen inte avser underteckna FN:s konvention om kärnvapenförbud.

Falu FN förening har genom Cia Bergh som sitter i styrelsen skrivit en insändare som publicerats i lokalpressen i början av maj: I skuggan av Corona.

Falu FN-förening har haft årsmöte 2020 söndagen den 16 februari kl. 15. Läs mer:

Årsmötesprotokoll 2020

Verksamhetsberättelse 2019
Ekonomisk berättelse 2019
Verksamhetsplan 2020

Icke-spridningsavtalet NPT – 50 år av förhalning?
Falu FN-förening höll en manifestation i Geislerska parken lördagen den 7 mars för att uppmärksamma den omförhandling som ska ske i vår i New York av NPT fördraget som syftar till att begränsa kärnvapnen på jorden.

Den svenska regeringen beslöt i somras att säga nej till att stödja FN:s konvention om kärnvapenförbud med hänvisning till att man ville satsa på NPT-avtalet. FN-föreningen menar att det inte finns någon sådan motsättning, tvärtom har konventionen från 2017 utvecklats ur NPT eftersom NPT inte lyckats med sina föresatser. Kärnvapnen blir, om inte fler, så blir de modernare, effektivare och farligare för människor
och jord. Dåvarande utrikesministern Margot Wallström öppnade i samband med regeringsbeslutet trots allt en dörr för omprövning 2020 om inte det så kallade icke spridningsavtalet NPT leder till
någon framgång i frågan. På manifestationen presenterade Öppet brev till regeringen om NPT med krav på att redovisa sina överväganden inför vårens översyn av NPT. Ett brev som undertecknats av förutom Falu FN-förening, Naturskyddsföreningen Falun, Vänsterpartiet Falun, Miljöpartiet Falun, FN-distriktet Dalarna och Folket i Bild Kulturfront Västmanland Dalarna. Cia Bergh, Annika Ericson och Karin Alexanderson talade på mötet och Falu Fredskör sjöng.

Svar på det öppna brevet från utrikesdepartementet 19 mars 2020

Hej,

Tack för ert brev till utrikesminister Ann Linde. Jag arbetar på Utrikesdepartementets ministerkansli och har blivit ombedd att svara.

Tack för ert engagemang för nedrustning och icke-spridning av kärnvapen. Nedrustning och icke-spridning av kärnvapen är en central utrikes- och säkerhetspolitisk prioritering för regeringen. I takt med att spänningar mellan kärnvapenstater ökar har även risken för att kärnvapen används stigit. Urholkningen av respekten för multilateralismen och ifrågasättande av en regelbaserad världsordning har också bidragit till ett försämrat internationellt samarbetsklimat. Det är en utveckling som inger stark oro.

Regeringens arbete för en kärnvapenfri värld bedrivs inte minst inom ramen för Icke-spridningsfördraget (Non-Proliferation Treaty – NPT). Fördraget utgör hörnstenen i det multilaterala ramverket för global nedrustning och icke-spridning av kärnvapen, och det är inom dess ram som de erkända kärnvapenstaterna har gjort rättsliga och politiska åtaganden.

Sverige har under lång tid engagerat sig för att länder, inte minst kärnvapenstaterna, som har ett särskilt ansvar, genomför sina fördragsåtaganden fullt ut. Som ett led i detta arbete lanserade regeringen under 2019 Stockholmsinitiativet för kärnvapennedrustning. Syftet är att mobilisera brett internationellt politiskt engagemang och tryck för att uppnå framsteg i implementeringen av nedrustningsåtaganden inför NPT:s översynskonferens, som skulle ha ägt rum i maj 2020 men som nu senareläggs med anledning av coronaviruset.

Konkreta förslag som drivs inom ramen för initiativet är begränsningar av kärnvapnens roll i policy och doktriner, åtgärder för att minimera risk för avsiktlig eller oavsiktlig kärnvapenanvändning, förstärkt transparens och förtroendeskapande åtgärder samt verifikation av kärnvapennedrustning,

Det utmanande omvärldsläget gör det angeläget med framsteg i nedrustningsarbetet. Samtidigt försvåras detta av en stark politisk polarisering och brist på förtroende mellan nyckelaktörer, inte minst kärnvapenstaterna själva. Med en ansats som präglas av både hög ambition och nykter realism försöker vi från svensk sida aktivt bidra till att överbrygga motsättningarna. Utfallet av den kommande översynskonferensen är idag omöjligt att förutsäga. Svensk övergripande inriktning är att verka för ett resultat som bekräftar och stärker NPT som multilateralt ramverk inför framtiden.

FN:s kärnvapenförbudskonvention är ett separat nedrustningsinstrument som framförhandlades under 2017. Regeringens ställningstagande ifjol, att inte underteckna konventionen, gjordes mot bakgrund av de brister i själva konventionen som Sverige påtalade och, utan framgång, sökte åtgärda under förhandlingen.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Lundgren
Departementssekreterare
Utrikesdepartementet

Internationella kvinnodagen 8 mars 2020 i samarbete med Zonta

Internationella Kvinnodagen 8 mars blev en lyckad dag tillsammans med Zontorna i Falun/Borlänge. Falu FN-förening, som representerades av Inger Malmberg, fick en fin placering med sin monter mitt i ett utställningsrum på Hotell Bergmästaren.

Zontornas program byggde på de globala målen 5 och 12: jämställdhet och hållbar konsumtion och produktion. Utställarna visade hantverk, återbruk och lokal produktion. Mycket bra. Zontornas ordförande, Ann-Louice Larsson, berättade bl.a om Zontornas koppling till FN och de projekt som organisationen bedriver ihop med FN. ”För att få bra projekt” som hon påpekade.

En duktig ”textilkvinna” berättade om sitt stora intresse för kläder och om hur hon gjorde sin fynd på loppis och i vintageaffärer. Dessutom gav hon råd om hur man sköter sina kläder på ett sparsamt sätt utan att ständigt tvätta.

Ca 60 yrkeskvinnor från från Borlänge och Falun men också från övriga Dalarna minglade runt, besökte montrarna och drack After noon tea som de betalade 250 kr för. 100 kr gick till lokal, servering och omkostnader och 150 kr till deras projekt för närvarande ett till flickor skolgång på Madagaskar.

Kommande aktiviteter:

23 september klockan 18.00 planerar vi för en föreläsning, med Ingela Mårtensson som representerar Kvinnor för Fred, på Falu stadsbibliotek om ”Militarismens påverkan på klimatet”. Ett samarrangemang med kultur- och fritidsförvaltningen, Folket i Bild och NBV m.fl.

Mer info om kommande aktiviteter hittar du under verksamhet

Se utställningen: En kärnvapenfri värld. Finns även en fördjupad beskrivning kärnvapenincidenter som har ägt rum. Är du/ni intresserade av att låna utställningen kontakta Cecilia Bergh. 

Kontakt

Karin Alexanderson
Ordförande
Telefon: 073 80 26 197
E-post: Karin Alexander