VÄRLDSHORISONT. Om tolv år ska inga barn i världen behöva gifta sig och inga flickor eller kvinnor ska könsstympas. Det är innebörden av delmål 5.3 i Agenda 2030 som innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. Världshorisont har undersökt hur det gick till när det kontroversiella målet förhandlades fram.

Hade de globala målen arbetats fram genom nationella förhandlingar i slutna rum hade delmål 5.3, som förbjuder barnäktenskap och könsstympning, nog inte kommit till. Det tror Sveriges ambassadör för Agenda 2030, Kajsa B Olofsgård. Skrivningarna hade i alla fall inte varit lika tydliga, menar hon.

– Förhandlingarna skedde inte på traditionellt vis där varje kommatecken ska debatteras, utan genom öppna arbetsgrupper där både medlemsländer och observatörer fick komma till tals. Det fanns representanter från civilsamhället och andra icke-statliga aktörer på plats som framförde sina åsikter. Alla lyssnade och alla fick säga sitt. Sades något tillräckligt ofta så kom det med i det slutgiltiga förslaget, säger Kajsa B Olofsgård.

Kunde ge mer tyngd

Sverige förhandlar i vanliga fall genom EU, men i de öppna arbetsgrupper som skapades när globala målen skulle tas fram hade medlemsländerna också möjlighet att uttala sig enskilt. De kunde då ge mer tyngd i vissa frågor. Den svenska regeringen hade inför förhandlingarna identifierat sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och jämställdhet som prioriterade frågor.

Delmål 5.3 i Agenda 2030. Målet förbjuder barnäktenskap och könsstympning

Delmål 5.3 i Agenda 2030.

– Vi såg jämställdhet som ett mål i sig, men också som ett medel att uppnå alla de andra målen. Vi var noga med att få med skrivningar som motverkade alla former av diskriminering och våld, och upprepade ofta vikten av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och förbud mot könsstympning och barnäktenskap, säger Kajsa B Olofsgård.

Hon beskriver arbetsprocessen som en välorganiserad påverkanskampanj. De svenska ambassaderna ute i världen och representanter för regeringen fick alla i uppgift att lyfta jämställdhet, SRHR-frågor och vikten av att förbjuda barnäktenskap och könsstympning i olika publika sammanhang och i möten med representanter för andra länder.

Civilsamhället på plats

Sverige samordnade också sitt påverkansarbete kring jämställdhet med de andra nordiska länderna i den öppna arbetsgruppen. De civilsamhällesaktörer som fanns på plats som observatörer hade, enligt Kajsa B Olofsgård också organiserat sig väl. Deras representanter lyfte vid upprepade tillfällen i arbetsgruppen SRHR och olika former av diskriminering.

– Mycket av det som sades kom med i det slutgiltiga förslaget, som sedan ansågs vara mer eller mindre komplett, varför det i princip antogs i sin helhet. De flesta var nöjda, men i efterhand är det uppenbart att flera länder hade velat se mindre långtgående skrivningar, säger Kajsa B Olofsgård.

Inte alla länder i världen delar den svenska synen på SRHR och jämställdhet. Flera länder har de senaste två åren visat sitt motstånd mot skrivningarna i delmål 5.3.

– Det blev särskilt tydligt vid sommarens högnivåmöte i New York för uppföljning av genomförandet av utvecklingsmålen. Det rådde då en öppen konflikt om bl a jämställdhets- och SRHR-målen.

I och med att världen ändå har kommit överens om de 17 målen finns det en gemensam plattform som gör det svårare för motståndarna att hävda sig. Skrivningarna i delmål 5.3 är inte heller på något sätt nya utan finns med i en rad andra internationella överenskommelser med flera år på nacken.

Text: Erik Halkjaer, frilansjournalist
Foto: UN Photo/Emmanuel Tobey

——————–

Omslag tidningen Världshorisont nr 1 2018Denna text är hämtad från Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 1 2018).
Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (230 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och få tidningen Världshorisont hem i brevlådan.

Skaffa medlemskap >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer