Frågor och svar om barnäktenskap

Vad är barnäktenskap?
Barnäktenskap är ett äktenskap där en eller båda parter är barn. Barnäktenskap är djupt rotat i traditioner och starkt kopplat till fattigdom. Flickor i barnäktenskap drabbas i större utsträckning av oönskade graviditeter, mödradödlighet, sexuellt överförbara sjukdomar och våld. Ofta tvingas barn i äktenskap sluta skolan, vilket motverkar fattigdomsbekämpning och påverkar hela samhällsutvecklingen. De flesta barn som gifts bort är flickor, men även pojkar drabbas.

Barnäktenskap i världen
Över 32 800 flickor gifts bort varje dag. Det innebär att miljontals flickor gifts bort varje år. Barnäktenskap ingås över hela världen, oavsett kontinent, religion eller kulturella traditioner. Det sker i Etiopien och Indien så väl som i USA och Storbritannien. Dock är det vanligare med barnäktenskap i utvecklingsländer, då fattigdom är en av de störst bidragande faktorerna.

Svensk lag mot barnäktenskap
Barnäktenskap är ett globalt problem som finns även i Sverige. Sverige fick den 1 juli 2014 efter ett omfattande utrednings- och remissarbete en ny lag mot barn- och tvångsäktenskap. Lagen är dock otillräcklig och har endast lett till fällande dom i ett fåtal fall. Problemet med lagen visar sig inte minst i situationer för unga nyanlända. Lagstiftningens största brist handlar om att personer under 18 år fortfarande kan folkbokföras som gifta i Sverige när de söker asyl om de saknar tidigare koppling till Sverige. Svenska FN-förbundet välkomnar alla initiativ som kan skärpa lagen mot barn- och tvångsäktenskap så att alla barn ges samma skydd oavsett bakgrund, religion eller tradition.

FN och barnäktenskap
Enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter från 1948, artikel 16, får äktenskap ingås med fullvuxna män och kvinnor med båda makarnas fulla samtycke. Därefter, år 1991, slog barnkonventionen fast att med fullvuxen avses personer som är över 18 år. Barnäktenskap strider således mot både FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention. FN:s medlemsländer har i de globala målen bestämt att barnäktenskap ska avskaffas senast år 2030.

Svenska FN-förbundets arbete mot barnäktenskap
Svenska FN-förbundet samlade redan 2012 ett nätverk mot barnäktenskap med kravet på ett totalförbud mot barnäktenskap. Svenska FN-förbundet kräver att inga äktenskap med unga under 18 år ska kunna ingås eller erkännas i Sverige. Svenska FN-förbundet arbetar mot barnäktenskap genom projektet Flicka. Vi stärker flickors rättigheter genom att stödja FN:s befolkningsfond och dess arbete i Etiopien.

I februari 2017 lanserades en namninsamling för att skapa opinion och driva förändring, med mål att stoppa barnäktenskap i Sverige.