Vårt arbete med Skyldighet att skydda

Svenska FN-förbundet arbetar aktivt med FN-principen ”Skyldighet att skydda” (R2P).  Civilsamhället har en viktig roll i att stärka principen och att uppmärksamma politiker, beslutsfattare och befolkningen i stort om både problem och möjligheter.

Vi är en av de främsta aktörerna i Sverige som verkar för skyldighet att skydda på både nationell och internationell nivå. Syftet är att värna om mänsklig säkerhet och motverka grova folkrättsbrott genom att informera, opinionsbilda och granska Sveriges åtaganden under principen. Vi anordnar seminarier, skriver debattartiklar och bidrar med input till FN:s generalsekreterares årliga rapporter om skyldighet att skydda till generalförsamlingen.

Under 2018 utvecklar FN-förbundet ett nytt fokusområde inom ramen för skyldighet att skydda där vi arbetar för att förbättra flickors situation i konflikt. Flickor upplever och drabbas av väpnade konflikter på andra sätt än vad pojkar gör. För kvinnor och flickor medför konflikter ökad risk för oönskad graviditet, sexuellt och könsbaserat våld, barnäktenskap, sexuell exploatering och trafficking. I flera konflikter runt om i världen idag används barnäktenskap och sexuellt våld som vapen i krig vilket klassas som brott mot mänskligheten samt i vissa fall som folkmord. Vid konflikter med folkmord, krigsbrott och brott mot mänskligheten är flickor än mer utsatta, i synnerhet om de tillhör en etnisk, religiös eller nationell minoritet.

Skyldighet att skydda är ett av FN:s verktyg som kan användas för att förbättra flickors situation i konflikter. Att förebygga allvarliga folkrättsbrott går hand i hand med att förhindra övergrepp på flickor. Samma metoder och verktyg som används för att förhindra att flickor utsätts för till exempel sexuellt våld i konflikt förebygger även konfliktupptrappning och bidrar till att tidigt identifiera varningssignaler för allvarliga folkrättsförbrytelser. Som ett första steg i vårt arbete för att stärka flickor i konflikt har vi tagit fram en affischserie i sex delar med information om flickors situation i konflikt. Tillsammans bildar delarna en utställning som tar upp frågor som flickor som barnsoldater, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i konflikt samt kvinnor som fredsbyggare.

Vi samarbetar med flera internationella civilsamhällsorganisationer och vi är medlemmar i en internationell koalition för skyldighet att skydda, International Coalition for the Responsibility to Protect.