fbpx

Internationella Brottmålsdomstolen, ICC

För att världssamfundet ska kunna skipa rättvisa och göra det tydligt för alla att det är oacceptabelt att begå krigsförbrytelser skapades en permanent krigsförbrytardomstol, International Criminal Court (ICC) vid millennieskiftet.

Svenska FN-förbundet har jobbat med att främja Internationella brottmålsdomstolen, som det svenska namnet lyder, från start. Domstolens tillkomst hade ett brett folkrörelsestöd i den internationella folkrörelsekoalitionen för ICC, CICC, där vi är aktiva medlemmar.

ICC är ett viktigt verktyg för att FN ska kunna leva upp till sin skyldighet att skydda befolkningar från grova krigsförbrytelser.

Aktuella ICC-frågor

Under 2023 pågår rättegångar mot ledare för grupper som utsatt civilbefolkning för mycket svåra övergrepp i bland annat Mali och Centralafrikanska republiken. ICC har också utredningspersonal på plats i Ukraina och att domstolen tidigare i år utfärdade en arresteringsorder mot Rysslands president och dess barnombudsman för den misstänkta krigsförbrytelsen att föra bort ukrainska barn blev naturligt nog en världsnyhet.

ICC har rätt att döma krigsförbrytare som är medborgare i någon av de stater som skrivit under ICC:s stadgar eller den som begått krigsförbrytelser i ett sådant land eller personer/situationer som FN:s säkerhetsråd givit domstolen jurisdiktion över.

Varken Ryssland eller Ukraina är statsparter till ICC, men genom en ad hoc-lösning har Ukraina sedan 2013/14 givit ICC jurisdiktion över folkrättsbrott som begås i landet.

I dagsläget är 123 stater parter till domstolen. Vi arbetar för att alla världens stater ska ansluta sig.

USA är, vid sidan av t ex Ryssland och Kina, en av de stater som står utanför domstolen. USA:s hållning till domstolen har varierat. Sedan ICC:s åklagare önskat utreda krigsförbrytelser begångna i Afghanistan och då även av amerikaner, har USA motsatt sig detta kraftfullt. Under president Trumps styre införde USA till och med sanktioner mot ICC:s tjänstepersoner och deras familjer, vilket föranledde protester från oss och från statsparter som till exempel Sverige. Sanktionerna hävdes senare av president Biden.

Ryssland är i nuläget föga förvånande kritiska mot domstolen och har inrättat egna skenrättegångar mot ICC:s personal, vilket ICC har uttryckt oro över.