Stenungsund, Tjörn och Orust FN-förening

januari 5, 2019 / Uncategorized

Seminarium om Agenda 2030 i STO-regionen

Till seminariet ”FN:s Agenda 2030 – Vad innebär den för STO-regionen” (som hölls i den avgränsade
stora salen i Kulturhuset Fregatten, lördagen 1 december 2018 kl. 14-16) så hade STO FN-förening förutom
allmänheten bjudit in lokala politiker från alla partier, vice ordföranden från Naturskyddsföreningen
samt projektledare från ”Hållbar Kemi” (industrierna). Det blev till sist politiker från L, C och MP samt
de två andra som deltog i seminariet.

Seminariet inleddes med att Sylvia Wallin, vice ordf i STO FN-förening, gjorde en liten tillbakablick om bakgrunden till Agenda 2030, bl a om Millenniemålen och de internationella konferenser som hållits. Därefter gavs en sammanfattning av alla målen, samt betonades att det krävs samarbete och implementering på alla nivåer nationell såväl som internationellt för att visionen ska kunna genomföras.

Därefter fick paneldeltagarna presentera sig själva och den policy som deras respektive parti eller
förening/företag håller sig med vad det gäller hållbar utveckling och Agenda 2030.

Först ut var Lisbeth Svensson för L. Hon nämnde att L ända sedan ”Agenda 21” (från klimatmötet i
Rio 1992) varit engagerade. Hon sa även att det är centralt med översiktsplanering, och att utbildning
inom forskning och teknisk utveckling är viktig. Saker att oroa sig över är/kan vara resursbrister och
korruption. Vad man däremot kan glädjas över är demokratiska och hållbara principer. Man måste
även vara tydlig med att koppla målen till verksamhetsplanen.

Linda-Marie Hermansson från C underströk att alla målen i FN:s 2030-agenda är viktiga, att de
många gånger hänger ihop, och att Sverige ska vara världsledande inom detta område. Hon hade
dragit upp en ambitiös power point där hon illustrerade de olika målen i FN:s ”Agenda 2030” och vad
som kunde/borde göras på mer lokal nivå. Till exempel så berättade hon att Stenungsund är med i
samarbetsprojektet ”8 fjordar” (som ser till vårt närliggande vatten) som kan kopplas direkt till
”Agenda 2030”-mål nr. 14. Linda-Marie Hermansson tryckte på att just samband och samarbete
(mellan olika aktörer, och även över partigränser) är A och O. Om t.ex. Kommunfullmäktige tillsätter
10 mål i budgetarbetet så ska dessa kopplas specifikt till ett mål var.

Från MP deltog Ann-Marie Farkas-Andersson, som jobbat med miljömål på professionell nivå i
många år. Hon menade att alla har ett ansvar att målen efterlevs: kommun, företag,
invånare/individer. I riksdagen har 16 mål tagits ner på kommunal nivå och man har därmed en
skyldighet att arbeta med dessa mål även i praktiken. Då är goda kunskaper A och O. Hon menade
även att många av de svenska företagen har tappat med implementering av målen, och att detta
också hänger ihop med våra konsumtionsmönster. Det behövs även ny lagstiftning på en hel del
områden; inte minst när det gäller hanteringen av kemikalier – vilket utgör en stor del för
kemindustrin i Stenungsund (såväl i produktion som via transporter, etc.). Där finns det idag oändligt
mycket kemikalier att hålla reda på, och även substanser som blandas med varandra, och vars verkan
vi inte vet något om idag. Hon tyckte ändå att det var otroligt roligt att så många ungdomar engagerar sig idag, och valde att, trots allt, se positivt på framtiden.

Karin Ekeborg företrädde den lokala Naturskyddsföreningen (som bara i Stenungsund har ca 600
medlemmar, och nationellt har 250 000). Hon uttryckte stark oro över vad som nu händer med den
biologiska mångfalden (där ca 60 % av ryggradsdjuren försvunnit på globalt plan sedan 1950; och i
t.ex. Frankrike har ca 90 % av insekterna försvunnit). Saker av intresse som Karin tog upp var även:
närproducerade varor (behovet av detta), ekologisk odling-föreläsning, åkerbruk, klädbytardag;
hållbart byggande. Sedan kan man ju alltid ställa sig frågan om det vi gör hjälper? Dock måste man
ställa upp mätbara mål, göras utvärderingar och komma till svars med hur man kan gå vidare. Det
håller inte att Stenungsund ligger på 185:e plats (av 290 kommuner) i ett nationellt miljö-index. Vi
måste kunna bättre än så.

Lars Josefsson, projektledare för ”Hållbar Kemi 2030”, presenterade en del siffror och fakta
angående industrins produktion och produkter (man tillverkar kabelplast – av polyeten) i
Stenungsund. Det förbrukas 9 miljoner ton plast/år i Västra Götaland, hälften är från industrin och
hälften är från vår konsumtion. 1 miljon ton kommer från kemi-företaget. Man ska även påbörja ett
nytt projekt med statliga Vinnova som delvis finansiär och med kommunen involverad. Där ska man
”genomföra en övergång från en industriregion baserad på fossila råvaror till en region där industrin
ska bli världsledande inom produktion av kemikalier, material och drivmedel baserade på förnybara
och återvunna råvaror.” (1) . Där ingår då samtliga petrokemiska företag i Stenungsund, tillsammans
även med andra företag och ”dessutom finns både Chalmers, Högskolan i Borås IVL ,RIse och
Chalmers Industriteknik med i projektet” (2). Man ska bl.a. etablera ett returraffinaderi för att återvinna
plast, ”en produktionsanläggning baserad på förnybar råvara, samt att förbättra användningen av
skogsråvara.” (3) Lars Josefsson underströk även behovet av samarbete när det gäller att tackla de
miljöproblem som finns och kommer att finnas inom överskådlig framtid.

Sedan blev det dags för frågor från ”allmänheten” (tyvärr bara ett fåtal som infunnit sig där; trots att
vi hade annonserat på lite olika ställen), samt intern ’debatt’ i panelen. Man diskuterade bl.a.:

  • EU – behövs för forskning, krav, regler och regleringar.
  • Som privatperson: alla kan också slänga lite större plastsaker på t.ex. Kläpp, och man kan
   även tänka på att ändra sina resvanor lite grann – nu kommer det snart nya, lite mer
   fördelaktiga, taxor för vår region (dessutom borde man samåka mer).
  • Kommunen: Det offentliga måste gå före här: det måste bli ”Lätt att göra rätt”; t.ex. så måste
   återvinningsstationer/-centraler underhållas; det ska tillkomma en i Stora Höga snart också,
   och information måste finnas tillgängligt/uppdateras kontinuerligt på kommunens hemsida.
  • Samarbete över alla – även politiska – gränser måste till i större utsträckning. Vi ”sitter alla i
   samma båt.”

Ur publiken hördes även frågor om industrins behov av energi som nu tillgodoses av bl.a. skiffergas
(vilken är ganska ’ren) som utvinns ur marken i USA (vilket är den smutsigaste hanteringen av fossilt
bränsle som finns) och transporteras med båt över hela Atlanten och hit. Detta är något som
förhoppningsvis kommer att upphöra när nuvarande 10-årskontrakt (!) löpt ut. Man ville även
påpeka att kommunövergränsande projektet ”8 fjordar” var väldigt nyttigt och bra.

När diskussionerna började bli som intressantast så var det snart dags att avsluta seminariet. Alla
tyckte dock att en uppföljning av detta, och FN:s ”Agenda 2030” rent generellt, var både önskvärt
och behövligt. Seminariet slutade därmed i en positiv anda, och alla ser fram emot uppföljningen i
april 2019. Kanske har ett frö till något större gällande klimat/miljö i STO-regionen fötts ur detta lilla
seminarium. Man kan bara hoppas.

1 Lokaltidningen Stenungsund 1/12-2018
2 Ibid
3 Ibid

Senaste nytt

Medlemsmöte 5/2, kl. 18.00. Kaptensrummet Fregatten

01 februari, 2024 / Uncategorized

STO FN-förening: Medlemsmöte måndag den 5/2 kl 18.00 i Kaptensrummet , Fregatten.

Läs mer

Parlamentariker från mer än 40 länder kräver ett demokratiskt FN

02 februari, 2022 / Uncategorized

I ett uttalande som publicerades den 26 januari 2022 kräver över 120 sittande parlamentariker från mer än 40 länder och sex kontinenter att Förenta Nationerna och dess medlemsstater stärker världsorganisationen och gör

Läs mer

Hur mår världen, Ulrika Modéer?

17 september, 2021 / Uncategorized

Onlineföredrag torsdagen 21 oktober kl. 19 Välkommen till ett virtuellt föredrag med Ulrika Modéer, om UNDP, Agenda 2030 och om hur arbetet med de globala målen för hållbar utveckling påverkas

Läs mer

We The Peoples: Upprop för ett demokratiskt FN

27 april, 2021 / Uncategorized

Tillsammans med över 80 civilsamhällesorganisationer runt om i världen har STO FN-förening anslutit sig till ett upprop för en inkluderande global styrning och ett demokratiskt FN. Uppropet kommer på initiativ

Läs mer

Händelserik förbundskongress tog ställning för ett demokratiskt FN

30 juli, 2018 / Uncategorized

16-17 juni 2018 var ett par hundra deltagare samlade till Svenska FN-förbundets kongress som hölls på översta våningen i Örebro slott. Från STO FN-förening deltog Petter Ölmunger som ombud och

Läs mer

För ett demokratiskt FN – kommentar till förbundsstyrelsens yttrande

17 maj, 2018 / Uncategorized

Svenska FN-förbundets styrelse har lämnat yttranden till de motioner som har inkommit till förbundskongressen i Örebro 16-17 juni 2018. I det följande avser vi i STO FN-förening kommentera de olika

Läs mer

”Vi har blivit som en liten familj” – intervju med Balkangruppen

22 april, 2018 / Uncategorized

I augusti kommer ungdomar från Stenungsund göra en studieresa till bland annat Srebrenica i Bosnien. Jimmy Lövgren, styrelseledamot i STO FN-förening, har träffat och intervjuat Balkangruppen på fritidsgården Hasselgården.  Vi

Läs mer

STO FN-förening uppmärksammade Internationella kvinnodagen 2018

20 mars, 2018 / Aktiviteter

  [caption id="" align="alignright" width="232"] Lea Ek pekar på foto-utställningen om flickors rättigheter.[/caption] Torsdagen 8 mars var Sylvia Wallin och Lea Ek från STO FN-förenings styrelse på plats på Kulturhuset

Läs mer

För ett demokratiskt FN – Motion till Svenska FN-förbundets kongress 2018

24 februari, 2018 / Uncategorized

(Motionen antagen av STO FN-förenings årsmöte 6 februari 2018 och skickas vidare till kongressen i Örebro 16-17 juni.) För ett demokratiskt FN Motion till Svenska FN-förbundets kongress 16-17 juni 2018

Läs mer