Stenungsund, Tjörn och Orust FN-förening

maj 17, 2018 / Uncategorized

För ett demokratiskt FN – kommentar till förbundsstyrelsens yttrande

Svenska FN-förbundets styrelse har lämnat yttranden till de motioner som har inkommit till förbundskongressen i Örebro 16-17 juni 2018. I det följande avser vi i STO FN-förening kommentera de olika delarna i förbundsstyrelsens yttrande till vår motion “För ett demokratiskt FN”. Därutöver kommer vi även framföra ytterligare ett par argument och förslag som vi tycker kan bidra konstruktivt till diskussionen.

För ett mer demokratiskt, transparent och effektivt FN

Förbundsstyrelsen skriver i sitt yttrande att Svenska FN-förbundet “delar andan” i STO FN-förenings motion samt att förbundet “arbetar löpande för ett mer demokratiskt, transparent och effektivt FN”. Detta tycker vi i STO FN-förening är mycket positivt. Världen behöver ett starkt och effektivt FN, och för att kunna bli det så behöver organisationen också bli mer demokratisk. Eftersom FN-förbundet arbetar med detta så skulle det vara bra om detta arbete beskrevs lite tydligare i förbundets informationskanaler. Eftersom parlamentet är kärnan i all demokratisk organisation så skulle FN-förbundets ställningstagande för en parlamentarisk församling inom FN kunna lyftas fram i det sammanhanget.

1 for 7 Billion

Förbundsstyrelsen hänvisar i sitt yttrande till att Svenska FN-förbundet ställde sig bakom kampanjen 1 for 7 Billion som lanserades 2015 i syfte att skapa ett mer öppet, transparent och kompetensbaserat val av ny generalsekreterare för FN 2016. STO FN-förening var den första svenska organisationen som ställde sig bakom denna kampanj och vi tycker det är bra att Svenska FN-förbundet också ställde sig bakom den. Kampanjen var ett viktigt steg för en mer inkluderande process. I kommande val av FN:s generalsekreterare borde en parlamentarisk församling, och på längre sikt ett direktvalt FN-parlament, spela en central roll i utfrågningarna och ytterst även i själva valet av FN:s generalsekreterare. Ett FN-parlament skulle bättre kunna representera jordens 7 miljarder invånare och skulle bidra till att göra den förberedande processen och valet mer demokratiskt.

Guterres reformagenda

Förbundsstyrelsen hänvisar vidare till generalsekreterare Guterres reformagenda. Att diskutera denna reformagenda är ett mycket större ämne än vad som ryms i denna kommentar, men så vitt vi kan bedöma så finns det inget i den som motsäger behovet av en demokratisering av FN genom upprättandet av ett FN-parlament. Tvärtom skulle ett parlament just precis kunna vara ett sådant nav i det globala utvecklingsarbetet som minskar risken för dubblering och ömsesidigt konkurrerande verksamheter, som vidare fungerar som ett vakttorn mot terrorism och eskalerande konflikter samt som en kanal för visselblåsare som signalerar om sexuella övergrepp som begås av FN-anställda, för att hänvisa till de punkter som nämns i yttrandet.

FN-nätverk i Sveriges riksdag

Förbundsstyrelsen hänvisar vidare till det FN-nätverk som numera finns i Sveriges riksdag. Vi ser det som något mycket positivt att det finns ett sådant nätverk. I den tyska förbundsdagen finns det ett “Underutskott för FN, internationella organisationer och globalisering”. Detta underutskott har bland annat arbetat med frågan om upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN, vilket man även har tagit ställning för i både underutskottet och i förbundsdagens plenum. FN-nätverket i Sveriges riksdag skulle på liknande sätt kunna arbeta med detta förslag.

TV- och Webbsändningar från FN

Förbundsstyrelsen anger som exempel för sitt arbete för ett mer transparent FN att Svenska FN-förbundet stödjer ”tv- och webbsändningar från generalförsamlingen, säkerhetsrådet och MR-kontorets olika verksamheter.” Vi tycker att detta är mycket positivt. Det går att via tv och webb följa debatter i riksdagens och Europaparlamentets plenum och utskott. På liknande sätt borde även diskussionerna i ett FN-parlament och dess utskott sändas via TV, Radio och Webb. Eftersom det i ett sådant FN-parlament skulle finnas valda representanter från världsbefolkningen, och eftersom FN-parlamentet sannolikt successivt skulle få allt större moralisk och beslutande tyngd i globala beslutsprocesser, så är det troligt att intresset för sådana sändningar skulle kunna bli ganska stort.

Civilsamhällets ställning i FN

Förbundsstyrelsen nämner i sitt yttrande även sitt engagemang “för större folkligt inflytande i FN” och påminner om att en viktig anledning till att Svenska FN-förbundet 2015 valde att ställa sig bakom den internationella appellen för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN, var att man kunde se detta ställningstagande i ljuset av civilsamhällets ställning i FN. En av många fördelar med en parlamentarisk församling är att den skulle kunna ge både det svenska och det globala civilsamhället och dess organisationer en tydligare och starkare kanal och plattform i FN-systemet. Detta betonade även Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic i samband med att appellen skrevs under:

”Svenska FN-förbundet vill se en starkare roll för det globala civilsamhället och för NGOs inom FN-systemet. Därför stöder vi också upprättandet och det gradvisa utvecklandet av ett demokratiskt FN-parlament.”

Ett aktivt och strategiskt arbete för ett mer demokratiskt FN, framför allt genom upprättandet av en parlamentarisk församling, skulle ligga väl i linje med FN-förbundets engagemang för civilsamhällets ställning i FN. Ett FN-parlament skulle för första gången i mänsklighetens historia ge den enskilda människan och den samlade världsbefolkningen en kanal och en plattform för att göra sin röst hörd på global nivå. Det är svårt att föreställa sig ett bättre sätt att verka för större folkligt inflytande i FN.

UNPA och IPU

Det är enligt vår uppfattning olyckligt att förbundsstyrelsen i sitt yttrande hänvisar till den Interparlamentariska Unionen (IPU).  Det framgår tydligt av IPU:s stadgar att IPU inte avser utvecklas till ett FN-parlament. Det finns inte heller något i IPU:s uttalanden som tyder på sådana ambitioner. IPU är en organisation som verkar för internationellt samarbete mellan nationella parlament, samt att stärka de nationella parlamentens förmåga att ha en översikt och insyn i frågor av internationell karaktär. Syftet med UNPA skulle däremot vara att direkt och i egen rätt utöva parlamentariska funktioner på den globala nivån. Ett av målen skulle vara att kunna hålla FN:s tjänstemän och institutioner ansvariga inför ett globalt parlamentariskt organ. UNPA skulle således komplettera och fylla ett helt annat syfte än IPU. Genom att hänvisa till IPU ger förbundsstyrelsen intryck av att man antingen inte helt förstått UNPA-förslaget eller att man inte tycker att global parlamentarisk representation inom FN är en viktig sak.

Förutom de argument som nämns i motionstexten och de punkter som förbundsstyrelsens yttrande lyfter så kan man nämna ytterligare två intressanta spår som kan tala för att tiden är mogen för att trappa upp engagemanget för ett FN-parlament.

UNPA och Agenda 2030

I Agenda 2030, FN:s globala hållbarhets- och utvecklingsmål, uttrycks de universella målen att (16.6) ”Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.” och att (16.7) ”Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.” Upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN skulle innebära ett konkret och avgörande steg mot uppfyllelse av just dessa mål.

UN 2020 Project

Inför FN:s 75-årsjubileum 2020 har projektet UN2020 lanserats av bland annat organisationen CIVICUS (som också stod bakom 1 for 7 Billion) i syfte att diskutera och lyfta förslag på FN-reformer (exklusive reformer av Säkerhetsrådet) som kan göra FN bättre. Svenska FN-förbundet skulle kunna delta i denna dialog och i det sammanhanget även diskutera frågan om hur en parlamentarisk församling inom FN skulle kunna drivas framåt.

FN-förbundets prioriteringar

Vi i STO FN-förening gläder oss över att förbundsstyrelsen i sitt yttrande uttrycker att man kan dela “visionen om ett FN med en demokratiskt vald parlamentarisk församling”. Vi har också förståelse för att man känner en tveksamhet till att prioritera denna fråga just nu med tanke på att den kommer kräva både tid och resurser, tid och resurser som FN-förbundet redan nu använder till att bedriva ett viktigt arbete med väldigt många olika frågor. Vi i STO FN-förening uppskattar detta viktiga arbete och vi vill inte heller att det ska prioriteras bort. Samtidigt tror vi som vi har beskrivit ovan att just frågan om ett mer demokratiskt FN är en nyckel till att nå större framgång i det arbete som FN-förbundet redan engagerar sig för och lägger väldigt mycket tid och resurser på. De punkter som förbundsstyrelsen hänvisar till i sitt yttrande skulle mycket väl kunna rymmas inom ramen för ett sådant “långsiktigt och strategiskt projekt för ett demokratiskt FN” som vår motion föreslår initieras. Det redan befintliga arbetet kan kompletteras framför allt genom ett arbete för att sprida kunskap om och engagemang för förslaget om ett FN-parlament. Detta tror vi i förlängningen skulle göra att Svenska FN-förbundet skulle få större genomslag för sitt arbete för ett demokratiskt, transparent och effektivt FN som förbundsstyrelsen hänvisar till. Vi tror att det rent av skulle kunna spara resurser och generera massor av engagemang. Vi i STO FN-förening medverkar gärna till att utforma och stötta ett sådant projekt i dialog med förbundsstyrelsen och med berörda delar av kansliet på ett sådant sätt att det inte blir orimligt betungande eller tar för mycket resurser från FN-förbundets övriga arbete. I detta sammanhang tar vi även gärna hjälp av den nystartade organisationen Democracy Without Borders, och dess svenska gren Demokrati utan gränser, som samordnar UNPA-kampanjen globalt och i Sverige.

/STO FN-förening genom Petter Ölmunger

Senaste nytt

Medlemsmöte 5/2, kl. 18.00. Kaptensrummet Fregatten

01 februari, 2024 / Uncategorized

STO FN-förening: Medlemsmöte måndag den 5/2 kl 18.00 i Kaptensrummet , Fregatten.

Läs mer

Parlamentariker från mer än 40 länder kräver ett demokratiskt FN

02 februari, 2022 / Uncategorized

I ett uttalande som publicerades den 26 januari 2022 kräver över 120 sittande parlamentariker från mer än 40 länder och sex kontinenter att Förenta Nationerna och dess medlemsstater stärker världsorganisationen och gör

Läs mer

Hur mår världen, Ulrika Modéer?

17 september, 2021 / Uncategorized

Onlineföredrag torsdagen 21 oktober kl. 19 Välkommen till ett virtuellt föredrag med Ulrika Modéer, om UNDP, Agenda 2030 och om hur arbetet med de globala målen för hållbar utveckling påverkas

Läs mer

We The Peoples: Upprop för ett demokratiskt FN

27 april, 2021 / Uncategorized

Tillsammans med över 80 civilsamhällesorganisationer runt om i världen har STO FN-förening anslutit sig till ett upprop för en inkluderande global styrning och ett demokratiskt FN. Uppropet kommer på initiativ

Läs mer

Seminarium om Agenda 2030 i STO-regionen

05 januari, 2019 / Uncategorized

Till seminariet ”FN:s Agenda 2030 – Vad innebär den för STO-regionen” (som hölls i den avgränsade stora salen i Kulturhuset Fregatten, lördagen 1 december 2018 kl. 14-16) så hade STO

Läs mer

Händelserik förbundskongress tog ställning för ett demokratiskt FN

30 juli, 2018 / Uncategorized

16-17 juni 2018 var ett par hundra deltagare samlade till Svenska FN-förbundets kongress som hölls på översta våningen i Örebro slott. Från STO FN-förening deltog Petter Ölmunger som ombud och

Läs mer

”Vi har blivit som en liten familj” – intervju med Balkangruppen

22 april, 2018 / Uncategorized

I augusti kommer ungdomar från Stenungsund göra en studieresa till bland annat Srebrenica i Bosnien. Jimmy Lövgren, styrelseledamot i STO FN-förening, har träffat och intervjuat Balkangruppen på fritidsgården Hasselgården.  Vi

Läs mer

STO FN-förening uppmärksammade Internationella kvinnodagen 2018

20 mars, 2018 / Aktiviteter

  [caption id="" align="alignright" width="232"] Lea Ek pekar på foto-utställningen om flickors rättigheter.[/caption] Torsdagen 8 mars var Sylvia Wallin och Lea Ek från STO FN-förenings styrelse på plats på Kulturhuset

Läs mer

För ett demokratiskt FN – Motion till Svenska FN-förbundets kongress 2018

24 februari, 2018 / Uncategorized

(Motionen antagen av STO FN-förenings årsmöte 6 februari 2018 och skickas vidare till kongressen i Örebro 16-17 juni.) För ett demokratiskt FN Motion till Svenska FN-förbundets kongress 16-17 juni 2018

Läs mer