Malmö FN-förening

Blogg

10e DECEMBER 2018

Internationella dagen för mänskliga rättigheter

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs av de Förenta Nationernas generalförsamling för 70 år sedan idag och har sedan dess representerat en betydelsefull förändring världen över. Under de senaste decennierna har det skett stora framgångar och insatser för mänskliga rättigheter samt en utveckling gällande världsorganisationens tillvägagångssätt och arbete för att dessa ska implementeras och respekteras.

Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) är en del av Sekretariatet, ett av FN:s sex huvudorgan, och arbetar aktivt för att implementera de mänskliga rättigheterna. Kontoret ansvarar för kriser, stödjer människorättsförsvarare samt bidrar till lagstiftnings- och politiska reformer för beskyddandet av mänskliga rättigheter. Utmaningar presenterar sig ständigt gällande främjande och förbättring av frihet och rättigheter för människor, men trots detta har det upprättats ett flertal anordningar för mänskliga rättigheter, såsom FN:s råd för mänskliga rättigheter, som kämpar för att förändring. Syftet är dock inte endast upprätta institutioner och procedurer för deras verkställande, utan även att se till att mänskliga rättigheter realiseras i praktiken. Därför arbetar även världsorganisationen med att övervaka så att de mänskliga rättigheterna uppfylls genom kontinuerlig granskning och undersökning.

 

 

Stora framgångar har skett gällande beskyddandet av de mänskliga rättigheterna sedan 1948. Här är några exempel på hur FN har utvecklats och dess insatser under denna tid;
Den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter trädde fram 1976 samt kommittén för övervakande av konventionens genomförande 1985. Konventionen arbetar för ekonomiska, sociala, och kulturella rättigheter som omfattar rätten till tillräcklig mat, lämplig bostad, utbildning, hälsa, social trygghet, möjlighet att delta i kulturliv, vatten, sanitet och arbete.

Världskonferensen mot rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och relaterad intolerans ägde sedan rum 2001 i Durban, Sydafrika, en milstolpe i kampen mot att förbättra livet för miljontals människor globalt. Under konferensen antogs Durban-deklarationen och programmet för handling, som gav ny struktur för vägledning av regeringar, icke-statliga organisationer och andra institutioner i deras kamp mot rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och relaterad intolerans.

HBTQ rättigheter har placerats på den internationella agendan. Under de senaste åren har flera stater gjort insatser för att skydda mänskliga rättigheter för hbtq människor. Ett flertal lagar har implementerats runt om i världen, inkluderat lagar som förbjuder diskriminering, straffar homofobiska hatbrott och ger rättsligt erkännande av samkönade förhållanden. Under 2010 lanserade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och högkommissarien för mänskliga rättigheter Navi Pillay ett globalt överklagande för global avkriminalisering av homosexualitet och för andra åtgärder gällande att hantera våld och diskriminering av hbtq människor. Frågan fortsätter även att tas upp i officiella tal och privata möten för en början till förändring.

FN:s fond för samtida former av slaveri har sedan med sina unika sätt att gå tillväga, försett humanitärt, rättsligt och ekonomiskt stöd till personer vars mänskliga rättigheter kränkts. Fonden har stöttat över 500 projekt för att hjälpa tusentals offer att bryta sig fria från samtida former av slaveri i över 95 länder. FN:s fond för offer av tortyr har sedan på liknande sätt hjälpt hundratusentals människor vars mänskliga rättigheter kränkts genomgående till följd av tortyr. Under de senaste 30 åren har denna fond beviljat ekonomiskt stöd till över 600 organisationer över hela världen för stöd av tortyroffer. Cirka 70 000 offer av tortyr beräknas få hjälp varje år.

Under de senaste åren har synen på människohandel förändrats genomgående; människor utsatta för människohandel anses inte längre vara brottslingar och nu vara berättigade till mänskliga rättigheter fullt ut. FN:s byrå för mänskliga rättigheter har bland annat utvecklat en uppsättning av riktlinjer och principer för mänskliga rättigheter och människohandel med syftet att ge praktisk, rättighetsbaserad politisk vägledning för förebyggande av människohandel och om skydd för offer. Stater världen över har nu tillgång till utarbetade strategier med hjälp av mänskliga rättigheter för att hantera människohandel.

Under år 2013 granskades 42 stater framgångsrikt av FN och över 2000 rekommendationer accepterades av stater. Ungefär 40% av dessa rekommendationer gällande mänskliga rättigheter blev sedan delvis eller fullständigt implementerade.

 

 

 

Amélie Almegård Tyrenius
Ledamot, Malmö FN-förening
Samhällsvetenskapsprogrammet, ProCivitas i Malmö

Referenser

United Nations. The Universal Declaration of Human Rights turns 70.
http://www.un.org/en/events/humanrightsday/ (Hämtad 2018-12-01)

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. Human Rights Achievements.
http://at20.ohchr.org/achievements.html (Hämtad 2018-12-01)

Asbjørn Eide. Making Human Rights Universal: Achievements and Prospects.
https://www.uio.no/studier/emner/jus/humanrights/HUMR4110/h04/undervisningsmateriale/eide.pdf (Hämtad 2018-12-04)

World Federation of United Nations Associations. UN Human Rights Achievements in 2013.
https://www.wfuna.org/news/un-human-rights-achievements-in-2013 (Hämtad 2018-12-04)

 

 

 

 

 

7e OKTOBER 2018

Barnäktenskap

Existerandet av barnäktenskap är ett globalt problem som innebär många psykiska och fysiska risker. Barnäktenskap är en formell eller traditionell förbindelse där en eller båda parterna är under 18 år. Över 650 miljoner flickor och kvinnor i världen idag har varit tvungna att gifta sig innan de fyllt 18 år, varav en tredjedel redan innan de fyllt 15 år.

Unga barn gifts bort i framförallt Sydasien och i Afrika söder om Sahara, men detta uppstår även i mellanöstern, andra delar av Asien och Nordafrika. Dessa äktenskap sker på platser med andra existerande kulturella normer och könsroller än vad vi är vana vid i Sverige, och som påverkar individer och hela folk mycket negativt. Många unga flickor anses tidigt vara underlägsna och anses vara en ekonomisk börda för familjen. Utan deras medgivande arrangeras äktenskapet av föräldrar eller andra vårdnadshavare, där de oftast gifts bort med äldre män. Många flickor får sällan tillgång till utbildning eller uppmuntras att arbeta. Giftermålen ses därför ofta som en lösning till familjens överlevnad vid fattigdom, eftersom den andra parten ofta betalar.

Dessa typer av giftermål ökar i samband med väpnade konflikter. I exempelvis Syrien har andelen barnäktenskap ökat kraftigt sedan krigets utbrytande. Vid krig förlorar föräldrar ofta sina inkomstkällor och barn slutar gå i skolan. Vissa människor anser även att ett tidigt giftermål kan erbjuda dottern skydd från våld och sexuella övergrepp. Enligt UNICEF är detta däremot mycket felaktigt; eftersom de barn som tvingas giftas bort utsätts ofta för detta i högre grad inom äktenskapet.

Över 30 000 flickor gifts bort varje dag. Dessa flickor får ingen chans att själva försörja sig och sin familj senare i livet på samma sätt som en pojke, och berövas även ofta rätten att endast få vara ett barn. Hälsoriskerna är stora då många flickor tvingas föda barn medan de själva är det. Deras kroppar är inte är fysiskt utvecklade till att föda barn, vilket ofta leder till sjukdomar relaterade till graviditet och en ökad mödradödlighet. Dessa flickor har ofta mycket svårt att få tillgång till preventivmedel och löper större risk att få sjukdomar som HIV. Barnen gifta med mycket äldre män får sällan bestämma över sina egna kroppar.

Arbetet mot att stoppa barnäktenskap kräver stora insatser och måste ske på flera nivåer. Generellt sett gifter sig inte barn som får gå i skolan. Utbildning är därför mycket effektivt. Med detta krävs möjligheten till utbildning för flickor samt initiativ som uppmuntrar föräldrar att skicka sina barn till skolan. Den existerande synen på kvinnor och flickor måste förändras samt att olika typer av ledare förändrar sin attityd och sina beteenden. Avslutningsvis är en viktig del att påverka beslutsfattare att införa, stärka och implementera lagar mot barnäktenskap. Framgångsrika initiativ mot barnäktenskap har hittills skett på ett antal olika platser. Under år 2016 har till exempel länderna Zimbabwe, Mexico, Gambia, Tanzania och USA stärkt och infört lagar mot barnäktenskap. Uppmärksamheten har även ökat över världen samt att organisationer, kampanjer, program och globala åtaganden har skapats med målet att stoppa dessa äktenskap. Detta är till exempel “Global Programme on Accelerating Action to End Child Marriage”, “African Union Campaign to End Child Marriage” och “South Asian Initiative to End Violence Against Children”.

I Sverige får barn inte ingå i äktenskap, men trots detta förekommer barnäktenskap i landet. Under år 2004 och 2014 genomfördes lagändringar för att stärka skyddet mot barnäktenskap, men utan att kunna se tydliga skillnader föreslås en ytterligare lagändring att träda kraft under 2019. Barnäktenskap berövar ett barn rätten till utbildning, rätten till sin egen kropp och rätten till att själv bestämma över sin framtid. Barnäktenskap innebär att flickor utsätts för våld under resten av deras liv, och fångar dem i ett kretslopp av fattigdom.

 

Amélie Almegård

Styrelseledamot, Malmö FN-förening

Samhällsvetenskapsprogrammet, ProCivitas i Malmö

 

 

Referenser;

Plan International Sverige. (2018). Barnäktenskap. https://plansverige.org/flicka/fakta-om-barnaktenskap/ (Hämtad 2018-09-20)

UNICEF. (2018). Tolv miljoner flickor gifts bort som barn varje år. https://unicef.se/fakta/barnaktenskap (Hämtad 2018-09-16)

Regeringen. (2018). Regeringen vill se totalförbud mot barnäktenskap. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/regeringen-vill-se-totalforbud-mot-barnaktenskap/ (Hämtad 2018-10-02)

Girls Not Brides. (2016). 5 signs we made progress towards ending child marriage in 2016. https://www.girlsnotbrides.org/5-signs-made-progress-towards-ending-child-marriage-2016/ (Hämtad 2018-10-04)

 

 

23 SEPTEMBER 2018

Tack Frida och lycka till!

Det är med blandade känslor vår ordförande Frida Lind bestämt sig för att avgå från sin post i Malmö FN-förening. Hon har fått ett jobb i Stockholm som tar mycket tid och innebär en hel del resande och kan därmed inte ägna den tid hon skulle vilja. Vi är såklart otroligt glada för hennes skull och vill önska henne ett stort lycka till på detta nya äventyr. Samtidigt vill vi passa på att tacka henne för hennes brinnande engagemang i Malmö FN-förening genom åren. Fridas entusiasm inspirerar oss alla. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete för en stark FN-rörelse i Sverige där Fridas FN-engagemang fortsätter i den nationella styrelsen – och där vi vet att hon kommer göra en fantastisk insats!

Av denna anledning har ett antal förändringar skett i styrelsens sammansättning. Anna Grumstedt har blivit tillförordnad ordförande och Johanna Caminati Engström vice-ordförande och kommunikationsansvarig för styrelseåret 2018-2019.

____

It is with mixed feelings that our President Frida Lind decided to resign from her post in the United Nations Association of Malmö. She got a job in Stockholm which takes a lot of time and involves some traveling and she would not be able to dedicate the time she would like to. We are, of course, incredibly happy for her and want to wish her a great luck in this new adventure. At the same time, we would like to thank her for her passionate engagement in the UNA Malmö over the years. Frida’s enthusiasm inspires us all. We look forward to a continued cooperation for a strong UN movement in Sweden, where Frida’s UN-involvement continues in the National Board – where we know she will do a fantastic job!

Due to this the board has been subjected to some changes. Anna Grumstedt has been appointed acting President and Johanna Caminati Engström has been appointed vice-President and communication responsible for the board year 2018-2019.

 

 

 

 

14 SEPTEMBER 2018

UNg-helgen 2018- Bland de bästa föreläsningarna jag har varit på…

Foto: Anneli Marainen, Sameradion & SVT Sápmi

En av de otroligt duktiga och engagerade föreläsarna under UNg-helgen var Sanna Vannar.

Vannar är en ung renskötare från Jockmock som också är orförande i den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra. Organisationen styrs av sina medlemmar, som väljer vad de ska arbeta med. De har funnits sedan 1963 och har från start varit en stark röst i det samiska samhället.

Under föreläsningen berättade hon allmän fakta om samer och Sápmi, samernas land. Samer finns överallt, inte bara i Sápmi. I Sverige finns det cirka 20 000 samer, ett urfolk sedan 1977 som vårt land inte är bra på att värna om. Sverige har inte accepterat samernas leverne och kallar de fortfarande för ”lappar”. För bara 50 år sedan såg man samerna som utav icke samma ras. Man mätte deras skalle, näsa, jämförde hårfärg och dokumenterade allting med bilder. Har du inte sett filmen Sameblod så gör det! Vannar berättade detaljerat om hur samerna tidigare hade en egen religion men att den svenska staten inte accepterade detta och byggde kyrkor för att tvinga folket till att bli kristna. Kyrkan brände upp deras ”religiösa trummor” och man fick böter om man inte gick i kyrkan. Därav har kyrkan en väldigt central roll för samerna idag.

Vannar förklarade sakligt och gav flera exempel på hur samerna ständigt utsätts för strukturell rasism genom rubriker i tidningar/ media och allmänna fördomar som vandrar runt i samhället. Det finns tydliga exempel och riktigt bra undervisningsmaterial på → http://www.samer.se

Ren är en stor del av kulturen då man tar tillvara på allt, det är endast maginnehållet som slängs. För att få vara renskötare måste man vara en del av en sameby. Det innebär att man måste ha någon form av anknytning till den. Hon fortsatte att berätta hur mycket klimatförändringarna påverkar deras renar i dagsläget och deras ständiga motstånd från riksdagens partier mot att ratificera ILO 169.

ILO 169 ger ursprungsfolk och stamfolk rätt att få förhandsinformation, bli konsulterade och vara delaktiga i beslut innan staten ger företag eller andra aktörer tillstånd att komma in i deras traditionella territorier.”

Detta innebär att samerna får det svårare att bevara deras kultur och levnadssätt. Sáminuorra har nyligen tillsammans med 10 familjer i och utanför Europa, stämt EU för bättre klimatmål. Du kan läsa mer om det här → https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6962314

Kul Fakta: Samerna har inget ord för ”krig”

 

Nathalie Strömbeck, volontär och jämställdhetsansvarig, Malmö FN-förening

 

 

12 SEPTEMBER 2018

UNg-helgen 2018

Varje år arrangeras det en nationell träff över en helg i Härnösand för FN- förbundets unga medlemmar (16-26 år) och FN-skolelever från hela Sverige. Dessa dagar blir en mötesplats där man får träffa andra unga som brinner för samma frågor som en själv, man får chansen att utbyta erfarenheter och idéer samt lära sig mycket kring FNs organisation och deras arbete. Från Malmö FN-förening, reste Nicole Granath och Nathalie Strömbeck.

 

 

”Årets UNg-helg var den 24-27 maj, uppe i vackra Härnösand och temat var mänskliga rättigheter. Vi var 60 ungdomar från FN-rörelsen från hela Sverige, alla med ett brinnande engagemang. Nya broar byggdes mellan de olika föreningarna, massor med känslor fyllde lokalerna och vänskapsband knöts. Passion, vilja och kreativitet beskriver de dagarna vi hade tillsammans. Jag önskar att alla ungdomar som är medlemmar i FN-förbundet tar chansen och ansöker om en plats på nästa år Ung-helg!” – Nathalie Strömbeck 

Dagarna bestod av föreläsningar kring mänskliga rättigheter, diskussioner kring innebörden av rasism och etnisk diskriminering, föredrag med välkända profiler inom FN-förbundet, workshops, Live-feed med svenska ambassadören i FN:s säkerhetsråd: Carl Skau, samt mycket mer.

Helgens schema var aktivitet och lärdoms fyllt. Extra uppskattat var de rollspel, tävlingar och frivilliga diskussioner som gjordes. De frivilliga diskussionerna hade inriktning Psykisk ohälsa samt en lek som kallas fyra hörn med inriktning miljö. Nicole som deltog i miljöleken resulterade snabbt i intensiva men fredliga diskussioner kring olika miljöfrågor och problem som vi möter idag kring plast, fossila bränslen och skogsskövlingar. Det märktes att intresset för miljö var stort och alla höll med om att det var en extremt viktig fråga. Nathalie var däremot på diskussionen kring psykisk ohälsa. Där diskuterades allt från egna erfarenheter hos de deltagande, till vad man kan göra som närstående till någon som mår dåligt. Det var en otroligt givande stund eftersom många aktiva inom olika FN-föreningar upplever det som delvis påfrestande och utmanande att jobba med människor som kämpar för livet på olika sätt.

”Att få möjlighet till att möta människor med samma intresse som en själv är extremt givande. Tillsammans blev vi en stor grupp av individer fyllda av hopp för vår jord.” – Nicole Granath

Stämningen var på topp och samtidigt otroligt seriös då mycket skrämmande information och fakta delades. Helgen avslutades dock med en avslappnande och rolig galamiddag där tårta och god mat serverades, musik spelades och dikter lästes upp. Även vinnarna för de olika tävlingarna som hade pågått under helgen annonserades. Nicole vann en fototävling, där det gick ut på att ta ett foto som enligt en själv symboliserade mänskliga rättigheter. Här är hennes vinnande bidrag:

 Nathalie gick inte lottlös hon heller, då hon vann en tävling som gick ut på att ta flest selfies med flest deltagare. Här ser ni några:

 

Innan avfärd hemåt hade vi ett föredrag kring projektplanering där vi fick lära oss mer teoretiskt och praktiskt, hur man går tillväga i sin förening för att använda sin kunskap och sprida sitt budskap. Här nedan följer lite punkter att tänka på när du planerar ett projekt, både inom din förening men även utanför i ditt privatliv.

Projektplanering:

 1. Idéstadiet

– Varför? För Vem? Vilka ska vara med?

 1. Förberedelserna

– Hur gör vi? Vem gör vad? Var och När?

 1. Genomförandet

– Gör en tidsplan.

– Marknadsföring?

– Alla ska veta sin roll innan, under och efter projektet.

 1. Utvärdering

– Uppnådde vi vårt mål och syfte?

– Ris & Ros?

– Förbättringar till framtida projekt?

 1. Redovisning

– Hur många var med?

– Vilken hjälp behövdes?

– Spara kvitton!

 

Håll utkik på www.fn.se så du är redo att anmäla dig så fort möjligheten ges.

Ung-helgen 2019 vill du bara inte missa!

 

Nathalie Strömbeck, volontär och jämställdhetsansvarig, Malmö FN-förening

Nicole Granath, volontär och miljöansvarig, Malmö FN-förening

 

 

 

2 JULI 2018

Rapport från Svenska FN-förbundets kongress 2018, dag 1

Nedan följer en beskrivning av hur den första dagen på Svenska FN-förbundets kongress 2018 såg ut. Deltog gjorde ordförande Frida Lind som ombud och vice ordförande Anna Grumstedt som observatör, och det blev en dag att minnas!!

Avfärden från Malmö började redan 06.03 och tåget tog oss via Mjölby station till Örebro där kongressen hölls i det vackra slottet. Väl på plats började kongressen med ett inledande tal av ordförande Aleksander Gabelic och av generalsekreterare Petra Hallebrant där programmet gicks igenom och ordningsfrågor ställdes. Därefter fastställdes röstlängden, dagordningen samt arbetsordningen, och efter detta valde kongressombuden att godkänna valberedningens förslag till ordförande och sekretariat för de två dagarna, vilka är de som ser till att till exempel taltiderna hålls, klubbar igenom beslut och har helt enkelt hand om ordningen.

Därefter följde en årsredovisning för de tre föregående årens arbete av Aleksander. Man tog upp ett antal händelser per år; 2015 präglades av fokus på ökade militära insatser som till exempel MINUSMA (FNs fredsmission i Mali) och pål Anders Kompass. Man tryckte även på att antalet FN-skolor i Sverige ökade från 34 till 39 stycken, samt att man nått framgång i påtryckningarna på regeringen att instifta en oberoende MR-myndighet. År 2016 valdes Sverige in i FNs säkerhetsråd vilket påverkade förbundets arbete till stor del, och man blev inbjudna att delta i ett referensråd av utrikesminister Margot Wallström. Förbundet ingick även i ett fortfarande pågående samarbete med Forum Syd, och man pekade på hur jämställdhetsarbetet har och alltid kommer att genomsyra förbundets arbete i alla frågor. Arbetet under år 2017 fram till dagens kongress har bestått av förtroendeskapande åtgärder, samarbete med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) kring Agenda 2030, Metoo-rörelsen samt utredningen om förbudet mot barnäktenskap. Man lade även ner FN-fonden och skapade istället ett 90-konto.

Följande punkt var revisorernas berättelse där årsredovisningen i vilken bland annat medlemsavgiftsintäkterna inkluderades. Vi gav styrelsen ansvarsfrihet och tog även upp ett förslag om att eliminera medlemsavgiften för ungdomar under 18 i syfte att engagera fler i rörelsen. Detta bifölls av församlingen, och vi tror att det är ett viktigt steg i förenklandet av medlemsrekryteringen av barn och ungdomar!

Efter att detta var det dags för Petra att berätta om kommande tre års måldokument för rörelsen. Här togs visionen om arbetet för en bättre värld där allas mänskliga rättigheter inkluderas med mera upp, och Petra listade sex stycken prioriteringar som hon ansåg var extra viktiga. Dessa var bland annat att stärka folkrörelsen och öka medlemsantalet och kunskapen om FN-systemet runt om i landet.

FN-förbundet och lokalföreningarna jobbar på många sätt med ungdomsfrågor, och ett steg i detta var att i år instifta ett pris för årets FN-ungdom! Detta delades ut till Lovisa Åkesson och Julia Fridell från Lidköpings FN-förening. Stort grattis och fortsatt lycka till önskar vi dem!

Nästa punkt flyttades fram på dagordningen och den behandlade arvodet för förbundsstyrelsens ordförande, vilken är den enda posten i styrelsen som är avlönad. Kongressen beslöt att arvodet ska vara 1.0% av prisbasbeloppet vilket är lägre än det som föreslagits av valberedningen. Sedan var det dags att välja just denna post för de kommande tre åren tills nästa kongress hålls. Valberedningens förslag var Gabriel Bake som har en bakgrund i förbundsstyrelsen, Jönköpings FN-förening och distrikt, och ett antal andra uppdrag i olika organisationer samt arbetar som utbildningshandläggare vid Sahlgrenska Akademien. Gabriels motkandidat Annelie Börjesson har en bred utbildning som bland annat lärare i bagaget, och har mångårig erfarenhet av FN-systemet på olika vis. Efter ett antal pläderingar för båda kandidater genomfördes en votering där Annelie stod som vinnare med ⅔ majoritet! Vi i Malmö FN-förening är väldigt glada över resultatet, även om vi är övertygade om att Gabriel hade gjort ett utmärkt arbete som ordförande!

Efterföljande punkt var val av styrelseledamöter, 12 stycken, där alla nominerade kandidater fick möjlighet att gå upp i talarstolen och presentera sig inför kongressdeltagarna. Frida var nominerad av inte mindre än 10 FN-föreningar och i sitt tal lyfte hon upp att det är viktigt att arbeta aktivt med att få en starkare FN-rörelse, fler medlemmar och fler erfarenhetsutbyten mellan föreningarna och FN-rörelsen i stort samt att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen. Av de 23 nominerade kandidaterna var det till slut de 12 stycken som var förslagna av valberedningen samt de två kandidaterna som blev om-nominerade som alla ombud fick rösta på. Detta betydde att alla utom två stycken skulle väljas in. Då rösterna skulle räknas valde man att fortsätta med nästa punkt på dagordningen så länge, vilken var behandling av de 39 motioner som inkommit.

Efter en kort diskussion behandlades de första fyra tillsammans då de alla liknade varandra i det att man förespråkade att förbundet bör arbeta aktivt med att Sverige ska ratificera kärnvapenavtalet. Dessa bifölls av kongressen vilket innebär att förbundet kommer att prioritera frågan. Ett viktigt steg mot en säkrare värld! Ett antal andra motioner behandlades även innan dess att rösträkningen från valet av ledamöter var färdigställd.

Resultatet efter voteringen visade på att Frida hade blivit invald till förbundsstyrelsen (!) och även till exempel Sebastian Qvist från Lunds FN-förening, vilket var jättekul då vi gärna ser unga “FN-skåningar” i styrelsen.  

Dag 1 avslutades med mingel och middag på Elite Hotel på andra sidan vallgraven tillsammans. Där tackades även Aleksander av och kvällen avslutades vid 23-snåret. Alla var trötta men nöjda efter en heldag av intressanta diskussioner och spännande val!

Rapport från dag 2 kommer – stay tuned!

Anna Grumstedt, vice-ordförande, Malmö FN-förening

 

 

16 APRIL 2018

PFC – vad är det?

Fluorkarboner är en grupp kemiska ämnen som finns i allt från Teflonpannor till skaljackor. Många av ämnena har visat sig vara farliga och svårnedbrytbara för djur, natur och människan. Malmö FN-förening redogör här för vad du kan göra för att minska din personliga exponering för fluorkarboner, samt listar företag som gått i bräschen för en produktion fri från skadliga kemikalier. 

© Fjällräven

Har du funderat över varför vatten pärlar sig och väldigt lätt rinner av din skaljacka eller varför maten inte fastnar i din Teflonpanna? Det är olika typer av kemikalier som åstadkommer detta och gemensamt för majoriteten är att de innehåller perflourerade ämnen (vilket på engelska benämns perflourinated compunds; PFCs). De ingår i en större grupp ämnen som kallas fluorkarboner. De vanligaste fluorkarbonerna ingår i gruppen PFAS.

 

 

Vilka produkter brukar innehålla fluorkarboner?

Förutom funktionskläder, finns de i skidvalla, ”non-stick” produkter, regnskydd, vissa matförpackningar, i smink och andra skönhetsprodukter, samt i brandskum m.m. Brandskum är ofta den största boven i dramat, då dess användning har lett till allvarliga föroreningar i dricksvattentäkter både i Sverige och internationellt.

Hur pass skadliga är fluorkarboner för djur, natur och människan?

Det finns oerhört många fluorkarbonämnen. Bara i gruppen PFAS finns ca 3000 olika ämnen, där de stora undergrupperna heter PFOA och PFOS. Majoriteten av ämnena har ännu inte genomgått tester för att undersöka skadeverkningarna för människor, djur och natur. Detta gör att okunskapen fortfarande är stor gällande dess verkningar och försiktighetsprincipen bör vara vägledande. Redan idag har många fluorkarbonämnen testats och uppvisat farliga egenskaper, men trots det är många ämnen inte är olagliga (ännu). Detta har lett till ett upprop, kallat ”the Madrid Statement”, där ledande forskare manar till att begränsa och förbjuda användningen av PFC-ämnen.

Djurförsök har visat att flera PFAS-ämnen har negativa effekter på immunsystem, reproduktion, levern och sköldkörtelhormoner. Några har även visat sig vara cancerframkallande och har numera lagts till på EU:s lista över särskilt farliga ämnen. Det som är gemensamt för alla fluorkarboner är att de är ytterst svårnedbrytbara, vissa bryts inte ner alls på naturlig väg. De gör att de lagras i djur, natur och i människors kroppar under lång tid (bioackumuleras). Dr. Philippe Grandjean har studerat PFC:ers hälsorisker för barn under en lång tid. Hans studier visar bl a att om halterna av PFC fördubblas, förlorar barn ungefär hälften av koncentrationen av antikroppar, vilket påverkar immunförsvaret negativt.

Skandaler

I Sverige inträffade en stor skandal 2013, då det uppdagades att det kommunala dricksvattnet i Kallinge, Blekinge, hade förorenats av PFAS under flera år. Prover har visat att boende i området har kraftigt förhöjda PFAS-värden. Källan till kontamineringen var Försvarsmaktens användning av brandskum vid en närliggande flygbas. Invånarna har stämt Ronneby Miljöteknik, vilka förnekar ansvar i frågan. I dagsläget har frågan beviljats prövningstillstånd i Högsta domstolen, då det är det första fallet som avgörs i Sverige. I USA har liknande processer redan skett. Teflon-tillverkaren DuPont tvingades betala $671 miljoner i skadestånd i en gemensam stämning från boende i Parkersburg, vars dricksvatten förorenats med PFOA. Studier har visat invånarna i Parkersburg har en förhöjd risk att drabbas av: njur- och testikelcancer, ulceratice colitis, sköldkörtelsjukdomar, graviditetshypertoni och högt kolesterolvärde, på grund av det förorenade dricksvattnet.

Hur undviker jag fluorkarboner?

Var en kritisk konsument och välj bort produkter som fortfarande använder sig av fluorkarboner/PFC:er på ett eller annat sätt. Fråga företag och återförsäljare vilka PFC-fria alternativ de har. På Naturskyddsföreningens hemsida finns många bra tips om hur den vanligaste fluorkabonen, PFAS, kan undvikas. Om några år väntas EU-lagstiftningen uppdateras och förbjuda fler PFC:er och många företag väntar ofta till dess innan de avbryter användningen. Men de finns föregångare som redan är helt PFC-fria och det är mycket tack vare Greenpeace. De har kampanjat och uppmärksammat problemet med deras PFC Detox-kamanj sedan 2011. Fler och fler företag har valt att fasa ut alla PFC:er och vissa är redan helt PFC-fria;

 • Fjällräven
 • Paramo
 • Pyua
 • Rotauf
 • R’ADYS
 • Dannah
 • Gneis
 • Nikwax (säljer PFC-fri impregnering!)

 

I Greenpeace-rapporten (se referenslistan) kartläggs hur pass PFC-fria många stora företag är och när de lovat att bli helt PFC-fria. Wired.com listar också några olika PFC-fria produkter de rekommenderar: https://www.wired.com/2016/09/pfc-free-outdoors-gear/

Mycket av den förändring till det bättre som gjorts på senare år har skett med hjälp av kritiska konsumenter som vågat ställa krav på produkterna de köper och uppmanat till förändring. Så utnyttja konsumentmakten och stötta företag som tar sitt sociala och miljömässiga ansvar. Den haltande lagstiftningen är också viktig att komma tillrätta med. Kontakta politiker med ansvar för miljö- och hälsofrågor, samt de med ansvar för EU-lagstiftning och gör din röst hörd. Och sist men inte minst, stöd de organisationer som Naturskyddsföreningen, Greenpeace och Malmö FN-förening som är aktiva i frågan!

 

Referenser

Fjällräven, ”Fakta fluorkarboner”.
https://www.fjallraven.se/fakta-fluorkarboner (Hämtad 9/4-2018).

Green Peace. 2017. “PFC Revolution in the Outdoor Sector”.
http://www.greenpeace.org/archive-international/Global/international/publications/detox/2017/PFC-Revolution-in-Outdoor-Sector.pdf (Hämtad 11/4-2018).

Green Science Policy Institute. ”the Madrid Statement”.
http://greensciencepolicy.org/madrid-statement/ (Hämtat 11/4-2018).

Kemikalieinspektionen, ”Särskilt farliga ämnen”.
https://www.kemi.se/hitta-direkt/lagar-och-regler/reach-forordningen/kandidatforteckningen (Hämtad 9/4-2018).

Livsmedelsverket. 2013. “Riskvärdering av perfluorerande alkylsyror i livsmedel och dricksvatten”. Rapport 11, 2013.
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2013/riskvardering_av_perfluorerade_alkylsyror_i_livsmedel.pdf (Hämtad: 10/4-2018).

National Institute of Environmental Health Sciences, “Vaccine Effectiveness and Perflourinated Compunds (PFCs)”.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=a75dAcv8FN0 (Hämtad 9/4-2018).

Naturskyddsföreningen, ”Frågor och svar om PFAS”.
https://www.naturskyddsforeningen.se/pfas-fraga-svar (Hämtad 9/4-2018).

Nikwax. “Flourocarbons, PFCs”.
http://www.nikwax.com/en-us/environment/fluorocarbons.php (Hämtad 10/4-2018).

Picture of Durable Water Resistance (DWR) using PFAS, (Brocken Inaglory).
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17769317 (Hämtad 9/4-2018).

Reuters. 13/2-2017. ”DuPont settles lawsuits over leak of chemical used to make Teflon”.
https://www.reuters.com/article/us-du-pont-lawsuit-west-virginia/dupont-settles-lawsuits-over-leak-of-chemical-used-to-make-teflon-idUSKBN15S18U. (Hämtad 10/4-2018).

Sydöstran. 27/6-2017. “PFAS-skandalen till HD: “Goda nyheter”.
http://www.sydostran.se/ronneby/pfas-skandalen-till-hogsta-domstolen-goda-nyheter/ (Hämtad 10/4-2018).

 

 

Martin Björkhagen,

Styrelseledamot och ansvarig för miljösektionen, Malmö FN-förening

 

 

 

 

8 MARS – INTERNATIONELLA DAGEN FÖR KVINNOR

Internationella kvinnodagen är en tid för reflektion över de framsteg som gjorts för lika status och rättigheter mellan män och kvinnor. Denna dag är till för att uppmana till förändringar i samhället samt för att uppmärksamma kvinnors sociala, ekonomiska, kulturella och politiska insatser. Internationella kvinnodagen är en påminnelse för jämställdhet. Med detta ska vi presentera några kvinnor som haft en stor betydelse för många människor.

Vår värld består av cirka sju miljarder människor där antalet män och kvinnor nästan är helt lika. Däremot behöver många kvinnor runt om i världen kämpa på ett sätt en man aldrig behövt för att få sina rättigheter tillgodosedda. Denna kamp sker på olika sätt och med målet att bli behandlad detsamma som det motsatta könet. Detta är anledningen till varför denna dag existerar. Internationella kvinnodagen började firas av de Förenta Nationerna år 1975 och uppmärksammas idag i många länder.

Under åratal har kvinnor gjort enastående insatser för sina länder och sitt samhälle, men sällan fått den uppmärksamhet de förtjänar enbart för att de var kvinnor. Konceptet att behandlas annorlunda på grund av sitt kön är någonting många i Sverige har svårt att relatera till. Detta är eftersom landet i ganska hög mån lyckats uppnå jämställdhet, även om det fortfarande finns orättvisor och diskrimineringen är ännu tydligare i många andra länder. Unga flickor och kvinnor måste kämpa hårdare för samma position som en man inom arbete och sedan få mindre betalt för samma jobb. Utöver detta har en del länder olika lagar som förtrycker kvinnor och risken för att bli diskriminerad, förtryckt eller utnyttjad är stor. Efter åratal av kvinnligt förtryck och kvinnor  som inte erkänts för sitt arbete, kommer nu några exempel på inflytelserika och framgångsrika kvinnor i moderna tider som inte får glömmas bort.

Simone Veil var en fransk jurist och politiker. Hon var 16 år när hon blev deporterad till Auschwitz tillsammans med sin mamma och syster. Vid destinationen tvingades de stå i led för vilka som skulle avrättas och vilka som skulle tvingas arbeta. Då alla barn skulle mördas ljög hon om sin ålder och sa att hon var 18 år. Ett år senare år 1945 närmade sig den röda armén Auschwitz och därmed tvingade SS soldater alla fångar att gå 7 mil utan att stanna i 20 minusgrader. Ramlade man eller stannade upp blev man skjuten; Veil bar på sin sjuka mamma hela vägen. Efter kriget började Veil studera juridik på Sorbonne och avklarade framgångsrikt den nationella examinationen till domare år 1956. Hon tog sedan en hög ställning hos National Penitentiary Administration, en del av justitiedepartementet, och fortsatte sitt arbete för främjande av kvinnors rättigheter. Simone Veil blev bland annat en högt uppsatt politiker och den första kvinnan att bli talman inom Europaparlamentet. Hon var även den som såg till att abort blev lagligt i Frankrike.

 

 

Wangari Maathai föddes i Kenya år 1940. Hon tog examen i biologi från Mount St. Scholastica, en magisterexamen från University of Pittsburgh och fullföljde forskarutbildning i Tyskland och University of Nairobi. Hon blev den första kvinnan i öst- och centralafrika att få en doktorexamen samt den första kvinna att bli ordförande för the Department of Veterinary Anatomy. Maathai var internationellt erkänd för hennes kamp för demokrati, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Hon är grundaren för miljöorganisationen Green Belt Movement och blev tilldelad Nobels fredspris år 2004.

Malala Yousafzai är en 20-årig student och aktivist från Pakistan. Under hennes uppväxt blev hon erkänd internationellt för hennes uttalande om utbildning för flickor och livet under talibanernas makt. Däremot förändrades hennes liv drastiskt när hon år 2012 sköts 3 gånger i huvudet av talibaner som straff för att hon gick i skolan. Hon blev en stor inspiration för många människor och hennes arbete för utbildning blev mycket uppmärksammat. Yousafzai fortsatte sin kamp för flickors rätt till utbildning och blev den yngsta att tilldelas Nobels fredspris. Under år 2017 påbörjade Malala Yousafzai studier på Oxford University och fortsätter idag kämpa för rätten till utbildning genom hennes organisation Malala Fund.

 

 

Moder Teresa föddes i Makedonien och var en romersk-katolsk nunna som grundade Missionaries of Charity år 1950; en romersk-katolsk församling av kvinnor dedikerade till att hjälpa de mest fattiga. Hennes arbete gav upphov till härbärge för bland annat blinda, handikappade och människor drabbade av lepra. Moder Teresa betraktas som en av 1900-talets största humanitärer och blev tilldelad Nobels fredspris år 1979.

Shirin Ebadi föddes i Iran och blev den första kvinna från mellanöstern att motta Nobels fredspris. Hon uppfostrades inom en akademisk familj och arbetade sig upp till att bli Irans första kvinnliga domare. Under maktövertagandet av diktatorn Khomeini blev hon dock avsatt på grund av att hon var kvinna. Hon öppnade då en juristbyrå för att kunna försvara de som blev förföljda av myndigheterna. Under dödshot arbetade hon för demokrati och mänskliga rättigheter. Hennes arbete som domare, föreläsare och författare har givit upphov till värdefulla steg mot demokrati i Iran.

Målet att uppnå jämställdhet samt att stärka kvinnors position i samhället är ett ständigt pågående arbete och har börjat uppmärksammas mer i världen, till exempel med Millenniemålen och de Globala Målen som har tagits fram i FN och där framförallt mål 5 – jämställdhet för alla – är ett viktigt steg framåt. Som Förenta nationernas generalsekreterare António Guterres menar på så är jämställdheten en av de största utmaningarna i vår värld och mycket kvarstår att göra innan vi kan säga att alla människor har samma rättigheter. Jämställdhet är värt att kämpa för och viktigt att tänka på alla dagar hela året!

Om du vill göra mer för allas lika värde så bli gärna aktiv i Malmö FN-förening, där vi bland annat har en jämställdhetssektion som arbetar med mål 5 och jämställdhetsfrågor i Malmö och där du kan vara med och göra skillnad.

 

Referenser

International Women’s Day. About International Women’s Day (8 March).

https://www.internationalwomensday.com/About (Hämtad 2018-02-27)

United Nations. International Women’s Day, History of the Day.

http://www.un.org/en/events/womensday/history.shtml (Hämtad 2018-02-27)

Independent. Review of the year: the female groundbreakers of 2017.

http://www.independent.co.uk/review%20of%20the%20year/review-of-the-year-extraordinary-women-2017-female-groundbreakers-sexism-me-too-feminism-sheroes-a8103171.html (Hämtad 2018-03-02)

Paris Match. Simone Veil à Auschwitz, son témoignage pour l’Histoire.

http://www.parismatch.com/Actu/Politique/Simone-Veil-a-Auschwitz-son-temoignage-pour-l-Histoire-1296899# (Hämtad 2018-03-02)

France 24. Simone Veil – Holocaust survivor who championed women’s rights.

http://webdoc.france24.com/obituary-simone-veil-holocaust-women-abortion-france/ (Hämtad 2018-03-02)

Biography. Mother Teresa Biography.

https://www.biography.com/people/mother-teresa-9504160 (Hämtad 2018-03-04)

The Green Belt Movement. Wangari Maathai, Biography.

http://www.greenbeltmovement.org/wangari-maathai/biography (Hämtad 2018-03-05)

The Official Web Site of the Nobel Prize. Shirin Ebadi – Facts.

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2003/ebadi-facts.html

(Hämtad 2018-03-05)

 

Amélie Almegård Tyrenius

Ledamot, Malmö FN-förening

Samhällsvetenskapsprogrammet, ProCivitas i Malmö

 

 

14 december – Fortsatta investeringar i fossila bränslen är inte hållbart

Många aktörer och nätverk jobbar för en snabb omställning bort från den klimatskadliga fossilindustrin. Fler och fler stora aktörer har också divesterat. Men nya rapporter visar att omställningen till en fossilfri framtid behöver trappas upp om världens länder ska lyckas leva upp till det ambitiösa Parisavtalet. Malmö FN-förening visar även hur du själv kan divestera din pension och läsa mer om de olika initiativen som finns på området.

Under COP 23 i Bonn varnade António Guterres för att fortsatta investeringar i fossila bränslen kommer att ”leder till en ohållbar framtid”.  Om vi ska lyckas vända utveckling mot 1,5 grader, måste utsläppen minska med ytterligare 25 procent tills 2020. Men utvecklingen följer inte den vägen. Bara under förra året investerades 825 miljarder dollar i fossila bränslen och andra sektorer med höga utsläpp.

Flera FN-organ arbetar intensivt med att främja en övergång till förnybar energi. Ett exempel är UNEP som startade ”Portfolio Decarbonization Coalition” år 2014, med syfte att underlätta för investerare att divestera ur klimatskadliga sektorer och istället återinvesterade pengarna i klimatsmarta alternativ. Men även FN som organisation har fått kritik för att den egna pensionsfonden ännu inte fullständigt har divesterat ur fossilindustrin.

I Sverige är frågan om divestering ur fossilindustrin hetare än någonsin. Fler och fler organisationer, skribenter och politiker uppmärksammar att staten investerar våra pensionspengar i några av de värsta företagen i världen, sett till mängden utsläpp av växthusgaser. Det är Thomson-Reuters, med hjälp av UN Gigaton Coalition med flera, som har sammanställt G250-listan över företagen med högst utsläpp av växthusgaser. I skrivande stund har AP-fonderna investerat 36 miljarder i dessa bolag, varav 10 miljarder i de företag som släpper ut allra mest. I en interpellationsförfrågan i riksdagen ställer Jens Holm (V) sig kritiskt till om AP-fondernas fortsatta investeringar i fossilindustrin är förenliga med artikel 2.1.C i Parisavtalet, som anger att länderna som ratificerat avtalet förbinder sig att göra finansiella flöden förenliga med en väg mot låga växthusgas utsläpp och en klimatmässighållbar utveckling.  Frågan ska besvaras av statsrådet Per Bolund (MP) senast den 16 januari 2018.

Organisationen Swedwatch släppte nyligen en rapport som konstaterar att den svenska finanssektorns frivilliga klimatåtaganden inte har legat i linje med den omställning som måste ske; om nuvarande investeringar i energisektorn hade hållit i sig, hade det på sikt lett till en global temperaturökning om 4-6 grader.

Världsbanken släppte för några år sedan en uppmärksammad rapport som beskriver hur världen påverkas om temperaturen höjs 4 grader, som enligt rapporten hade inneburit fler extrema värmeböljor, svår torka, omfattande översvämningar i flera regioner, samt enorm skada på ekosystem och dess tjänster som vi är beroende av.

En glädjande nyhet från Världsbanken redovisades under ”One Planet Summit” i Paris där banken utlovat att ingen ny finansiering ska ges till prospektering efter ny olja och gas efter 2019 och att mer pengar istället ska satsas på förnybar energi.  Framsteg har också kommit från oljelandet Norge, som nyligen meddelade att deras statliga pensionsfond ska divestera ur olja och gas, vilket enligt experter tyder på att fossilindustrin snabbt har blivit en bransch präglad av osäkerhet och stora risker. I Sverige har det också gjorts framsteg när det gäller satsningar på förnybar energi, t ex så har andelen biodrivmedel och sol-el/vind- el ökat mycket de senaste åren, samtidigt som förnybar energi blivit billigare.

 

Så här kan du påverka var dina pengar placeras

Det går endast att själv välja fonder inom premiepensionen (PPM-systemet), som är en del av den allmänna pensionen, (just därför är det av stor vikt att staten tar sitt ansvar och divesterar de fonder du inte kan påverka). De som inte gör något val hamnar i AP7, där risknivån anpassas efter spararens ålder.

Inom PPM har en del fonder märkningen ”M/E” (miljö-etisk märkning), men de kan fortfarande vara involverade i fossilindustrin. Därför kommer Malmö FN-förening att presentera ett antal fonder som är fossilfria enligt definitionen att de inte har något innehav i något av bolagen på CT200-listan, som tillsammans äger i stort sett alla fossilreserver i världen, samt att bolagen inte investerar i företag vars årliga omsättning till 5 % eller mer utgörs av utvinning, exploatering eller produktion av fossila bränslen. För att vara etisk i övrigt ska den uppfylla definitionen: ”att fonden utesluter bolag vars omsättning till mer än 5% (men ofta 0%) utgörs av vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, och pornografi”.

Vill du göra ett eget aktivt val av fond går du in på www.pensionsmyndigheten.se och:

1. Välj Mina tjänster.

2. Klicka på Byt fonder.

3. Klicka på Sök och Byt fonder.

4. Sök på fonden du vill ha, klicka Lägg till.

5. Välj hur stor del av ditt sparande fonden ska utgöra i % och Bekräfta och signera.

Nedan följer ett urval av fonder, rangordnade efter avgift, som uppfyller definitionerna ovanangående fossilfrihet och etik. Notera att Malmö FN-förening inte tar något ansvar för hur enskilda fonder utvecklas ekonomiskt. Ett allmänt tips är dock att välja fonder med så lågavgift som möjligt då en procentenhets lägre avgift kan innebära upp till 25 procent mer i pension i det långa loppet, eftersom det inte finns något samband mellan höga avgifter och hög avkastning för fonder som ligger på samma risknivå.

Exempel på fossilfria alternativ i AP7

• SPP Grön Obligationsfond (0,13%)• SPP Global Plus (0,18%)

• Handelsbanken Sverige Index Criteria (0,22%)• SPP Aktiefond stabil (0,22%)

• Handelsbanken Global Tema (0,34%)• Öhman Global Hållbar (0,46%)

• Cicero Världen (0,84%)

Läs mer om divestering och hållbara investeringar mm på följande länkar:

• Asset Owners Disclosure Project (AODP): http://aodproject.net/

• Sveriges forum för hållbara investeringar (SWESIF): http://www.swesif.org

• 350-movement: https://350.org/

• Fossil Free: https://gofossilfree.org/• Fossil Free Sverige: https://gofossilfree.org/se/

• Portfolio Decarbonization Coalition: http://unepfi.org/pdc/

• UNEP’s Finance Initiative: http://www.unepfi.org/climate-change/climate- change/

• UN Global Compact: https://www.unglobalcompact.org

 

Referenser

350.org. 2017. ”350.org on UN chief warning fossil fuels investments mean ‘an unsustainablefuture’ “https://350.org/press-release/un- chief-fossil- fuel-investments- unsustainable-future/

AODP. 29/11-2017. ”Norway’s divestment of oil and gas: a Nordic utopia or just economic sense?” http://aodproject.net/norways-divestment- of-oil- and-gas- a-nordic- utopia-or- just-economic-sense/

Dagens Nyheter. 12/12-2017. ”Utvecklingen går framåt för fossilfritt”. https://www.dn.se/ekonomi/utvecklingen-gar- framat-for- fossilfritt/

ETC. 10/11-2017. “Din pension går till klimatbovar”. https://www.etc.se/inrikes/din-pension- gar-till- klimatbovar

Fossilfritt Sverige. 12/12-2017. ”Hoppfulla trender för ett fossilfritt Sverige”.http://fossilfritt-sverige.se/pa- gang/hoppfulla-trender- for-ett- fossilfritt-sverige/

Fossil Free Sverige. 2017. “Divestera AP-fonderna”.https://gofossilfree.org/se/divestera-ap-fonderna/

OPW. 2016. “Din tjänstepension”. Roto Smeets. Nederländerna.

Phys.org. 2017. ”Fossil fuels investments spells an ‘unsustainable future’: UN chief”.https://phys.org/news/2017-11-fossil-fuel-investment-unsustainable-future.html

Riksdagen. 6/12-2017. “Interpellation 2017/18:266”.https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/fossilfria-ap-fonder-_H510266

Sveriges Natur. 12/12-2017. “Världsbanken överger fossil”.http://www.sverigesnatur.org/aktuellt/varldsbanken-overger-fossilt/

Swedwatch. 12/12-2017. “Lack of green investments puts Paris Agreement at risk”.http://www.swedwatch.org/en/publication/report/new-report-lack-green-investments-puts-paris-agreement-risk/

Thomson-Reuters. 2017. “Release: Global 250 Green House Gas Emitters: A new Business Logic”. https://blogs.thomsonreuters.com/sustainability/2017/10/30/release-global-250-greenhouse-gas-emitters-new-business-logic/

UNEPFI. 2017. ”Portfolio Decarbonization Coalition”.http://unepfi.org/pdc/about/

UN Gigaton Coalition. 2017. “Third report of 1 Gigaton Coalition released”.http://www.1gigatoncoalition.org/#mission

Världsbanken. 2012. “Turn Down the Heat: Why a 4°C Warmer World Must Be Avoided”. Washington, DC.https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11860.

Världsbanken. 2017. “World Bank Group Announcement at One Planet Summit”.http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/12/12/world-bank-group-announcements-at-one-planet-summit

 

Martin Björkhagen,

Styrelseledamot, Malmö FN-förening

 

 

10 december – En dag för de mänskliga rättigheterna

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs år 1948 av FN:s generalförsamling och utgjorde grunden för människors rättigheter över hela världen. Dokumentet representerade en betydelsefull förändring, bort från det våld och förtryck som utspelade sig under andra världskriget och den dåtida kolonialismen. Dessa rättigheter förklarar frihet och säkerhet för alla människor oavsett ras, hudfärg, språk, religion, ursprung, kön och politiska uppfattningar.

Efter andra världskriget växte en uppfattning fram mellan de 51 länder som var med i bildandet av FN; att alla gemensamt har ett ansvar över en individs mänskliga rättigheter. Under senare år växte de Förenta Nationerna sig större, vilket medförde att en grund för människors rättigheter utformades på olika nivåer över hela världen. Regionala och lokala system växte fram med syftet att skydda och stärka dessa viktiga rättigheter. Dokumentet anses i modern historia vara det mest översatta dokumentet då det idag är översatt på 360 språk och nya översättningar av dokumentet pågår fortfarande. Den internationella dagen för mänskliga rättigheter instiftades år 1950 för att hedra dessa samt för att uppmana alla att känna till och kämpa för sina rättigheter var de än befinner sig i världen. Mänskliga rättigheter innefattar bland annat rätten att leva, att må bra, att ha tillgång till utbildning samt att ha en frihet till att tala och tänka hur man vill, så länge det inte kränker en annan individ.

Tillsammans med olika organisationer arbetar FN idag för att skydda de mänskliga rättigheterna och bidra till nya möjligheter för de människor vars rättigheter inte uppfylls, till exempel på grund av krig, konflikter, klimatförstörelse, diskriminering och förtryck. Detta gör FN genom rättsliga instrument och olika projekt och verksamheter över hela världen.

Rättsstaten i Sverige innefattar ett starkt skydd av de mänskliga rättigheterna, men däremot pågår det fortfarande kränkningar i dagens samhälle. Ett problem är den pågående diskrimineringen av marginaliserade grupper såsom etniska minoriteter, människor med utländsk bakgrund, homosexuella och människor med funktionsvariationer. I och med detta är Sverige dessvärre fortfarande ett av de länder som finns med i Amnestys årsrapport om diskriminering. Ett sätt att hedra denna dag är därför att sprida information kring diskriminering i Sverige och stå upp för de mänskliga rättigheterna.

Här är exempel på hur man kan sprida budskapet om att stoppa diskriminering:

• Genomföra en utbildning eller skapa en temadag på din skola eller arbetsplats om mänskliga rättigheter.

• Stötta olika organisationer såsom exempelvis Amnesty, ECPAT, Svenska FN-förbundet, UNICEF och Rädda Barnen som arbetar för inkluderande samhällen.

• Engagera dig som exempelvis kontaktperson eller mentor för människor med funktionsvariationer, som volontär, eller arbeta hos till exempel BRIS eller en kvinnojour.

• Stå upp för allas rättigheter, varje dag! Gör din röst hörd, och belys de röster som inte hörs!

Denna dag är viktig. Oavsett hur du gör det, eller hur omfattande det du gör är, så spelar är en gest mot diskriminering roll. Hjälp till att påverka!

 

 

Amélie Almegård

Volontär, Malmö FN-förening

Samhällsvetenskapsprogrammet, ProCivitas i Malmö

 

Referenser

Time and Date. Human Rights Day.https://www.timeanddate.com/holidays/un/human-rights-day (Hämtad 2017-11-20)

Mänskliga rättigheter. De mänskliga rättigheterna.http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna (Hämtad 2017-11-17)

FN. FN:s historia.https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/fn-som-organisation/fns-historia/ (Hämtad 2017-11-17)

UN. Universal Declaration of Human Rights.http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ (Hämtad 2017-11-16)

FN. Detta är FN.https://fn.se/wp-content/uploads/2016/08/Faktablad-3-11-F%C3%B6renta-Nationerna.pdf (Hämtad 2017-11-22)

Svenska dagbladet. Homosexuella diskrimineras i traditionella yrken.https://www.svd.se/homosexuella-diskrimineras-i-traditionella-yrken (Hämtad 2017-12-1)

Minoritet. 2016. Diskriminering är en kränkning av rättigheterhttp://www.minoritet.se/diskriminering-ar-en-krankning-av-rattigheter (Hämtad 2017-12-1)

Amnesty. 2017. Amnesty International Report 2016/17.https://www.amnesty.se/upload/files/2017/02/22/air201617-english_2016-17%20screen.pdf (Hämtad 2017-12-3)

UN. Protect Human Rights.http://www.un.org/en/sections/what-we-do/protect-human-rights/ (Hämtad 2017-07-3)

 

11 november – Pensionerna måste bli miljömässigt hållbara

Trots att Sverige medverkat till att få till stånd och ratificerat det historiska utvecklingsavtalet, Agenda 2030, fortsätter svenska staten att investera och tjäna pengar på aktier i fossilindustrin – vilket direkt motarbetar flera av utvecklingsmålen. Under året har Malmö FN-förening anslutit sig till nätverket Divestera AP-fonderna, en kampanj som initierats av Fossil Free Sverige. Syftet är att påverka regering och riksdag att göra regelverket för pensionsfonderna hållbara.

Mål 13 i Agenda 2030 anger att Sverige ska ”vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser” och vidare att ”en stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi” (Regeringskansliet, 3/12-2015).

Samtidigt innehar de statliga AP-fonderna andelar värderade till 36 miljarder i fossilindustrin, vilket motsvarar mer än 10 gånger Sveriges årliga utsläpp av koldioxid (WWF 2015). Detta står i stark kontrast till det internationella åtagandet Sverige förbundit sig till i samband med att Parisavtalet ratificerades, där målet är att den globala temperaturökningen stannar vid 1,5 grader jämfört med förindustriell tid (Regeringskansliet, 12/12-2015). AP-fonderna investerar även i företag med starka kopplingar till kärnvapenindustrin, i strid med regeringens officiella engagemang för att minska och förbjuda kärnvapen. Investeringar har vidare även gjorts i kontroversiella gruvbolag, som ertappats med att kränka urfolks rättigheter, förorena vattendrag och närmiljö, samt trakassera människorättsförsvarare (GP, 20/10-2017).  Förra året fick Sverige kritik för bristen av kontroll över AP-fonderna av FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (GP, 20/10-2017).

Det som möjliggjort AP-fondernas oetiska placeringar är att fondernas regelverk anger att maximal avkastning är huvudsyftet och skrivningar om hållbarhet är icke-bindande. Under året har ett förslag till regeländringar varit ute på remiss och nya regler kommer träd i kraft i juli 2018 (Regeringskansliet 7/7-2017). Flera organisationer från civilsamhället i Sverige har gemensamt krävt att pensionspengarna måste placeras hållbart, i enlighet med Sveriges internationella åtaganden (se debattartikeln i GP nedan). Studier som undersökt avkastningen för aktiefonder (index) de senaste 7 åren, har dessutom visat att divestering ur fossilindustrin inte behöver innebära mindre avkastning (MSCI, 2017). För att uppmärksamma problemet med dagens ohållbara pensionsplaceringar har Malmö FN-förening under året samarbetat med nätverket ”Divestera AP-fonderna”, som är en gren av Fossil Free-rörelsen (Fossil Free Sverige). Under året har nätverket bedrivit flera kampanjer med syfte att få de statliga fonderna att divestera ur fossilindustrin. Några medlemmar åkte ner till RWE:s brunkolsgruva i Tyskland, då AP-fonderna investerar över 100 miljoner i tyskt brunkol idag (SVD, 2/11-2017).

 

FOTO: ANNA BOKSTRÖM.

 

Gruppen har även författat två remissvar till regeringen angående de ändrade reglerna för Första-Fjärde AP-fonden och fått till ett möte med AP-fondernas Etikråd. Utöver detta har Divestera AP-fonderna också medverkat till flera debattartiklar som blivit publicerade i riksmedia.

Ett annat viktigt påverkansverktyg är att samarbeta med andra organisationer, för att tillsammans bilda en starkare röst som kräver hållbara pensioner. Malmö FN-förenings Miljösektion kommer fortsätta samarbeta med Divestera AP-fonderna och andra aktörer som arbetar i linje med Agenda 2030:s miljömål – tillsammans kommer vi göra världen bättre och grönare! Gå gärna med i FN-föreningen och var med och påverka om du inte redan är medlem!

Vill du framföra vad du tycker om AP-fondernas oetiska placeringar av våra gemensamma pensionspengar? Skriv till de ansvariga statsråden via kontaktinformationen som nås via länkarna nedan:

Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/isabella-lovin/

Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister.http://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/per-bolund/

Ardalan Shekarabi, Civilminister.http://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/ardalan-shekarabi/

 

 

Martin Björkhagen

Styrelsemedlem Malmö FN-förening

Kand. i Freds- och konfliktvetenskap och en masterexamen i utvecklingsstudier

 

Referenser

Fossil Free Sverige. 2017. Divestera AP-fonderna.https://gofossilfree.org/se/divestera-ap-fonderna/.

Göteborgs Posten (GP). 20/10-2017. ”AP-fonderna måste få en grönare profil”.http://www.gp.se/nyheter/debatt/ap-fonderna-m%C3%A5ste-f%C3%A5-en-gr%C3%B6nare-profil-1.4748270.

MSCI. 2017. ” MSCI ACWI EX FOSSIL FUELS INDEX (GBP)”.https://www.msci.com/documents/10199/d6f6d375-cadc-472f-9066-131321681404.

Regeringskansliet. 7/7-2017. ”Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna”.http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2017/07/andrade-regler-for-forstafjarde-ap-fonderna/.

Regeringskansliet. 3/12-2015. ”17 globala mål för hållbar utveckling”. http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/.

Regeringskansliet. 12/12-2015. ”Klimatavtal klubbat i Paris”. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/12/klimatavtal-klubbat-i-paris/.

Svenska Dagbladet (SVD). 2/22-2017. ”Så går dina pengar till tyskt brunkol”.https://www.svd.se/svenskar-reser-till-tyskland–vill-stoppa-brunkolsbrytning.

WWF. 2015. ” Ny granskning avslöjar: AP-fondernas reserver av miljöförstörande kol ökar”. http://www.wwf.se/press/pressrum/pressmeddelanden/1592004-ny-granskning-avslojar-ap-fondernas-reserver-av-miljoforstorande-kol-okar.

 

24 oktober FN-Dagen – Hur hållbar är produktion- och konsumtionsmönstren i Sverige?

Sverige har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete och ses internationellt som ett föregångsland i hållbarhetsfrågor, men hur hållbar är produktionen och konsumtionen i Sverige?

Av de 17 mål FN tagit fram i programmet The global goals, även kallade SDG, är mål 12 det som Sverige i dagsläget har svårast att uppnå (Fi 2016:01, s.49). Anledningen är två saker, för det första är Sveriges medborgare storkonsumenter, årligen konsumerar vi i snitt 11 ton per person. För att nå klimatmålet behöver den minska 9-10 ton (Fi 2016:01 s.53), det vill säga med minst 80 %. De svenska hushållen står för två tredjedelar av de konsumtionsrelaterade utsläppen av växthusgaser i Sverige (Fi 2016:01, s.94). Med det sagt har hushållen en stor påverkningsmöjlighet för att mål 12 ska uppnås nationellt. Den andra stora utmaningen Sverige står inför är att en stor andel av det som konsumeras är importerade varor (Fi 2016:01, s.49), varorna konsumeras i Sverige men produceras någon annanstans. Miljön påverkas negativt i länderna som producerar produkterna vilket osynliggör konsumtionens negativa påverkan för den svenska konsumenten. Många av de produkter och varor som importeras kommer från länder som helt saknar eller har en bristfällig kemikaliekontroll (Kemikalieinspektionen, 2016), vilket kan resultera i att kemikalier som är förbjudna inom EU har använts vid framställningen av produkten. Vad kan vi göra som konsumenter för att våra enskilda hushåll ska bli mer hållbara? Idag sätts ansvaret på konsumenterna att vi ska arbeta för att konsumtionen ska bli hållbar. Agenda 21 delegationen (Fi 2016:01 s. 95) menar att för att konsumenterna i Sverige ska kunna göra de valen måste de tillges information som möjliggör medvetna beslut. Vad vi som konsumenter kan göra är att markera för beslutsfattare att vi som vanliga konsumenter inte har tid och många gånger inte kunskapen att göra medvetna val i vardagen, vi behöver hjälp! Det är en längre process att få fram nya regler som säkerställer att företagen har koll på vad de säljer och kan uppvisa full dokumentation på varje varas miljö- och hälsopåverkan i varje del av dess livscykel. Något vi som konsumenter kan göra nu och som kommer snabba på omställningen är att vi alla ifrågasätter produkters miljö- och hälsopåverkan. Börja ställ jobbiga frågor till butikspersonal och våga vägra köpa om ni inte får ett tillräckligt utförligt svar. Det är vi med plånboken som har makten, genom att inte köpa tvingar vi företag att öka informationstillgängligheten. Sedan vill jag dela med mig av mina bästa råd på vad du som konsument bör ha som lägsta standard när du behöver köpa en produkt:

• Minska plastkonsumtionen, köp istället glas.

• Köper du en eletrisk produkt se till att den är RoHS-märkt, då uppfyller produkten RoHS-direktivet som innehåller restrektioner gällande farliga substanser. Den innehåller vissa begränsningar för att minska riskerna att produkten utgör en fara för människors hälsa och för miljön, men fokus ligger på hantering av avfall där det centrala är att tillämpa utbytesprincipen, dvs. att man ska ersätta ett farligt ämne med mindre farligt.

• Undvik köp av produkter som saknar CE-märkning, produkter som säljs av svenska företag och butiker måste sälja produkter som är märkta men köper du produkter från andra länder eller på webshopar kan en anledning till att produkterna är billigare vara just att de inte uppfyller kraven för CE-märkningen som intygar är att produkten uppfyller EU:s krav på säkerhet, hälsa och miljö. Här är det viktigt att poängtera att alla produktgrupper inte är reglerade utifrån sina exponeringsrisker. Produkter kan innehålla en halt av ett ämne som genererar en låg risk vid hudberöring, förutsatt att partiklarna är för stora för att huden ska kunna ta upp det, men att produkten vid användning kommer i kontakt med slemhinnor då blir exponeringsriskerna annorlunda. Vilket leder in på mitt sista och viktigaste tips

• Använd aldrig produkter på annat sätt än vad den är producerad att användas till. Exempelvis plastglas, häller ni upp en varm dryck i glaset men glaset är till för att innehålla kall dryck, då ökar exponeringsrisken i och med att värme har en påverkan på en plast som inte är till för att hettas upp.

• Spara på vattnet, bli mer resurseffektiv

Jag vill avsluta med att säga de klassiska sakerna som ofta ges som förslag när vi ska leva mer hållbart: konsumera mindre, köp begagnat, släng inte saker som fortfarande kan användas utan skänk det vidare. Vill även tipsa om FNs The Lazy Person’s guide för er som inte tidigare har tänkt på att leva mer resurssnålt och söker små saker att börja med.

 

Michelle San Martin Bucht

Miljöansvarig och styrelsemedlem Malmö FN-förening

Kand. i Miljövetenskap, pågående master i Hållbar utveckling vid Uppsala Universitet.

 

Referenser

Fi 2016:01. I riktning mot en hållbar välfärd: Agenda 2030-delegationens nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Stockholm: Agenda 2030-delegations kansli.

Kemikalieinspektionen. 2016. Underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030.

Jordbruksverket. 2014. Klimatavtryck skiljer mellan stad och land.

Naturvårdsverket. 2015. Omställning till hållbara konsumtionsmönster: Syntes inom ramen för fördjupad utvärdering av miljömålen (Rapport 6663). Bromma: Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket. 2017. Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser.

OECD. 2017. Measuring distance to the SDGs targets: An assessment of where OECD countries stand. Paris: OECD.

 

21 Februari 2017 ”Vi behövs i dessa oroliga tider” – Vår ordförande om föreningens arbete i Lokaltidningen

ST GERTRUD. Malmö FN-förening har valt en ny styrelse och laddar nu för flera evenemang under året. Nyblivna ordförande Frida Lind hoppas på fler medlemmar.– Det behövs i de här tiderna med mycket oroligheter och rasistiska tankar. Medlemsantalet i Malmö FN-förening går upp och ned, just nu är det relativt lågt med 165 medlemmar. Men Frida Lind ska jobba för att göra föreningen mer synlig och ser gärna att hela Malmö går med.– De flesta i Malmö står för våra principer. Malmö är mångkulturellt och har en internationell känsla. Vi behövs särskilt mycket här. Kommande informationskampanjer och aktiviteter under året ska översättas på flera språk, för att nå så många som möjligt. Föreningen kommer också att åka runt på skolor och berätta om arbetet de gör. Frida Lind blev medlem 2014, med ambitionen att ”vara med och bidra till att göra världen bättre”.– Vi är den första generationen som kan utrota extrem fattigdom. Och den sista som kan stoppa klimatförstörelsen. I Malmö FN-förening jobbar de aktiva medlemmarna i olika grupper med olika fokusområden som jämställdhet, fred och säkerhet, ungdomar och miljö. Närmaste aktiviteterna för Malmö FN-förening blir på internationella kvinnodagen, då Frida Lind ska hålla tal och de finns på plats på Moriska Paviljongen mellan klockan 17 och 19 för att informera allmänheten om föreningen och svara på frågor. De kommer även att vara på Kirsebergs bibliotek mellan klockan 17.30-20.30 samt arrangerar en demonstration på Gustav Adolfs torg klockan 17-22.- Vi ska jobba för att bli mer synliga under 2017. Vi vill öka kunskapen om FN:s arbete och sprida information om hur man själv kan vara med och bidra för att främja allas lika värde.

Publicerad i Lokaltidningen Limhamn, se artikeln här.