fbpx

FN-förbundet i Tanzania

FN-förbundet i Tanzania registrerades år 1964 vilket gör organisationen till en av de äldsta civilsamhällsorganisationerna i Tanzania. Svenska FN-förbundet har samarbetat med FN-förbundet i Tanzania sedan 2010. Samarbetet syftar till att stödja och utbilda nationella civilsamhällsorganisationer för att civilsamhället i Tanzania, genom gemensamma kraftansträngningar, ska bidra till genomförandet av globala målen.

FN-förbundet i Tanzania är en ledande civilsamhällesorganisation i Tanzania inom arbetet med de globala målen. FN-förbundet bidrar med att fler organisationer och människor vet om att de globala målen finns och kan engagera sig för att vi ska uppnå de globala målen i Tanzania. Ett särskilt fokus för förbundet är att marginaliserade grupper ska kunna engagera sig utifrån olika förutsättningar och behov, till exempel kvinnor, flickor, unga, människor på landsbygden, människor med funktionsnedsättning och äldre personer. FN-förbundet i Tanzania bedriver även påverkansarbete mot politiker och beslutsfattare i Tanzania. Perspektiv från marginaliserade grupper är särskilt viktiga att lyfta fram för politiker och beslutsfattare för att ingen ska lämnas utanför samhällsutvecklingen.

Målet med projektet i Tanzania är att bidra till ett effektivt och inkluderande lokalt genomförande av globala målen i Tanzania. Projektet för globala målen i Tanzania utgår från principerna om mänskliga rättigheter och fokuserar extra på mål 1 (ingen fattigdom), mål 5 (jämställdhet) och mål 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt). I samarbete med Svenska FN-förbundet har programmet genomfört insatser i över tio regioner i landet för att utbilda organisationer och bedriva påverkansarbete för att öka inflytande och deltagande i genomförandet av Agenda 2030.

FN-förbundet i Tanzania driver en nationell plattform för hållbar utveckling med över 200 civilsamhällesorganisationer. Plattformen är frivillig och öppen för civilsamhällesorganisationer att använda för att samordna sina arbeten gällande implementeringen och uppföljningen av de globala målen för hållbar utveckling. Medlemmarna i plattformen är en sammansättning av allt fråncivilsamhällesorganisationer på gräsrotsnivå till internationella organisationer. Plattformen har representation från olika grupper i samhället som vill bidra till implementeringen och strävan efter hållbar utveckling i Tanzania.

Det är av fundamental vikt att alla nivåer av samhället är involverade i implementeringen. En viktig del är därför även att bidra till att politiker och beslutsfattare har god kunskap om globala målen. Det är också viktigt att dessa personer förstår utmaningar som olika samhällsgrupper har i Tanzania. Genom att anordna kapacitetsstärkande utbildningar för Tanzanias parlamentariker och beslutsfattare på lokal nivå arbetar FN-förbundet i Tanzania med att skapa långsiktig förändring. Utbildningarna syftar till att stärka kunskapen hos beslutsfattare om de globala målen samt att bidra med analysverktyg för att regeringsrepresentanter ska kunna inkorporera de globala målen vid utformandet av policys, budgetar och strategier.

En större satsning har även gjorts på klimatanpassningsinitiativ på ön Pemba.