fbpx

Vanliga frågor om Svenska FN-förbundet

Här hittar du svar på frågor om Svenska FN-förbundet som organisation samt vanligt förekommande frågor till vår info-mail.

Har du inte fått svar på din fråga här? Välkommen att kontakta oss på info@fn.se.

Vad är Svenska FN-förbundet?

Svenska FN-förbundet är en ideell organisation och en del av en världsomspännande rörelse som arbetar för ett bättre och starkare Förenta Nationerna. Nationella FN-förbund finns i cirka 100 länder.

Är Svenska FN-förbundet en del av FN-systemet?

Nej. Vi är en fristående medlemsorganisation med över 4 000 individuella medlemmar, omkring 70 lokalföreningar och 71 anslutna riksorganisationer. Vi engagerar också företag och omkring 30 certifierade FN-skolor.

Vad gör Svenska FN-förbundet?

Vi informerar och utbildar om FN, debatterar FN-frågor och granskar hur Sverige uppfyller sina åtaganden som FN-medlem. Vi driver projekt till stöd för FN:s humanitära verksamhet och samarbetar med FN-förbund i andra länder.

Till våra viktigaste uppgifter hör att verka för att FN fungerar så bra som möjligt och att framföra konstruktiv kritik när så krävs. Vi framhåller också medlemsstaternas ansvar att ge FN det politiska, ekonomiska och ibland militära stöd som krävs för att organisationen ska kunna utföra sina uppgifter.

Vilken är relationen mellan FN-förbundet och FN?

Svenska FN-förbundet är en fristående medlemsorganisation och inte en del av FN-systemet. Vi samarbetar nära med flera FN-organisationer, vi har rätt att använda FN:s symboler och färger och genom FN-förbundens världsfederation har vi rådgivande status i en rad FN-organ. Här hemma har vi täta kontakter med regeringsföreträdare, riksdagsledamöter och myndigheter i frågor som rör FN och svensk FN-politik.

Hur finansieras FN-förbundets verksamhet?

FN-förbundet finansieras av bidrag från Sida, ForumCiv, UD, privatpersoner och företag samt av medlemsavgifter.

Jag misstänker att jag är utsatt för ett bedrägeriförsök av någon som säger sig tillhöra FN. Vad bör jag göra?

FN uppmärksammar allmänheten på återkommande bedrägeriförsök som använder FN:s namn, färger och symboler för att lura människor på pengar. Inte sällan påskiner bedragarna att de är militärer på FN-uppdrag och behöver bidrag till resor.

Medlemsländer som ställer militär personal till FN:s förfogande ansvarar för semester och pensioner för sina anställda. Det är inte en uppgift för FN. FN kontaktar aldrig privatpersoner eller ber allmänheten om pengar för sådana ändamål. FN ber heller inte om pengar i rekryteringsärenden eller upphandlingar.

Den som misstänker att man har blivit utsatt för bedrägeribrott bör avsluta kontakten och aldrig betala pengar. FN pekar också på möjligheten att anmäla bedrägerier till de rättsvårdande myndigheterna. I Sverige finns information finns på Polisens hemsida https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/bedrageri/.

Läs mer på https://www.un.org/en/about-us/fraud-alert.

Jag behöver rådgivning om asyl, familjeåterförening eller annat migrationsärende. Kan Svenska FN-förbundet hjälpa mig?

Nej. Svenska FN-förbundet är en fristående medlemsorganisation som informerar och utbildar om FN. Vi arbetar inte med enskilda ärenden eller asyl- och migrationsfrågor. Vi hänvisar till Migrationsverket samt organisationer som arbetar med migrationsfrågor, exempelvis Röda Korset och Asylrättscentrum, https://sweref.org/.

Jag har en fråga om barns rättigheter och FN:s barnkonvention.

Barnrättsfrågor och andra enskilda ärenden som handlar om personer under 18 år, exempelvis migrationsfrågor och ärenden inom socialtjänsten, hanteras av myndigheter och organisationer som har expertkunskap om barns rättigheter. Några exempel är Barnombudsmannen och Rädda Barnen.

Jag har blivit utsatt för ett brott mot mina mänskliga rättigheter. Hur går jag till väga?

Om du anser att du har blivit utsatt för brott ska du vända dig till Polisen. Läs mer på https://polisen.se/utsatt-for-brott/efter-polisanmalan/. Alternativt kan du kontakta en tillsynsmyndighet som tar emot enskilda klagomål, exempelvis IVO som hanterar ärenden inom vård- och omsorgssektorn. En ytterligare möjlighet är att vända sig till en myndighet eller organisation som hanterar frågor som berör ditt ärende.

Åklagarmyndigheten har på sin webbplats information om överprövning av beslut: https://www.aklagare.se/om_rattsprocessen/overprovning/. Även regeringen har på sin webbplats information om överklaganden: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/fakta-om-manskliga-rattigheter/om-dina-rattigheter-kranks/.

Jag vill överklaga ett beslut av min kommun eller en myndighet i Sverige. Hur gör jag?

Se svar på frågan ovan.

Jag vill söka jobb i FN. Hur gör jag?

Att arbeta i FN är ett omfattande område eftersom organisationen är stor och består av många olika fackorgan, underorgan och program. Vi har samlat information om arbete i FN och satt samman ett faktablad som du hittar på https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/mer-information/jobba-i-fn/.

Att vara medlem i en frivilligorganisation som Svenska FN-förbundet kan ge värdefulla kunskaper och erfarenheter. Läs mer om hur du blir medlem på www.fn.se/medlem. Det kan också vara värt att minnas att man kan jobba med FN-frågor och internationella frågor på många olika sätt i myndigheter, företag och organisationer.

Vad gör FN och Svenska FN-förbundet för Ukraina?

FN har en nyckelroll i arbetet med att pressa Ryssland att lämna Ukraina, hjälpa utsatta civila och skipa rättvisa. FN:s generalförsamling, där alla medlemsländer är representerade, har antagit flera resolutioner som med stor majoritet fördömer Rysslands invasion i Ukraina och kräver tillbakadragande av de ryska trupperna. Tillsammans med andra organisationer ser FN till att civila nås av humanitär hjälp. Internationella brottmålsdomstolen ICC har efterlyst president Putin för att ha deporterat ukrainska barn till Ryssland. Ryssland har också uteslutits ur FN:s råd för mänskliga rättigheter.

FN sammanfattar organisationens arbete i Ukraina. https://news.un.org/en/focus/ukraine?gclid=EAIaIQobChMIioy80I_h_wIVArPVCh3oDQzJEAAYASAAEgIeJ_D_BwE.

Som fristående medlemsorganisation med stort engagemang för Ukraina och FN:s principer har Svenska FN-förbundet skrivit brev och lämnat protestlistor till Rysslands ambassad. I stort sett varje onsdag sedan invasionens start har förbundet deltagit i den manifestation mot kriget som hålls varje vecka utanför ambassaden. Vi har också föreslagit en rad åtgärder för att öka omvärldens press på Ryssland att lämna Ukraina. Läs gärna vår artikel inför årsdagen av invasionen då vi också arrangerade ett seminarium i Sveriges riksdag: https://fn.se/aktuellt/debattartiklar/fn-forbundet-pa-dn-debatt-samling-i-fn-kan-driva-putin-ur-ukraina/.