fbpx

 

Våra riksorganisationer

Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för akademiker. Medlemmarna har examen från olika beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga utbildningar. Akademikerförbundet SSR är partipolitiskt obundet men tar tveklöst ställning i de frågor som rör medlemmarnas anställning, utbildning, arbetsmarknad och möjligheter till professionell yrkesutövning.

Akavia

Akavia är fackförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Juseks verksamhetsidé och vision är att stärka medlemmarnas konkurrenskraft genom hela karriären. Med omfattande medlemsservice och råd vid förändringar stöttar de varje individ, utvecklar kontinuerligt verksamheten för att stärka medlemmarnas ställning på arbetsmarknaden och värnar om medlemmarnas gemensamma intressen i arbetslivet.

Arbetarnas bildningsförbund (ABF)

ABF är Sveriges största studieförbund och finns i alla landets kommuner. De erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar, seminarier och kulturarrangemang. ABF kämpar  för att utjämna klasskillnaderna, och för att ge alla samma möjligheter, oberoende av kulturell bakgrund, bostadsort eller ekonomisk situation.

Assyriska Riksförbundet i Sverige (ARS)

Assyriska Riksförbundet i Sverige bildades 1977. ARS är partipolitiskt och religiöst obundet. Förbundet slår vakt om gruppens benämning som assyrier och arbetar för att Sverige och FN ska ge assyrierna minoritetsstatus.

Bosnien- och Hercegovinas kvinnoriksförbund (BHKRF)

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige är den mest etablerade bosniska kvinnoorganisationen utanför Bosnien och Hercegovina. De arbetar bland annat med frågor som rör jämställdhet, integration, mångfald, demokrati och humanitär hjälp.

Centerkvinnorna

Centerkvinnorna är en grön, socialliberal, och feministisk kvinnokraft som har kämpat för kvinnors rättigheter sedan 1932.  Deras mål är ett jämställt samhälle där alla kan känna sig trygga. Rätten att bestämma över sin egen kropp, frihet från våld och förtryck, och ett allmänt främjande av jämställdhet. Deras arbete ser till att lyfta kvinnor i samhället både politiskt och i samhällsdebatten.

Centerpartiets ungdomsförbund (CUF)

Centerpartiets Ungdomsförbund är en självständig organisation inom Centerrörelsen. CUF vill ge ungdomar möjlighet att engagera sig för att förändra samhället i enligt med CUF:s gröna, liberala ideologi. CUF vill vara en demokratisk ungdomsrörelse med respekt för alla människors lika värde där ungdomar tillsammans finner gemenskap, genomför egen verksamhet och driver politik.

CISV Sweden

CISV är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation med målsättningen att skapa en fredligare värld. De arbetar med fredsutbildande aktiviteter på lokal, nationell och internationell nivå. Organisationen startades 1951 och bygger på samarbete och ideellt engagemang.

DHR

DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. DHR är en demokratisk organisation, politiskt och religiöst obunden. De verkar genom deras 21 distrikt och cirka 120 avdelningar. Målet är att alla människor ska känna sig välkomna och inkluderade i samhället. Ett samhälle där varje människa ses som en tillgång.

Finlandsvenskarnas riksförbund i Sverige (FRIS)

Förbundet är centralorganisationen för i Sverige verksamma finlandssvenska ideella föreningar, som vill främja finlandssvensk kultur och finlandssvenskarnas intressen i Sverige och Finland. Intressepolitik, kultur och föreningsliv är de tre områden som förbundet vilar på.

Frälsningsarmén

Frälsningsarmén är ett internationellt kristet trossamfund, som i över 133 länder, verkar för att möta mänskliga behov utan diskriminering. I Sverige kännetecknas Frälsningsarmén av ett starkt socialt hjälparbete för utsatta.

Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. I konventionen tydliggörs vilket ansvar som staten har inom en rad olika samhällsområden, för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor. Verksamheten  består av att påverka politiskt och att utveckla samarbetsformerna inom funktionsrättsrörelsen

Grön ungdom

Grön Ungdom är Miljöpartiet de Grönas ungdomsförbund som bildades 1986. Medlemmar i Grön ungdom får inneha uppdrag för Miljöpartiet förutom där det finns lagfästa åldersgränser. Visionen är att Grön Ungdom ska vara vår generations ungdomsrörelse. Grön ungdom har långsiktiga idéer för ett bättre samhälle, men vet samtidigt hur politiken på olika nivåer konkret kan ta steg i rätt riktning.

Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster och är partipolitiskt obundna. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen vilket gör dem till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Deras grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF)

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet är den svenska sektionen av den internationella fredsorganisationen Women´s International League för Peace and Freedom (WILPF). Det unika för IKFF och WILPF, är att de som fredsorganisation fokuserar på att lyfta fram kvinnors roll som aktörer i freds- och säkerhetsfrågor.

Justitia et Pax

Justitia et Pax, Kommissionen för Rättvisa och Fred i Stockholms Katolska Stift, är ett rådgivande och operativt organ i frågor som berör katolsk sociallära, mänskliga rättigheter, säkerhetspolitik, migration och integration samt ekonomisk och social rättvisa.

KFUM Sverige

KFUM är världens största och äldsta ungdomsrörelse och kallas internationellt för YWCA och YMCA. KFUM är en ungdomsorganisation som består av ca 150 föreningar i hela Sverige. Deras föreningar håller på med allt från idrott och scouting till lägergårdar och internationellt arbete. Gemensamt för allt de gör är att de vill skapa mötesplatser där unga människor kan utvecklas och må bra.

Kristdemokratiskt internationellt center (KIC)

KIC är en partianknuten organisation som arbetar med demokratibistånd. De driver projekt i tre världsdelar, i länder som Ukraina, Vitryssland, Kuba och Uganda. Målet med verksamheten är att bidra till demokrati och utveckling i de länder som de arbetar i. Det gör de bland annat genom att stödja dessa länder i uppbyggnaden av ett flerpartisystem och genom att stödja andra kristdemokratiska partier.

Kurdiska riksförbundet

Kurdiska Riksförbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation med medlemsföreningar runt om i Sverige. KRF är den enda organisation i världen som lyckats samla kurder från alla delar av Kurdistan med skilda bakgrunder och åsikter. Detta gör KRF till en unik organisation. Språkpolitiska, identitetspolitiska och kulturpolitiska frågor utgör basen för verksamheten. De arbetar även med integration, demokrati och jämställdhetsfrågor.

Kvinnor för Fred

Föreningen Kvinnor för Fred började sin kamp mot krig och militarism, för fred och nedrustning, i slutet av 1970-talet. Arbetet samordnas på riksnivå men sker i självstyrande grupper utan hierarkier. De arbetar bland annat för demokrati och fred, stopp för kärnvapen, kvinnors medverkan i konflikthantering.

Kyrkans Akademikerförbund

Kyrkans Akademikerförbund är den fackliga organisationen för dig som är akademiker i Svenska kyrkan. De flesta av förbundets medlemmar arbetar i församlingsvårdande verksamhet och därför kan de som enda fackförbund ha huvud-fokus på just församlingsvårdande arbete i Svenska kyrkan. Alla arbetar inom Svenska kyrkan och känner ett stort ansvar, både för sina fackliga rättigheter och för Svenska kyrkan.

Landsorganisationen i Sverige (LO)

LO är ett samarbete mellan fjorton svenska fackförbund. De arbetar dagligen med med opinionsbildning, organisationsfrågor och utredningsarbete. Fokus är kollektivavtalens innehåll, pensioner, avtalsförsäkringar, välfärdsfrågor, ekonomisk politik, fackligt arbete, kursverksamhet och internationellt fackligt arbete.

Liberala ungdomsförbundet (LUF)

Liberala ungdomsförbundet är Liberalernas ungdomsförbund. De brinner för frihet och feminism. Med deras arbete vill de sprida liberala idéer för att skapa ett Sverige där alla individer har samma friheter, rättigheter och möjligheter.

Lions Club International

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,3 miljoner medlemmar. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i. Lions förbättrar livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt. Hjälpen sker från människa till människa och styrs av lokala behov, då nätverket av medlemmar i Lions finns i 200 länder.

Sveriges lärare (f.d. Lärarförbundet)

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation. Förbundet är ett fackligt professionsförbund med över 300 000 medlemmar från skolans alla delar. De organiserar till exempel lärare, förskollärare, fritidspedagoger, grundskollärare, gymnasielärare, högskolelärare, studie- och yrkesvägledare, lärare i musik- och kulturskolor och skolledare.

Medborgarskolan

Medborgarskolan är ett studieförbund med humanistisk värdegrund.  De har individen  i centrum och tar hänsyn till varje individs behov, förutsättningar och önskemål. De anser att grunden för goda relationer mellan människor är ömsesidig respekt. Humanism innebär förståelse för oliktänkande och för andra kulturer. Medborgarskolan arbetar för en ökad öppenhet för internationell samverkan och kulturell mångfald.

MyRight

MyRight, tidigare Shia, är funktionshinderrörelsens paraplyorganisation för internationellt utvecklingssamarbete. Tillsammans bedriver de projekt och program i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Målet är att stärka de lokala systerorganisationernas möjligheter att bedriva ett effektivt förändringsarbete för sina målgruppers rättigheter.

Naturskyddsföreningen (SNF)

Naturskyddsföreningen är en ideell och partipolitiskt obunden miljöorganisation. Föreningen har ca 200000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Kärleken till naturen är deras drivkraft. Naturskyddsföreningen arbetar med att påverka politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är deras viktigaste arbetsområden.

Nykterhetens Bildningsverksamhet (NBV)

NBV är Sveriges äldsta studieförbund med över 120 års erfarenhet av folkbildning. De är ett partipolitiskt obundet och religiöst neutralt studieförbund. NBV:s uppdrag kommer från deras medlemsorganisationer och verksamheten möjliggörs genom tusentals ideella cirkelledare, föreningsfunktionärer samt stöd från stat, kommun och landsting.  NBV finns över hela landet och verksamheten varierar beroende på lokala förutsättningar. Deras arbete fokuserar på tre områden: nykterhet och livsstil, delaktighet och inflytande samt utveckling av föreningsliv, nätverk och grupper.

Pensionärernas riksorganisation (PRO)

PRO är en organisation för alla pensionärer. På de flesta orter finns en PRO-förening dit du är välkommen. Här kan du möta nya vänner, resa, läsa om något du är intresserad av tillsammans med andra, sjunga i kör, motionera eller vara med i andra aktiviteter.

Riksbyggen

Riksbyggen är en kooperativ medlems- och intresseorganisation för Riksbyggens bostadsrättsföreningar. De bevakar Riksbyggenföreningarnas intressen, verkar för bostadsrätten som boendeform och för allas rätt till ett bra boende. De är också en byggherreorganisation med huvudsaklig uppgift att bygga bostadsrätter.

Riksförbundet För Sexuell Upplysning (RFSU)

RFSU är kondomer och andra produkter, sexualupplysning, opinionsbildning, sexualpolitik, klinik, informatörer i skolan och mycket mer. De är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell organisation som arbetar för en öppen och positiv syn på sex- och samlevnadsfrågor.  De arbetar lokalt med informatörer i skolan, nationellt genom att påverka politiker och internationellt i form av utvecklingsprojekt i Afrika.

Riksförbundet Internationella Föreningen för invandrarkvinnor (RIFFI)

Vänder sig till alla kvinnor oavsett nationalitet, främjar kvinnokultur och internationell kvinnogemenskap, arbetar för ett mångkulturellt och jämställt samhälle, arbetar för att förbättra invandrarkvinnors situation i samhället.Föreningen är en påtryckningsorgan för att tillvarata invandrarkvinnornas intressen.

Riksförbundet Sveriges Lottakårer (SLK)

Riksförbundet Sveriges lottakårer bildades 1924 och är Sveriges största frivilliga försvarsorganisation för kvinnor. Organisationen består idag av 9 500 kvinnor över hela landet från 16 år och uppåt. Svenska Lottakåren rekryterar och utbildar kvinnor för uppgifter inom Sveriges militära försvar och civila krisberedskap. Organisationen är partipolitiskt obunden och är ett av landets största kvinnliga nätverk.

Rädda Barnen

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar de för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Scouterna

Scouterna är riksorganisationen för scouting i Sverige. Scouterna består av mer än 76 000 scouter i 1 100 scoutkårer. Scoutkårerna finns i hela Sverige – från Gällivare i norr till Trelleborg i söder. Gemensamt för alla kårer är att de gör alla unga redo för livet och delar värderingar, som att alla får vara med och att vi alla är schyssta kompisar.

Sensus Studieförbund

Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Studieförbundet  lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor. Verksamheten finns över hela landet och den spänner över många områden från dans, teater och musik till samtalsgrupper, ledarutveckling och yrkesutbildningar.

Socialdemokrater för tro och solidaritet

Rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, De ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen.

Socialdemokratiska Kvinnoförbundet

S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp, kvinnokamp och antirasistisk kamp sida vid sida. S-kvinnor har en lång tradition av internationellt freds- och solidaritetsarbete. Det är grunden för att hantera även dagens oroväckande utveckling i världen.

Svenska Bahá’í-samfundet

Bahá’i-tron är den yngsta världsreligionen – möjligen ett av världens största organiserade färgrika samfund. Bahá’íer är förenade i tron på en Gud, mänsklighetens enhet och de stora religionerna är som kapitel i en bok. Bahá’í-tron växer snabbt.

Svenska Esperantosamfundet

Svenska Esperantoförbundet är till för dem som talar eller vill stödja språket esperanto. Esperantoförbundet främjar användandet av esperanto och sprider information om språket.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för människor som anser att konflikter ska lösas utan våld och att krig ska förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. Svenska Freds är partipolitiskt och religiöst obundet. Föreningen bildades 1883 och en av grundarna, KP Arnoldson, fick Nobels fredspris.

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Kommunal är ett fackförbund med en halv miljon medlemmar. De arbetar inom flera hundra yrken i kommuner, landsting och privat sektor. Tiotusentals av dem är dessutom fackligt aktiva på arbetsplatserna.

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är Sveriges största kristna trossamfund. I organisationen ryms en mångfald av möten och verksamheter, både i Sverige och utomlands. Till grund för arbete ligger varje människas grundläggande mänskliga rättigheter, så som de uttrycks i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. De vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där man får växa i tro och ansvar.

Svenska missionsrådet (SMR)

Svenska missionsrådet är en mötesplats för kyrkor och kristna organisationer i Sverige. Medlemsorganisationerna bedriver utvecklingssamarbete tillsammans med sina partners. Arbetet bygger på ömsesidighet och partnerskap. SMR är till för att stödja medlemmarna i att utveckla sitt arbete.

Svenska muslimer för fred och rättvisa

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, bildades 2008. Från och med 2010 är SMFR ett självständigt förbund öppen för alla som vill arbeta för fred i enlighet med islams budskap. Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa arbetar för att bli en av de främsta organisationerna i Sverige och Europa inom freds- och säkerhetsfrämjande på global basis.

Svenska målareförbundet

Svenska Målareförbundet har cirka 13 000 medlemmar och är fackförbundet som organiserar medlemmar i yrkesgrupperna byggnadsmålare, billackerare, industrilackerare, mätare, materialarbetare, järnmålare och servicearbetare.

Svenska soldathemsförbundet

Svenska Soldathemsförbundet är ett riksförbund och en sammanslutning av lokala soldathemsföreningar eller stiftelser som bedriver diakonal ekumenisk soldathemsverksamhet, öppen för alla. Svenska Soldathemsförbundet verkar för nordiskt samarbete.

Sveriges advokatsamfund

Sveriges Advokatsamfund är reglerat i rättegångsbalken och samfundets stadgar fastställs av regeringen. Bara den som är ledamot av samfundet får använda titeln advokat. Advokatsamfundet är en privaträttslig sammanslutning, där landets alla advokater ingår.

Sveriges akademikers centralorganisation (SACO)

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 23 självständiga fackförbund och yrkesförbund. Tillsammans är de över ca 950 000 akademiker som är studenter, forskare, egenföretagare eller anställda.

Sveriges Blåbandsungdom (SBU)

Sveriges Blåbandsungdom är en barn- och ungdomsorganisation som vill uppmuntra ungdomar att ta ställning för nykterhet. Deras vision är ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde.

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU)

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, är en folkrörelse. SSU påverkar och driver samhällsutvecklingen i de frågor som är viktiga för våra medlemmar och relevanta för unga i Sverige. SSU är frihetens ungdomsförbund sedan 1917. Deras vision är en värld där alla människor ges möjlighet att förverkliga sina innersta drömmar. Varje människa ska ha rätt att styra över sitt eget liv och tillsammans med andra forma politiken för framtiden.

Sveriges Veteranförbund (SVF)

Sveriges Veteranförbund (SVF) är ett  förbund för svenska civila och militära fredsveteraner. Förbundet bildades 2002 – då under namnet Fredsbaskrarna Sverige, som en vidareutveckling av Kamratföreningen bataljonen som bildades 1984 – och har idag över 5 000 medlemmar. Sveriges Veteranförbund är en rikstäckande organisation som består av knappt 30 lokala föreningar. Medlemskap är öppet för den som deltar, eller har deltagit, i en utlandsmission som leds av FN, EU, NATO eller OSSE.

Sverigeunionen av Soroptimist International

Soroptimist International är en av världens största opolitiska organisationer för yrkeskvinnor i alla åldrar. Sedan 1921 bildar de ett globalt nätverk som arbetar för jämställdhet, utveckling och fred genom aktivt systerskap. Arbetet sker lokalt och globalt genom att delta i opinionsbildning och påverka beslutsfattare för att stärka kvinnors och flickors rättigheter i världen.

Synskadades riksförbund (SRF)

Synskadades Riksförbund är en ideell intresseorganisation för synskadade. Arbetet sker i tre plan, i lokalföreningar, i distrikt och som riksförbund. De bedriver ett aktivt internationellt samarbete i Norden, Europa och globalt.

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet (SAUF)

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet är en självständig, religiöst och partipolitisk obunden ungdomsorganisation och en paraplyorganisation som representerar syrianska-arameiska ungdomsföreningar i Sverige. SAUF bildades under den första hälften av 80-talet och deras uppgift är att tillvarata de syrianska-arameiska ungdomarnas intressen på det kulturella och sociala planet.

Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)

Tjänstemännens centralorganisation är en organisation för 12 olika fackförbund och samlar omkring 1,2 miljoner människor. Organisationen är partipolitiskt obunden och ståndpunkterna bygger på grundläggande demokratiska värderingar.

TRIS – Tjejers Rätt i Samhället

Tjejers rätt i Samhälletär en ideell organisation som sedan år 2002 har arbetat förebyggande och akut mot hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS verkar för ett Sverige fritt från hedersnormer, begränsningar, förtryck och våld som drabbar individer, vuxna som barn. Sedan år 2014 driver TRIS ett skyddat boende för personer som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld, boendet har också spetskompetens för att ta emot personer med intellektuell funktionsnedsättning.

UN Women Sverige

UN Women Sverige arbetar på uppdrag av FN:s jämställdhetsenhet UN Women och är en av tolv nationella kommittéer i världen. UN Women Sverige arbetar med att bedriva insamling till UN Womens globala arbete och programverksamhet för jämställdhet och stärkande av kvinnors rättigheter och egenmakt. De insamlade medlen bidrar till att bygga en värld fri från våld mot kvinnor och flickor, öka kvinnors ekonomiska och politiska egenmakt, stödja kvinnor i humanitära kriser och öka kvinnors deltagande i beslutsfattande fredsprocesser.

UN Women Sverige arbetar också genom informations- och kampanjarbete med att öka den nationella allmänna kännedomen om UN Women och globala frågor som rör kvinnors rättigheter och jämställdhet.

Ung Vänster

Ung Vänster är vänsterpartiets ungdomsförbund. De är ett socialistiskt och feministiskt förbund som består av ungdomar som vill kämpa för ett bättre liv, för rättvisa och solidaritet.

Unga Örnars Riksförbund

Unga Örnar är arbetarrörelsens barn- och ungdomsorganisation. De arbetar för att barnkonventionen ska respekteras och för att alla barn ska få en bra start i livet.

Verdandi

Verdandi är arbetarnas socialpolitiska organisation. De arbetar för social rättvisa och ett samhälle fritt från alkoholskador och missbruk, och för gemenskap och solidaritet mellan människor. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. De arbetar bland annat med opinionsbildning, kamratstöd och nätverksarbete och organisering av utsatta grupper till kamp för bättre villkor.

Vision

Vision är ett fackförbund där medlemmarna leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. De är partipoliskt obundna och ingår i TCO. Visions framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs, ett arbetsliv som ger möjlighet till gemenskap och utveckling.

Vårdförbundet

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna. Vårdförbundet driver professionernas utveckling och bevakar de specifika intressena på arbetsplatsen och i samhället.

Vännernas samfund i Sverige- Kväkarna

Kväkarna är ett samfund som med den tysta andakten i centrum värnar fred, jämlikhet, enkelhet, sanning och gemenskap. Kväkarna tror att det finns något av Gud i varje människa. Den stilla andakten står i centrum av kväkarnas andliga liv. Den firas utan predikan eller fastställt program.