Våra riksorganisationer

 

akademikerforbundet-ssr  Akademikerförbundet (SSR)

Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för akademiker. Medlemmarna har examen från olika beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga utbildningar och arbetar exempelvis inom ekonomi, administration, HR/personalutveckling, socialt arbete och hälsovård. Många medlemmar är chefer och egenföretagare. Akademikerförbundet SSR är partipolitiskt obundet men tar tveklöst ställning i de frågor som rör medlemmarnas anställning, utbildning, arbetsmarknad och möjligheter till professionell yrkesutövning. Med cirka 55 000 medlemmar är förbundet det fjärde största inom SACO. Medlemsnyttan präglar hela förbundets verksamhet.

abf_logo  Arbetarnas bildningsförbund (ABF)

ABF är Sveriges största studieförbund. Vi finns i alla landets kommuner och erbjuder studiecirklar (kurser), föreläsningar, seminarier och kulturarrangemang.

assyriska-riksforbundet-i-s  Assyriska Riksförbundet i Sverige (ARS)

Assyriska Riksförbundet i Sverige (ARS) bildades 1977. ARS är partipolitiskt och religiöst obundet. Förbundet slår vakt om gruppens benämning som assyrier och arbetar för att Sverige och FN ska ge assyrierna minoritetsstatus.

bosnien-hercegovina  Bosnien- och Hercegovinas kvinnoriksförbund

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige (BHKRF) är den mest etablerade bosniska kvinnoorganisationen utanför Bosnien och Hercegovina.

centerkvinnorna           Centerkvinnorna

Vi vill se ett jämställt Sverige. Med beslutsfattare i kommuner, landsting, regioner, riksdag, regering och Europaparlament påverkar vi och gör Sverige och Europa mer jämställt! Du kan också vara med och påverka! Centerkvinnorna är ditt verktyg för att vara med och påverka.

cisv-sverige  CISV Sweden

I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och projekt, lokala som globala, av och för unga.

de-handikappades-riksforbund  DHR

DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. DHR är en demokratisk organisation, politiskt och religiöst obunden. Vi verkar genom våra 21 distrikt och våra ca 180 avdelningar. Totalt har vi cirka 17 000 medlemmar.

diakoniaDiakonia

Diakonia är det gemensamma biståndsorganet för fem svenska kyrkor. Genom stöd till hundratals organisationer världen över görs insatser för varaktig förändring av situationen för de mest utsatta och fattiga. Centrala arbetsområden är demokratisering, mänskliga rättigheter, jämställdhet, ekonomisk och social rättvisa samt fred och försoning. Grunden för allt vårt arbete är människors vilja att förändra och förbättra världen. Arbetet sker i partnerskap med cirka 400 lokala organisationer, samfund och folkligt förankrade rörelser i ett 30-tal länder. Tillsammans utgör vi ett världsomspännande nätverk som innefattar miljontals människor. Människor som arbetar för en varaktig förändring av situationen för dem som lever med fattigdom, förtryck och våld. Människor som förändrar världen.

Dianova Sverige

Dianova bildades 1997, en ideell förening, som arbetar humanitärt utan vinstintresse. Dianova har många års erfarenhet av behandling av missbrukare och utvecklas ständigt för att möta de behov som uppstår när nya droger och missbruksmönster växer fram. Föreningen lägger stor vikt vid förebyggande arbete genom motivationssamtal samt information till riskgrupper. Personer med beroendeproblematik erbjuds en behandlingsresa genom olika faser och inte ett isolerat program.

fian  FIAN Sverige

FIAN är en internationell människorättsorganisation som arbetar för allas rätt till mat och att kunna försörja sig själv i värdighet. Organisationen grundades år 1986 och är en oberoende frivilligorganisation med rådgivande status inom FN. FIAN:s medlemmar, grupper och sektioner är aktiva i över 50 olika länder. Förutom arbete med enskilda fall försöker FIAN främja rätten till mat genom utbildningar, informations- och opinionsbildning samt påverkansarbete på lokal, regional och internationell nivå.

fris-finlandsvenskarnas-riksforbund-i-sverigeFinlandsvenskarnas riksförbund i Sverige (FRIS)

Förbundet är centralorganisationen för i Sverige verksamma finlandssvenska ideella föreningar, som vill främja finlandssvensk kultur och finlandssvenskarnas intressen i Sverige och Finland.

fredrika-bremerforbundet  Fredrika Bremer-förbundet

Det här vill vi:
Makt och inflytande fördelas jämnt mellan kvinnor och män.
Hälso- och sjukvård ska erbjudas kvinnor och män på lika villkor.
Kvinnor och män ska ha jämställda löner och könsneutrala privata pensionsförsäkringar.
Skolan ska vara jämställd.
Kvinnofrid.

           fredsbaskrarnaFredsbaskrarna Sverige

Fredsbaskrarna Sverige är ett förbund för svenska fredsveteraner. Förbundet bildades 1985 och har idag över 5000 medlemmar. Fredsbaskrarna Sverige är en rikstäckande organisation som består av ungefär tio lokala föreningar. Medlem kan den bli som deltar, eller har deltagit, i en utlandsmission som leds av FN, EU, NATO eller OSSE.

fralsningsarmen      Frälsningsarmén

Frälsningsarmén är ett internationellt kristet trossamfund, som i över 125 länder, verkar för att möta mänskliga behov utan diskriminering. I Sverige kännetecknas Frälsningsarmén av ett starkt socialt hjälparbete för utsatta.

 

Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, Funktionsrättskonventionen. I konventionen tydliggörs vilket ansvar som staten har inom en rad olika samhällsområden, för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor.

 

fnuf  Föreningen Nordens ungdomsförbund (FNUF)

FNUF är Föreningen Nordens ungdomsförbund. Vi är en partipolitiskt obunden och ideell förening som arbetar för ett ökat nordiskt samarbete inom bland annat näringsliv, utbildning, kultur, media och miljövård. FNUF vänder sig till personer mellan 16-35 år.

 

Grön ungdom

Grön Ungdom är Miljöpartiet de Grönas ungdomsförbund, bildades 1986. Medlemskap i Grön Ungdom innebär automatiskt medlemskap i Miljöpartiet, fram till det år då man fyller 26. Medlemmar i Grön ungdom får inneha uppdrag för Miljöpartiet förutom där det finns lagfästa åldersgränser. Vår vision är att Grön Ungdom ska vara vår generations ungdomsrörelse. Vi har långsiktiga idéer för ett bättre samhälle, men vet samtidigt hur politiken på olika nivåer konkret kan ta steg i rätt riktning. Vi samlar unga som brinner för klimatet, feminism och migration.

 

hyresgastforeningen-loggaHyresgästföreningen

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

kvinnoforbfred  Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF)

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är den svenska sektionen av den internationella fredsorganisationen Women´s International League för Peace and Freedom (WILPF). Det unika för IKFF och WILPF, är att vi som fredsorganisation fokuserar på att lyfta fram kvinnors roll som aktörer i freds- och säkerhetsfrågor.

iogt  IOGT-NTO

Orsakerna till att välja en nykter livsstil är många men en sak har vi gemensamt: Vi i IOGT-NTO vill skapa en miljö där friheten från alkohol är självklar och naturlig. I den svenska kulturen är alkoholen så självklar att det har blivit provocerande att avstå från den. Trots att svensken idag dricker lika mycket för 100 år sedan, då man var på god väg att supa ihjäl sig. Vår växande rörelse har nu drygt 44 000 medlemmar över hela landet och vi blir hela tiden fler. Och ju fler vi är, ju tyngre väger våra röster! Vi är en politiskt och religiöst obunden organisation och välkomnar alla som delar vår syn om människors lika värde och som vill leva ett helnyktert liv.

jusek  Jusek

Jusek är fackförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Juseks verksamhetsidé och vision är att stärka medlemmarnas konkurrenskraft genom hela karriären. Med omfattande medlemsservice och råd vid förändringar stöttar vi varje individ. Vi utvecklar kontinuerligt verksamheten för att stärka medlemmarnas ställning på arbetsmarknaden. Vi värnar samtidigt om medlemmarnas gemensamma intressen i arbetslivet.

justitia-et-pax   Justitia et Pax

Justitia et Pax, Kommissionen för Rättvisa och Fred i Stockholms Katolska Stift, är ett rådgivande och operativt organ i frågor som berör katolsk sociallära, mänskliga rättigheter, säkerhetspolitik, migration och integration samt ekonomisk och social rättvisa.

kfum           KFUM Sverige

KFUM är världens största och äldsta ungdomsrörelse och kallas internationellt för YWCA och YMCA. KFUM är en ungdomsorganisation som består av ca 400 föreningar i hela Sverige. Våra föreningar håller på med allt från idrott och scouting till lägergårdar och internationellt arbete. Gemensamt för allt vi gör är att vi vill skapa mötesplatser där unga människor kan utvecklas och må bra.

kf  Kooperativa förbundet (KF)

KF är ett förbund för landets 47 konsumentföreningar med över 3 miljoner medlemmar och är samtidigt en detaljhandelskoncern med dagligvaror som kärnverksamhet.

 

kristdemokratiska-kvinnoforbundet  Kristdemokratiska kvinnoförbundet

Kristdemokratiska Kvinnoförbundets huvudbudskap är att kvinnor och män skall ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Vi arbetar aktivt för att förbättra kvinnors ställning i
samhället och för jämställdhet mellan kvinnor och män. Den kristdemokratiska idén och ideologin är grunden för vårt arbete. Organisationen vill intressera, uppmuntra, stödja och skickliggöra kvinnor till insatser i det politiska arbetet.

kic_logo_miniKristdemokratiskt internationellt center (KIC)

KIC är en partianknuten organisation som arbetar med demokratibistånd. Vi driver projekt i tre världsdelar, i länder som Ukraina, Vitryssland, Kuba och Uganda. Målet med vår verksamhet är att bidra till demokrati och utveckling i de länder som vi arbetar i. Det gör vi bland annat genom att stödja dessa länder i uppbyggnaden av ett flerpartisystem och genom att stödja andra kristdemokratiska partier. I diktaturer stöttar vi demokratirörelser som befinner sig i opposition.

Kurdiska riksförbundet

Kurdiska Riksförbundet, KRF, är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation med medlemsföreningar runt om i Sverige. KRF är den enda organisation i världen som lyckats samla kurder från alla delar av Kurdistan med skilda bakgrunder och åsikter. Detta gör KRF till en unik organisation. Språkpolitiska, identitetspolitiska och kulturpolitiska frågor utgör basen för vår verksamhet. Vi arbetar även med integration, demokrati och jämställdhetsfrågor; stöd till nyanlända flyktingar under deras första år i Sverige; information om kurder och Kurdistan; arbete mot diskriminering och rasism.

kvinnor-for-fred  Kvinnor för Fred

Föreningen Kvinnor för Fred började sin kamp mot krig och militarism, för fred och nedrustning, i slutet av 1970-talet.

 Kyrkans Akademikerförbund

Kyrkans Akademikerförbund är den fackliga organisationen för dig som är akademiker i Svenska kyrkan. De flesta av förbundets medlemmar arbetar i församlingsvårdande verksamhet och därför kan vi som enda fackförbund ha vårt huvud-fokus på just församlingsvårdande arbete i Svenska kyrkan. Hos oss möter du en lokalt förankrad organisation med korta beslutsvägar, hög personkännedom och engagerade fackligt förtroendevalda. Alla arbetar inom Svenska kyrkan och känner ett stort ansvar, både för dina fackliga rättigheter och för Svenska kyrkan.

lo  Landsorganisationen i Sverige (LO)

LO är ett samarbete mellan fjorton svenska fackförbund. Vi är undersköterskor och bilmekaniker. Vi jobbar i restauranger och vi står i butiker. Du hittar oss på skolbespisningar, på dagis och i fabriker. Totalt är vi drygt 1,6 miljoner människor. På sätt och vis kan man säga att vi finns på nästan varenda arbetsplats i landet. I facket jobbar vi tillsammans för ett bättre arbetsliv. Vi förhandlar med arbetsgivarna om löner, arbetsmiljö och arbetstider. Och vi arbetar också för en bättre framtid för oss arbetare. Här hemma och över hela världen. Solidaritet och jämlikhet är ord som betyder mycket för oss. En del säger att ensam är stark, och visst kan det ibland vara så. Men om en människa är stark, vad är då inte många tillsammans?

Liberala ungdomsförbundet (LUF)

Att bli medlem i Liberala ungdomsförbundet kostar ingenting men ger massor tillbaka. Som medlem i LUF väljer man helt själv hur aktiv man vill vara, vissa kommer på träffar varje vecka och andra nöjer sig med att stanna hemma och läsa medlemstidningen och böckerna vi ger ut.

lika-unika-logotyp  Lika Unika

Lika Unika är en svensk federation inom funktionshinderrörelsen som verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Samarbetsorganisationen bildades i december 2009 och är en alternativ organisation jämte Handikappförbunden. Lika Unika engagerar sig i intressepolitiska frågor på riksplanet som handlar om att förbättra livssituationen för människor med funktionsnedsättningar, framförallt med nedsättningar kopplat till syn, hörsel- och rörelse.

lions  Lions Club International

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,3 miljoner medlemmar. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i. Lions förbättrar livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt. Hjälpen sker från människa till människa och styrs av lokala behov, då nätverket av medlemmar i Lions finns i 200 länder. För att bota onödig blindhet i världen har Lions nyss avslutat en insamlingskampanj som gav 200 miljoner US dollar till Lions internationella synvårdsprojekt Sight First.

lararforbundet  Lärarförbundet

Lärare och skolledare i alla skolformer, studie- och yrkesvägledare och lärarstudenter – i Lärarförbundet är det självklart att vi hör ihop. Och att vi verkar bäst i ett gemensamt fackligt yrkesförbund.

Medborgarskolan

Medborgarskolan är ett studieförbund med humanistisk värdegrund. Vi sätter individen i centrum och tar hänsyn till varje individs behov, förutsättningar och önskemål. Vi utgår från att utveckling sker i samverkan med andra. Vi anser att grunden för goda relationer mellan människor är ömsesidig respekt. Humanism innebär förståelse för oliktänkande och för andra kulturer. Medborgarskolan arbetar för en ökad öppenhet för internationell samverkan och kulturell mångfald.

myright_logo  MyRight

MyRight, tidigare Shia, är funktionshinderrörelsens paraplyorganisation för internationellt utvecklingssamarbete. Tillsammans bedriver vi projekt och program i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Målet är att stärka de lokala systerorganisationernas möjligheter att bedriva ett effektivt förändringsarbete för sina målgruppers rättigheter.

naturskyddsforeningen  Naturskyddsföreningen (SNF)

Naturskyddsföreningen är en ideell och partipolitiskt obunden miljöorganisation. Föreningen har 181 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Kärleken till naturen är vår drivkraft. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot och försöker hitta konstruktiva lösningar på problemen. Ju fler vi är, desto större kraft har vi att förändra samhällsutvecklingen till det bättre. Vi arbetar med att påverka politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Vi står dessutom bakom världens tuffaste miljömärkning, Bra Miljöval. Den är en del i vårt arbete med att utveckla bra verktyg för miljömedvetna konsumentval.

nbv            Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet

Nykterhetsrörelsens Bildingsverksamhets uppdrag är att bedriva folkbildningsverksamhet, inom medlemsorganisationernas ideologiska arbetsområden.

pro   Pensionärernas riksorganisation (PRO)

PRO är en organisation för alla pensionärer. På de flesta orter finns en PRO-förening dit du är välkommen. Här kan du möta nya vänner, resa, läsa om något du är intresserad av tillsammans med andra, sjunga i kör, motionera eller vara med i andra aktiviteter.

dialogslussen  Plattformen

Plattformen är en ideell och politisk obunden förening. Vår mission är att skapa plattformar inom utbildning, kultur, entreprenörskap och sport för att framhäva och värna värderingar om ömsesidig förståelse, acceptans och fredlig samvaro. Således ge nya perspektiv och bidra till positiv utveckling i svenska samhället.

riksbyggen      Riksbyggen

Detta är Riksbyggen Riksbyggen är en kooperativ medlems- och intresseorganisation för Riksbyggens bostadsrättsföreningar. Vi bevakar Riksbyggenföreningarnas intressen, verkar för bostadsrätten som boendeform och för allas rätt till ett bra boende. Vi är ett serviceföretag för dessa och andra kunder. Vi är också en byggherreorganisation med huvudsaklig uppgift att bygga bostadsrätter. Våra två affärsområden är fastighetsförvaltning och byggverksamhet.

rfsu   Riksförbundet För Sexuell Upplysning (RFSU)

RFSU är kondomer och andra produkter, sexualupplysning, opinionsbildning, sexualpolitik, klinik, informatörer i skolan och mycket mer. Vi är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell organisation som arbetar för en öppen och positiv syn på sex- och samlevnadsfrågor. Vi utgår från allas frihet att vara den man vill, att välja att leva som man vill och att njuta som man vill. Vi är övertygande om att sex och samlevnad är viktigt både för individen och samhället. Vi arbetar lokalt (till exempel med informatörer i skolan), nationellt (till exempel genom att påverka politiker) och internationellt (till exempel i form av utvecklingsprojekt i Afrika).

hem-och-samhalle         Riksförbundet Hem och Samhälle

Det här är vad vi står för:
Vi verkar aktivt för en positiv utveckling av samhället och lagstiftning
Vi skapar trygghet båder socialt och mänskligt Vi värnar om familjen
Vi kämpar för kvinnors jämställdhet
Vi har studieverksamhet
Vi bevakar konsumentfrågor och är medlemmar i Sveriges Konsumentråd
Vi är remissinstans
Vi är politiskt och religiöst obundna
Vi arbetar för fred i världen
Vi stöder Fistula-sjukhuset i Addis Abeba, Etiopen

Riksförbundet Internationella Föreningen för Invandrarkvinnor riffiRiksförbundet Internationella Föreningen för Iinvandrarkvinnor (RIFFI)

– vänder sig till alla kvinnor oavsett nationalitet

– främjar kvinnokultur och internationell kvinnogemenskap

– arbetar för ett mångkulturellt och jämställt samhälle

– arbetar för att förbättra invandrarkvinnors situation i samhället

– är en påtryckningsorgan för att tillvarata invandrarkvinnornas intressen

svenska-lottakaren  Riksförbundet Sveriges Lottakårer (SLK)

Riksförbundet Sveriges lottakårer bildades 1924 och är Sveriges största frivilliga försvarsorganisation för kvinnor. Organisationen består idag av 11 000 kvinnor över hela landet från 15 år och uppåt. Svenska Lottakåren rekryterar och utbildar kvinnor för uppgifter inom Sveriges militära försvar och civila krisberedskap. Organisationen är partipolitiskt obunden och är ett av landets största kvinnliga nätverk. För medlemskap krävs ej svenskt medborgarskap.

radda-barnen  Rädda Barnen

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

scouterna  Scouterna

Scouterna är riksorganisationen för scouting i Sverige. Scouterna består av mer än 70 000 scouter i 1 100 scoutkårer. Scoutkårerna finns i hela Sverige – från Gällivare i norr till Trelleborg i söder. Gemensamt för alla kårer är att vi gör alla unga redo för livet och delar värderingar, som att alla får vara med och att vi är schyssta kompisar.

sensusSensus Studieförbund

Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Dessutom har vi över 30 000 kulturprogram varje år. Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor. Vi har verksamhet över hela landet och den spänner över många områden från dans, teater och musik till samtalsgrupper, ledarutveckling och yrkesutbildningar. Vi kontaktas både av enskilda personer som är intresserade av att göra något tillsammans med andra och av organisationer som vill starta en verksamhet ihop med oss.
Välkommen du också!

socialdemokrater-for-tro-och-solidaritet  Socialdemokrater för tro och solidaritet

Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang, Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen.

socialdemokratiska-kvinnoforbundet  Socialdemokratiska Kvinnoförbundet

Besök Socialdemokratiska kvinnoförbundets hemsida. Med hemsidan vill vi visa upp vår organisation, ge dig nyheter och intressant läsning i frågor som berör kvinnors situation och jämlikhet mellan könen. S-kvinnor vill utvecklas och växa sig starkare, vill du vara med i det arbetet är du välkommen som medlem!

Svenska Bahá’í-samfundet

Bahá’i-tron är den yngsta världsreligionen – möjligen ett av världens största organiserade färgrika samfund. Vi bahá’íer är förenade i tron på en Gud, mänsklighetens enhet och de stora religionerna är som kapitel i en bok. Bahá’í-tron växer snabbt. Ta reda på vilka vi är, vad vi står för och vad vi gör.

svenska-esperantoforbundet  Svenska Esperantosamfundet

Svenska Esperantoförbundet är till för dem som talar eller vill stödja språket esperanto. Esperantoförbundet främjar användandet av esperanto och sprider information om språket.

svenska-freds  Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för människor som anser att konflikter ska lösas utan våld och att krig ska förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. Vi tar fram fakta, bildar opinion och påverkar politiker. Svenska Freds är partipolitiskt och religiöst obundet. Vi bildades 1883 och en av grundarna, KP Arnoldson, fick Nobels fredspris. Svenska Freds har 6000 medlemmar och ett 15-tal lokalföreningar. Vi är Sveriges största och världens äldsta fredsförening.

kommunal  Svenska Kommunalarbetareförbundet

Kommunal är Sveriges största fackförbund med över 500 000 medlemmar. De flesta har kommuner som arbetsgivare, men fler och fler är anställda i privata företag. Många är också anställda i landsting.


svenska-kyrkan Svenska kyrkan

Vad är Svenska kyrkans uppgift? Frågan skulle säkert kunna besvaras på en mängd olika sätt utifrån vem och var man är. Mötet med Svenska kyrkan kan uppstå i barnverksamheten, i kyrkokören, vid en begravning, på en konsert eller i en söndagsgudstjänst. Allt är lika viktigt för den enskilda människan.

svenska-kyrkans-unga-ny              Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

svenska-missionsradet          Svenska missionsrådet (SMR)

SMR är en mötesplats för kyrkor och kristna organisationer i Sverige. Medlemsorganisationerna bedriver utvecklingssamarbete tillsammans med sina partners. Arbetet bygger på ömsesidighet och partnerskap. SMR är till för att stödja medlemmarna i att utveckla sitt arbete.

svenska-muslimer-for-fred-och-rattvisa   Svenska muslimer för fred och rättvisa

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, bildades den 16 mars 2008. Från och med 2010 är SMFR ett självständigt förbund öppen för alla som vill arbeta för fred i enlighet med islams budskap. Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa arbetar för att bli en av de främsta organisationerna i Sverige och Europa inom freds- och säkerhetsfrämjande på global basis, grundad på rättvisa, islamiska principer och mänskliga rättigheter samt att islam ska fortsätta vara en naturlig del av Europas kulturarv.

svenska-malareforbundet  Svenska målareförbundet

Svenska Målareförbundet har cirka 15 500 medlemmar och är fackförbundet som organiserar medlemmar i yrkesgrupperna byggnadsmålare, billackerare, industrilackerare, mätare, materialarbetare, järnmålare och servicearbetare.

svenska-soldathemsforbundet  Svenska soldathemsförbundet

Svenska Soldathemsförbundet är ett riksförbund och en sammanslutning av lokala soldathemsföreningar eller stiftelser som bedriver diakonal ekumenisk soldathemsverksamhet, öppen för alla. Svenska Soldathemsförbundet verkar för nordiskt samarbete och internationella kontakter.

sveriges-advokatsamfund  Sveriges advokatsamfund

Sveriges Advokatsamfund är reglerat i rättegångsbalken och samfundets stadgar fastställs av regeringen. Bara den som är ledamot av samfundet får använda titeln advokat. Advokatsamfundet är en privaträttslig sammanslutning, där landets alla advokater ingår. Samfundet har numera fler än 5 000 ledamöter.

saco   Sveriges akademikers centralorganisation (SACO)

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 23 självständiga fackförbund och yrkesförbund. Tillsammans är vi över 600 000 akademiker som är studenter, forskare, egenföretagare eller anställda.


sveriges-blabandsungdom-ny  Sveriges Blåbandsungdom (SBU)

Sveriges Blåbandsungdom är en barn- och ungdomsorganisation som vill uppmuntra ungdomar att ta ställning för nykterhet. Vår vision är ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde.

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund SLN     Sveriges Lärares Nykterhetsförbund (SLN)

SLN har verksamhet i 23 distrikt. Verksamheten varierar från enstaka träffar för medlemmarna till ett stort engagemang i alkoholpolitiska frågor. Vad som händer i de olika distrikten har vi ambitionen att lägga in på hemsidan.

ssu       Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU)

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, är en folkrörelse som samlar över 10 000 medlemmar. SSU påverkar och driver samhällsutvecklingen i de frågor som är viktiga för våra medlemmar och relevanta för unga i Sverige. SSU är frihetens ungdomsförbund sedan 1917. Vårt mål är människans frigörelse. Vår vision är en värld där alla människor ges möjlighet att förverkliga sina innersta drömmar. Varje människa ska ha rätt att styra över sitt eget liv och tillsammans med andra forma politiken för framtiden.


vektoriserad-logotyp        Sverigeunionen av Soroptimist International

Soroptimist International är en av världens största opolitiska organisationer för yrkeskvinnor i alla åldrar. Sedan 1921 bildar vi ett globalt nätverk som arbetar för jämställdhet, utveckling och fred genom aktivt systerskap. Vi arbetar lokalt och globalt genom att delta i opinionsbildning och påverka beslutsfattare för att stärka kvinnors och flickors rättigheter i världen. Hög etisk standard, internationell goodwill, samförstånd och vänskap är ledord i vår verksamhet.

synskadades-riskforbund  Synskadades riksförbund (SRF)

Synskadades Riksförbund, SRF, är en ideell intresseorganisation för synskadade. Vi arbetar i tre plan, i lokalföreningar, i distrikt och som riksförbund. Vi bedriver ett aktivt internationellt samarbete i Norden, Europa och globalt.

syrianska-arameiska-ungdomsforbundet  Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet (SAUF)

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet, SAUF, är en självständig, religiöst och partipolitisk obunden ungdomsorganisation och en paraplyorganisation som representerar syrianska-arameiska ungdomsföreningar i Sverige. SAUF bildades under den första hälften av 80-talet. SAUF:s uppgift är att tillvarata de syrianska-arameiska ungdomarnas intressen på det kulturella och sociala planet. Idag har SAUF 30 medlemsföreningar runtom i landet, med cirka 15 000 medlemmar. Detta gör SAUF till ett av Sveriges största profana ungdomsförbund.

teskedsorden  Teskedsorden

Teskedsorden arbetar genom en aktiv dialog med barn och ungdomar för ökad tolerans och respekt människor emellan. Intolerans utgör växande hot i dagens samhälle. Stiftelsens målsättning är att nå unga människor och få dem att reflektera kring dessa viktiga frågor. Alla människor har lika värde och rättigheter. Barn har särskilda rättigheter. Stater har särskilda skyldigheter att leva upp till dessa rättigheter för alla. Vi arbetar för ökad tolerans och respekt människor emellan. Ett sådant arbete kräver att vi gör det tillsammans, stöder olikheter och möter varandra med aktning.

tco    Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)

TCO är en centralorganisation för 16 olika fackförbund och samlar omkring 1,2 miljoner människor. Organisationen är partipolitiskt obunden och ståndpunkterna bygger på grundläggande demokratiska värderingar. TCOs uppgift är att med utgångspunkt i arbetslivet ge röst åt professionella och

tris  TRIS – Tjejers Rätt i Samhället

TRIS är en ideell organisation som sedan år 2002 har arbetat förebyggande och akut mot hedersrelaterat förtryck och våld.Sedan år 2014 driver TRIS ett skyddat boende för personer som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld, boendet har också spetskompetens för att ta emot personer med intellektuell funktionsnedsättning. TRIS verkar för ett Sverige fritt från hedersnormer, begränsningar, förtryck och våld som drabbar individer, vuxna som barn.

un-women  UN Women Sverige

UN Women:s svenska nationella kommitté grundades 1986. Kansliet ligger i Stockholm och det finns flera lokalföreningar runt om i landet. Målet med verksamheten är att arbeta för att förbättra kvinnors villkor inom de områden som stöds av UN Women. Det görs genom insamlingsarbete, opinionsbildning, informationsspridning och politisk påverkan. UN Women Sverige bedriver kampanjer, informerar om kvinnors mänskliga rättigheter, anordnar kurser och seminarier, utövar påverkansarbete och samarbetar i olika jämställdhetsprojekt tillsammans med andra organisationer i Sverige och i världen.

ung-vanster   Ung Vänster

Ung Vänster är vänsterpartiets ungdomsförbund. Vi är ett socialistiskt och feministiskt förbund som består av ungdomar som vill kämpa för ett bättre liv, för rättvisa och solidaritet.

unga-ornar  Unga Örnars Riksförbund

Unga Örnar är arbetarrörelsens barn- och ungdomsorganisation. Det viktigaste för oss är att alla barn får vara barn – med rätt att ha kul.

verdandi  Verdandi

Verdandis värdegrund är att ”alla behöver behövas”. Alla människor behövs i kampen för ett rättvist och solidariskt samhälle och alla behövs i samhället. Alla har erfarenheter, kunskaper och resurser som kan frigöras och tas tillvara. Alla behöver behövas helt enkelt.

vision

Vision

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Våra 160 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

vardforbundet

 Vårdförbundet

Vi har valt att organisera oss med utgångspunkt i våra yrken. Vårdförbundet driver professionernas utveckling och bevakar de specifika intressena på arbetsplatsen och i samhället.

 

Vännernas samfund i Sverige, Kväkarnavannernas-samfund-i-sverige

Kväkarna tror att det finns något av Gud i varje människa. Därför vänder vi oss mot alla former av våld, och tolerans är mycket viktigt för oss. Den stilla andakten står i centrum av kväkarnas andliga liv. Den firas utan predikan eller fastställt program.

 

Bli medlem

Anslut din organisation till den internationella rörelsen för ett starkare FN

Bli medlem >