Säkerhetsrådet

On the agenda for SweMUN 2020 is under construction.

Säkerhetsrådet i FN och FN-rollspel

Säkerhetsrådet är FN:s mäktigaste organ. I enlighet med kapitel V, artikel 24 i FN-stadgan så har säkerhetsrådet det övergripande ansvaret för att upprätthålla den internationella freden och säkerheten i världen. Det är FN:s säkerhetsråd som kan auktorisera fredsinsatser och det är endast här som man kan ge mandat att agera med våld i olika fredsinsatser. Beslut som tas i säkerhetsrådet enligt kapitel VII i FN-stadgan är tvingande och måste följas av alla medlemsländer.

Av säkerhetsrådets tio medlemmar är fem ständiga, vilka även namnges i FN-stadgan: Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA. Dessa fem länder har vetorätt, vilket innebär att de ensamma kan stoppa ett förslag genom att rösta nej. Övriga tio medlemmar väljs för en tid av två år av generalförsamlingen. Fem ersätts varje år. Ordförandeskapet roterar mellan medlemmarna i alfabetisk ordning och varar en månad i taget.
Ett säkerhetsråd på ett FN-rollspel brukar utgå från en aktuell fråga och därmed innefatta de femton länder som just nu är medlemmar i säkerhetsrådet

img_3650För beslut i säkerhetsrådet krävs att minst nio av de 15 medlemmarna röstar för resolutionsförslaget och att alla fem vetoländerna ska vara bland dessa. Om något av vetoländerna lägger ner/avstår sin röst så kan ett förslag ändå gå igenom. Men om ett vetoland röstar mot så faller förslaget. Dessa voteringsregler gäller även i ett FN-rollspel.

Ett säkerhetsråd i ett FN-rollspel kallar till möte för att enas om åtgärder i en specifik konflikt som hotar internationell fred och säkerhet. Det förekommer s k historiska FN-rollspel där man plockar upp en tidigare konflikt. Men oftast handlar det om en aktuell pågående konflikt där förhandlingar förs med dagens medlemmar i säkerhetsrådet. Delegaterna utgår från information om respektive lands politik i frågan och försöker nå fram till en gemensam resolutionstext med konkreta åtgärder inom det mandat säkerhetsrådet har enligt FN-stadgan.

Säkerhetsrådets sammanträden kan vara formella och öppna möten som äger rum i den ordinarie mötessalen. Det är dessa möten som sänds ut via media och som därför är mest bekanta för allmänheten. Säkerhetsrådet möten är dock oftare informella och slutna i form av konsultationer eller privata överläggningar. Dessa äger rum i en lokal intill säkerhetsrådets ordinarie mötessal. Ordförande brukar efter de slutna mötena muntligen informera andra länders delegationer och allmänheten om hur mötet gått.
I ett FN-rollspel som simulerar säkerhetsrådet hålls förhandlingarna öppna hela tiden. Däremot kan delegaterna besluta att med jämna mellanrum ha informella förhandlingar med varandra under en viss begränsad tid, t ex 15 minuter. Detta innebär att ländernas delegater är fria att gå iväg och prata med varandra i grupper av länder som de själva bildar. Allt för att främja att förhandlingarna ska gå framåt.

Det är vanligt att man har friare debattregler i ett säkerhetsråd jämfört med debatten i generalförsamlingen i FN-rollspel. Säkerhetsrådets delegater har stora möjligheter att efter hand anpassa debatt och förhandling efter egna önskemål. Ordföranden i säkerhetsrådet blir på så vis mer av en handledare och koordinator än en president som styr debatten i minsta detalj. Men fortfarande är det även här ytterst ordförandes ansvar att se till att alla debattregler följs och att förhandlingarna går framåt. Det finns därför tydliga regler för debatten även här. Se varje FN-rollspels uppsättning av debatt- och procedurregler.