fbpx

Frågor och svar om barnäktenskap

Barnäktenskap är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och strider mot FN:s barnkonvention. Barnäktenskap innebär att barn under 18 år gifts bort, oftast mot sin vilja, och till någon som är äldre. En majoritet av de som blir bortgifta är flickor. Chanserna att själv få bestämma över sin kropp och sitt liv minskar. FN-förbundet arbetar med att stoppa barnäktenskap. Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om barnäktenskap.

Fem snabba fakta om barnäktenskap

  1. Ca 33 000 barnäktenskap inleds varje dag.
  2. De flickor som gifts bort som barn drabbas i större utsträckning av mödradödlighet, sexuellt överförbara sjukdomar och våld inom äktenskapet än de som gifter sig efter de fyllt 18 år.
  3. Sverige införde ett totalförbud mot barnäktenskap den 1 januari 2019.
  4. FN:s medlemsländer har i de globala målen (mål 5) bestämt att barnäktenskap ska avskaffas senast år 2030.
  5. FN beräknar att ca 13 miljoner fall av barnäktenskap kommer ske mellan 2020 och 2030 som en följd av Covid-19.

Vad är barnäktenskap?

Som barn räknas varje människa under 18 år och barnäktenskap är därför ett äktenskap där en eller båda parter är under 18 år. Trots att definitionen av ett barn är internationellt etablerad och den vanligaste juridiska definitionen i världen, så tolkas ibland både ”barn” och ”äktenskap” olika på olika platser. På vissa platser anses det att kvinnan är vuxen innan hon fyllt 18 år och att äktenskapet är det som till och med definierar henne som vuxen. På andra platser i världen finns lagar som kräver att flickan är äldre än 18 år innan hon gifter sig.  Barnäktenskap är djupt rotat i traditioner och starkt kopplat till fattigdom.

Vad får barnäktenskap för konsekvenser?

Barnäktenskap kan få allvarliga konsekvenser, särskilt för flickor som gifts bort i ung ålder. Flickor i barnäktenskap drabbas i större utsträckning av oönskade graviditeter och kan inte själva bestämma när eller om de ska bli gravida. Att bli gravid innan kroppen är redo kan leda till både mödra- och barnadödlighet. Idag är den vanligaste dödsorsaken bland tonårsflickor globalt kopplat till just graviditet och förlossning.

Flickor som har gifts bort är även mer utsatta för sexuellt överförbara sjukdomar, inklusive hiv, och är mer utsatta för våld i hemmet. Ofta tvingas barn som gifts bort att sluta skolan, då deras uppgift istället är att ta hand om hemmet, vilket motverkar fattigdomsbekämpning och påverkar hela samhällsutvecklingen negativt.

Hur många gifts bort i barnäktenskap?

Arbetet för att stoppa barnäktenskap går framåt, men fortfarande gifts miljontals flickor bort varje år. Varje år beräknas 12 miljoner flickor bli barnbrudar, vilket är drygt 32 800 flickor varje dag. Sammanlagt så finns det idag 765 miljoner barnäktenskap världen över. Globalt sett har vi sett framsteg, och antalet flickor som gifts bort har minskat från 1 av 4 till 1 av 5. Det kvarstår dock utmaningar eftersom befolkningen på jorden beräknas öka de kommande decennierna, vilket innebär att fler flickor beräknas riskeras giftas bort.

Var i världen sker barnäktenskap?

Barnäktenskap är vanligt och ingås över hela världen, oavsett kontinent, religion eller kulturella traditioner. Dock är det vanligare med barnäktenskap i utvecklingsländer, då fattigdom är en av de störst bidragande faktorerna. Högst antal barnbrudar bor idag i Sydasien, men arbetet för flickors rättigheter går framåt i regionen – Sydasien är även den världsdel där barnäktenskap har minskat mest de senaste åren. För tio år sedan så giftes 50 procent av alla flickor under 18 år bort, idag ligger den siffran på 30 procent.

Västra och centrala delarna av Afrika är idag den region där högst andel flickor gifts bort, ungefär fyra av tio flickor.  Även här finns stora framgångar, bland annat i Etiopien där barnäktenskapen har minskat med en tredjedel de senaste tio åren.

Är det lagligt med barnäktenskap runt om i världen?

Barnäktenskap är förbjudet i nästan hela världen. Barnkonventionen tydliggör att ett barn är ett barn fram tills det fyller 18 år, att barn har rätt till hälsa, utbildning, beskydd från våld och sexuellt utnyttjande och övergrepp. Alla dessa rättigheter äventyras i och med barnäktenskap.

En annan konvention mot barnäktenskap är den så kallade kvinnokonventionen. Konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor, CEDAW, slår fast att barnäktenskap inte ska erkännas lagligt, att alla har rätt att välja vem de ska gifta sig med, och att män och kvinnor har samma rättighet inom äktenskapet.

Även om landets lagar förbjuder barnäktenskap så kan det i praktiken vara svårt att förhindra det då många äktenskap aldrig registreras. I vissa fall finns det även en möjlighet för föräldrar till flickan att ansöka om och beviljas undantag.

Organisationen Girls Not Brides har tagit fram en interaktiv karta över barnäktenskap i världen.

 

Varför förekommer barnäktenskap?

Barnäktenskap kan förekomma av många anledningar, såsom ojämlikhet mellan könen, fattigdom, eller kulturella och religiösa anledningar. För många föräldrar så kan barnäktenskap ses som det bästa alternativet för barnet. I områden där det är oroligheter eller krig så finns det tydliga trender som visar att fler flickor gifts bort. Det kan bero på att familjen inte har råd eller möjlighet att se efter flickan om de är på flykt, och vissa föräldrar tror att dottern är tryggare och har mindre risk för att utsättas för sexuellt våld som gift. Tyvärr är det ofta tvärtom, flickor upplever mer sexuellt, fysiskt och psykiskt våld när de gifts bort som barn.

Döttrar kan ses som en ekonomisk börda i familjer och om hon gifts bort ses det som en garant för att maken kommer att ta hand om henne. Ibland betalar brudens föräldrar en brudgift till makens familj, och i vissa fall är den summan mindre ju yngre flickan är, vilket är en anledning att flickan gifts bort tidigare. I de fall där brudgummens familj betalar brudens familj för äktenskapet kan hon giftas bort på grund av ekonomiska svårigheter.

Om en flicka blir gravid utanför äktenskapet så gifts hon ofta bort då det ofta är stigmatiserat i många samhällen. Vissa flickor tvingas gifta sig med en man som våldtagit henne för att undvika stigmatiseringen av hennes familj. Alla barnäktenskap är så klart inte emot flickans vilja, ibland är giftermålet en flykt bort från svåra förhållanden eller som ett sätt att hävda sin självständighet.

Hur gamla är barnen som ingår barnäktenskap?

Medelåldern varierar beroende på land och även regioner inom länderna. Den vanligaste åldern att bli bortgift idag är mellan 16 och 17 år. För flickor på flykt eller flickor som bor i familjer med svår ekonomi finns det en risk att giftas bort mycket tidigare än så. I vissa delar av världen anses flickan redo för äktenskap när hon fyllt 10 år. Det finns barn som gifts bort så tidigt som vid fem års ålder, men det är väldigt ovanligt. Då bor barnen ofta kvar hos sina föräldrar fram tills de är tonåringar.

Gifts pojkar bort när de är barn?

Ja, det förekommer. Idag beräknas ca 115 miljoner pojkar eller män ha ingått ett barnäktenskap, varav 23 miljoner innan de fyllt 15 år. Dessa barnäktenskap sker framför allt i Afrika söder om Sahara, Latinamerika och Karibien, Sydasien, Ostasien och Stillahavsområdet. Enligt en studie från 2019 fanns flest antal pojkar som ingick barnäktenskap i Centralafrikanska republiken, Nicaragua och Madagaskar. Dock så är det globalt fortfarande mycket vanligare att flickor gifts bort – ca en av fem flickor jämfört med en av 30 pojkar.

Hur vanligt är barnäktenskap i Sverige?

Barnäktenskap är ett globalt problem som finns även i Sverige. Migrationsverket upptäckte 132 fall av barnäktenskap hos ensamkommande barn under år 2015. Av dessa var majoriteten flickor, endast tre var pojkar. Men det finns troligtvis ett stort mörkertal bland ensamkommande barn. Det finns även barn som har växt upp i Sverige som har blivit eller riskerar att giftas bort. Många kommer inte tillbaka till skolan igen efter sommarlovet. Känner du någon som du är rädd kan utsättas, eller är du själv orolig? Länsstyrelsen Östergötland har samlat kontaktuppgifter som kan hjälpa.

Vad säger svensk lag om barnäktenskap?

Sverige fick ett totalförbud mot barnäktenskap från den 1 januari 2019. Lagändringen stärker barns rättigheter oavsett om de är födda i Sverige eller inte. Tidigare gick det att godkänna barnäktenskap som hade ingåtts utanför Sveriges gränser om ingen av partnerna hade anknytning till Sverige när de gifte sig. Idag godkänns inte sådana äktenskap.

Den 1 juli 2014 trädde en ny lag kring äktenskapstvång i kraft i Sverige. Den innebär att det är straffbart att tvinga någon att gifta sig mot sin vilja, och att lura iväg någon på en resa utomlands med syfte att gifta bort barnet. Den tidigare möjligheten att söka dispens för att giftas som barn har begränsats till att endast gälla i synnerliga skäl.

Är det mot de mänskliga rättigheterna att giftas bort?

Rätten att själv välja vem, om och när man gifter sig tas upp i flera olika konventioner, och finns även i deklarationen om mänskliga rättigheter.

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (1948)
I artikel 16 i den så kallade MR-deklarationen fastslås att äktenskap får ingås med fullvuxna män och kvinnor med båda makarnas fulla samtycke.

  1. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Män och kvinnor skall ha samma rättigheter i fråga om äktenskapets ingående, under äktenskapet och vid dess upplösning.
  2. Äktenskap får endast ingås med de blivande makarnas fria och fulla samtycke.

Deklarationen är en universell förklaring om att det finns grundprinciper av odelbara rättigheter som gäller för alla. Eftersom det är en deklaration och inte en konvention så har inte medlemsländerna ratificerat deklarationen.

Konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor (1979)
I artikel 16 i den så kallade kvinnokonventionen, som är en av FN:s kärnkonventioner, fastslås det att kvinnor och män ska ha samma rätt att gå in i äktenskapet.

Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering av kvinnor och i alla frågor som gäller äktenskap och familjeförhållanden samt skall särskilt, med jämställdheten mellan män och kvinnor som grund, säkerställa
a) alika rätt att ingå äktenskap;
b) lika rätt att fritt välja make och ingå äktenskap endast med sitt eget fria och fulla medgivande
c) lika rättigheter och skyldigheter under äktenskapet och vid dess upplösning.

FN:s konvention om barnets rättigheter (1991)

I och med den så kallade barnkonventionen, som är en av FN:s kärnkonventioner, slogs det fast att med människor som är under 18 år gamla ska anses vara barn. I artikel 24 står det även att stater ska avskaffa skadliga traditioner. FN:s kommitté för barns rättigheter har slagit fast att barnäktenskap ska ses som en tradition som är skadlig, och därmed strider sedvänjan mot barnkonventionen.

Hur arbetar FN mot barnäktenskap?

FN har länge arbetat mot barnäktenskap och för flickors och kvinnors rättigheter och lika möjligheter. FN:s befolkningsfond UNFPA, FN-förbundets samarbetspartner, arbetar världen över varje dag för att alla flickor och kvinnor själva ska få bestämma över sin kropp. FN:s befolkningsfond arbetar med nationella såväl som regionala program, och policystöd på landnivå och global nivå.

Vad säger de globala målen för hållbar utveckling om barnäktenskap?

Enligt globala målen för hållbar utveckling, som är en del av Agenda 2030, så ska skadliga sedvänjor som barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap avskaffas senast år 2030, enligt delmål 5.3.

Hur arbetar Svenska FN-förbundet mot barnäktenskap?

Svenska FN-förbundet arbetar brett mot barnäktenskap sedan flera år tillbaka:

  • Sedan 2011 bedriver vi insamling till vår samarbetspartner FN:s befolkningsfond UNFPA och dess arbete för att stoppa barnäktenskap i norra Etiopien genom vårt projekt Flicka. Många fina framgångar har nåtts under den här perioden och vi har stärkt tusentals flickors rättigheter.
  • Vi har sedan 2012 samlat ett nätverk mot barnäktenskap med kravet på ett totalförbud mot barnäktenskap i Sverige. Som en del av det arbetet lanserade vi 2017 en namninsamling för att skapa opinion och driva förändring gentemot våra politiker.
  • Vi informerar om FN:s arbete mot barnäktenskap och det viktiga arbete som utförs dagligen i fält genom bland annat utbildningar, informationsmaterial och kurser. Våra lokala FN-föreningar i landet genomför egna projekt för att lyfta vårt projekt Flicka mot barnäktenskap och kvinnlig könsstympning.

Stöd projekt Flicka

Ge en gåva till vårt arbete för flickors rättigheter.

Ge en gåva

Om projekt Flicka

Läs mer om vårt arbete för jämställdhet och flickors rättigheter.

Läs mer