fbpx

Ekonomiska och sociala rådet

Rådet, som förkortas ECOSOC, är ett av FN:s huvudorgan och har vidsträckta arbetsområden. Det behandlar frågor om människors ekonomiska, sociala och kulturella villkor och ska samordna arbetet inom de olika fackorganen och underorganen. ECOSOC ansvarar även för FN:s kontakter med icke statliga aktörer.

Under ECOSOC:s paraply finns en rad kommissioner, underkommissioner, kommittéer och organ som inrättats av generalförsamlingen eller ECOSOC för olika uppgifter. Exempelvis är Kommissionen för hållbar utveckling knutna till rådet.

Hur började det?

Vid förberedelserna till FN:s bildande 1945 var freds- och säkerhetsfrågorna dominerande, vilket var naturligt med tanke på att andra världskriget ännu inte var avslutat. De sociala frågorna hade inte riktigt samma dignitet, men snart framstod flyktingfrågorna och ländernas raserade ekonomier som brådskande att ta tag i. USA tog initiativet till det ekonomiska och sociala rådet, som skulle ägna sig åt dessa frågor.

Från början var 18 medlemsländer deltagare, men efterhand utökades rådet och består numera av 54 stater.

Rådets sammansättning

Av de 54 medlemsländerna finns regeln att de fördelas på de olika världsdelarna så att det finns 14 afrikanska, 11 asiatiska, 6 östeuropeiska, 10 latinamerikanska och karibiska och 13 västeuropeiska medlemmar. De väljs på tre år av generalförsamlingen. 18 av platserna förnyas årligen. Omval kan ske direkt efter en mandatperiod.

Vad gör rådet?

FN:s arbete på de ekonomiska, sociala och kulturella områdena liksom humanitära insatser är fördelade på de olika underorganen. ECOSOC ska enligt stadgan samordna dessa organs verksamhet och fungerar som en länk och en kanal in till generalförsamlingen. Att samordna är ofta komplicerat eftersom fackorganen är självständiga och hävdar sitt oberoende. Även FN:s underorgan har egna styrelser eller verkställande utskott som också vill agera fritt.

Rådet gör också egna utredningar och lägger fram egna resolutioner som kan handla om världshandel, jordbruk, hälsofrågor, mänskliga rättigheter, bistånd, flyktingfrågor etc. Rådets beslut är rekommendationer för medlemsländerna.

Kontakt med frivilligorganisationer

En av ECOSOC:s stående kommittéer har hand om FN:s förbindelser med de civilsamhällesorganisationer som har rådgivande status i FN. Det handlar främst om folkrörelser och intresseorganisationer, som till exempel Svenska FN-förbundet, Amnesty International, Rädda Barnen med flera.

Att ha konsultativ status innebär bland annat rätt att delta vid FN:s möten och konferenser. Det finns drygt 6 000 civilsamhällesorganisationer som har denna status. På engelska används ofta termen non-governmental organisation  (NGO) som begrepp för sådana organisationer. Läs mer om Svenska FN-förbundets konsultativa status i FN.