fbpx

Globala målen – din kompass till hållbart företagande

I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer FN:s nya utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål för ekonomisk-, social- och ekologisk hållbar utveckling. Målen i Agenda 2030 är odelbara. Inget mål kan nås på bekostnad av ett annat. Framgång krävs inom alla områden för att målen ska uppnås. Kortfattat är agendan en handlingsplan för att världen tillsammans ska utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

Allas ansvar att göra något!

Agenda 2030 är den mest ambitiösa planen för hållbar utveckling som världen antagit. Världens ledare har lovat att uppnå de globala målen till år 2030. Tillsammans bär vi alla ansvaret att skapa en mer rättvis, hållbar och bättre värld. Det ansvar som ligger på näringslivet handlar om att driva företag på ett ansvarsfullt och hållbart sätt som tar hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer i företagets verksamhet i alla led. 

Målen kan stärka företagens konkurrenskraft

När man identifierar kopplingen mellan de globala målen och sin egen lokala verksamhet, genom att exempelvis se över sina leverantörsled, tydliggörs påverkan på de globala målen. Att kartlägga sin verksamhet utifrån Globala målen och låta de tre hållbarhetsdimensionerna styra riktningen framåt ger goda möjligheter att stärka företagets konkurrenskraft, utveckling och bidra till målens uppfyllelse.

Arbeta med de globala målen utifrån era förutsättningar. Ett första steg för att komma i gång kan vara att fokusera på de mål där ditt företag kan bidra till störst positiv påverkan. Nedan följer en kort beskrivning av alla de 17 globala målen, tillsammans med exempel på hur ni som företag kan arbeta med dem.

Mål 1 INGEN FATTIGDOM

Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Handla hållbart. Välj Fairtrade! Genom att välja Fairtradecertifierade produkter bidrar du till bättre arbetsvillkor och högre inkomst för personer som producerar varan.
 • Rekrytera, utbilda och anställ medlemmar i lokalsamhället, och integrera dem i din värdekedja.
 • Utveckla produkter och tjänster till överkomligt pris, eller stöd projekt som bekämpar fattigdom.

Mål 2 AVSKAFFA HUNGER

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Handla ekologisk och närodlad mat! Genom att köpa ekologisk och lokalproducerad mat stöttar du småskaliga livsmedelsproducenter.
 • Värna jordbruksmark! Om vi ska kunna föda en större befolkning behövs all mark som går att odla på.
 • Främja hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet för att förebygga livsstilssjukdomar.
 • Utveckla produkter, tjänster och ny teknik som bidrar till att minska matsvinn och/eller till en hållbar livsmedelsproduktion.

Mål 3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Förebygga drogmissbruk, tobaksanvändning och alkoholmissbruk.
 • Upphöra att använda hälsofarliga kemikalier
 • Uppmuntra och verka för god fysisk hälsa
 • ”Hur mår du?”. Allt fler i samhället lider av psykisk ohälsa. Säkerställ att ni fångar upp signaler på psykisk ohälsa och arbetar förebyggande.

Mål 4 GOD UTBILDNING FÖR ALLA

Säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Möjliggöra regelbunden kompetensutveckling för samtliga anställda.
 • Skapa praktikplatser och arbetsstudieprogram.
 • Utveckla produkter och tjänster som möjliggör utbildning av högre kvalitet och/eller eliminerar hinder för tillgång till utbildning och förbättrar kvaliteten på lärandet.

Mål 5 JÄMSTÄLLDHET

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Främja och säkerställa lika möjligheter för kvinnor och män i såväl den dagliga verksamheten som vid rekrytering.
 • Motverka alla former av trakasserier och våld (fysiska och psykiska övergrepp samt sexuella trakasserier) på jobbet.
 • Arbeta målmedvetet med att öka jämställdhet och mångfald på alla nivåer inom organisationen och överallt där ni kan påverka.

Mål 6 RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Hushålla med vatten och förhindra föroreningar, såväl i den egna verksamheten som hos dina underleverantörer.
 • Spola inte ner kemikalier och avfall som snus och sanitetsprodukter i toaletten. Då minskar du påfrestningarna på reningsverk och miljön.

Mål 7 HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Ta kontroll och löpande följa upp inköp, egen produktion och förbrukning av energi.  
 • Reducera bort onödig förbrukning och sprida ut nödvändig förbrukning under dygnet.
 • Arbeta med ständig energieffektivisering genom hela värdekedjan och välja fossilfria och förnybara lösningar där energi behövs. 
 • Utnyttja transporter och material på ett så resurseffektivt sätt som möjligt.
 • Samdistribuera med flera och prioritera mindre energiintensiva transportsätt som tåg framför bil och flyg.

Mål 8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Följa avtal och lagar som främjar trygg och säker arbetsmiljö – arbeta systematiskt med arbetsmiljö och rapportera risker, tillbud och olyckor.
 • Respektera mänskliga rättigheter och erbjud anständiga arbetsvillkor, tillämpa rättvisa rekryteringsmetoder.
 • Kontrollera dina leverantörskedjor – implementera leverantörsbedömningar för att identifiera brister (till exempel brott mot mänskliga rättigheter, barnarbete och tvångsarbete)
 • Se över arbetsmiljö och företagskultur så att den främjar tillgänglighet och mångfald – fler kan komma in på arbetsmarknaden.
 • Läs mer om FN:s hållbara företagsnätverk Global Compact

Mål 9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONEER OCH INFRASTRUKTUR

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Stimulera teknikutveckling och innovativt tänkande. Skänk bort eller återanvänd sådant som inte längre används.
 • En noggrann övervägning av hela produktens livscykel för att minska användningen av vissa material, förlänga livslängden med hjälp av underhåll och reparationer, återanvända eller återvinna material vid livscykelns slut.
 • Res hållbart! Tänk på vilka bränslen som används när ni reser och välj de med minst klimatpåverkan.
 • Tänk nytt och uppmuntra innovation inom verksamheten!

Mål 10 MINSKAD OJÄMLIKHET

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Främja en kultur som garanterar alla medarbetares lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, funktionsvariation, ålder och annan ställning.
 • Rekrytera, utbilda och anställa människor från lokalsamhället, inklusive de som lever i utanförskap eller befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, och integrera dem i din verksamhet.
 • Bryt mönster som exkluderar människor! Våga vara normkritiska och ifrågasätt era egna värderingar och varför ni har dessa.

Mål 11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Tyck till om samhällsplaneringen! Var med på samråd om nya detaljplaner och delta i den lokala samhällsplaneringen
 • Se över avfall och svinn i hela värdekedjan.
 • Se över fordon, resor och transporter för att minimera utsläpp av skadliga ämnen. Uppmuntra användningen av alternativa färdmedel som att cykla, gå, samåka eller åka kollektivt.
 • Erbjud möjlighet att jobba hemifrån när/om det är möjligt så minskar ni belastningen på transportsystemen.
 • Erbjuda lösningar, produkter eller tjänster som främjar säker och hållbar infrastruktur i samhället.

Mål 12 HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Sätta mätbara mål för företagets arbete inom hållbar utveckling och följa upp regelbundet.
 • Källsortera och reducera svinn och avfall i produktionen samt efterföljande led och se till att allt oundvikligt avfall utnyttjas till fullo.
 • Främja ett effektivt resursutnyttjande genom att designa produkter för att kunna återanvändas, renoveras, omtillverkas och så småningom återvinnas.

Mål 13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Väga in hållbarhet, till exempel koldioxidutsläpp, vid kommande investeringsbeslut.
 • Minska växthusgasutsläpp från transporter genom lokala inköp, ökad bränsleeffektivitet och omställning till elektrifierade transporter/fordon.
 • Förstå vilken klimatpåverkan verksamheten har och agera för att minska den samma. Fundera över alternativa affärsmodeller som ger ett mindre klimatavtryck än den ditt företag ger idag.
 • Se till att ha en tydlig miljö/hållbarhetspolicy på plats som även följs i praktiken. Börja i det lilla så att ni kommer igång!

Mål 14 HAV OCH MARINA RESURSER

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för hållbar utveckling.

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Fasa ut alla engångsartiklar och använd olika typer av hållbara (förnybara eller återvunna) material.
 • Ersätt, begränsa eller förbjud användningen av kemikalier, tillsatser eller material som är skadliga för vattenlevande organismer och marina ekosystem.

Mål 15 EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

För ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Välj certifierat och ekologiskt när ni gör inköp av produkter och tjänster (till exempel frukt, kaffe, te, papper och städ).
 • Spara på pappret! Undvik att tex skriva ut papper om du inte behöver och erbjud/be om att få elektroniska fakturor.

Mål 16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Se till att ditt företag har välfungerande säkerhetssystem för att motverka organiserad brottslighet samt att vara uppmärksam på korruption och mutor.
 • Få in nolltolerans i företagskulturen. Var tydliga med att ni inte accepterar mobbning och trakasserier.

Mål 17 GENOMFÖRANDE OCH PARTNERSKAP

Stärka genomförandemedlen och revitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

För ett företag kan målet till exempel handla om:

 • Engagera dig, medarbetare, kunder, leverantörer! Delta i arbetet med att genomföra Agenda 2030, dela med er av er kunskap och åtaganden till andra.
 • Ingå partnerskap eller samarbeten i syfte att stödja hållbar utveckling.
 • Delta i arbetet med de hållbarhetsagendor som är relevanta för branschen för att utbyta kunskap och tillsammans minska branschens klimatpåverkan.

Ett varmt tack till Region Kalmar län för inspiration och underlag i urval!