Välkommen till Karlstad FN-förening

Verksamhet

Här kan du läsa mer om vår kommande och tidigare verksamhet. Mer information om enskilda aktiviteter kan du hitta i Svenska FN-förbundets kalender eller i vår Facebookgrupp

Under 2019 samlar  in pengar för FN-förbundets projekt FLICKA.

Vill du bidra så sätt in pengar på PG 90 05 63-8, och ange FLICKA .

Vi jobbar just nu med hemsidan och daterar upp den efterhand.

 

Årsmöte med Karlstad FN-förening 2018

Protokoll från den 9 februari 2019

Plats: Café T i Tingvallakyrkan, Ö Torgg. 16

Närvarande: nio av föreningens medlemmar + två gäster.

 

 

 

Samlingen inleds med ett välkommen av Anders Daleskog. På grund av sjukdom är Sarah Daleke förhindrad att berätta om flyktingdagen i Sunne. Anders Daleskog ger en återblick på innehållet från förbundets B-kurs i Göteborg. I föreläsningarna och databilderna gavs information om FN-rörelsens historia, freds- och säkerhetsarbetet, Sveriges två år i Säkerhetsrådet och debatten om kärnvapennedrustning.

 

 • 1. Anders Daleskog förklarar årsmötet öppnat.

 

 • 2. Närvaro och röstlängd

Noteras att nio av föreningens medlemmar och två gäster är närvarande. Röstlängden upprättas.

 

 • 3. Mötet förklaras stadgeenligt utlyst.

 

 • 4. Förslaget till dagordningen godkänns.

 

 • 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Mötet beslutar att till mötesordförande utse Elly Britt Sundman Dalsjö och till sekreterare välja

Sten-Åke Mollmyr.

 

 • 6. Val av justerare

Årsmötet beslutar att välja Björn Lindstad till protokollsjusterare.

 

 • 7. Årsberättelse och ekonomirapport

(Elly Britt Sundman Dalsjö leder nu förhandlingen). Föreningens verksamhetsberättelse för 2018

läses av Sten-Åke Mollmyr och Resultat och Balansräkning presenteras av Anders Daleskog.

 

 • 8. Revisionsberättelsen

Revisorernas berättelse presenteras av Christer Gustavsson och godkännes av mötet.

 

 • 9. Beslut om årsberättelse och bokslut

Mötet beslutar att godkänna årsberättelsen och fastställa det presenterade bokslutet.

 

 • 10. Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar enligt revisorernas förslag om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

 

 • 11. Valberedningens förslag

Valberedaren föreslår att styrelsen för 2019 skall bestå av ett presidium på tre ledamöter och en

ersättare. Presidiet kan i sin tur adjungera ytterligare personer till särskilda projekt.

Mötet beslutar enligt presenterat förslag.

 

 • 12. Verksamhetsplan för 2019

Styrelsen presenterar en kortfattad verksamhetsplan för 2019: a) att uppmärksamma FN-

dagen i samverkan med FN-distriktet b) att uppmärksamma och stödja projektet FLICKA c) att

fokusera på Agenda 2030 och Värmlands bokfestival d) att få flera människor att bli aktiva i

föreningens verksamhet. Budget och ekonomihantering överlämnas till styrelsen.

Årsmötet beslutar godkänna förslaget.

 

 • 13. Val av kontaktperson

Årsmötet beslutar utse Anders Daleskog till föreningens kontaktperson och kassör.

 

 • 14. Val av styrelse

Mötet beslutar på valberedarens förslag att under 2019 välja Camilla Kylin och Sten-Åke Mollmyr

att ingå i presidiet med Kajsa Fougner som suppleant.

Till ungdomskommitté och kontaktpersoner vid Karlstads universitet utses Fredrik Olsson,

Jean de dieu Irakiza och Jesper Norqvist.

 

 • 15. Val av revisorer och suppleanter.

Årsmötet utser Christer Gustafsson och Elly Britt Sundman Dalsjö till ordinarie revisorer med

Karin Johansson och Kathleen Pettersson som ersättare.

 

 • 16. Ombud till FN-distriktet

Mötet utser som ombud till FN-distriktets årsmöte i Sunne den 23/3 2019 Anders Daleskog med

Sten-Åke Mollmyr som ersättare. Fler medlemmar erbjuds att delta.

 

 • 17. Nästa kongress blir först 2021 – inget beslut …

 

 • 18. Val av valberedare

Till valberedare under 2019 och till årsmötet 2020 utses Kristina Hornsten och Jesper Norqvist.

 

 • 19. FN-förbundets och vår egen hemsida.

Anders Daleskog visar via dator på Förbundets hemsida där vi som lokalförening också finns

med och kan delge information om projekt och arrangemang.

 

 • 20. Årsmöte 2020

Mötet beslutar att förlägga nästa årsmöte till den 15 februari 2020.

 

 • 21. Tack

Björn Lindstad begär ordet och tackar de närvarande för engagemang och uppmuntrar till fortsatt

engagemang med bokgåvor och småpresenter

Björn Lindstad som valt att lämna presidiet avtackas för ett mångårigt engagemang med en

bokgåva och en bukett tulpaner. Mötesordförande Elly Britt Sundman Dalsjö får en bokgåva.

 

 • 22. Mötet avslutas

Årsmötet avslutas

Därefter följer en stunds fika med kaffe, smörgås och frukt

 

 

Vid protokollet dag som ovan

 

 

 

Sten-Åke Mollmyr               Elly Britt Sundman Dalsjö                         Björn Lindstad

sekreterare                         ordförande                                                justerare