fbpx

Tips på teman och studiematerial

Från vardagsrasism till folkmord  

Om ni bestämmer er för att studera frågor om de allra grövsta formerna av övergrepp mot mänskliga rättigheter (såsom folkmord) och dess rötter i rasism så är ett tips att använda er av FN-förbundets skrift Från vardagsrasism till folkmord. Den inkluderar också ett antal frågeställningar som lämpar sig väl för gruppdiskussion i  
studiecirkelform.  https://fn.se/wp-content/uploads/2021/12/SFN_Debattantologi_Rasism2021_webb-1.pdf 

Internationella Brottmålsdomstolen 

Lär er mer om Internationella Brottmålsdomstolen. I år är det 20 år sedan världen fick en permanent internationell domstol som ska kunna ställa krigsförbrytare till svars i de fall som stater inte kan eller vill göra det i sina nationella domstolar. Besök gärna domstolens hemsida https://www.icc-cpi.int/ och sätt er in i de fall (cases) som domstolen haft att hantera under de  
två decennierna. Det finns också en global folkrörelsekoalition (i vilken Svenska FN-förbundet ingår) som stödjer domstolen, även på deras hemsida finns  
mycket att läsa: https://coalitionfortheicc.org/  

FN:s granskningsmekanismer och civilsamhällets roll 

De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan statsmakten och enskilda människor. De utgör en begränsning av statens makt över individen och slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten gentemot individen. FN:s främsta redskap för att skydda de mänskliga rättigheterna är konventioner. Länder som har ratificerat en konvention har förbundit sig att agera i enlighet med dess innehåll. Studera tillsammans FN:s granskningsmekanismer och civilsamhällets roll. På FN-förbundets hemsida hittar ni fakta och rapporter att utgå ifrån. Så skyddar FN de mänskliga rättigheterna: https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/fns-arbete-med-manskliga-rattigheter/sa-skyddar-fn-de-manskliga-rattigheterna/ samt rapporter: https://fn.se/vi-gor/vi-granskar-och-paverkar/