Sverige får fortsatt kritik i rapporten för sitt arbete med bland annat mål 14 och mål 15.
23 juni, 2020 / Nyheter

Välkommet riksdagsmål för Agenda 2030

Viktigast i regeringens proposition om genomförandet av Agenda 2030 är förslaget om ett riksdagsbundet mål för genomförandet av agendan. Uppföljning bör dock ske oftare än vad regeringen föreslår.

Regeringen presenterade den 17 juni sin proposition för Sveriges genomförande av Agenda 2030. Kärnan i förslaget är ett riksdagsbundet mål för genomförandet av agendan genom en samstämmig politik nationellt och internationellt. Genomförandet ska präglas av agendans princip om att ingen ska lämnas utanför. Regeringen slår vidare fast att svenskt utvecklingssamarbete ska fokusera på fattigdomsbekämpning. Verksamheter som spänner över flera områden, som vatten, energi, livsmedel, klimat, hav och biologisk mångfald, bör i högre utsträckning prioriteras av FN, enligt propositionen.

– Förslaget överensstämmer i stor utsträckning med tankarna i Svenska FN-förbundets remissvar på Agenda 2030-delegationens betänkande. Det är också positivt att regeringen vill stärka sin dialog med civilsamhället, säger FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson.

Svenska FN-förbundet önskade i sitt remissvar en långsiktig parlamentariskt förankrad handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030 med tydligare skrivningar om vad uppfyllandet av Agenda 2030 innebär för Sveriges del, vem som gör bedömningen samt vilka åtgärder som behöver vidtas.

– Coronapandemin gör att Agenda 2030-arbetet försvåras och att utvecklingen på flera områden går åt fel håll. Att inte vara öppen för att göra ytterligare ekonomiska satsningar som långsiktigt bidrar till ett mer hållbart Sverige och en mer hållbar värld är därför kortsiktigt och ohållbart. Vi ansluter oss till de som ser behovet av att bygga tillbaka bättre och mer hållbart efter pandemin. Världen behöver göra stora satsningar på omställning, säger Annelie Börjesson.

I sitt remissvar föreslog FN-förbundet att regeringen vartannat år skulle göra en särskild skrivelse till riksdagen om genomförandet av Agenda 2030 inklusive en bedömning av tänkbara mål- och intressekonflikter. Att regeringen föreslår att genomförandet ska rapporteras minst en gång per mandatperiod kan innebära en försämring jämfört med politiken för global utveckling (PGU) som har rapporterats vartannat år. Hur redovisningen av det nationella genomförandet påverkar andra länders möjlighet att nå målen preciseras heller inte i propositionen.

– När projektet Glokala Sverige ställer frågan vad hållbarhet innebär för förtroendevalda och ledande förvaltningsrepresentanter i kommuner och regioner hamnar ordet långsiktighet oftast på första plats. Insikten om vikten av långsiktighet verkar alltså finnas på lokal och regional nivå. Vår förhoppning är att den finns även hos riksdagen som nu har att hantera regeringens proposition under hösten 2020, avslutar Annelie Börjesson.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Krigsförbrytelser i Ukraina: Omfattande samarbete för att skipa rättvisa

29 september, 2022 / Världshorisont

Medan kriget rasar i Ukraina har arbetet med att skipa rättvisa redan börjat. Hittills har över 20 000 anmälningar om misstänkta övergrepp kommit in. Även Internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett förundersökningar i landet.

Läs mer

Sverige avstår nedrustningstal i FN

26 september, 2022 / Nyheter

Måndagen den 26 september, på kvällen svensk tid, högtidlighålls i New York FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Sverige har ofta hållit anföranden på dessa högnivåmöten, men i år erfar Svenska FN-förbundet att Sverige väljer att avstå från att tala.

Läs mer

Misslyckat NPT-möte och fortsatt stillestånd i kärnvapenfrågan

26 september, 2022 / Världshorisont

Under sommaren har två viktiga kärnvapenkonferenser ägt rum. Sveriges agerande i sammanhanget är fortsatt en besvikelse, menar FN-förbundet.

Läs mer

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer

Världen brinner – men det återspeglas inte i valrörelsen

08 september, 2022 / Debattartiklar

Den som vill motverka höga el- och matpriser, rädda klimatet och förebygga nya flyktingkatastrofer måste förstå hur världen hänger samman – och ge sitt stöd till det långsiktiga gemensamma arbetet för en bättre värld. Ändå saknas de internationella frågorna i årets valrörelse, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Dagens industri.

Läs mer