Årsdagen för Agenda 2030 manar till firande och eftertanke. Foro: Juliane Liebermann/Unsplash

Den 25 september firar vi att det är sex år sedan världen tog beslut om Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. De senaste årens pandemi har inneburit att vi nu inom nästan samtliga av de globala målen ser en tillbakagång eller stagnation vad gäller utvecklingen globalt. Den senaste rapporten om hur det går för Sverige visar både framsteg och tillbakagång.

– Det är djupt oroande att världens utveckling nu går åt fel håll inom så många områden. Tillbakagången vad gäller den extrema fattigdomen, ungas utbildning och den ökande ojämlikheten är särskilt oroande, säger Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson.

Det är därför viktigare än någonsin för världens länder att samarbeta för att både bekämpa pandemin, se till att tillgången till vaccin når alla länder och inte bara de rika länderna, men också att stärka de sociala systemen så att fattigdom och hunger minskar, att unga ges tillgång till utbildning och arbeten som går att leva på.

Globala kriser som till exempel pandemin och klimatkrisen kan vi bara lösa gemensamt. FN:s generalsekreterare António Guterres sa i sitt inledande tal under FN-mötet SDG moment den 20 september att det är viktigt att världen kommer samman. I sitt tal nämnde han pandemin, fattigdomsbekämpning, att sätta människan före vinst, att jobba för jämställdhet och att få ner klimatutsläppen. Han sa också att vi alla behövs för att klara av att återigen vända utvecklingen i en mer hållbar riktning i linje med målen och delmålen i Agenda 2030.

Sverige rapporterade under sommaren 2021 för andra gången till uppföljningsmötet för Agenda 2030 och trots att Sverige jämfört med andra länder ligger bra till i genomförandet av Agenda 2030 så har vi också utmaningar. Den rapport som kom från SCB i november 2020 visar att det finns grupper i Sverige som är särskilt sårbara och det är personer med funktionshinder, utlandsfödda och barn som tillhör särskilt utsatta samhällsgrupper. I den lägesrapport som kom från SCB i mars 2021 går det att se både positiv och negativ utveckling. Positivt är att vi har ökad andel ekologisk åkermark, minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar, mer förnybar energi och minskade utsläpp av växthusgaser, även om utsläppen behöver minska mer. Dessutom har vårt utvecklingsbistånd ökat inom flera områden. Men vi ser också att psykisk ohälsa har ökat, fler elever upplever mobbing och att trångboddheten har ökat bland utrikesfödda. Dessutom har hot, misshandel och sexualbrott ökat bland både kvinnor och män. Vi slänger också mer hushållsavfall än tidigare.

– Vi kan alla passa på att fundera över hur vi både på jobbet, i skolan och som privatpersoner kan bidra till att utvecklingen både lokalt och globalt går mer i riktning med de globala målen, säger Annelie Börjesson.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer