fbpx

Sekretariatet

Sekretariatet administrerar FN-organens verksamhet, tar fram beslutsunderlag, anordnar konferenser och möten samt verkställer de beslut som FN fattar. Generalsekreteraren är sekretariatets chef och rapporterar varje år till generalförsamlingen om FN:s arbete det gångna året.

Sekretariatets arbetsuppgifter täcker alla de områden där FN är verksamt. Det kan handla om administration av fredsbefrämjande insatser och medling i internationella konflikter såväl som katastrofhjälp och bistånd.

Sekretariatet ansvarar också för att sociala och folkrättsliga frågor av global betydelse uppmärksammas, exempelvis genom att arrangera internationella konferenser. Översättningar av tal och mängder av dokument till de sex officiella FN-språken (arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska) ligger också inom sekretariatets arbetsområde.

Att administrera alla dessa mångskiftande uppdrag kräver en stor och kvalificerad personalstyrka inom många yrkesområden. De FN-anställda är internationella tjänstemän och får inte ta order av sina respektive hemländers regeringar, utan ska vara lojala mot FN.

Personal

Tillsammans sysselsätter sekretariatet ca 36 000 personer, varav 6 400 arbetar i New York. Till sekretariatet hör förutom huvudkontoret i New York och FN-kontoren i Genève, Nairobi och Wien ett stort antal kontor och avdelningar spridda över världen. Det finns också regionala informationscentra i många länder. För de västeuropeiska länderna finns ett i Bryssel.