fbpx

Kongress 2024

Den 1-2 juni 2024 samlas rörelsen i Eskilstuna för Svenska FN-förbundets högsta beslutande organ – kongressen! Registreringen är öppen mellan kl. 9:30-10:30 på lördagen. Kongressen avslutas söndag kl. 16:00.

Kongressen hålls på S:t Eskils gymnasium, Smedjegatan 3. 

Vid frågor kontakta kongress2024@fn.se.

Handlingar

Utskick
Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2024 FN-föreningar och FN-distrikt
Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2024 Riksorganisationer

Kongresshandlingar

Obs! Nedan handlingar förses INTE i utskrivet format under kongressen.
1. Program, förslag till dagordning och förhandlingsordning
2. Valberedningens förslag till kongresspresidium och redaktionsutskott
3. a) Årsredovisning 2021
b) Årsredovisning 2022
c) Årsredovisning 2023
4. a-c) Revisionsberättelser 2021, 2022 och 2023
5. Förbundsstyrelsens åtgärder vad gäller 2021 års kongressmotioner
6. Förslag till medlemsavgifter 2025-2027
7. Förslag till strategisk inriktning 2025-2027
8. Förslag till rambudget 2025-2027
9. Valberedningens förslag till arvodering
10. a) Valberedningens förslag till förbundsstyrelse och revisorer, övriga nominerade samt vägledande principer
b) Personliga berättelser från alla nominerade
11. Instruktion för Svenska FN-förbundets valberedning
12. Arbetsordning för förtroendevald revisor
13. Inkomna motioner till Kongressen 2024
14. Stadgeändringsförslag från förbundsstyrelsen

Anmälan och avanmälan

Anmälan är öppen till och med den 10 april. Du som inte är vald till ombud av förening, distrikt eller riksorganisation anmäler dig som observatör.  

Information om hotellbokning finner du i samband med genomförd anmälan. Som ombud för förening eller distrikt kan du söka om boendeersättning upp till 400 kr per natt och reseersättning upp till 1000 kr per person för kostnader som överstiger 300 kr. Detta gäller även om du bokar annat boende. 

Observera att ombudsanmälan från föreningar och distrikt gäller först när korrekta årsmöteshandlingar skickats till kansliet (senast 1 april) – läs mer här. Sena handlingar administreras i den mån möjligt och godkännande kan således inte garanteras.

I samband med ombudsanmälan ska protokoll där det framgår vem som valts till ombud respektive ombudssuppleant skickas till kongress2024@fn.se.

Anmälan är stängd. Förfrågningar om sena anmälningar görs till kongress2024@fn.se.

Avanmälan
Avanmälan till deltagandet på Svenska FN-förbundets kongress 2024 kan göras kostnadsfritt senast den 26 maj 2024. Det betyder att du har full returrätt av anmälningsavgiften fram till och med detta datum. Avanmälan görs mailledes till kongress2024@fn.se Kom ihåg att även avboka ditt boende.

Önskar du avboka ditt deltagande efter ovan datum kan vi inte ersätta dig för anmälningsavgiften. Däremot går det bra att du överlämnar din plats som observatör till någon annan. Meddela oss den nya personens namn och föreningstillhörighet på mailadress kongress2024@fn.se. Är du anmäld som ombud men inte kan komma överlämnar du din plats till utsedd suppleant.

Instruktioner för nomineringsprocessen

Valberedningen tar nu emot nomineringar till förbundsstyrelsen (ledamot och ordförande) samt förtroendevald revisor. Nomineringsförfarandet är förlängt till och med den 4 mars 2024. 

Den som nomineras kommer kontaktas av valberedningen som sedan gör en urvalsprocess. För närmare beskrivning av uppdraget se valberedningens brev till medlemmar. Valberedningens förslag samt övriga nomineringar kommer sedan presenteras i kongresshandlingarna. Vid frågor kontakta valberedning@fn.se. 

Till nomineringsformuläret

Instruktioner för motionsförfarandet

Motioner till kongressen ska enligt Svenska FN-förbundets stadgar ha inkommit till förbundsstyrelsen senast den 31 mars 2024. För föreningar och distrikt ska vald ordförande för år 2024 skicka in motionen. Motioner som inkommer efter detta datum behandlas inte.

Anslutna riksorganisationer skickar in dessa direkt till FN-förbundet. Enskild medlem däremot skriver och överlämnar sin motion till sin lokala FN-förening /-distrikt som behandlar den på sitt årsmöte.

Läs hela instruktionen för motionsförfarandet här.

Tänk på att motionen du skickar in till föreningen/distriktet efter årsmötet ska skrivas in i motionsformuläret enligt instruktionen. För att underlätta detta var noga med att skriva motionen enligt formatet i instruktionen och helst i en digital fil som sedan enkelt kan kopieras.

Till motionsformuläret