Styrelseledamöter

Annelie Börjesson

Ordförande

Född 1974, bosatt i Göteborg.
Nuvarande sysselsättning: Ordförande i Svenska FN-förbundet.


Annelie har gedigen erfarenhet av vår rörelse på olika nivåer och från olika perspektiv, både som ordförande i en mycket liten FN-förening samt sju år i stora Göteborg. Hon är språklärare i grunden men har även läst organisation, ledarskap, marknadsföring och nu precis en master i kommunikation. Vidare har Annelie fina globala nätverk och goda relevanta kontakter.

 

”Jag har tre områden som jag särskilt vill prioritera. Det första är att på olika sätt stärka och utveckla vår folkrörelse. De andra två faller under ramen för Agenda 2030: mål 5 om jämställdhet, och mål 16 om fredliga inkluderade samhällen.” 

Gabriel Bake

Vice ordförande

Född 1980, Bosatt i Göteborg
Nuvarande sysselsättning: Utbildningshandläggare för forskarutbildning inom Hälsovetenskap, Göteborgs universitet.


Gabriel har tidigare varit ordförande under många år i Jönköpings FN-förening och på distriktsnivå. Han har arbetat som lärare på Jönköpings internationella handelshögskola med FN-simulering i New York och har skaffat sig en mycket bred kunskap om FN-systemet. Gabriel har också haft internationella uppdrag inom OSSE-nätverket för att driva frågor om mänskliga rättigheter och nedrustning.

 

”Jag är djupt ödmjuk för att vi spelar en stor roll för många människor och internationella systerförbund. Jag vill stärka möjligheterna för vårt långsiktiga strategiska arbete och öka vår närvaro för de mest utsatta. För det krävs en bra organisation och en stark folkrörelse!”

Niklas Carlsson

Vice ordförande

Född 1979, bosatt i Karlskrona.
Nuvarande sysselsättning: Internationell projektledare.


Niklas är engagerad i förbundet sedan 2002, har varit föreningsordförande, distriktsordförande, och ingått i valberedningen. Förbundsstyrelseledamot sedan 2006, och numera vice förbundsordförande. Han är statsvetare, kommunikatör och projektledare och har representerat Sverige i förhandlingar om hållbar utveckling i FN i New York.

 

”Mina hjärtefrågor är att stärka folkrörelsen, säkerhetspolitik och kärnvapennedrustning, demokratiutveckling, hållbar utveckling och Agenda 2030, samt att effektivisera och stärka förbundets interna arbete.”

Nasra Ali

Ledamot

Född 1988 och bosatt i Stockholm.
Nuvarande sysselsättning: Ordförande för riksorganisationen S-studenter, som hon representerar i styrelsen tillsammans med SSU, Tro och solidaritet, S-kvinnor.


Nasra har bakgrund i arbetarrörelsen och framförallt från Socialdemokratiska studentförbundet sedan 2011. Hon har varit aktiv i internationella frågor och varit internationell ledare i förbundsstyrelsen i tre år. Nasra har även varit ledamot i styrelsen för Young European Socialist och Olof Palmes Internationella Centre. Utöver det så har hon studerat statsvetenskap på Lunds Universitet.

 

”Mitt politiska engagemang och mina uppdrag har gjort mig medveten om att kampen för jämlikhet, jämställdhet, hållbar utveckling och internationell solidaritet måste fortsätta och aldrig får avstanna. För vi är, precis som Ban Ki-moon sa, den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna.” 

Kiomars Heydar

Ledamot

Född 1957, bosatt i Uddevalla.
Nuvarande sysselsättning: Utvecklare (social ekonomi) på tillväxtavdelningen, Uddevalla kommun.


Kiomars sitter sedan några mandatperioder i FN-förbundets styrelse. Han är sedan tidigare medlem och valberedare i Uddevalla FN-förening, samt ledamot i FN-distrikten Göteborg och Bohuslän. Han har varit projektledare i ett antal internationella projekt via politiken och ett via FN-distrikten. Kiomars är utbildad byggnadsingenjör, samt inom social ekonomi och har arbetat med arbetsmarknads- och integrationsfrågor på Uddevalla kommun sedan 1990.

 

”Demokrati, trygghet, fred och den civila samhällets utveckling ligger mig varmt om hjärtat.”  

 

Rasmus Isaksson

Ledamot

Född 1980, bosatt i Nynäshamn.
Nuvarande sysselsättning: Förbundsordförande i riksorganisationen DHR, vilka han representerar i styrelsen.


Rasmus har studerat bland annat rehabiliteringsteknik och IT samt ”Forskningsmetodik och medaktörer” vid Malmö Högskola. Han har jobbat inom turismbranschen, varit egen företagare och skrivit en bok om människors olikheter. Han har varit förenings- och styrelseaktiv undre större delen av sitt liv.

 

”Jag tror att jag kan vara en tillgång när det gäller det interna arbetet med exempelvis nyrekrytering och i frågor som handlar om organisationsstruktur, ledarskap och att driva på det mångfaldsarbete som även vi i FN-förbundet måste sköta för att vara trovärdiga. I övrigt brinner jag för tillgänglighetsarbete och jämställdhet, som säkerställer att vi får ett mångfaldsperspektiv i alla frågor som FN-förbundet arbetar med bland annat genom att också öka kunskaperna om FN:s konventioner.”

 

 

Anna Kläppe

Ledamot

Född 1981, bosatt på Värmdö.
Nuvarande sysselsättning: Generalsekreterare på riksorganisationen Centerkvinnornas Riksorganisation, vilka hon representerar i styrelsen.


Som politiskt sakkunnig på riksdagen och regeringskansliet har Anna flerårig erfarenhet av att arbeta med internationella frågor, med särskilt ansvar för utrikes-, försvars- och jämställdhetsfrågor. Hon har tidigare arbetat på Rädda Barnen med public affairs. Anna har en magisterexamen i freds- och konfliktstudier från Uppsala Universitet och en kandidatexamen med fokus på internationella relationer och samhällsvetenskap från USA.

 

”I en tid när universella rättigheter relativiseras och kvinnors rättigheter hotas känns det extra angeläget att Centerkvinnorna och Svenska FN-förbundet fortsatt krokar arm. Jag tror att FN-förbundet och Sverige kan vara en viktig kraft i arbetet för en verklig nolltolerans mot sexuella övergrepp begångna av FN-anställda runt om i världen. Det sexualiserade våldet och hot om våld som riktas mot kvinnor och flickor, också inom politiken, är ett växande demokratiproblem både på hemmaplan och globalt och måste bekämpas.”

Frida Lind

Ledamot

Född 1991, bosatt i Stockholm.
Nuvarande sysselsättning: Kommunikatör och projektmedarbetare på Fryshuset, ordförande i Malmö FN-förening.


Frida har under de senaste åren arbetat, bott och studerat i flera kontinenter, bland annat har hon utfört fältstudier i Tanzania, arbetat med urfolk i Ecuador och praktiserat på Sveriges FN-representation i New York. Hon började engagera sig i Malmö FN-förening 2014 och har tidigare varit millenniemåls-ambassadör, praktikant för utvecklingsfrågor och föreläsare på FN-skolor för Svenska FN-förbundet.

 

”Jag brinner för en bättre värld där alla människor är födda fria och lika i värde och där vi är i balans med vår planet. De globala målen ligger mig väldigt varmt om hjärtat, framförallt mål 5 om jämställdhet, mål 10 och 11 om jämlikhet och inkludering och mål 13 om att värna om vår miljö. Jag tror också att det är essentiellt att uppnå inre balans och må bra själv för att kunna hjälpa andra!”

Sebastian Qvist

Ledamot

Född 1996, bosatt i Landskrona.
Nuvarande sysselsättning: Student.


Sebastians bakgrund inom Svenska FN-förbundet kom via hans engagemang i Lunds FN-förening och hans arbete som vice ordförande i dess styrelse. Han har också en omfattande bakgrund inom föreningslivet och bland annat varit parti-politiskt aktiv.

 

”Mina två hjärtefrågor är fred och säkerhet. Jag tror att de är pelarna för en hållbar och utvecklande värld. Dessa två områden är beroende av varandra för att kunna fungera och jag tror att Svenska FN-förbundet spelar en viktigt roll i att påverka dem i en positiv riktning!”

Véronique Simon

Ledamot

Född 1961, bosatt i Uppsala.

Nuvarande sysselsättning: Universitetslektor i språkdidaktik vid Uppsala universitet, ordförande i styrelsen för Forum för Afrikastudier.


Véronique är sedan flera år tillbaka styrelseledamot i Refugees Welcome Uppsala, Multikulturföreningen i Uppsala, samt FN-föreningen i Uppsala. Hon har genom sitt arbete inom högre utbildning regelbunden kontakt och samarbete med forskning och myndigheter kring utbildningsfrågor, både i Sverige och internationellt.

 

”Bland alla globala mål för 2030 står mål 4 (God utbildning för alla) och 5 (Jämställdhet) mig närmast. En god utbildning för alla motverkar på det mest effektiva sätt, enligt mitt synsätt, fattigdom, ojämställdhet, sociala orättvisor, våld och laglöshet. Flerspråkighet och bemötandet av flerspråkiga personer inom utbildningar i Sverige och i andra länder är ett område som jag är djupt engagerad i, både i mitt arbete och privat.”

Sofia Strinnholm

Ledamot

Född 1987, bosatt i Uppsala.

Nuvarande sysselsättning: Studerar sista året för att bli präst i riksorganisationen Svenska kyrkan, vilket hon representerar i styrelsen.


Sofia har tidigare varit Ageravolontär för Svenska kyrkans internationella arbete och suttit med i Svenska kyrkans internationella råd.

 

”Mina hjärtefrågor är urfolksfrågor, SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) och barnperspektivet.”

 

Gertrud Åström

Ledamot

Född 1954, bosatt i Stockholm.

Nuvarande sysselsättning: Driver eget företag.


Gertrud är sedan länge aktiv i Stockholms FN-förening och nu också dess ordförande. Hon har även varit ordförande för Sveriges kvinnolobby och satt  i flera år i regeringens delegation till CSW. Gertrud sitter även bland annat i Stockholms stad MR-råd, LRF:s Jämställdhetsakademi och i styrelsen för Nordiska Kvinnouniversitetet och Östersjöfred. Yrkesmässigt har hon bland annat varit vd och generalsekreterare för Ordfront och idag driver hon eget inom jämställdhet i utvecklingsarbeten.

 

”Att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv är min viktigaste fråga. Agenda 2030 har vi i Stockholms FN-förening lyft till vår övergripande inriktning och alltid med ett jämställdhetsperspektiv i sociala, ekonomiska och ekologiska frågor. Att höja kunskapen om FN och dess arbete, att vara en kritisk vän, grunda föreningens aktiviteter i konventioner och andra överenskommelser och bygga en folkrörelse utifrån ett personligt engagemang i autentiska frågor och en stark demokratisk bas är viktiga drivkrafter.” 

Petter Ölmunger

Ledamot

Född 1980, bosatt i Ödsmål.

Nuvarande sysselsättning: Präst i i Svenska kyrkan.


Petter har varit engagerad i STO FN-förening sedan 2014. Han har även varit nationell samordnare för UNPA-kampanjen sedan 2011 och ordförande i föreningen Demokrati utan gränser sedan 2018.

 

”Jag är särskilt engagerad i frågan om hur FN och våra globala beslutsprocesser kan demokratiseras genom upprättandet av ett FN-parlament.”