fbpx

Styrelseledamöter

Sanna Wolk

Ordförande Svenska FN-förbundet

Professor i juridik, affilierad till KTH och förbundsordförande för SULF.


Jag har under lång tid arbetat med centrala samhällsfrågor och då med fokus på jämställdhet, jämlikhet, integration och utbildning. Jag har också över 20 års erfarenhet av styrelsearbete som både ledamot och ordförande i såväl föreningar, företag som intresseorganisationer.
I dag arbetar jag primärt som förbundsordförande för SULF, som är universitetslärarnas och -forskarnas fackliga organisation inom Saco-sfären. Som ordföranden leder och samordnar jag styrelsens arbete, representerar styrelsen och det fackliga arbetet
gentemot universiteten, departement, myndigheter, organisationer och media.
I mitt uppdrag ligger också huvudansvaret för förbundets ekonomi. Som förbundsordförande krävs det att jag har en mycket god överblick över vilket arbete som pågår och vem som ansvarar för vad inom kansliet som på de lokala föreningarna. Det för att SULF ska utvecklas och arbeta på ett sätt som ger våra medlemmar de bästa förutsättningarna på arbetsplatserna samtidigt som vår opinionsbildning ska stärka den akademiska friheten och demokratin i samhället.

Jag är även grundare av NU: Nolla Utanförskapet, som arbetar med att ungdomar från s.k. utanförskapsområden ska få nätverk och arbetsrelaterade kontakter. Kärnan i verksamheten är möten mellan företagsanställda och ungdomarna. Det sker genom läxhjälp på företag för elever i åk 8, 9 och gymnasiet och verksamheten bedrivs i Stockholm, Malmö och Göteborg. För mitt arbete med detta har jag mottagit flertalet utmärkelser, som bl.a. Medborgarskolans Demokratipris Droppen, Ordfronts Demokratipris och Region Stockholms pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism.

Mitt arbetssätt är entreprenöriellt och jag är duktig på att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Jag har stor erfarenhet av att bygga upp och leda förändring, att söka finansiering, nätverka och bygga politiska allianser. Som person är jag glad och målinriktad, med ett brett kontaktnät inom alla samhällssektorer. Jag har också stor mediaerfarenhet och har under lång tid medverkat i TV, radio och tidningar m.m. Jag arbetar dagligen med de frågor som spänner över FN-förbundets intresseområden.

Jag tror och känner tillförsikt i att mina erfarenheter från såväl de privata som offentliga sektorerna och ideell verksamhet i kombination med att jag både utvecklat och byggt upp verksamheter är något som kan bli en tillgång för FN-förbundet.

Nicklas Widing

1:e vice ordförande


Jag har de senaste åren tillhört Stockholms FN förening och arbetat i styrelsen där men framför allt engagerat mig i studentsektionen i flera år. Jag började som vice ordförande och därefter ordförande under det sista året. Jag har varit med om att bygga upp studentsektionen från att bestå av några få
till att idag bestå av 16 aktiva och där fler ansökningar hela tiden kom in.
Studentsektionen höjde under min tid också kvalitén och följarantalet i våra sociala medier ordentligt.
Sociala medier är ett viktigt verktyg i dagens samhälle och i hur vi kommunicerar med våra medlemmar och där känner jag att jag kan bidra med kunskaper.
Jag kommer efter dessa år byta till Nedansiljans FN förening då jag flyttat till Leksand.
Jag kommer kunna bidra med kunskap kring i hur vi ska locka nya medlemmar till svenska FN-förbundet. Jag har stor erfarenhet i att få yngre och studenter att engagera sig inom FN- rörelsen. Den i mitt tycke viktigaste frågan att driva är just medlemsrekrytering.
Det är många som läser om och vill arbeta med de globala målen och FN frågor i stort, men det är inte alltid lätt att hitta en sådan plattform. Jag vill driva frågan om att göra det lättare och mer attraktivt att bli aktiv medlem i Svenska FN-förbundet. Det är något jag stolt kan säga att vi lyckades med i studentsektionen.
Jag har varit ledande i att ta fram en ny struktur kring hur vi jobbar. Det har gjort att vi kunnat göra fler saker och att få in fler aktiva i arbetet. Vi har under mina år strategiskt byggt upp och byggt ut studentsektionen och gjort den till en sektion som många hyllat och vill ta efter.
Jag är också nu med i en arbetsgrupp som tillsammans med medlemmar i FN Linköping/Norrköping försöker återstarta deras förening.
Jag hoppas jag kan bidra med mitt driv i förbundsstyrelsen och kring hur vi tillsammans kan bygga ett starkare FN-förbund.

Osman Saidabdala

Ledamot

Född 1989, bosatt i Kramfors.

Projektledare inom ett regionalt EU-projekt vid Kommunförbundet Västernorrland.


Jag har en magisterexamen inom information management samt en ledarskapsutbildning inom flerkulturella miljöer och strategiskt ledarskap för hållbar utveckling.

Idag är jag internationell projektledare och samordnare för EU-frågor och samarbete för länets kommuner vid Kommunförbundet Västernorrland. Jag har tidigare erfarenhet som sakkunnig inom Barnkonventionen.
På så sätt är jag rustad med en mångsidig kompetensbas för att framgångsrikt hantera de krav och utmaningar som uppdraget för FN-förbundet medför.

Nu är det dags för nya perspektiv och ny energi, för att ha modet att leda även i osäkra tider, att våga driva förändring och att skapa de bästa förutsättningarna för vårt kansli och våra medarbetare så att de kan prestera och trivas. Jag är väl insatt med både de pågående initiativen och de som behöver genomföras framöver. FN-förbundet behöver nu kontinuitet och stabilitet, och jag är övertygad om att jag kan bidra på ett positivt sätt för att uppnå detta mål.

Under min tid inom Svenska FN-förbundet har jag innehaft centrala ledarroller, som styrelseledamot i förbundsstyrelsen samt ordförande för Kramfors FN-förening och vice ordförande för FN-distriktet Västernorrland.
Genom mitt ledarskap har jag lyckats återuppliva en
tidigare inaktiv förening och omvandla den till en inflytelserik aktör inom samhällsengagemang och demokratiska processer i kommunen. Min insats har resulterat i bred respekt inom kommunen, civilsamhället och betydande engagemang bland ungdomar, särskilt med fokus på att stärka unga kvinnors egenmakt.

I mina senaste befattningar inom förbundsstyrelsen och arbetsutskottet har jag aktivt arbetat för att driva förbundet framåt trots utmaningar som pandemi och förändrade finansiella förutsättningar. Vi har framgångsrikt breddat vår finansiering och utvecklat samarbeten med partnerförbund internationellt.

Inför framtiden ser jag både utmaningar och möjligheter. Jag har varit en del av omställningsarbetet på Svenska FN-förbundet, arbetat med strategiska inriktningen och genomföra förändringar för att anpassa oss till de nya finansiella villkoren och min målsättning är att fortsätta leda förbundet mot dess övergripande mål samtidigt som jag vill underlätta för våra medlemmar och lokalföreningar att bedriva sin verksamhet.

Med mitt engagemang, min breda erfarenhet och min vision för Svenska FN-förbundet är jag övertygad om att jag är väl lämpad och rustad att leda organisationen i den kommande perioden. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta för FN:s viktiga uppdrag.

Cecilia Gyllenberg Bergfasth

Ledamot

Mångsidig är nog det ord som bäst beskriver mig som den generalist jag är. Jag kan lite om mycket och älskar att lära mig nya saker, så listan blir bara längre. Jag har varit i föreningslivet så länge jag kan minnas och trollar med lätthet fram alla dokument som behövs och vet vad det innebär att såväl leda en förening som att vara i övriga roller. Det är alltid mycket som behöver göras och arbetet behöver fördelas jämnt så att alla orkar dra sitt strå till stacken.

Mina tio år som kommun- och regionpolitiker har både gjort att jag samlat på mig kunskap inom en mängd områden och att jag har erfarenhet av allt från att debattera och skriva artiklar till att inviga kulturhus och möta medborgare. Miljö och klimat står av naturliga skäl högst på listan över vad som behöver göras, men sociala frågor engagerar mig allra mest, där inkomstskillnader och tillgången till rent vatten och mat bara är några viktiga
exempel. Det som engagerar mig mest är dock barns rättigheter och kampen för att Barnkonventionen ska efterlevas.

Jag tycker att Agenda 2030 är en utmärkt plan som fångar alla områden där förbättringar behöver ske världen över och det är mycket som kan göras i Sverige. Vi har alltför många som inte får äta sig mätta, som lever i utsatthet. Vårt dricksvatten blir alltmer förorenat samtidigt som skog och mark utarmas. Att arbeta där vi står och driva på för förändring ser jag som en oerhört viktig uppgift.

Då FN är en global rörelse behöver vi klara att ha solidaritet med såväl den egna befolkningen som världens alla människor, att stötta såväl här som de människor som utsätts för krig och tvingas på flykt.

Som person är jag initiativrik och drivande, men också inlyssnande och analyserande. Jag har alltid varit en problemlösare som älskar att förbättra strukturer och tycker om
att jobba i team där man hjälps åt för att hitta den bästa lösningen. En av mina styrkor är att jag har god förståelse kring relationer och är duktig både på att ge stöd och
uppmuntra människors engagemang. Jag tror att jag kan bidra med många olika saker i styrelsen för Svenska FN-förbundet.

David Hallberg

Ledamot

De områden jag främst vill prioritera inom FN är frågor som rör lärande och utbildning kopplat till teknikutvecklingens påverkan på individer och grupper i lokala samhällen, fysik aktivitet och välbefinnande, FNs samverkan och samarbete med övriga civilsamhället, offentlig verksamhet, och akademin – med fokus på ovanstående ämnen.

Jag har lång erfarenhet inom offentlig verksamhet, föreningsliv, och inom ideella och humanitära organisationer, främst från Svenska Röda Korset. Jag har verkat som frivillig, frivilligledare, ledamot i styrelse, och verksam i referensgrupper. Mitt arbete
har inneburit ledning och styrning, rådgivning, och projektledning av projekt med civilsamhället. Projektet har bla. fokuserat på gemenskap genom kost eller fysisk aktivitet.
Basen för min FoU har varit FNs agendor, främst millenniemålen och de globala målen, ur ett ”community”-perspektiv. Mina fokusområden är beteendevetenskapliga
aspekter av social förändring och sociala effekter, kopplat till tekniska utvecklingen från ett lärande- och välbefinnande-perspektiv. Som analytiskt redskap har jag ofta använt ”beteendearkeologi” som handlar om mötet mellan tekniken och människan. Jag har främst arbetat med FoU bland grupper eller områden som anses utsatta – utomlands och i Sverige.
Min doktorsavhandling i data- och systemvetenskap fokuserade på yrkesutbildningar i så kallade digitala resurscentra på lokal nivå i fem länder; och tillgängligheten för kvinnor i dessa. Som grund använde jag i avhandlingen tre av millenniemålen och UNESCOs ”Utbildning för alla” som grund (jämlikhet, utbildning, och digital kompetens).

Jag har god kunskap om FNs arbete, och jag har även lång erfarenhet av att arbeta internationellt, operativt, strategiskt, och organisatoriskt. Jag har också god ledarskapserfarenhet då jag verkat både som forskningsledare, projektledare, och arbetsgivare, samt att jag även utbildar inom ledarskap, affärsutveckling, och organisation.

I mitt yrke arbetar jag som forskare och lärare. Som forskare verkar jag bla. som gästföreläsare, docent i kommunikation och IT, och är handledare åt doktorander och masterstudenter runt om i världen. Främst i länder i Latinamerika och Afrika. Som lärare undervisar jag främst i ämnen som rör datakunskap och ledarskap. Jag är även utbildad sjuksköterska, och de kunskaperna använder jag främst inom området välbefinnande kopplat till fysisk aktivitet och e-hälsa.

Det som driver mig i mitt yrke som forskare och lärare, är att se individer utvecklas och lyckas utifrån sina mål. Det är något som även känns relevant i FNs arbete. På min övriga fritid ägnar jag mig främst åt funktionell fitness, som utövare och instruktör.

Flaktrim Hani

Ledamot

Mitt namn är Flaktrim! Det är med en brinnande passion och en djup övertygelse om världens potential för förändring som jag kandiderar till styrelsen.

Min resa har varit präglad av en ständig strävan efter att göra en meningsfull inverkan på människor omkring mig. Genom åren har jag insett att mitt hjärta klappar extra för globala rättvise-frågor, fred och hållbar utveckling.
Att ingå i Svenska FN-förbundets styrelse är för mig inte bara en möjlighet att vara delaktig i en organisation, utan en chans att vara en aktiv aktör i att forma den värld vi lever i. Min erfarenhet och passion har lett mig till insikten att vi alla kan bidra till en
positiv förändring, och jag ser detta som ett steg i den riktningen.

Min fleråriga bakgrund inom jämlikhets-, barnrätts- och demokratifrågor har gett mig en unik förståelse för de utmaningar och möjligheter som vi står inför i dagens komplexa
värld. Jag tror på kraften i samarbete och öppen dialog för att hitta hållbara lösningar på globala problem. Min övertygelse om vikten av FN:s arbete som en plattform för samarbete och fred har väglett mig till att vilja vara en aktiv del av Svenska FN-förbundets insatser.
Jag kandiderar inte bara för mig själv utan för alla de människor vars röster kanske inte hörs tillräckligt tydligt och för de kommande generationerna som förtjänar en värld som präglas av samarbete och förståelse. Att vara en del av Svenska FN-förbundets styrelse ger mig möjligheten att konkret bidra till att uppfylla FN:s hållbarhetsmål och arbeta för en värld där varje individ har möjlighet att växa upp i och utvecklas till demokratiska medborgare.

Jag ser fram emot möjligheten att dela min passion, energi och engagemang med er och arbeta tillsammans för en bättre och hållbar framtid. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Hamza Jamous

Ledamot

2:a vice ordförande


Jag heter Hamza och är för närvarande masterstudent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, samtidigt som jag senast har arbetat som utredare på Västtrafik. Mitt engagemang inom FN-förbundet sträcker sig över fem år och började med min tid i FN-klubben på gymnasiet i Uddevalla. Där fick jag möjligheten att bjuda in talare och arrangera kampanjer för att främja de Globala målen och motverka rasism. Under årens lopp har jag haft flera roller inom FN-rörelsen, inklusive som styrelseledamot och vice ordförande för FN-föreningen i Uddevalla samt som ledamot för Göteborgs och Bohus FN-distrikt. Jag har även fått äran att agera ambassadör för de globala målen och har varit aktiv inom kampanjen för kärnvapennedrustning.

Jag vill ingå i förbundsstyrelsen eftersom jag starkt tror på FN-förbundets förmåga och betydande roll för att främja internationell humanitär rätt och rättvisa. Dessutom vill jag verka för en aktiv insats för de globala målen för ekonomisk, social och ekologisk rättvisa samt representera mitt FN-distrikt på bästa sätt.

Utöver mitt engagemang inom FN-förbundet har jag också haft en stor passion för internationella frågor, särskilt med fokus på klimatfrågan och fred och säkerhet, senast som förbundsstyrelse-ledamot och internationell sekreterare för S-studenter. Dessutom har jag medverkat i och organiserat studieresor till platser som Västsahara och Sydafrika, vilket har givit mig en djupare förståelse för långsiktigt utvecklingsarbete.

 

Aida Karimli

Ledamot

Folk var märkligt klädda och rörde sig på ett annorlunda sätt, samtidigt som de talade konstigt. Mamma såg rädd ut och höll min hand för hårt, men jag vågade inte be henne släppa den. Jag kände att jag egentligen behövde gå på toaletten, men det var inte läge att säga det. Plötsligt närmar sig ett gammalt rynkigt ansikte mot mig. Ansiktet ler och visar en nallebjörn, och det verkar som om jag förväntas ta emot den. Jag märker att mamma slappnar av, släpper min hand och uppmanar mig att ta emot den.

Hon hette Ingalill, den första personen i hela flyktingprocessen som såg mig som den lilla rädda flicka jag var. Jag har fortfarande kvar nallebjörnen som en värdefull gåva från den dagen. Trots många gåvor och leenden sedan dess har inget betytt så mycket som Ingalills leende och den lilla begagnade nallebjörnen.

Sedan den dagen har tron på människors godhet och vilja att forma en bättre framtid genomsyrat min övertygelse. Jag, medveten om ojämlikheter i möjligheter, ser mig som en med större resurser och känner det ökade ansvaret att engagera mig fullt ut där behovet är störst och tillsammans med andra sträva efter en förbättrad morgondag. Det är min grundläggande drivkraft.

Min egen resa, född under Iran-Irak-kriget och den islamska revolutionen, ledde mig och min familj till Sverige. Mitt nya hemland gav mig möjligheter att bygga ett nytt liv genom ansträngning, utbildning och handlingskraft. Idag är jag en stolt svensk med en djup förståelse för utmaningarna på vägen hit.
Min önskan att påverka och förändra det som inte fungerar och samtidigt bevara det som gjorde min resa möjlig har alltid varit stark. Trots min egen trygghet är jag medveten om att miljontals människor fortfarande kämpar i skräck och ovisshet, och jag känner en ofrånkomlig plikt att agera.

Jag lovar en stark handlingskraft, tydlighet och ett ansvarsfullt engagemang i de mest brådskande frågorna i vår tid. Jag tror på att största förändringen skapas genom små steg – varje individ som lyfts ur fattigdom, varje flicka som kan forma sitt öde och varje dag med fred är avgörande och en vinst. Jag har förmågan att uppfatta och förstå det komplexa, vare sig det rör sig om små glädjeämnen som ett leende eller en nallebjörn, eller mer
omfattande strategiskt arbete och långsiktiga planer. Jag har insikt i samhällsstrukturen och navigerar smidigt både i lugna situationer och när det krävs snabba beslut.
Det jag bidrar med är modet att identifiera orättvisor och försvara sunda resonemang, och det är en ära att få vara en del av FN-förbundets arbete och gemensamt sträva mot en bättre morgondag.

Jan Axel Nordlander

Ledamot

Jag vill framhålla att jag ända sedan gymnasiet, där jag grundade en FN-förening, varit engagerad för FN. Under studietiden i Uppsala var jag ordförande i Sveriges Studenters FN-förbund och under en tid Associate Secretary hos ISMUN (International Student Movement for the UN) i Genève. Senare i livet har jag företrätt Sverige i FN:s Råd för mänskliga rättigheter i Genève och i Generalförsamlingens tredje utskott i New York. Idag arbetar jag med MR- och demokratiprojekt i civilsamhället.

Som styrelseledamot vill jag arbeta för att nerifrån och upp stärka FN och kunskapen om FN i Sverige. Jag är oroad över att allt fler avfärdar världsorganisationen som handlingsförlamad utan att reflektera över vad det kan bero på och utan att beakta att ”förlamningen” kanske gäller Säkerhetsrådet, men inte Generalförsamlingen och inte den stora, humanitärt verksamma FN-familjen. Samtidigt anser jag det viktigt att reformera och granska FN. Jag vill också arbeta för att både hos vår egen regering och internationellt stärka – eller faktiskt återupprätta – folkrätten som ett rättesnöre till skydd för mindre nationer som Sverige och som instrument för internationell rättssäkerhet och fredsfrämjande. Att folkrätten, inkl. humanitärrätten nu trampas under fötterna i både Ukraina, Israel och Palestina, får inte förleda oss att ge upp den!

 

 

Håkan Lindgren

Jag heter Håkan Lindgren, är numera pensionär sedan 2016, reservofficer i svenska armen, grad Major. Förutom militär-utbildning 1971-76, så jag haft civila anställningar, 7 år på Armestabens FN-avdelning 1977-1984 (förste byråsekr), 2 år vid Försvarsstabens Säkerhetsavdelning 1984-86 (byrådirektör), 6 år Försvarsdepartementet 1986-1991 (depsekr), 6 år vid Militärområdesstaben i Boden 1991-1996 (avddir), 6 år vid Hägglunds Vehicle i Örnsköldsvik 1996-2002 (Sales Manager), 2013-2016 Kurschef vid Försvarsmaktens Internationella Centrum.  Jag har också tjänstgjort i flera fredsbevarande operationer; FN Cypern 1974-75, FN Mellersta Östern 1976-1977, FN Kashmir 1982-1983, NATO Kosovo 2002- 2005, EU Bosnien 2006-2007, EU Georgien 2008-2009 och NATO Afghanistan 2010-2012.

Under min tid i försvarsdepartementet var jag ansvarig handläggare av alla FN-ärenden på den internationella enheten. och var personlig adjutant till försvarsministern i samband med besök vid de svenska FN-kontingenterna.

För FN-förbundet har jag genomfört flera kurser i FN-förbundets regi, främst den veckorlånga C-kursen vid FN-högkvarteret i Geneve. Jag var ordförande 2022-2023 för FN-föreningen i Örnsköldsvik. FN-föreningen blev utnämnd till april månads FN-förening i landet 2022!

Mitt främsta intresse ligger inom fred och säkerhet, konflikt-lösningar, arbetet mot kärnvapen, minhotet och allmänna säkerhetsfrågor inom Agenda 2030, främst mål 16. Jag prenumererar på flera utskick från FN:s Säkerhetsråd.

Vid flera tillfällen har jag varit FN-föreningens röst/talare i samband med aktiviteter på Örnsköldsviks Torg.
Det är hedrande och inspirerande av bli nominerad till en styrelsepost i Svenska FN-förbundet.

Ingrid Sermeno Escobar

Jag heter Ingrid Escobar Sermeno och har varit ordförande i Eskilstuna FN-förening i fem år. Jag brinner för att förverkliga Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Som person är jag mycket positiv, social och har lätt för att prata inför stora grupper, att skapa nya kontakter och samverka med olika aktörer. Jag är född i El Salvador, bor i Eskilstuna, pratar svenska, spanska och engelska. Jag är civilekonom med redovisning som specialitet och har även en masterexamen i
Environmental Management samt 60 högskolepoäng i socialantropologi vid Stockholms universitet. I 18 år har jag arbetat på en statlig myndighet med att förhindra missbruk av
systemen samt mot organiserad brottslighet. Jag har varit politiker i Eskilstuna under två mandatperioder där jag hade olika ledande roller inom den politiska majoriteten som kommunalråd med särskilt politiskt ansvar för demokratifrågor. Jag var också ordförande i ett kommunalt bostadsbolag, vice
ordförande i Personalutskott och viceordförande i Arbetsmarknads- och vuxennämnden. I dagsläget är jag partipolitisk obunden.

Min tid som ordförande i Eskilstuna FN-förening har givit mig mycket glädje och tillfredställelse för att kunna bidra till en bättre värld och det fortsätter jag gärna att göra genom att engagera mig i förbundsstyrelsen för FN-förbundet. Här vill jag gärna engagera mig i arbetet för mänskliga rättigheter,
demokrati och fred i världen, samt att förstärka arbetet med jämställdhet samt miljö- och klimatfrågor. Jag har stor erfarenhet både i Sverige och utomlands av att driva miljö- och klimatfrågor. Denna erfarenhet kan komma till nytta förbundsstyrelsen.

Jag är rutinerad inom styrelsearbete med erfarenhet både från den ideella och den offentliga sektorn. Inom den ideella sektorn har jag haft olika roller, allt från att vara ordförande, kassör, revisor, valberedare till att koka kaffe och kampanja på torget för en bättre värld. De olika rollerna har gett mig ett helhetsperspektiv om styrelsearbete i en konstant rörelse mot nya utmaningar.