Nu är det klart

Inför 2022 erbjuds 18 nya kommuner och två regioner att delta i Glokala Sverige.
Läs mer om vilka de nya är här.

Vem får vara med och hur går det till?

För att uppnå de globala målen i Agenda 2030 behövs engagemang och arbete på alla nivåer – globalt, nationellt, lokalt och individuellt. Ingen ska lämnas utanför! Vi välkomnar alla kommuner och regioner i Sverige att ansöka om att delta i Glokala Sverige. Läs här nedan vad det innebär och hur det går till.

Det här är Glokala Sverige

Glokala Sverige är ett kommunikation- och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Projektet finansieras av Sida och inledde sin andra treårsperiod i januari 2021.

Totalt har hittills163 kommuner och 18 regioner deltagit i Glokala Sverige. Från och med 2022 blir vi 181 kommuner och 20 regioner.
Här hittar du alla projektdeltagare med kontaktuppgifter. 

Till nya deltagare 2022 i Glokala Sverige – information om grundutbildningen

Stöd till dig som ska berätta om Glokala Sverige

FILM, Agenda 2030 och Glokala Sverige – en crash course

PowerPoint/PDF: Det här är Glokala Sverige

FILM, cirka 9 minuter: Det här är Glokala Sverige

Det här hände i Glokala Sverige 2021

 • Utbildning av årets nya deltagare 35 kommuner och 2 regioner.
 • Regionala träffar under hösten.
 • Mötesplats Agenda 2030 – årets konferens den 26 november.
 • Kunskaps- och metodstödet Världens agenda – vår agenda ! har tagits fram till stöd för analys och intern implementering.
 • Det digitala samarbetsrummet Glokala Sveriges Forum har öppnat för alla Glokala Sverige-deltagare, för nätverkande och utbyte av resultat, erfarenheter, tips och dokument.

Det här hände 2020:

 • Här kan du läsa rapporten om de tre första åren (2018- 2020).
 • Ulrika Freij, som arbetade med Glokala Sverige ända sedan förstudien, berättar mer. Läs mer här.
 • I december beslutade riksdagen att Sverige ska genomföra Agenda 2030 för hållbar utveckling genom en samstämmig politik nationellt och internationellt, och enligt principen att ingen ska lämnas utanför. Läs mer här.
 • Den 24 september genomfördes konferensen Mötesplats Agenda 2030, för andra gången, denna gången digitalt. Se filmerna här och mer mateial på konferensens webbplats.
 • Statskontoret bedömer att Glokala Sverige har varit en viktig aktör i arbetet med Agenda 2030 i landets kommuner och regioner, och föreslår fortsatt stöd av regeringen. Läs mer i vår nyhet här, där du också hittar en länk till Statskontorets rapport.

Det här får ni som deltagare i Glokala Sverige

 • En egen utbildningsinsats (halvdag) i er organisation under ert första år som deltagare. Prioriterade målgrupper för utbildningen är förtroendevalda och tjänstepersoner i ledande position. Utbildningen genomförs vid ett tillfälle på ett datum som vi gemensamt kommer överens om. Vi planerar genomförandet av utbildningen tillsammans med er.
 • Regionala träffar för erfarenhetsutbyte och fördjupad kunskap om Agenda 2030 för kommunerna i regionen. Ett sådant tillfälle per region arrangeras under förutsättning att regionen har möjlighet att samarbeta med oss.
 • En kontaktperson i Glokala Sveriges team. Kontaktpersonen stöttar er löpande i er medverkan i projektet.
 • Kommunikationsmaterial om Agenda 2030 för att sprida kännedom om Globala målen och om ert arbete till exempelvis medborgare, samverkansparter och den egna organisationen.
 • Stöd i ert fortsatta arbete: metoder, verktyg och tips på hur andra arbetar.
 • Stöd i ert nätverkande med andra deltagare i Glokala Sverige: digital samarbetsplattform, kontaktregister och webbinarier.
 • Stöd till era kommunikatörer och andra medarbetare i arbetet med Agenda 2030 internt såväl som externt.
 • En årlig konferens – Mötesplats Agenda 2030. Kunskapspåfyllnad, erfarenhetsutbyte och nätverkande med andra kommuner och regioner som deltar i projektet.

Er insats som deltagare i Glokala Sverige

 • Ambitionen att arbeta med Agenda 2030 är förankrad i organisationen och har relevant chefs godkännande.
 • Ambitionen och ansökan om att delta i Glokala Sverige är förankrade i organisationen och har relevant chefs godkännande.
 • Ambitionen och ansökan om att delta i Glokala Sverige är förankrade politiskt och en politiker utses till talesperson för medverkan i projektet.
 • Såväl ledande politiker som tjänstepersoner är prioriterade målgrupper för er medverkan i projektet och bjuds in att delta i utbildningarna.
 • Ni utser en tjänsteperson för er medverkan i projektet som blir Glokala Sveriges kontaktperson och som ansvarar för planeringen av utbildningsinsatsen hos er, och för att dela information om och från Glokala Sverige i er organisation.
 • Ni avsätter arbetstid för kontaktperson och utbildningsdeltagare och står för eventuella lokaler i samband med utbildningsinsatser.
 • Ni deltar med minst en deltagare på den årliga konferensen och den regionala träffen och bekostar era egna eventuella resor och logi i samband med dem.
 • Ni delar erfarenheter och exempel från ert Agenda 2030-arbete med andra kommuner och regioner i Glokala Sverige.
 • Ni bidrar till vårt utvärderingsarbete genom att delta i en kortare enkät samt eventuellt vid enstaka intervjutillfällen med personer som berörs av projektet.

Tidplan och kostnader

Deltagandet i projektet gäller från och med det år man antas, och kan fortgå så länge som projektet fortsätter. Glokala Sverige har just inlett en ny projektperiod och fortsätter åtminstone till och med 2023.

Nya deltagare får välja mellan ett antal datum när ni vill ha er utbildning. Vi gör vårt bästa att erbjuda datum som passar er och kommer att fastställa schemat tidigt under året.

Deltagande i projektet är kostnadsfritt. Vi står för utbildningen, föreläsaren och utbildningsmaterialet och tar inte ut några avgifter i samband med den årliga konferensen och regionala träffen. Ni står för er egen arbetstid i samband med projektet, eventuella resor eller logi för utbildnings- och konferensdeltagare.

Läs mer under Er insats som deltagare i Glokala Sverige

Så här går ansökningsprocessen till

 1. En inbjudan skickas i ett mejl från SKR i oktober till alla kommuner och regioner som ännu inte är med i Glokala Sverige. Mejlet skickas till kommun- eller regionstyrelsens ordförande samt till registrator.
 2. Fyll i och skicka ansökningsformuläret som är länkat till inbjudansmejlet.
 3. Om två eller flera kommuner vill samordna sitt deltagande i Glokala Sverige går det bra, men skicka i så fall in varsin ansökan och ange i dessa att ni avser samverka.
 4. Sista datum för ansökan är 22 november.
 5. I december 2022 lämnar vi besked till alla sökande om vilka som blir nya deltagare i projektet.

Urval
Om Glokala Sverige får fler sökande än vi bedömer att vi kan ta hand om, kommer ett urval göras.