Glokala Sverige är ett kommunikation- och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och finansieras av Sida under tre år (2018-2020).

96 kommuner och regioner har deltagit i projektet under 2019. Inför 2020 tar vi emot ytterligare ett 50-tal sökande, och ansökningstiden gick ut den 25 november.

Läs mer här om vad Glokala Sverige är.

Vårt erbjudande till er

 • Utbildningsinsatser på plats hos er för olika målgrupper i er organisation (ungefär en halv dag). Vi planerar insatserna tillsammans med er och anpassar dem till era förutsättningar och önskemål. Det kan vara en längre utbildning eller flera korta om ni önskar dela upp målgrupperna.
 • Regionala träffar för erfarenhetsutbyte och fördjupad kunskap om Agenda 2030 för kommunerna i regionen. Ett sådant tillfälle per region arrangeras under förutsättning att regionen har möjlighet att samarbeta med oss.
 • En kontaktperson på FN-förbundets kansli. Kontaktpersonen stöttar er löpande i er medverkan i projektet.
 • Kommunikationsmaterial om Agenda 2030 för att sprida kännedom om de globala målen och om er projektmedverkan.
 • Stöd till kommunikatörer eller andra lämpliga medarbetare i arbetet med Agenda 2030 internt så väl som externt.
 • En årlig konferens för att utbyta erfarenheter och träffa deltagare från andra kommuner och regioner som deltar i projektet.

Våra förväntningar på er

 • Ambitionen att arbeta med Agenda 2030 är förankrat i organisationen både politiskt och inom förvaltningen.Ambitionen och ansökan om att delta i Glokala Sverige är förankrade i organisationen och har relevant chefs godkännande.
 • Ambitionen och ansökan om att delta i Glokala Sverige är förankrade politiskt och en politiker utses till talesperson för medverkan i projektet.
 • Såväl ledande politiker som tjänstepersoner är målgrupp för er medverkan i projektet och bjuds in att delta i utbildningarna.
 • En tjänsteperson fungerar som kontaktperson för er medverkan i projektet och har tid avsatt i sin tjänst att vara behjälplig med planeringen av utbildningsinsatserna hos er.
 • Ni avsätter arbetstid för kontaktperson och utbildningsdeltagare och står för lokaler i samband med utbildningsinsatser. Ni bekostar också era egna eventuella resor och logi i samband med den årliga konferensen och regionala träffar. Till dessa förväntar vi oss minst en deltagare.
 • Ni delar erfarenheter och exempel från ert Agenda 2030-arbete med andra kommuner och regioner.
 • Ni bidrar till vårt utvärderingsarbete, t ex genom att delta i en kortare enkät eller vid enstaka intervjutillfällen med personer som berörs av projektet.

Tidplan och kostnader

 • Deltagandet i projektet gäller till och med december 2020. Om projektet fortsätter längre än så får ni ett nytt erbjudande att ta ställning till.
 • Glokala Sverige besöker ett län i taget under en eller ett par veckor och ni kommer få önska vilken av de dagar vi befinner oss i ert län ni vill ha er utbildning. Vi gör vårt bästa att erbjuda datum som passar er och kommer fastställa schemat tidigt 2020.
 • Allt ovanstående bekostas av projektet. Vi står för material, föreläsare och tar inte ut några avgifter i samband med konferenser eller utbildningar. Vi ersätter dock inte er arbetstid, resor eller logi för utbildnings- och konferensdeltagare. Läs mer om detta under ”kriterier för deltagande”

Om ansökan och urval

Så här går ansökan till

 • Kommuner och regioner ansöker i det här formuläret
 • Om två eller flera kommuner vill samordna sitt deltagande i Glokala Sverige går det bra, men skicka i så fall in varsin ansökan och ange i dessa att ni avser samverka.
 • Senast 25 november 2019 vill vi ha er ansökan.
 • Senast januari 2020 lämnar vi besked till alla sökande om vilka som blir nya deltagare i projektet under 2020.
 • För frågor kontakta glokalasverige@fn.se

Urval

 • 50 nya deltagare tas emot inför 2020.
 • Om fler än 50 ansökningar uppnår kriterierna för deltagande kommer ett urval göras.
 • I urvalet prioriteras regioner som inte redan är med i projektet. Vi kommer även prioritera kommuner i regioner där deltagandet i Glokala Sverige är lågt. Därutöver kommer vi lotta platserna bland de sökande.