Det här är Glokala Sverige

Glokala Sverige är ett kommunikation- och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Projektet finansieras av Sida och inledde sin andra treårsperiod i januari 2021.

 • De tre första åren med Glokala Sverige – nu är rapporten klar. Här kan du läsa den.
 • Ulrika Freij, som arbetat med Glokala Sverige ända sedan förstudien, säger tack och hej. Läs mer här.

2021 tar vi emot 35 nya kommuner och två nya regioner i Glokala Sverige. Totalt deltar 163 kommuner och 18 regioner i Glokala Sverige. Här är listan över alla projektdeltagare. 

I december beslutade riksdagen att Sverige ska genomföra Agenda 2030 för hållbar utveckling genom en samstämmig politik nationellt och internationellt, och enligt principen att ingen ska lämnas utanför. En samlad redovisning av genomförandet och måluppfyllelsen av arbetet med Agenda 2030 ska lämnas i en skrivelse till riksdagen vartannat år. Läs mer här.

Den 24 september genomfördes konferensen Mötesplats Agenda 2030 digitalt – tack alla som deltog! Se filmerna här. Se också bilder, FridaRits dokumentation med mera på konferensens webbplats.

Statskontoret bedömer att Glokala Sverige har varit en viktig aktör i arbetet med Agenda 2030 i landets kommuner och regioner, och föreslår fortsatt stöd av regeringen. Vi är glada och stolta!  Läs mer i vår nyhet här, där du också hittar en länk till Statskontorets rapport.

Vårt erbjudande till er

 • En egen utbildningsinsats för olika målgrupper i er organisation (ungefär en halv dag). Vi planerar insatserna tillsammans med er och anpassar dem till era förutsättningar och önskemål.
 • Regionala träffar för erfarenhetsutbyte och fördjupad kunskap om Agenda 2030 för kommunerna i regionen. Ett sådant tillfälle per region arrangeras under förutsättning att regionen har möjlighet att samarbeta med oss.
 • En kontaktperson på FN-förbundets kansli. Kontaktpersonen stöttar er löpande i er medverkan i projektet.
 • Kommunikationsmaterial om Agenda 2030 för att sprida kännedom om de globala målen och om er projektmedverkan.
 • Stöd till kommunikatörer eller andra lämpliga medarbetare i arbetet med Agenda 2030 internt så väl som externt.
 • En årlig konferens för att utbyta erfarenheter och träffa deltagare från andra kommuner och regioner som deltar i projektet.

Våra förväntningar på er

 • Ambitionen att arbeta med Agenda 2030 är förankrat i organisationen både politiskt och inom förvaltningen.Ambitionen och ansökan om att delta i Glokala Sverige är förankrade i organisationen och har relevant chefs godkännande.
 • Ambitionen och ansökan om att delta i Glokala Sverige är förankrade politiskt och en politiker utses till talesperson för medverkan i projektet.
 • Såväl ledande politiker som tjänstepersoner är målgrupp för er medverkan i projektet och bjuds in att delta i utbildningarna.
 • En tjänsteperson fungerar som kontaktperson för er medverkan i projektet och har tid avsatt i sin tjänst att vara behjälplig med planeringen av utbildningsinsatserna hos er.
 • Ni avsätter arbetstid för kontaktperson och utbildningsdeltagare och står för eventuella lokaler i samband med utbildningsinsatser (under 2021 är all utbildning digital och på distans). Ni bekostar också era egna eventuella resor och logi i samband med den årliga konferensen och regionala träffar. Till dessa förväntar vi oss minst en deltagare.
 • Ni delar erfarenheter och exempel från ert Agenda 2030-arbete med andra kommuner och regioner.
 • Ni bidrar till vårt utvärderingsarbete, t ex genom att delta i en kortare enkät eller vid enstaka intervjutillfällen med personer som berörs av projektet.

Tidplan och kostnader

 • Deltagandet i projektet gäller från och med det år man antas, och så länge som projektet fortsätter. Glokala Sverige har just inlett en ny projektperiod och fortsätter åtminstone till och med 2023.
 • Nya deltagare får välja mellan ett antal datum när ni vill ha er utbildning. Vi gör vårt bästa att erbjuda datum som passar er och kommer fastställa schemat tidigt under året.
 • Allt ovanstående bekostas av projektet. Vi står för material, föreläsare och tar inte ut några avgifter i samband med konferenser eller utbildningar. Vi ersätter dock inte er arbetstid, eventuella resor eller logi för utbildnings- och konferensdeltagare. Läs mer om detta under Våra förväntningar på er. 

Om ansökan och urval

Så här går ansökan till

 • Kommuner och regioner ansöker på hösten, inför det kommande verksamhetsåret.
 • Om två eller flera kommuner vill samordna sitt deltagande i Glokala Sverige går det bra, men skicka i så fall in varsin ansökan och ange i dessa att ni avser samverka.
 • I november 2021 sätter vi ett sista datum för ansökan.
 • Senast i januari 2022 lämnar vi besked till alla sökande om vilka som blir nya deltagare i projektet.
 • För frågor kontakta glokalasverige@fn.se

Urval

 • Om Glokala Sverige får fler sökande än vi bedömer att vi kan ta hand om, kommer ett urval göras.
 • I urvalet prioriteras i så fall regioner som inte redan är med i projektet. Vi kommer även prioritera kommuner i regioner där deltagandet i Glokala Sverige är lågt. Därutöver kommer vi lotta platserna bland de sökande.