fbpx

Projektbidrag – så fungerar det

Information om projektbidrag 2024

Projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt – så fungerar det. 

Mål du kan söka projektmedel för 2024
– En värld fri från krigsbrott
– En värld som står stark mot klimatförändringar
– En värld där flickors rättigheter respekteras
– Medlemsutveckling och/eller medlemsvård

NYA KRAV SEDAN 2023 
För att kunna motta det här bidraget behöver ert projekt bidra till något av FN-förbundets verksamhetsmål, engagera eller rekrytera medlemmar samt bidra till ökad kunskap och medvetenhet om FN:s arbete och resultat i låg- och medelinkomstländer. 

FN:s arbete och resultat i låg- och medelinkomstländer 
I formuläret beskriver ni på vilket sätt projektet bidrar till att fler personer får ökad kunskap eller medvetenhet om FN:s arbete och resultat för utvecklingsfrågor i låg- och medelinkomstländer. Länderna som räknas hittar ni i listan från OECD.

Om du redan har en projektidé behöver det inte betyda att du måste starta om. Fundera istället på hur du kan anpassa ämnet eller få in ett inslag som rör FN:s insatser och resultat inom verksamhetsmålet – ofta går det att hitta en naturlig koppling! 

Klicka här för inspiration och exempel på projekt som uppfyller kravet på olika sätt! 

Har du frågor? Kontakta handläggarna på: projektbidrag@fn.se 

Lycka till med din ansökan! 


Tolv saker du behöver känna till innan du söker: 

Hur mycket kan sökas?

Varje FN-förening och FN-distrikt kan söka upp till totalt 25 000 kr per år. Ni väljer själv om ni söker 25 000 kr till ett projekt, eller exempelvis 10 000 kr på våren och 15 000 kr till hösten, eller flera mindre projekt parallellt.

När kan bidraget sökas?

Från och med att ni skickat in föreningens eller distriktets årsmöteshandlingar till och med den 31 oktober 2024. Vi börjar granskningen då och när ni fått era årsmöteshandlingar godkända betalar vi ut ert projektbidrag. Tidigast utbetalning av medel är mellan mars – april, då FN-förbundets egen finansiering och budget till projektbidragen godkänns.

OBS! Det finns ingen garanti att projektet godkänns i sin helhet, eller godkänns på det sätt ni ansökt om, därför ska ansökan skickas in innan projektet genomförs och tidigare projekt inom samma verksamhetsmål ska vara avslutade och redovisade.  

Vem kan söka?

Alla FN-föreningar och FN-distrikt som fått sina årsmöteshandlingar för 2024 godkända av förbundet och som återrapporterat sina avslutade projekt till förbundet. Förbundet ska också ha godkänt återrapporteringen. Projektet ska ha en projektansvarig och ansökan ska vara godkänd av föreningens/distriktets firmatecknare.

Ett projekt per verksamhetsmål åt gången

Om ni vill genomföra två projekt om två olika verksamhetsmål, samtidigt så går det bra. Men vill ni göra två projekt om ett och samma verksamhetsmål måste det första genomföras och redovisas innan ni söker det andra. Vill ni göra två projekt om samma mål ska ni alltså planera, genomföra och redovisa det innan ni påbörjar nästa projekt om samma mål.

Vad är ett projekt enligt Svenska FN-förbundet?

Ett projekt är en aktivitet eller flera tydligt sammankopplade aktiviteter som syftar mot ett tydligt projektmål. Aktiviteterna ska pågå under en begränsad tid (oftast från några timmar upp till ett par veckor) och förväntas leda till någon form av resultat. I ansökans projektbeskrivning ska mål och förväntat resultat vara tydligt formulerade. Även småskaliga evenemang som bidrar till projektmålen räknas som ett projekt förutsatt att det finns en konkret målsättning.

Så här bedömer vi ansökningar

De årliga projektbidragen ska i första hand gå till verksamhet som på ett tydligt och konkret sätt leder till önskade förändringar, vilka förbundet slagit fast i sina verksamhetsmål. Verksamhetsmålen bygger i sin tur på våra kongressbeslut. En viktig del av bedömningen är hur väl projektet bidrar till ökad kunskap och medvetenhet om FN:s arbete och resultat i låg- och medelinkomstländer. Projekt som tydligt bidrar till det ökar sina chanser att bli godkända, medan andra projekt riskerar att inte bli beviljade. En mindre andel av projektmedlen kommer också att gå till föreningsstärkande aktiviteter, som till exempel internutbildningar på sakområden eller i föreningskunskap, om dessa på sikt kan förväntas leda till bättre förutsättningar för föreningen/distriktet att nå förbundets verksamhetsmål. Alla projekt ska försöka bidra till ökat medlemsengagemang och medlemsvärvning. 

En eller flera föreningar går lika bra

Förbundet ser positivt på föreningar och distrikt som gör gemensamma projekt. Dock kan varje projekt endast ha en förening eller ett distrikt som är ansvarig för pengar och kontakter med förbundet. Om flera föreningar är medsökande är det en faktor som med fördel kan tas med i ansökan.

Gärna medfinansiärer – men inga löner eller utlandsresor med förbundets medel

Föreningarna som har ekonomiska möjligheter förväntas ställa upp med en egeninsats på 10 procent. Förbundet ser också positivt på samverkan med andra aktörer och finansiärer. Med förbundets medel finansieras inga löner. Däremot kan arvoden om högst 8000 kronor per arvode betalas till företag/personer med F-skattsedel som till exempel föreläser eller gör någon rapport på uppdrag av föreningen. Det är förstås inte lämpligt att du som förtroendevald låter föreningen anlita ditt eget företag i dessa sammanhang. Förbundet vill se en tydlig budget med olika budgetposter, exempelvis: Lokaler, föreläsararvoden, marknadsföring, informationsmaterial, fika. Särskilt positivt ser vi på projekt som genom lokala samarbeten lyckas få kostnadstäckning från fler håll. Projektmedel kan inte heller finansiera utlandsresor eller resor till Sverige för personer utanför Sverige.

Vid större förändringar av verksamheten – kontakta förbundet!

Det händer att projektplaneringen behöver göras om i något skede för att fungera bättre i förhållande till de ursprungliga planerna. Det är okej. Men för att göra om projektet, behöver du förbundets godkännande. Det gäller både budgetförändringar och innehållsliga förändringar. Därför behöver du inkomma med underlag om att revidera projektet. Vi på förbundet vill förstås att du ska lyckas och ser därför positivt på dialog kring projekten. 

Rapportering och återbetalning av medel

Alla medel som inte använts i projektet ska rapporteras och återbetalas. De återgår till projektbidragsbudgeten och kan användas av andra. Återbetalningens omfattning beror på hur stor andel av budgetposterna förbundet stått för i förhållande till vad som var tänkt i den ursprungliga budgeten. Om en budgetpost om 1 000 kr i budgeten föreslås finansieras med 100 kr av FNf, 300 kr av kommunen och 600 kr med förbundets projektbidrag, har förbundet godkänt ett stöd om 60 % till den posten. Om den budgetposten sedan blir hälften så dyr och kostar 500 kr i slutändan, ska 60 % av de överblivna medlen betalas tillbaka till förbundet – det vill säga 300 kr. Hur och när detta sker framgår av projektbeslutet. Avvikelser kan förekomma och kan alltid diskuteras med ansvarig handläggare.

Berättande rapportering

Redovisa ditt projekt här på hemsidan genom återrapportering/redovisning av projektbidrag. Det är viktigt att i rapporteringen utgå ifrån den plan som du presenterade i din ansökan och så tydligt som möjligt göra klart vad pengarna har använts till och hur väl du anser att projektet uppnått de förväntade resultat du satt upp. Ibland kan helt andra resultat komma upp. Det är intressant att ta med dessa och föra ett resonemang kring vad som blivit annorlunda. Hur väl du rapporterar inverkar på dina chanser att få nya projektmedel framöver.

I beslutet framkommer alla villkor du behöver känna till

I beslutet står det angivet när projektet senast ska vara avrapporterat och vad som gäller för återbetalning av överblivna medel. Här finns också eventuella villkor för hur stödet ska användas eller vilka handlingar du kanske behöver komplettera med för att kunna få ut ditt stöd.