fbpx

Projektbidrag – så fungerar det

Projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt – så fungerar det.

Elva saker du behöver känna till innan du söker:

1. Hur mycket kan sökas?

Varje FN-förening och FN-distrikt kan söka upp till totalt 25 000 kr per år. Det är upp till er om ni söker 25 000 till ett projekt, eller exempelvis 10 000 kr på våren och 15 000 till hösten, eller flera mindre projekt parallellt.

2. När kan bidraget sökas?

Från och med att ni skickat in föreningens eller distriktets årsmöteshandlingar till den 31 oktober 2023. Vi börjar granskningen då och när ni fått era årsmöteshandlingar godkända så betalar vi ut ert projektbidrag. Tidigast utbetalning av medel är mellan mars – april, då FN-förbundets egen finansiering och budget till projektbidragen godkänns då.

OBS! Det finns ingen garanti att projektet godkänns alls eller på det sätt ni ansökt om – därför bör bidraget sökas innan projektet är genomfört om ni inte är beredda att finansiera projektet med egna medel.

3. Vem kan söka?
Alla FN-föreningar och FN-distrikt som fått sina årsmöteshandlingar för 2022 godkända av förbundet och som återrapporterat sina avslutade projekt till förbundet. Förbundet ska också ha godkänt återrapporteringen. Projektet ska ha en projektansvarig och ansökan ska vara godkänd av föreningens/distriktets firmatecknare.

4. Ett projekt per verksamhetsmål åt gången.
Om ni vill genomföra två projekt om två olika verksamhetsmål, exempelvis Kärnvapennedrustning och Minskad klimatpåverkan, samtidigt så går det bra. Men om ni vill göra två projekt om ett verksamhetsmål så måste ni genomföra och redovisa det första innan ni söker det andra. Vill ni göra två projekt om Minskad klimatpåverkan så ska ni alltså planera, genomföra och redovisa det innan ni påbörjar nästa projekt om Minskad klimatpåverkan.

5. Vad är ett projekt enligt Svenska FN-förbundet?
Ett projekt är en aktivitet eller flera aktiviteter som hänger ihop och som syftar mot ett tydligt projektmål. Aktiviteterna ska pågå under en begränsad tid och förväntas leda till någon form av resultat. I ansökans projektbeskrivning ska mål och förväntat resultat vara tydligt formulerade. Även småskaliga evenemang som bidrar till projektmålen räknas som ett projekt förutsatt att det finns en konkret målsättning.

6. Så bedömer vi ansökningar
De årliga projektbidragen ska i första hand gå till verksamhet som på ett tydligt och konkret sätt leder till önskade förändringar, vilka förbundet slagit fast i sina verksamhetsmål. Verksamhetsmålen bygger i sin tur på våra kongressbeslut. Projekt som har ett tydligt upplägg och klara kopplingar till verksamhetsmålet kommer att premieras i bedömningsprocessen. En mindre andel av projektmedlen kommer också att gå till föreningsstärkande aktiviteter, t ex internutbildningar på sakområden eller i föreningskunskap, om dessa på sikt kan förväntas leda till bättre förutsättningar för föreningen/distriktet att nå förbundets verksamhetsmål. Alla projekt bör försöka bidra till ökat medlemsengagemang och medlemsvärvning.

6. En eller flera föreningar går lika bra
Förbundet ser positivt på föreningar och distrikt som gör gemensamma projekt. Dock kan varje projekt endast ha en förening eller ett distrikt som är ansvarig för pengar och kontakter med förbundet. Om flera föreningar är medsökande är det en faktor som med fördel kan tas med i ansökan.

7. Gärna medfinansiärer – men inga löner med förbundets medel
Föreningarna som har ekonomiska möjligheter förväntas ställa upp med en egeninsats på 10 procent. Förbundet ser också positivt på samverkan med andra aktörer och finansiärer. Med förbundets medel finansieras inga löner. Däremot kan arvoden betalas till företag/personer med F-skattsedel som till exempel föreläser eller gör någon rapport på uppdrag av föreningen. Det är förstås inte lämpligt att du som förtroendevald låter föreningen anlita ditt eget företag i dessa sammanhang. Förbundet vill se en tydlig budget med olika budgetposter, exempelvis: Lokaler, Föreläsararvoden, marknadsföring, informationsmaterial, fika. Särskilt positivt ser vi på projekt som genom lokala samarbeten lyckas få kostnadstäckning från fler håll.

8. Vid större förändringar av verksamheten – kontakta förbundet!
Det händer att projektplaneringen behöver göras om i något skede för att fungera bättre i förhållande till de ursprungliga planerna. Det är okej. Men för att göra om projektet, behöver du förbundets godkännande. Det gäller både budgetförändringar och innehållsliga förändringar. Därför behöver du inkomma med underlag om att revidera projektet. Förbundet vill förstås att du ska lyckas och ser därför positivt på dialog kring projekten.

9. Rapportering och återbetalning av medel
Alla medel som inte använts i projektet ska rapporteras och återbetalas. De återgår till projektbidragsbudgeten och kan användas av andra. Återbetalningens omfattning beror på hur stor andel av projektets budget förbundet stått för i förhållande till vad som var tänkt i den ursprungliga budgeten. Om ett projekt om 1 000 kr i budgeten föreslås finansieras med 100 kr av FNf, 300 kr av kommunen och 600 kr med förbundets projektbidrag, har förbundet godkänt ett stöd om 60 % till budget. Om sedan bara halva projektet genomförs eller det blir hälften så dyrt och kostar 500 kr i slutänden, ska 60 % av de överblivna medlen betalas tillbaka till förbundet – det vill säga 300 kr. Hur och när detta sker framgår av projektbeslutet. Avvikelser kan förekomma och kan alltid diskuteras med ansvarig handläggare.

10. Berättande rapportering
Redovisa ditt projekt här på hemsidan genom återrapportering/redovisning av projektbidrag. Det är viktigt att i rapporteringen utgå ifrån den plan som du presenterade i din ansökan och så tydligt som möjligt göra klart vad pengarna har använts till och hur väl du anser att projektet uppnått de förväntade resultat du satt upp. Ibland kan helt andra resultat komma upp. Det är intressant att ta med dessa och föra ett resonemang kring vad som blivit annorlunda. Hur väl du rapporterar inverkar på dina chanser att få nya projektmedel framöver.

11. I beslutet står allt du behöver veta om din relation med förbundet när det gäller projektet
I beslutet står när projektet senast ska vara avrapporterat och vad som gäller för återbetalning av överblivna medel. Här finns också eventuella villkor för hur stödet ska användas eller vilka handlingar du kanske behöver komplettera med för att kunna få ut ditt stöd.

Har du frågor? Kontakta handläggarna på: projektbidrag@fn.se

Lycka till med din ansökan!

 

Observera att det går att spara formuläret för att fortsätta fylla i vid ett senare tillfälle längst ner. Fyll i din e-post så skickas länken till den alternativt kopiera länken längst ner på sidan efter att du sparat formuläret för att kunna fortsätta redigera senare. 

 • 1. Projektdata

 • Skriv in den e-postadress ni vill ha en kopia av ert projektbidrag till.
 • Skriv om det är PG eller BG, är det ett bankkonto behöver vi namn på bank, clearingnummer och kontonummer
 • Tidigast start mars - projektslut. Senast 15 december 2023.
 • Planerar ni att samverka med någon annan ideell organisation, kommun eller något företag? Vilket/-a?
 • Hur många personer från den egna FN-föreningen/FN-distriktet kommer vara med och driva projektet?
 • Hur många personer från den egna FN-föreningen/FN-distriktet kommer vara med och driva projektet? Antal engagerade: Varav ungdomar:
 • 2. Projektets innehåll och utformning

 • Beskriv ert övergripande syfte med projektet (exempelvis ”minska klimatpåverkan”) men även era konkreta mål för projektet (exempelvis ”detta projekt ska sprida information om FN:s klimatarbete till ca 100 personer).
 • Vad ska göras och för vem? Beskriv hur ni ska göra (gärna genom att räkna upp aktiviteter) och berätta om projektets målgrupp.
 • Jag är medveten om att alla projekt som finansieras med medel från FN-förbundet måste ha en medlemsrekryteringskomponent. Det kan vara att dela ut bli medlems-folders, börja evenemanget med att berätta varför de bör bli medlemmar eller på annat sätt bidra till att vi växer som folkrörelse. Om du behöver tips och hjälp gällande rekrytering så ska du höra av dig till projektbidrag@fn.se så hjälper vi dig med konkreta tips och idéer
 • 3. Budget

 • OBS. föreläsningsarvode är max 8 000 kr, inklusive eventuellt boende för föreläsaren. Resekostnaden behöver dock inte vara en del av de 8 000 kr. Projektbidraget går inte att söka retroaktivt utan det måste sökas innan projektet genomförts.
 • Föreningarna som har ekonomiska möjligheter förväntas ställa upp med en egeninsats på 10 procent.
 • 4. Godkännande av ordförande

För oss är din personliga integritet viktig. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och endast för ändamål som rör vår egen verksamhet. Läs mer om Svenska FN-förbundets hantering av personuppgifter.