fbpx

Riktlinjer och exempel – uppdaterade villkor för projektbidrag

Under sommaren 2023 har vi uppdaterat villkoren för projektbidrag. Förändringen inkluderar förändrade verksamhetsmål och en ny fråga i formuläret som ber dig beskriva hur projektet bidrar till “kunskap och medvetenhet om FN:s arbete och resultat i låg- och medelinkomstländer”. Länderna som räknas hittar ni i den senaste listan från OECD som publiceras här.

För att göra det lättare att skapa ett projekt i linje med detta har vi tagit fram exempel på projekt som uppfyller villkoren, samt riktlinjer som hjälper dig forma ditt egna projekt. 

Riktlinjer

För att uppnå de nya villkoren ska alltså projektet bidra till att öka kunskap och medvetenhet om FN:s arbete och resultat i låg-och medelinkomstländer. Ju större del av projektet som bidrar till detta och ju tydligare bidraget är desto enklare är det att motivera ett godkännande av projektbidraget. 

Om jag har en jättebra projektidé som inte är formad kring FN:s arbete och resultat, kan jag fortfarande få pengar? 

Ja, det är fortfarande möjligt att få bidrag sålänge du gör vad du kan för att anpassa projektet till villkoren. Var noga med att visa på vilket sätt projektet bidrar till villkoret när du svarar på frågan i formuläret. 

Följ de här tipsen för att öka måluppfyllelsen och skriva en bra ansökan: 

  1. Prata mer om FN:s insatser och resultat. Lyft vad FN gör i frågan projektet fokuserar på. Exemplifiera gärna med konkreta insatser från FN-organ och berätta vilka resultat insatserna har haft för befolkningen i det aktuella landet/området. 
  1. Flytta fokus från Sverige till låg- och medelinkomstländer (på DAC-listan). Det är jätteviktigt att engagera sig lokalt för frågor i Sverige och i föreningens lokalområde. För att uppfylla villkoren behöver detta åtminstone kompletteras med exempel från låg- och medelinkomstländer. Det kan vara att visa vilken påverkan lokalt agerande har på utvecklingsfrågor i något av dessa länder, eller jämföra insatser i ett sådant land med insatser lokalt.  
  1. Tydliggör kopplingen till biståndsfrågor. Ett annat knep är att fundera på och tydliggöra i projektbeskrivningen hur projektet ökar kunskapen om biståndsfrågor. Här kan det vara till hjälp att reflektera kring vilka globala hållbarhetsmål projektet bidrar till. Tänk på att lyfta konkreta insatser och exempel. 
  1. Konkretisera ämnet till förmån för breda, svepande teman. Var så konkret som möjligt i ämnesvalen och fokusera gärna på en tydlig sakfråga med koppling till FN:s insatser. 
     
    Vi är många som tycker det är intressant med en kunnig föreläsare som talar om ett djupt komplicerat ämne. Den typen av aktiviteter kan fortfarande beviljas, och behöver då ske inom ramen för eller exemplifieras med faktiska insatser FN gjort eller gör i låg- eller medelinkomstländer.  

Exempel

Här finns några exempel som uppfyller villkoren. 

Seminarium om FN (Öka allmänhetens förtroende för FN) 
En person med en lång FN-karriär har bjudits in för att berätta om sitt arbete. Temat eller delar av seminariet relaterar till delar av uppdraget som rört FN:s arbete med utvecklingsfrågor ett eller flera låg- och medelinkomstländer. 

Projektet kan godkännas om publikens kunskap om FN:s arbete och dess resultat höjs genom att personen ger konkreta exempel. Om temat är “XX berättar om WFP:s arbete i Jemen” är det en tydlig koppling. Är temat istället “Min karriär i FN” måste ansökan beskriva hur dessa aspekter kommer lyftas. 

Lokalföreningen informerar om minor på mässa 
Representanter för lokalföreningen läser på om FN:s arbete mot personminor (eller andra liknande vapen). På mässan sprider de information om arbetet och berättar om specifika exempel från låg- och medelinkomstländer och hur insatserna bidrar till ett bättre liv för personer som lever i en situation där utveckling hindras på grund av mineringar och andra explosiva lämningar av krig. 

Öppet möte med kommunen om hållbar energi 
Ett öppet möte med representanter från kommunen arrangeras för att prata om hållbar energi. Mötet inleds med ett föredrag som tar upp vilka konsekvenser ohållbar energiproduktion har i ett låg- eller medelinkomstland, exempel på hur FN bidragit till hållbar energiproduktion i ett sådant land och vilka effekter energiproduktionen har på andra mål där (utvinning av metaller, dyra krav på hållbar produktion som påverkar fattigdomsbekämpning eller liknande). 

Föredraget används som utgångspunkt för en diskussion och frågestund med kommunrepresentanterna. 

Panelsamtal om kvinnlig könsstympning 
Tre experter bjuds in till en panel om kvinnlig könsstympning. En av dem har kunskap om UNFPAS arbete i frågan, den andra har personlig erfarenhet och den tredje arbetar med frågan i Sverige. Den första experten får under samtalet frågor om FN:s arbete med kvinnlig könsstympning i låg- och medelinkomstländer och dess resultat. I samband med panelsamtalet samlas pengar in till Projekt Flicka.