Årligt projektbidrag – så fungerar det

Här kan ni ansöka om årligt projektbidrag. Läs informationen nedan innan du går vidare med din ansökan eller din redovisning. Nästa utlysning går av stapeln hösten 2020.

Elva saker du behöver känna till innan du söker:

1. Hur mycket kan sökas?
Du kan söka max 40 000 kr per projekt.

2. När kan bidraget sökas?
Förbundet tar emot ansökningar fram t o m den 15 oktober. Ansökningsformulär kommer att finnas på hemsidan från den 15 september. Beslut om bidrag meddelas senast 15 december.

3. Vem kan söka?
Alla FN-föreningar (FNf) och FN-distrikt (FNd) som fått sina årsmöteshandlingar för 2019 godkända av förbundet och som återrapporterat sina avslutade projekt till förbundet. Förbundet ska också oftast ha godkänt återrapporteringen. Pågår ditt projekt fortfarande och du har ett rapporteringsdatum i ditt beslut som ligger längre fram i tiden, kan du söka nytt stöd. Projektet ska ha en projektledare och ansökan ska vara godkänd av föreningens/distriktets firmatecknare.

4. Ett projekt åt gången
Ett projekt är en aktivitet eller flera aktiviteter som hänger ihop och som syftar mot ett tydligt projektmål. Aktiviteterna ska pågå under en begränsad tid och förväntas leda till någon form av resultat. I ansökans projektbeskrivning ska mål och förväntat resultat vara tydligt formulerade. Du kan söka om stöd till flera projekt vid samma ansökningstillfälle. Du kan däremot inte i samma ansökan söka om stöd till tre vitt skilda verksamheter, eftersom projektstödet inte ska fungera som ett utökat grundbidrag för föreningarna.

5. Så bedömer vi ansökningar
De Årliga projektbidragen ska i första hand gå till verksamhet som på ett tydligt och konkret sätt leder till önskade förändringar, vilka förbundet slagit fast i sina verksamhetsmål. Verksamhetsmålen bygger i sin tur på våra kongressbeslut. Projekt som har ett tydligt upplägg och klara kopplingar till verksamhetsmålet kommer att premieras i bedömningsprocessen. En mindre andel av projektmedlen kommer också att gå till föreningsstärkande aktiviteter, t ex internutbildningar på sakområden eller i föreningskunskap, om dessa på sikt kan förväntas leda till bättre förutsättningar för föreningen/distriktet att nå förbundets verksamhetsmål. Alla projekt bör oavsett huvudsakligt projektmål försöka bidra till ökat medlemsengagemang och medlemsvärvning.

6. En eller flera föreningar går lika bra
Förbundet ser positivt på föreningar och distrikt som gör gemensamma projekt. Dock kan varje projekt endast ha en förening eller ett distrikt som är ansvarig för pengar och kontakter med förbundet. Om flera föreningar är medsökande är det en faktor som med fördel kan tas med i ansökan.

7. Gärna medfinansiärer – men inga löner med förbundets medel
Föreningarna som har ekonomiska möjligheter förväntas ställa upp med en egeninsats på
10 procent. Förbundet ser också positivt på samverkan med andra aktörer och finansiärer. Med förbundets medel finansieras inga löner. Däremot kan arvoden betalas till företag/personer med F-skattsedel som till exempel föreläser eller gör någon rapport på uppdrag av föreningen. Det är förstås inte lämpligt att du som förtroendevald låter föreningen anlita ditt eget företag i dessa sammanhang. Förbundet ser positivt på en genomarbetad budget indelad på exempelvis: Lokaler, Föreläsararvoden, marknadsföring, informationsmaterial, fika. Särskilt positivt ser vi på projekt som genom lokala samarbeten lyckas få kostnadstäckning från fler håll.

8. Vid större förändringar av verksamheten – kontakta förbundet!
Det händer att projektplaneringen behöver göras om i något skede för att fungera bättre i förhållande till de ursprungliga planerna. Det är okej. Men för att göra om projektet, behöver du förbundets godkännande. Det gäller både budgetförändringar och innehållsliga förändringar. Förbundet vill förstås att du ska lyckas och ser därför positivt på dialog kring projekten.

9. Rapportering och återbetalning av medel
Alla medel som inte använts i projektet ska rapporteras och återbetalas. De återgår till projektbidragsbudgeten och kan användas av andra. Återbetalningens omfattning beror på hur stor andel av projektets budget förbundet stått för i förhållande till vad som var tänkt i den ursprungliga budgeten. Om ett projekt om 1 000 kr i budgeten föreslås finansieras med 100 kr av FNf, 300 kr av kommunen och 600 kr med förbundets projektbidrag, har förbundet godkänt ett stöd om 60 % till budget. Om sedan bara halva projektet genomförs eller det blir hälften så dyrt och kostar 500 kr i slutänden, ska 60 % av de överblivna medlen betalas tillbaka till förbundet – det vill säga 300 kr. Hur och när detta sker framgår av projektbeslutet. Avvikelser kan förekomma och kan alltid diskuteras med organisationssekreteraren.

10. Berättande rapportering
Redovisa ditt projekt här på hemsidan genom återrapportering/redovisning av projektbidrag. Det är viktigt att i rapporteringen utgå ifrån den plan som du presenterade i din ansökan och så tydligt som möjligt göra klart vad pengarna har använts till och hur väl du anser att projektet uppnått de förväntade resultat du satt upp. Ibland kan helt andra resultat komma upp. Det är intressant att ta med dessa och föra ett resonemang kring vad som blivit annorlunda. Hur väl du rapporterar inverkar på dina chanser att få nya projektmedel framöver.

11. I beslutet står allt du behöver veta om din relation med förbundet när det gäller projektet
I beslutet står när projektet senast ska vara avrapporterat, vad som gäller förlängning och återbetalning av överblivna medel. Här finns också eventuella villkor för hur stödet ska användas eller vilka handlingar du kanske behöver komplettera med för att kunna få ut ditt stöd.

Har du frågor?
Kontakta förbundets organisationssekreterare Oskar Sjöstedt på projektbidrag@fn.se eller på telefon 0708-66 55 15.