fbpx
22 mars, 2014 /

En av tre människor saknar toalett

Sverige och övriga FN-medlemsländer måste se till att alla jordens människor får tillgång till rent dricksvatten och sanitet, skriver FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic och förbundets millenniemålsambassadörer på världsvattendagen den 22 mars.

Tillgång till rent vatten är en förutsättning för ett värdigt och hälsosamt liv. Rent vatten är så betydelsefullt att FN:s generalförsamling har erkänt tillgång till både rent vatten och toaletter som en mänsklig rättighet. Ändå dör varje år miljontals människor i sjukdomar som en konsekvens av undermålig sanitet och brist på rent vatten.

Svenskarnas kunskap om den globala vattensituationen är låg – åtminstone om man utgår från en undersökning som Sida genomförde 2010. Undersökningen visar att en klar majoritet tror att inte ens hälften av människorna i fattiga länder har tillgång till rent vatten. Faktum är att nästan nio av tio människor i utvecklingsländerna har tillgång till rent vatten i dag. Det är fler än någonsin oavsett om man räknar andelen av den totala världsbefolkningen eller antalet människor. Den globala vattentillgången har ökat de senaste åren men stora utmaningar, särskilt vad gäller tillgången till toaletter, kvarstår.

I FN:s millenniemål, de globala utvecklingsmål som ska uppnås senast 2015, finns två delmål som berör vatten. Det första handlar om att halvera andelen människor som saknar tillgång till rent vatten. Här har framsteg skett sedan 1990-talet. Under de senaste dryga tjugo åren har över två miljarder människor fått tillgång till rent vatten vilket innebär att detta millenniemål uppnåddes redan år 2010. Utvecklingen är dock ojämnt fördelad mellan och i länder. Behoven är allra störst på landsbygden i fattiga länder, främst i Afrika söder om Sahara. Totalt beräknas över 750 miljoner människor världen över fortfarande sakna tillgång till rent vatten. Det motsvarar en tiondel av världens befolkning.

Det andra delmålet som berör vatten handlar om att halvera andelen människor som saknar tillgång till toaletter eller latriner. Även här har förbättringar skett men behoven är alltjämt stora. Trots att nästan två miljarder människor fått tillgång till sanitet sedan 1990 saknar fortfarande en av tre människor i världen toalett. Utvecklingen går inte tillräckligt snabbt för att världen ska kunna nå detta millenniemål.

Sverige och övriga FN-medlemsländer måste fortsätta arbeta för att alla jordens människor ska få tillgång till rent dricksvatten och sanitet. Framför allt krävs satsningar för att nå de människor som har hamnat utanför – framför allt de fattiga ländernas landsbygdsbefolkning. Den utveckling som har skett måste inspirera till ytterligare satsningar. De senaste 25 åren visar att målen kan nås – om bara viljan finns.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer

Allt fler restriktioner för flickor och kvinnor i Afghanistan

03 mars, 2023 / Världshorisont

Afghanistan kallas ofta världens farligaste land för kvinnor. Nyligen införde talibanstyret nya restriktioner som ytterligare begränsar kvinnors och flickors fri- och rättigheter. Oron och osäkerheten inför framtiden är stor.

Läs mer

Johan Forsell: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter prioriteras

28 februari, 2023 / Världshorisont

Moderaten Johan Forssell är bistånds- och utrikeshandelsminister i regeringen Kristersson. Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont fick möjlighet att skicka några frågor på temat flickors och kvinnors rättigheter till ministern som svarat skriftligen.

Läs mer