Sverige och övriga FN-medlemsländer måste se till att alla jordens människor får tillgång till rent dricksvatten och sanitet, skriver FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic och förbundets millenniemålsambassadörer på världsvattendagen den 22 mars.

Tillgång till rent vatten är en förutsättning för ett värdigt och hälsosamt liv. Rent vatten är så betydelsefullt att FN:s generalförsamling har erkänt tillgång till både rent vatten och toaletter som en mänsklig rättighet. Ändå dör varje år miljontals människor i sjukdomar som en konsekvens av undermålig sanitet och brist på rent vatten.

Svenskarnas kunskap om den globala vattensituationen är låg – åtminstone om man utgår från en undersökning som Sida genomförde 2010. Undersökningen visar att en klar majoritet tror att inte ens hälften av människorna i fattiga länder har tillgång till rent vatten. Faktum är att nästan nio av tio människor i utvecklingsländerna har tillgång till rent vatten i dag. Det är fler än någonsin oavsett om man räknar andelen av den totala världsbefolkningen eller antalet människor. Den globala vattentillgången har ökat de senaste åren men stora utmaningar, särskilt vad gäller tillgången till toaletter, kvarstår.

I FN:s millenniemål, de globala utvecklingsmål som ska uppnås senast 2015, finns två delmål som berör vatten. Det första handlar om att halvera andelen människor som saknar tillgång till rent vatten. Här har framsteg skett sedan 1990-talet. Under de senaste dryga tjugo åren har över två miljarder människor fått tillgång till rent vatten vilket innebär att detta millenniemål uppnåddes redan år 2010. Utvecklingen är dock ojämnt fördelad mellan och i länder. Behoven är allra störst på landsbygden i fattiga länder, främst i Afrika söder om Sahara. Totalt beräknas över 750 miljoner människor världen över fortfarande sakna tillgång till rent vatten. Det motsvarar en tiondel av världens befolkning.

Det andra delmålet som berör vatten handlar om att halvera andelen människor som saknar tillgång till toaletter eller latriner. Även här har förbättringar skett men behoven är alltjämt stora. Trots att nästan två miljarder människor fått tillgång till sanitet sedan 1990 saknar fortfarande en av tre människor i världen toalett. Utvecklingen går inte tillräckligt snabbt för att världen ska kunna nå detta millenniemål.

Sverige och övriga FN-medlemsländer måste fortsätta arbeta för att alla jordens människor ska få tillgång till rent dricksvatten och sanitet. Framför allt krävs satsningar för att nå de människor som har hamnat utanför – framför allt de fattiga ländernas landsbygdsbefolkning. Den utveckling som har skett måste inspirera till ytterligare satsningar. De senaste 25 åren visar att målen kan nås – om bara viljan finns.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer