När FN:s barnkonvention ska bli svensk lag krävs stora utbildningsinsatser, skriver Unga Örnar och Svenska FN-förbundet på SVT Opinion.

I veckan firar Svenska FN-förbundet och Unga Örnar en 25-åring som har haft stor betydelse för att uppmärksamma barns position i samhället – FN:s barnkonvention. Det är ett tillfälle att fira segrar för barns rätt, men också att peka ut riktningen framåt.

FN:s barnkonvention föddes 1989 och ett år senare ratificerade Sverige konventionen och lovade att följa den. Mycket har hänt sen dess och barn och unga har fått det bättre, men Sverige får fortfarande kritik från FN:s barnrättskommitté.

Att regeringen nu vill göra barnkonventionen till svensk lag är ett viktigt steg för att stärka barns rättigheter. Samtidigt krävs utbildning och attitydförändringar för att det ska bli verkningsfullt.

Svenska FN-förbundet och Unga Örnar uppmärksammar att barnkonventionen fyller 25 år genom en gemensam utbildningsinsats för barn och unga. På flera orter vill vi öka kunskapen om barns rättigheter genom interaktiva seminarier.

Vi vill också ge barn i Sverige en inblick i situationen för barn i andra länder. Det gäller inte minst rätten till utbildning.

FN:s barnrättskommitté granskar i år hur Sverige arbetar med att ge barn det stöd de har rätt till enligt barnkonventionen. Granskningen visar att både barn och vuxna som arbetar med barn har dålig kunskap om konventionen.

Implementeringen av konventionen skiljer mellan kommunerna. Det skulle kunna motverkas genom inrättandet av en nationell institution som bland annat stödjer kommunerna i deras rättighetsarbete.

Att känna till sina rättigheter är ett första steg för att de inte ska kränkas. När vi möter barn och unga ser vi att stora utbildningsinsatser behövs. Vuxna som dagligen arbetar med barn måste vara experter för att se till att Sverige lever upp till det vi lovar.

Politiken måste skjuta till de resurser som krävs för att lärare, socialsekreterare, kuratorer och skolhälsovård ska få nödvändig utbildning.

I Norge har barnkonventionen varit lag i tio år och där tillfrågas barn i frågor som berör dem i högre utsträckning nu jämfört med tidigare. FN:s barnrättskommitté säger att Sverige brister i att lyssna på barn och unga.

Unga Örnar har granskat vilka metoder som kommunerna använder för att skapa delaktighet i beslut som berör dem.

Få kommuner använder sig av riktade satsningar och medborgarförslag är ofta den enda vägen att påverka. Det är en krånglig väg till inflytande som lägger hela ansvaret på barnen själva.

Det drabbar särskilt de mest utsatta grupperna i samhället – barn i asylprocesser, fosterhemsplacerade barn samt barn i ekonomiskt utsatta familjer.

I Norge finns också goda erfarenheter av arbete mot barnäktenskap. Där försöker skola, sociala myndigheter och andra aktörer att fånga upp barn som riskerar att giftas bort under till exempel en semesterresa.

Det är en förebild också för Sverige som i år fick en ny lag mot barn- och tvångsäktenskap. Vi är övertygade om att ett Sverige där barn får sina rättigheter tillgodosedda börjar i de här frågorna.

Om ytterligare 25 år slipper Sverige förhoppningsvis kritik från FN:s barnrättskommitté.

Det förutsätter att den nya barnministern Åsa Regnér tillsammans med regeringen ser över hur Sverige ska leva upp till det vi lovat när vi undertecknade barnkonventionen.

Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet
Lenita Karlsson, förbundssekreterare Unga Örnars riksförbund

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer