fbpx

Vilka inom FN arbetar med freds- och säkerhetsfrågor?

Det finns en mängd olika aktörer som arbetar med fred och säkerhetsfrågor inom FN-systemet. Här beskriver vi några av de största aktörerna.

Säkerhetsrådet

I enlighet med kapitel V, artikel 24 (1) i FN-stadgan så har säkerhetsrådet det övergripande ansvaret för att upprätthålla den internationella freden och säkerheten i världen. Det är FN:s säkerhetsråd som kan auktorisera fredsinsatser och det är endast här som man kan ge mandat att agera med våld i olika fredsinsatser.

Det är FN och FN:s generalsekreterare som ska verkställa de beslut som säkerhetsrådet fattar, samt rapportera till säkerhetsrådet om pågående konfliktområden eller situationer som FN redan arbetar i eller bör arbeta i.

Generalförsamlingen

Generalförsamlingen är Förenta Nationernas centrala organ där varje nation kan framföra sin uppfattning och bli hörd av de andra medlemsstaterna i vilken fråga det än må vara. Varje land har en röst, rika som fattiga, stora som små. Särskilt viktiga frågor vad gäller fred och säkerhet avgörs med två tredjedelars majoritet av de röstande, i övrigt används enkel majoritet. Varje medlemsland representeras av en delegation som i regel leds av en diplomat med ambassadörsstatus.

Generalförsamlingens resolutioner kan ses som rekommendationer som medlemsländerna bör följa och kan också sätta press på säkerhetsrådet att agera i en konflikt som säkerhetsrådet inte har tagit ställning till ännu.

FN:s avdelning för fredsbevarande insatser, Department of Peacekeeping Operations (DPKO)

FN:s avdelningen för fredsbevarande insatser har till uppgift att hjälpa medlemsstaterna och generalsekreteraren i deras ansträngningar att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Avdelningen ansvarar för den politiska och verkställande ledning av FN:s fredsinsatser runt om i världen och koordinerar kontakten mellan säkerhetsrådet, de länder som bidrar med personal samt parterna i konflikten med syftet att underlätta genomförandet av säkerhetsrådets mandat för FN:s fredsinsatser. Avdelningen arbetar också med att samordna FN-insatserna och dom ger vägledning och stöd till de militärer, poliser och civila som FN:s fredsinsatser består av. Läs mer om FN:s fredsinsatser

FN:s fredsbyggande kommission, the Peacebuilding Commission (PBC)

FN:s fredsbyggande kommission etablerades på grund av att en mer långsiktig strategi för att bygga fred efterfrågades. Det saknades institutionella mekanismer i FN för att stötta den långsiktiga freden. FN har länge intervenerad i konflikter för att skapa fred och har lyckats bra med detta, men i många berörda länder har konflikten brutit ut på nytt bara efter några år, ofta som en konsekvens av att FN lämnat konfliktområdet. Därför har man försökt att implementera ett mer långsiktigt fredsbyggande som ska ge en mer långsiktig fred. FN:s fredsbyggande institution är uppdelad i tre pelare; FN:s fredsbyggande kommission, Fredsbyggande fonden och supportkontoret för fredsbyggande.

FN:s avdelning för utrikespolitik, Department of Political Affairs (DPA)

Avdelningen för utrikespolitik, DPA, etablerades 1992 och ligger under FN-sekretariatet som leds av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. Chef för DPA är för närvarande undergeneralsekreteraren, nuvarande amerikanen B Lynn Pascoe.

DPA har en central roll i FN:s arbete med att säkra den internationella freden och säkerheten. Detta görs inom ramen för konfliktförebyggande och fredsbyggande under en väpnad konflikt men också i efterkrigssituationer.

DPA bevakar globala politiska frågor och agerar som rådgivare till generalsekreteraren och andra aktörer till exempel: FN:s fredsoperationer, FN:s politiska operationer, FN:s särskilda sändebud, säkerhetsrådet och valobservatörer.

Kvinnors roll i krig, fred och säkerhet

Den 31 oktober år 2000 beslutade FN:s säkerhetsråd att anta resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Resolutionen syftar till att öka kvinnors deltagande i arbetet med att förebygga, hantera och lösa konflikter. Resolutionen är den första som lyfter fram kvinnor som aktörer inom fredbyggande. Denna resolution innebär att ett tydligt genusperspektiv förts in i de frågor som ligger på säkerhetsrådets bord.