Sveriges förhör med FN:s kommitté mot rasism

Större inflytande för frivilligorganisationer och fortsatt FN-kritik mot strukturell rasism och diskriminering – så kan årets förhör med Sveriges regering i FN:s rasdiskrimineringskommitté sammanfattas.

Medan delar av FN-systemet är svårtillgängligt för folkliga organisationer går människorättskontoret i Genève i motsatt riktning. När världens länder ska bedömas i FN:s granskningskommittéer för mänskliga rättigheter spelar frivilligorganisationer en viktig roll. Tack vare organisationerna får FN:s experter en mer heltäckande bild av tillståndet i medlemsländerna.

Inför förhöret med Sveriges regering i FN:s rasdiskrimineringskommitté den 22-23 augusti hade Svenska FN-förbundet med stöd av 49 andra frivilligorganisationer sammanställt en Parallellrapport på samma sätt som skedde inför de tidigare förhören 2004 och 2008. Förbundet fick tillfälle att presentera sina ståndpunkter vid en informell lunch som inledde granskningen. Därefter följde regeringens plädering, frågor från kommittén och slutligen på fredagen tillfälle för regeringen att svara på uppmaningar och kritik.

Svenska FN-förbundets uppmärksammade i sin parallellrapport att tidigare rekommendationer från FN inte har hörsammats av Sveriges regering. Antalet hatbrott ligger kvar på en hög nivå, rasistiska organisationer sprider propaganda på internet, marginaliseringen av samer och romer fortsätter och arbetslösheten bland utlandsfödda är två till tre gånger högre än bland människor som är födda i Sverige.

Bland de rekommendationer som FN-förbundet lämnade till FN:s rasdiskrimineringskommitté fanns en enhetlig definition och tolkning av begreppet hatbrott, fler hatbrottsgrupper inom polisen, stärkt antidiskrimineringslagstiftning och utbildning i mänskliga rättigheter för anställda i kommuner och landsting. ”Att informera och aktivt motverka de stereotyper som drabbar invandrare och minoriteter är en av flera viktiga uppgifter för regering och myndigheter. Rättighetsperspektivet måste genomsyra hela regeringens arbete från integration och arbetsmarknad till rättsväsende och övrig statsförvaltning”, skrev förbundet i en debattartikel som publicerades i tidningar över hela landet. FN-förbundet upprepade också sitt krav på ett erkännande av samernas rättigheter som ursprungsfolk genom att regeringen ratificerar ILO-konventionen 169.

Förbundets huvudkrav var inrättandet av en ny myndighet för mänskliga rättigheter. Den bör, menar förbundet, till skillnad från Diskrimineringsombudsmannen vara oberoende och placeras direkt under riksdagen. Några uppgifter för en sådan myndighet är att räta ut frågetecken om tolkningen av internationella åtaganden, vägleda kommuner och landsting samt övervaka att myndigheter agerar i enlighet med internationella förpliktelser. Ytterligare en uppgift är att analysera och väga olika rättigheter mot varandra, anser förbundet.
Flera kritikpunkter återkom när FN-kommittén på förhörets första dag fick tillfälle att fråga ut den svenska regeringsdelegationen under ledning av statssekreterare Jasenko Selimovic (FP) från Arbetsmarknadsdepartementet. Med direkt hänvisning till förbundets rapport lyfte den särskilde rapportören för Sverige upp bland annat regeringens uppföljning av rasistiska handlingar, den höga arbetslösheten bland romer, behovet av att stärka antidiskrimineringslagstiftningen samt förekomsten av social och ekonomisk marginalisering i Sverige. Särskild uppmärksamhet ägnades åt att Sverige trots upprepade uppmaningar ännu inte har inrättat en oberoende MR-institution. En sådan finns i en tredjedel av världens länder och i 17 EU-länder.

Kommittén underströk att dess kritik mot Sverige kan tyckas hård, men att Sverige måste bedömas mot landets höga standard på antidiskrimineringsområdet.

Statssekreterare Selimovic besökte en vecka efter förhöret Svenska FN-förbundet och diskuterade integrationspolitik med förbundsordförande Aleksander Gabelic och företrädare för ett 30-tal frivilligorganisationer. Svenska FN-förbundet fortsätter att bevaka dialogen mellan FN:s rasdiskrimineringskommitté och den svenska regeringen.