fbpx

WFUNAWFUN

Svenska FN-förbundet ingår i FN-förbundens världsfederation, WFUNA (World Federation of United Nations Associations), tillsammans med omkring 100 andra FN-förbund.

Både WFUNA och Svenska FN-förbundet har en rådgivande status i ECOSOC, FN:s ekonomiska och sociala råd, vilket bland annat innebär en möjlighet att lägga fram förslag till rådet och även delta som observatörer i officiella FN-möten och konferenser.

UNA Europe Network

FN-förbunden i Europa samverkar inom det så kallade UNA Europe Network, i första hand inom ramen för EU. Syftet med gruppen är att underlätta samordning och informationsflöde för aktiviteter och opinionsbildande arbete, men även att ha kontakter i Bryssel med företrädare för kommissionen och Europaparlamentet. Det europeiska nätverket träffas två gånger per år i antingen Genève eller Bryssel.

Nordiska generalsekreterarkonferensen

Den nordiska generalsekreterarkonferensen har som syfte att främja samarbete mellan de nordiska FN-förbunden. Vid konferensen, som äger rum en gång per år, får de nordiska FN-förbunden tillfälle att utbyta erfarenheter och idéer för att bättre nyttja förbundens resurser och kapacitet samt diskutera möjliga samarbeten.