fbpx

Individuella klagomål

Efterlevnaden av FN:s kärnkonventioner övervakas av speciella kommittéer, en för varje konvention. Individuella klagomål kan föras fram till följande kommittéer, om staterna godkänt denna möjlighet:

  • Kommittén för medborgerliga och politiska rättigheter
  • Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
  • Kommittén för avskaffande all slags diskriminering mot kvinnor
  • Rasdiskrimineringskommittén
  • Tortyrkommittén
  • FN:s kommitté för personer med funktionsnedsättning.
  • Kommittén för barnets rättigheter
  • Kommittén för migrantarbetares rättigheter

Ett klagomål från enskild kan inte vara anonym och staten som klagomålet avser måste ha godkänt enskildas möjlighet att vända sig till kommittéerna. Ärendet måste vara relevant och alla inhemska rättsmedel måste ha uttömts innan den aktuella FN-kommittén kan behandla det.

Medborgerliga och politiska rättigheter

För att klagomål skall kunna föras fram till kommittén som granskar medborgerliga och politiska rättigheter måste den aktuella staten ha ratificerat det första tilläggsprotokollet till konventionen som tillåter enskilda att föra fram klagomål.

Human Rights Committee
c/o OHCHR-UNOG
12 11 Geneva 10, Switzerland

Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

För att klagomål skall kunna föras fram till kommittén som granskar ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter måste den aktuella staten ha ratificerat tilläggsprotokollet till konventionen som tillåter enskilda att föra fram klagomål.

Committee on Economic, Social and Cultural Rights
c/o OHCHR-UNOG
12 11 Geneva 10, Switzerland

Rasdiskriminering

Om klagomålet rör rasdiskriminering och om staten ratificerat rasdiskrimineringskonventionens paragraf 14 skickas ärendet till:

Committee on the Elimination of Racial Discrimination
c/o OHCHR-UNOG
1211, Geneva 10, Switzerland

Tortyr

Tortyrkonventionens paragraf 22 tillåter enskilda att vända sig till kommittén för klagomål. Har staten godkänt detta skickas klagomålet till:

Committee against Torture
c/o OHCHR-UNOG
1211 Geneva 10, Switzerland

Diskriminering av kvinnor

Klagomål som rör diskriminering av kvinnor kan föras fram av enskilda sedan ett frivilligt protokoll om detta antogs 1999. Kvinnokommittén sammanträder i Genève och i New York:

Committee on the Elimination of Discrimination against Women
c/o OHCHR-UNOG
1211 Geneva 10, Switzerland

Barnets rättigheter

För att klagomål skall kunna föras fram till kommittén som granskar barnets ttigheter måste den aktuella staten ha ratificerat det tredje tilläggsprotokollet till konventionen som tillåter enskilda att föra fram klagomål.

Committee on the rights of the Child
c/o OHCHR-UNOG
12 11 Geneva 10, Switzerland

Funktionshindrades rättigheter

Klagomål som rör funktionshindrades rättigheter kan framföras till kommittén förutsatt att den berörda staten antagit det frivilliga protokollet som hör till konventionen.

Comittee on the rights of people with disabilities
OHCHR
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10 (Switzerland)

Migrantarbetares rättigheter

Klagomål som rör migrantaretares rättigheter kan framföras till kommittén förutsatt att den berörda staten accepterat konventionens artikel 77. (Sverige har inte ratificerat konventionen).

Committee on Migrant Workers
c/o OHCHR-UNOG
12 11 Geneva 10, Switzerland

Fax: + 41 22 917 9022 (particularly for urgent matters)
E-mail: tb-petitions@ohchr.org

Om enskild klagorätt inte är möjlig

I de fall då enskild klagorätt inte är möjlig finns andra sätt att göra kommittéerna uppmärksamma på att ett land inte lever upp till sina åtaganden enligt konventionerna.

Enskilda organisationers kunskap och efterforskningar ses som en stor tillgång då kommittéerna skall bedöma ländernas efterlevnad av konventionerna. Den enskilde kan använda NGO:s som kanal för att nå fram till kommittéerna.

Dock bör understrykas att en sådan process tar mycket lång tid och att den enskildes särskilda ärende löper stor risk att försvinna i mängden av information som förs fram till kommittéerna.