fbpx

FN-förkortningar

Det här är en lista över förkortningar som används eller har använts i FN-sammanhang.

A

ABLOS
Advisory Board on the Law of the Sea
FN:s rådgivande styrelse för havsrätt

ACABQ
Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions
FN:s rådgivande kommitté för administrativa och budgetära frågor

ACASTD
Advisory Committee on the Application of Science and Technology to Development
FN:s rådgivande kommitté för tillämpning av vetenskap och teknik för utveckling

ACC
Administrative Committee on Coordination
FN:s administrativa samordningskommitté

ACC/SCN
ACC Subcommittee on Nutrition
ACC:s underkommitté för näringstillförsel

ACC/SOCA ACC
Subcommittee on Oceans and Coastal Areas
ACC:s underkommitté för hav och kustområden

ACC/SSA ACC
Subcommittee on Statistical Activities
ACC:s underkommitté för statistisk verksamhet

ACCAD WMO
Advisory Committee for the World Climate Applications and Data Programmes
WMO:s rådgivande kommitté för världsklimatet och dataprogram

ACFE FAO
Advisory Committee on Forestry Education
FAO:s rådgivande kommitté för utbildning i skogsvård

ACFR FAO
Advisory Committee on Fishery Research
FAO:s rådgivande kommitté för forskning inom fiske

ACIR ESCAP
Advisory Council for Industrial Research
ESCAP:s rådgivande styrelse för industriell forskning

ACMRR FAO
Advisory Committee on Marine Resources Research
FAO:s rådgivande kommitté för forskning om marina resurser

ACOMR WMO
Advisory Committee on Oceanic Meteorological Research
WMO:s rådgivande kommitté för forskning om och av meteorologi

ACW
African Centre for Women
CSW:s afrikanska kvinnokommission

ADB
African Development Bank
Afrikanska utvecklingsbanken

ADB
Asian Development Bank
Asiatiska utvecklingsbanken

AETF
African Emergency Task Force
Specialistgruppen för krissituationer i Afrika

AFICS
Association of Former International Civil Servants
Föreningen för f.d. internationella statstjänstemän

AGFFA
Advisory Group on Financial Flows to Africa
Rådgivande gruppen för ekonomiskt stöd till Afrika

AGFUND
Arab Gulf Programme for United Nations Development Organizations
FN:s utvecklingsorganisationers program för Persiska viken

AGGG
Advisory Group on Greenhouse Gases
SEI:s rådgivande grupp för växthusgaser (UNEP)

AMCD
Audit and Management Consulting Division
FN:s avdelning för revisions- och administrationsrådgivning (OIOS)

ASG
Assistant Secretary-General
Biträdande generalsekreterare

B

BCUN
Business Council for the United Nations
FN:s affärsråd

BIOLAC
United Nations University Programme for Biotechnology in Latin America and the Caribbean
FN-universitetets program för bioteknologi i Latinamerika och Karibien

BMVC
Baghdad Monitoring Verification Centre
UNSCOM:s kontroll- och övervakningscenter i Bagdad

BONUCA
United Nations Peace-Building Office in the Central African Republic
FN:s kontor för fredsskapande arbete i Den Centralafrikanska Republiken

BRSP
Bureau for Resources and Strategic Planning
Kontoret för resurser och strategisk planering

C

CAS
Commission on Atmospheric Sciences
WMO:s kommission för atmosfärisk vetenskap

CASA
Coordinating Actions on Small Arms
FN:s koordineringsprojekt för handeldvapen (Avdelningen för nedrustningsärenden)

CAT
Committee Against Torture
FN:s kommitté mot tortyr

CBD
Convention on Biological Diversity
Konventionen om biologisk mångfald

CBFA WTO
Committee on Budget, Finance and Administration
WTO:s kommitté för budget och finanser

CCAQ
Consultative Committee on Administrative Questions
FN:s rådgivande kommitté för administrativa frågor

CCAQ (FB)
Consultative Committee on Administrative Questions (Financial and Budgetary Questions)
FN:s rådgivande kommitté för administrativa frågor (finansiella och budgetära frågor)

CCAQ(PER)
Consultative Committee on Administrative Questions (Personnel and General Administrative Questions)
FN:s rådgivande kommitté för administrativa frågor (personal- och allmänna administrativa frågor)

CCD
Convention to Combat Desertification
Konventionen om bekämpning av ökenspridning

CCI
Commission for Climatology
WMO:s kommission för klimatologi

CCISUA
Coordinating Committee of International Staff Unions and Associations of the United Nations System
Samordningskommittén för de internationella förbunden och föreningarna för personal inom FN-systemet

CCPISA
Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies
Konventionen om fackorganens rättigheter och undantagsrätt

CCPOQ
Consultative Committee on Programme and Operational Questions
FN:s rådgivande kommitté för program- och operativfrågor

CCSQ
Consultative Committee on Substantive Questions
FN:s rådgivande kommitté för sakfrågor

CCSQ(OPS)
Consultative Committee on Substantive Questions (Operational Activities)
FN:s rådgivande kommitté för sakfrågor (utvecklings- verksamhet)

CCSQ(PROG)
Consultative Committee on Substantive Questions (Programme Matters)
FN:s rådgivande kommitté för sakfrågor (programärenden)

CD
Conference on Disarmament
FN:s nedrustningskonferens

CD
Committee on Disarmament
FN:s nedrustningskommitté

CDP
Committee for Development Policy
ECOSOC:s kommitté för utvecklingspolicy

CDR
Centre for Documentation and Research
UNHCR:s center för dokumentation och forskning

CEDAW
Committee on the Elimination of Discrimination against Women
FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor

CERD
Committee on the Elimination of Racial Discrimination
FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering

CESCR
Convention on Economic, Social and Cultural Rights
Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

CFA
Committee on Food Aid Policies and Programmes
WFP:s kommitté för nödhjälpsprinciper och nödhjälpsprogram

CFS
Committee on World Food Security
FAO:s kommitté för tillgången till livsmedel

CHR
Commission on Human Rights
FN:s kommission för mänskliga rättigheter

CHS
Commission on Human Settlements
ECOSOC:s kommission om bebyggelse och bosättning

CHy
Commission for Hydrology
WMO:s kommission för hydrologi

CICP
Centre for International Crime Prevention
ODCCP:s center för internationellt brottsförebyggande

CIMO
Commission for Methods of Observation (WMO)
WMO:s kommission för observationsmetoder

CITES
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter

CLCS
Commission on the Limits of the Continental Shelf
FN:s kommission för gränser beträffande kontinentalplattor

CLOUT
Case Laws on UNICITRAL Texts
Rättsfall gällande UNICITRAL-texter

CND
Commission on Narcotic Drugs
FN:s narkotikakommission

COAG
Committee on Agriculture
WTO:s kommitté för jordbruk

COD
Country Operations Division
UNDP:s avdelning för landsoperationer

COFI
Committee on Fisheries (FAO)
FAO:s kommitté för fiske

COFO
Committee on Forestry (FAO)
FAO:s kommitté för skogsbruk

CONGO
Conference on Non-Governmental Organizations
FN:s konferens om frivilligorganisationer

COP
Conference of the Parties
Länder som anslutit sig till konventioner

COPUOS Committee on the Peaceful Uses of Outer Space
FN:s rymdkommitté

CPA
Comprehensive Plan of Action
Omfattande handlingsplan

CPC
Committee for Programme and Coordination
FN:s program- och samordningskommitté

CPD
Comprehensive Programme on Disarmanent
FN:s fullständiga nedrustningsprogram

CPR
Committee of Permanent Representatives
FN:s kommitté för ländernas ständiga representanter vid FN

CRC
Convention on the Rights of the Child
FN:s konvention om barnets rättigheter

CSD
Commission on Sustainable Development
FN:s kommission för hållbar utveckling

CSD
Commission for Social Development
FN:s kommission för social utveckling

CSDT
Centre for Science and Technology for Development
UNCTAD:s center för utveckling inom vetenskap och teknologi

CSTD
Commission on Science and Technology for Development
FN:s kommission för utveckling inom vetenskap och teknologi

CSW
Commission on the Status of Women
FN:s kvinnokommission

CTBT
Comprehensive Test-Ban Treaty
Fullständigt provstoppsavtal

CWC
Chemical Weapons Convention
Konventionen om kemiska vapen

 

D

DAW
Division for the Advancement of Women
FN:s avdelning för främjandet av kvinnors utveckling

DC
Developed Countries
Industrialiserade länder

DDA
Department for Disarmament Affairs
FN:s avdelning för nedrustningsärenden

DEPOLIB
Depository Libraries of the United Nations System
FN-systemets depåbibliotek

DESA
Department of Economic and Social Affairs
FN:s avdelning för ekonomiska och sociala ärenden

DESIPA
Department for Economic and Social Information and Policy Analysis
FN:s avdelning för ekonomisk och social information samt programanalys

DGO
United Nations Development Group Office
UNDG:s administrativa kontor för koordinering på fältnivå

DGAACS
Department of General Assembly Affairs and Conference Services
Avdelningen för generalförsamlingen och konferensservice

DHL
Dag Hammarskjöld Library
Dag Hammarskjöld-biblioteket

DIMA
Division of Information Management and Analysis
UNDP:s avdelning för management- och analysinformation

DITC
Division on International Trade in Goods and Services, and Commodities
UNCTAD:s avdelning för internationell handel med varor och tjänster

DITE
Division on Investment, Technology and Enterprise Development
UNCTAD:s avdelning för investeringar, teknologi och företagsutveckling

DM
Department of Management
FN:s förvaltningsavdelning

DMFAS
Debt Management and Financial Analysis System
UNCTAD:s system för skuldadministration och finansanalys

DOALOS
Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea
OLA:s avdelning för havsärenden och havsrätt

DPA
Department of Political Affairs
FN:s avdelning för politiska ärenden

DPI
Department of Public Information
FN-sekretariatets informationsavdelning

DPKO
Department of Peacekeeping Operations
FN:s avdelning för fredsbevarande operationer

DRM
Division for Resources Mobilization
UNDP:s avdelning för resursmobilisering (BRSP)

DRPC
Division for Resources Planning and Coordination
UNDP:s avdelning resursplanering och koordinering

DSD
Division for Sustainable Development
DESA:s avdelning för hållbar utveckling

DSPD
Division for Social Policy and Development
DESA:avdelning för socialpolitik och utveckling

DSRSG
Deputy Special Representative of the Secretary-General
Ställföreträdare för generalsekreterarens särskilde representant

 

E

EAO
Executive and Administrative Office
DESA:s kontor för förvaltning och administration

ECA
Economic Commission for Africa
FN:s ekonomiska kommission för Afrika

ECDC
Economic Cooperation among Developing Countries
Ekonomiskt samarbete mellan utvecklingsländerna

ECE
Economic Commission for Europe
FN:s ekonomiska kommission för Europa

ECLAC
Economic Commission for Latin America and the Carebbean
FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien

ECLAC/LAIA
Latin American Integration Association
ECLAC:s förbund för latinamerikansk integration

ECOMOG
Economic Community of West African States’ Monitoring Observer Group
ECOMOG:s observatörsgrupp

ECOSOC
Economic and Social Council
Ekonomiska och sociala rådet

ECOWAS
Economic Community of West African States
Västafrikanska staternas ekonomiska gemenskap

ECU
Emergency Coordination Unit
FAO:s enhet för kriskoordinering i Pristina

EFA
Education for All
Utbildning för alla

EMP
Environmental Planning and Management (UNEP)
UNEP:s miljöplanering och förvaltning

ENMOD
Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques
FN-konventionen om förbud mot militär eller annan fientlig användning av miljöförändringsteknik (Miljökrigskonventionen)

ENVP
Division for Environmental Programmes
UNOPS avdelning för miljöprogram

EOSG
Executive Office of the Secretary-General
Generalsekreterarens kontor

EPA
UNOPS’ Expanded Programme of Assistance
UNOPS utvidgade biståndsprogram

EPAU
UNHCR’s Evaluation and Policy Analysis Unit
UNHCR:s enhet för utvärdering och policyanalys

EPI
Expanded Programme on Immunization (WHO)
WHO:s utvidgade program för vaccinering

EPPG
UNHCR’S Emergency Prevention and Preparedness Group
UNHCR:s grupp för katastrofförebyggande och beredskap

EPRS
UNHCR’s Emergency Preparedness and Response Section
UNHCR:s avdelning för katastrofberedskap

EPTA
Expanded Programme of Technical Assistance
Utvidgat program för teknisk assistans

ERD
Emergency Response Division
UNDP:s avdelning för katastrofberedskap

ESAF
Enhanced Structural Adjustment Facility
IMF:s utvidgade strukturanpassningsfacilitet

ESCAP
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
FN:s ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet

ESCAP/CCOP
Coordinating Committee for Coastal and Offshore Geoscience Programmes in East and South East Asia
ESCAP:s koordineringskommitté för kust- och frånlandsgeovetenskapliga program i Öst- och Sydöstasien

ESCAP/POC
Pacific Operations Centre
ESCAP:s center för insatser i Stilla havet

ESCAP/SIAP
Statistical Institute for Asia and the Pacific
ESCAP:s statistiska institut för Asien och Stillahavsområdet

ESCWA
Economic and Social Commission for West Asia
FN:s ekonomiska och sociala kommission för Västasien

ETR
United Nations Education and Training Programme
FN:s utbildningsprogram

EXCOM
UNHCR’s Executive Committee
UNHCR:s verkställande kommitté

 

F

FALD
United Nations Field Administration and Logistics Division
FN:s avdelning för administration av fältarbete och logistik

FAO
Food and Agriculture Organization
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation

FCA
Division for Finances, Control and Administration
UNOPS avdelning för finanser, revidering och administration

FCCC
Framework Convention on Climate Change
FN:s konvention om klimatförändringar

FCTC
Framework Convention on Tobacco Control
FN:s konvention om tobakskontroll

FGM
Female Genital Mutilation
Kvinnlig könsstympning

FTR
Family Tracing and Reintegration
Språrande av familjemedlemmar och reintegration

FUND
International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage
Internationella konventionen för upprättandet av en internationell fond för ersättning för skador efter oljeutsläpp

FUNSA
Federation of Staff Association of the United Nations and its Specialized Agencies
Sammanslutningen för FN och fackorganens personal

FWCW
United Nations Fourth World Conference on Women
FN:s fjärde världskonferens om kvinnor

 

G

GA
General Assembly
FN:s generalförsamling

GAW
Global Atmosphere Watch
WMO:s bevakning av den globala atmosfären

GCOS
Global Climate Observing System
WMO:s system för global klimatobservation

GDP
Gross Domestic Product
Bruttonationalprodukten

GEENET
Global Environmental Epidemiology Network
Globalt nätverk för miljö

GEF
Global Environmental Facility
UNEP:s globala miljöfond

GEMS
Global Environment Monitoring System
UNEP:s globala miljöövervakningssystem

GEMS/WATER
Global Water Quality Monitoring Programme
UNEP:s program för global övervakning av vattenkvalitet

GEO
Global Environment Outlook Report
UNEP:s rapport om global miljöbevakning

GESAMP
Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection
UNEP:s expertgrupp för vetenskapliga aspekter på marint miljöbeskydd

GIS
Geographical Information Systems
UNEP:s geografiska informationssystem

GIWA
Global International Waters Assessment
UNEP:s globala internationella vattenutvärdering

GOOS
Global Ocean Observing System
WMO:s system för global havsobservation

GPML
Global Programme Against Money Laundering
UNDCP:s globala program mot tvätt av svarta pengar

GRID
Global Resource Information Database
UNEP:s globala databas om resursinformation

GSTP
Global System of Trade Preferences
UNCTAD:s globala system för handelsförmåner

GTOS
Global Terrestrial Observing System
WMO:s system för global jordobservation

GWG
Gender Working Group
UNCTAD:s jämställdhetsgrupp

H

HABITAT (UNCHS)
United Nations Centre for Human Settlements
FN:s boende- och bebyggelsecenter

HC
Humanitarian Coordinator
Humanitär koordinator

HDI
Human Development Index
UNDP:s index för mänsklig utveckling

HDR
Humanitarian Daily Ration
WFP:s rekommenderade dagliga näringsintag

HDRO
Human Development Report Office
UNDP:s kontor för rapporter om mänsklig utveckling

HEP UNHCR/IOM
Humanitarian Evacuation Programme
UNHCR/IOM:s program för humanitär evakuering

HIPC
Heavily Indebted Poor Countries
Världsbanken och IMF:s särskilda skuldinitiativ för särskilt skuldtyngda länder

HPI
Human Poverty Index
UNDP:s index för mänsklig fattigdom

HPS
Headquarters Procurement Section
Huvudkontorets anskaffningsavdelning (OCSS)

HR
Human Rights
Mänskliga rättigheter

HRFOR
High Commissioner for Human Rights Field Operation in Rwanda
FN:s högkommissionär för fältuppdrag rörande mänskliga rättigheter i Rwanda

HRI
Human Rights Instruments
Benämning för konventioner och förklaringar inom mänskliga rättigheter

HST
Health Statistics
WHO:s hälsostatistik

HWRP
Hydrology and Water Resources Programme
WMO:s program för hydrologi och vattenresurser

 

I

IACSD
Inter-agency Committee on Sustainable Development
ACC:s koordinerade kommittén för hållbar utveckling

IACWGE
Inter-Agency Committee on Women and Gender Equity
ACC:s koordinerade kommitté för kvinnor och jämlikhet

IAEA
International Atomic Energy Agency
Internationella atomenergiorganet

IAG
International Advisory Group
Internationella rådgivargruppen

IAPSO
Inter-Agency Procurement Services Office
FN:s inköpskontor

IAS
United Nations University Institute of Advanced Studies
FN-universitetets institut för högre studier

IASC
Inter-agency Standing Committee
FN:s permanenta samordningskommitté

IBRD
International Bank for Reconstruction and Development
Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (Världsbanken)

ICAO
International Civil Aviation Organization
Internationella civila luftfartsorganisationen

ICC
International Criminal Court
Internationella brottsmålsdomstolen

ICDAIT
International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficing
UNDCP:s internationella konferens om drogmissbruk och olaga handel

ICDB
International Children’s Day of Broadcasting
Internationella barndagen för radio/TV-sändningar

ICDC
UNICEF’s International Child Development Centre
UNICEF:s internationella center för barns utveckling

ICFY
International Conference on the Former Yugoslavia
FN:s internationella konferens om f.d. Jugoslavien

ICGFI
International Consultative Group on Food Irradiation
FAO:s internationella konsultativa grupp för bestrålning av livsmedel

ICJ
International Court of Justice
Internationella domstolen

ICPD
International Conference on Population and Development
FN:s konferens om befolkning och utveckling

ICS
Information Centres Service
DPIs center för informationsservice

ICSAB
International Civil Service Advisory Board
FN:s rådgivande styrelse för internationell civilförvaltning

ICSC
International Civil Service Commission
FN:s avdelning för personalärenden

ICTR
International Criminal Tribunal for Rwanda
Internationella tribunalen för brott mot humanitär rätt i Rwanda

ICTY
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia
Internationella tribunalen för brott mot humanitär rätt i f.d. Jugoslavien

IDA
International Development Association
Internationella utvecklingsfonden

IDB
Industrial Development Board
UNIDO:s styrelse

IDNDR
International Decade for Natural Disaster Reduction
Internationella årtiondet för att reducera naturkatastrofer

IDP
Internally Displaced Person
Inrikes tvångsförflyttade personer/internflyktingar

IDS
International Development Strategy
FN:s internationella utvecklingsstrategi

IEFR
International Emergency Food Reserve
WFP:s internationella krisreserv för livsmedel

IETC
International Environmental Technology Centre
UNEP:s internationella miljöteknologiska center

IFAD
International Fund for Agricultural Development
Internationella jordbruksutvecklingsfonden

IFC
International Finance Corporation
Internationella finansieringsbolaget

IFOR
Implementation Force
Multilaterala implementeringsstyrkor i Bosnien-Hercegovina ledda av NATO

IFUP
International Forum on Urban Poverty
UNEP eller HABITAT:s internationella forum om urban fattigdom

IGE
Intergovernmental Group of Experts
FN:s mellanstatliga expertgrupp

IGO
Intergovernmental Organization
Mellanstatlig organisation

IHP
International Hydrological Programme
UNESCO:s internationella hydrologiprogram

IIST
United Nations University International Institute for Software Technology
FN-universitetets institut för softwareteknologi

ILANUD
United Nations Latin American Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders
FN:s latinamerikanska institut för brottsförbyggande och kriminalvård

ILC
International Law Commission
FN:s kommission för internationell rätt

ILO
International Labour Organization
Internationella arbetsorganisationen

ITC
International Training Centre of the ILO
ILO:s internationella utbildningscenter

IMF
International Monetary Fund
Internationella valutafonden

IMO
International Maritime Organization
Internationella sjöfartsorganisationen

INC
Intergovernmental Negotiating Committee
FN:s kommitté för förhandlingar mellan stater

INCB
International Narcotics Control Board
Internationella narkotikakontrollstyrelsen

INFOTERRA UNEP
International Environment Information System
UNEP:s internationella nätverk för miljöinformation

INIA
International Institute on Ageing
FN:s internationella institut för åldrande

INMARSAT
Convention on the International Mobile Satellite Organization
Konventionen om den internationella satellitorganisationen inom sjöfart

INRA
United Nations University Institute for Natural Resources in Africa
FN-universitetets institut för naturtillgångar i Afrika

INSARAG
International Search and Rescue Advisory Group
Rådgivande gruppen för internationella spanings- och räddningsgruppen

INSTRAW
International Research and Training Institute for the Advancement of Women
FN:s internationella forsknings- och utbildningsinstitut för kvinnors utveckling

INTECH
United Nations University Institute for New Technologies
FN-universitetets institut för ny teknologi

INWEH
United Nations University International Network on Water, Environment and Health
FN-universitetets internationella nätverk för vatten, miljö och hälsa

IOC
Intergovernmental Oceanographic Commission
UNESCO:s mellanstatliga oceanografiska kommission

IPC
Integrated Programme for Commodities
UNCTAD:s enhetliga program för råvaror

IPCC
Intergovernmental Panel on Climate Change
FN:s mellanstatliga panel för klimatförändring

IPCS
International Programme on Chemical Safety
WHO:s internationella program för kemisk säkerhet

IPDC
International Programme for the Development of Communications
UNESCO:s internationella program för utveckling av kommunikation

IPEC ILO
International Programme for the Elimination of Child Labour
ILO:s internationella program för avskaffande av barnarbete

IPTF
United Nations International Police Task Force
FN:s internationella polisstyrka i Bosnien och Hercegovina

IRIN
Integrated Regional Information Network
FN:s integrerade regionala informationsnätverk

ISA
International Seabed Authority
FN:s internationella instans för havsbottnen

ISBA
International Seabed Area
FN:s internationella havsbottensområde

ISMUN
International Student Movement for the United Nations
Internationella studentrörelsen för FN

ITC
International Trade Center
UNCTAD/WTO:s internationella handelscentrum

ITLOS
International Tribunal for the Law of the Sea
FN:s internationella domstol för havsrätt

ITSD
Information Technology Services Division
FN:s avdelning för informationsteknologiverksamhet (DM)

ITU
International Telecommunication Union
Internationella teleunionen

IUC
Information Unit for Conventions
UNEP:s informationsenhet för konventioner

IWY
International Women’s Year
Internationella kvinnoåret

IYC
International Year of the Child
Internationella barnåret

IYCP
International Year for the Culture of Peace
Internationella året för fredskultur

IYDP
International Year of Disabled Persons
Internationella året för handikappade personer

IYF
International Year of the Family
Internationella familjeåret

IYO
International Year of the Ocean
Internationella året för världshaven

IYOP
International Year of Older Persons
Internationella äldreåret

IYV
International Year of Volunteers
Internationella året för volontärarbete

IYSH
International Year of Shelter for the Homeless
Internationella året för hemlösa

 

J

JECFA
Joint Expert Committee on Food Additives (FAO/WHO)
FAO/WHO:s gemensamma expertkommitté för livsmedelstillsatser

JIU
Joint Inspection Union
FN:s inspektionsenhet

JPO
Junior Professional Officer
Juniorrådgivare

JRPU UNDP/UNHCR
Joint Reintegration Programming Unit
UNDP/UNHCR:s gemensamma enhet för reintegreringsprogrammering

JUNIC
Joint UN Information Committee
Informationskommittén för alla FN-organ, -program och -organisationer

 

K

KFOR
Kosovo Force
Kosovostyrkorna (NATO)

L

LAC
Division for Latin America and the Caribbean
UNOPS avdelning för Amerika och Karibien

LDC
Least Developed Countries
Minst utvecklade länder (MUL)

LOS
Law of the Sea
Havsrätt

LPA
Local Plans of Action
Lokala handlingsplaner

LPD
Library and Publications Division
DPI:s biblioteks- och publikationsavdelning

LTP
Long-Term Plan(ning)
Långsiktig planering

 

M

MACC
Mine Action Coordination Centre
FN:s center för koordinering av minhantering

MAB
Man and the Biosphere Conference
UNEP:s konferens om människan och biosfären

MAG
Mine Advisory Group
Rådgivande gruppen i minfrågor

MARPOL
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
Internationella konventionen för förebyggandet av föroreningar från fartyg

MBS
Monthly Bulletin of Statistics
FN:s statistiska månadsrapport

MD
Media Division
FN:s mediaavdelning

MDB
Multilateral Development Banks
Multilaterala utvecklingsbanker

MDGD
Management Development and Governance Division
UNDP:s avdelning för utveckling inom demokratisk samhällsstyrning

MICAH
International Civilian Support Mission in Haiti
FN:s internationella civila stödstyrka i Haiti

MICIVIH
United Nations/Organization of American States International Civilian Mission in Haiti
FN:s/OAS civila observatörsstyrka i Haiti

MIGA
Multilateral Investment Guarantee Agency
Organisationen för multilaterala investeringsgarantier

MINUGUA
United Nations Human Rights Verification Mission in Guatemala
FN:s mission för övervakning av mänskliga rättigheter i Guatemala

MINURCA
United Nations Mission in the Central African Republic
FN:s observatörsstyrka i Centralafrikanska republiken

MINURSO
United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara
FN:s observatörsstyrka för valövervakning i Västsahara

MINUSAL
Mission of the United Nations in El Salvador
FN:s observationsstyrka i El Salvador

MIPONUH
United Nations Civilian Police Mission in Haiti
FN:s civila polisstyrka i Haiti

MONUA
United Nations Observer Mission in Angola
FN:s observatörsstyrka i Angola

MONUSCO (tidigare MONUC)
United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo
FN:s mission i den Demokratiska Republiken Kongo

MOU
Memorandum of Understanding
Avtal mellan FN och en stat

MSD
Medical Services Division
FN:s avdelning för läkarvård

 

N

NADAF
United Nations New Agenda for the Development of Africa in the 1990s
FN:s nya dagordning för Afrikas utveckling på 1990-talet

NGLS
United Nations Non-governmental Liaison Service
FN:s kontor för frivilligorganisationer

NGO
Non-Governmental Organization
Frivilligorganisation

NIC
Newly Industrialized Countires
Nyligen industrialiserade länder

NPA
National Plans of Action
Nationella handlingsplaner

NPEP
National Poverty Eradication Plan
Nationell plan för fattigdomsutrotning

NPT
Non-Proliferation Treaty
Icke-spridningsfördraget

NUSS
Nuclear Safety Standards
IAEA:s normer för kärnvapensäkerhet

 

O

OASG
Office of the Assistant Secretary-General
Kontoret för biträdande generalsekreteraren

OB
Office of Budget
UNDP:s budgetkontor

OC
Organizational Committee of the ACC
ACC:s organisatoriska kommitté

OCHA
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp

ODA
Official Development Assistance
Officiellt statligt utvecklingsbistånd

ODCCP
United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention
FN:s kontor för narkotikakontroll och brottsbekämpning

ODPR
Office for Displaced Persons and Refugees
FN:s kontor för tvångsförflyttade personer och flyktingar

ODS
Office of Develoment Studies
UNDP:s kontor för utvecklingsstudier

OHCHR
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter

OHR
Office of Human Resources
UNDP:s personalavdelning

OHRM
Office of Human Resources Management
FN:s personalavdelning (DM)

OILPOL
International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil
Internationella konventionen om förhindrande av havsförorening orsakad av olja

OIOS
Office of Internal Oversight Services
FN:s kontor för intern översyn

OIP
Office of the Iraq Programme
Kontoret för FN:s Irak-program

OLA
Office of Legal Affairs
FN:s avdelning för juridiska ärenden

OLS
United Nations Operation Lifeline Sudan
FN:s hjälpoperation i Sudan

ONUC
United Nations Operation in the Congo
FN:s operation i den Demokratiska Republiken Kongo

ONUCA
United Nations Observer Group in Central America
FN:s observatörsgrupp i Centralamerika

ONUMOZ
United Nation Operation in Mozambique
FN:s operation i Moçambique

ONUSAL
United Nations Observer Mission in El Salvador
FN:s observatörsstyrka i El Salvador

OOSA
Office for Outer Space Affairs
FN:s kontoret för frågor beträffande yttre rymden

OPCW
Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
Organisationen för förbud mot kemiska vapen

OPRC
International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation
Internationella konventionen om beredskap vid oljeutsläpp, reaktion och samarbete

OSG
Office of the Secretary-General
Generalsekreterarens kontor

OSSG
Office of the Spokesman for the Secretary-General
Kontoret för generalsekreterarens talesman

OUSG
Office of the Under-Secretary-General
Undergeneralsekreterarens kontor

 

P

PAHO
Pan American Health Office/Regional Office for the Americas of the WHO
WHO:s regionala kontor för Nord-, Mellan- och Sydamerika

PBC
Programme and Budget Committee
UNIDO:s program- och budgetkommitté

PCA
Permanent Court of Arbitration
Permanenta skiljedomstolen

PCB
UNAIDS/Programme Coordination Board
UNAIDS:s styrelse för programkoordinering

PCNICC
Preparatory Commission for the International Criminal Court
Förberedande kommissionen för den internationella brottmålsdomstolen

PCPB
Post-Conflict Peace-Building
Fredsuppbyggande efter en konflikt

PD
Procurement Division
FN:s inköpsavdelning i New York (DM)

PFA
Platform for Action
Handlingsplan

PIC
Prior Informed Consent
Tidigare meddelat samtycke (Tillvägagångssätt för vissa kemikalier och bekämpningsmedel inom internationell handel)

PIP
Peace Implementation Programme
UNRWA:s program för fredsbevarande

PIU
Public Inquiries Unit
DPI:s enhet för information för allmänheten

PKO
Peace-Keeping Operation
Fredsbevarande operation

POC
Pacific Operations Centre
ESCAP:s center för insatser i Stilla havet

POPIN
United Nations Population Information Network
FN:s nätverk för befolkningsinformation

PPBA
Office of Programme Planning, Budget and Accounts
Kontoret för programplanering, budget och bokföring (DM)

PPBD
Programme Planning and Budget Division
FN:s avdelning för programplanering och budget (DM)

PPI
Division for Planning and Public Information
UNOPS avdelning för planering och information

PTD
Procurement and Transportation Division
FN:s avdelning för inköp och transport

 

R

RBM
Roll Back Malaria
UNICEF, WHO, UNDP och Världsbankens ”reducera malaria-projekt”

RCNYO
United Nations Regional Commissions New York Office
New York-kontoret för FN:s regionala kommissioner

RDD
Research and Development Division
HABITAT:s avdelning för forskning och utveckling

RDMHQ
Rapidly Deployable Mission Headquarters
FN:s högkvarter som snabbt etableras i fält

RMTC
WMO Regional Meteorological Training Centres
WMO:s regionala meteorologiska utbildningscenter

ROA
UNEP’s Regional Office for Africa
UNEP:s regionalkontor för Afrika

ROLAC
UNEP’s Regional Office for Latin America and the Carribean
UNEP:s regionalkontor för Latinamerika och Karibien

 

S

SALVAGE
International Convention on Salvage
Internationella konventionen om bärgning

SAR
International Convention on Maritime Search and Rescue
Internationella konventionen om sjöräddning och bärgning

SARD
Sustainable Agriculture and Rural Development
Hållbar utvekling inom jordbruk och landsbyggd

SC
Security Council
FN:s säkerhetsråd

SCP
Sustainable Cities Programme
UNEP och HABITAT:s program för städernas miljö

SDNP
Sustainable Development Networking Programme
UNEP:s nätverksprogram för hållbar utveckling

SEED
Division for Sustainable Energy and Environment
UNDP:s avdelning för hållbar energi och miljö

SEPED
Social Development and Poverty Elimination Division
UNDP:s avdelning för social utveckling och fattigdomsbekämpning

SEPHA
Special Emergency Programme for the Horn of Africa
Särskilda krisprogrammet för Afrikas horn

SFOR
Stabilization Force
FN:s multilaterala stabiliseringsstyrkor i Bosnien-Hercegovina ledda av NATO

SHD
Sustainable Human Development
Hållbar mänsklig utveckling

SIAP
Statistical Institute for Asia and the Pacific
ESCAP:s statistiska institut för Asien och Stillahavsområdet

SIDS
Small Island Developing States
Små ö-utvecklingsländer

SIDSPOA
Small Island Developing States Programme of Action
FN:s handlingsprogram för små ö-utvecklingsländer

SIGHT
Summary Information on Global Health Trends
WHO:s sammanfattade information om globala hälsosituationer

SITE
Division for Services Infrastructure for Development and Trade Efficiency
UNCTAD:s avdelning för utveckling av infrastruktur för främjande av handelseffektivitet

SMEs
Small- and medium-scale enterprises
Små- och medelstora företag

SMF/LDC
Special Measures Fund for the Least Developed Countries
FN:s särskilda fond för åtgärder i de minst utvecklade länderna

SNA
System of National Accounts
FN:s system statsfinanser

SOLAS
International Convention for the Safety of Life at Sea
Internationella konventionen om säkerhet till sjöss

SOPAC
South Pacific group of countries: Australia; Federated States of Micronesia; Fiji; Marshall Islands; New Zealand; Papua New Guinea; Samoa and Vanuatu
Gruppen av länder i södra Stillahavsområdet

SPA
Worlds Bank Special Programme of Assistance for Sub-Saharan Africa
Världsbankens särskilda program för länder söder om Sahara

SPAW
Strategic Plan for the Advancement of Women
Strategisk plan för jämställdhet

SPAW
Specially Protected Areas and Wildlife
UNEP:s särskilda skyddade områden och naturliv

SPD
Division for Special Programmes Development
UNOPS specialprogramsutveckling

SPDC
Special Political and Decolonization Committee
Särskilda politiska och avkoloniseringsutskottet (fjärde utskottet)

SPFS
Special Programme for Food Security
FAO:s särskilda program för tillgången till livsmedel

SPLOS
State Parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea
De stater som anslutit sig till FN- konventionen om havsrätt

SRDC
Subregional Development Centre
FN:s subregionala utvecklingscenter

SRSG
Special Representative of the Secretary-General
Generalsekreterarens särskilde representant

SSD
Specialist Services Division
FN:s avdelning för specialistverksamhet (DM)

SSOD (I, II & III)
Special Session on Disarmament
FN:s generalförsamlings särskilda möte om nedrustning

START
Strategic Arms Reduction Talks
Samtal om nedskärningar av strategiska kärnvapen

STAT
Statistical Division
DESA:s statistiska avdelning

STCW
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers
Internationella konventionen om normer för övning, intyg och vakt för sjöfolk

STCW-F
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel
Internationella konventionen för normer för övning, intyg och vakt för personal på fiskefartyg

SUA
Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation
FN:s konvention för säker sjöfart

SUTCDC
Special Unit for Technical Cooperation Among Developing Countries
UNDP:s särskilda enhet för tekniskt samarbete mellan u-länder

 

T

TA
Technical Advisers
UNDP:s tekniska rågdivare

TC
Trusteeship Council
FN:s förvaltarskapsråd

TCDC
Technical Cooperation Among Developing Countries
Tekniskt samarbete mellan u-länder (UNDP)

TCO
WMO Technical Cooperation Programme
WMO:s program för tekniskt samarbete

TCPC
Technical Committee for Programme and Coordination
WTO:s tekniska kommitté för program och koordinering

TDB
Trade and Development Board
UNCTAD:s styrelse

TED
Translation and Editorial Division
FN:s översättnings- och redigeringsavdelning (DGAACS)

TOGA
Tropical Ocean and Global Atmosphere Programme
WMO:s program för tropiska hav och global atmosfär (WCRP)

TOKTEN
Transfer of Knowledge through Expatriate Nationals
UNDP:s program för kunskapsöverföring genom utvandrare

TREAS
Treasury Division
UNDP:s finansavdelning

TRIPS
WTO/UNCTAD Trade-Related Aspects of Intellectuel Property Rights
Handelsrelaterade aspekter av den inteellektuella äganderätten (WTO/UNCTAD)

TSD
Technology Services Division
UNDP:s avdelning för tekniktjänster

TT
Travel and Transport Service
FN:s rese- och transporttjänst (DM)

 

U

UMP
Urban Management Programme
HABITAT:s handlingsprogram för städer

UN
United Nations
Förenta Nationerna

UN/CEFACT
United Nations Centre for the Facilitation of Procedures and Practices for Administration, Commerce and Transport
FN:s center för underlättande av tillvägagångssätt och praxis vid administration, handel och transport

UNA
United Nations Association
FN-förbundet

UNAFRI
United Nations African Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders
FN:s afrikainstitut för brottsbekämpning och kriminalvård

UNAIDS
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
FN:s aids-program

UNAIDS/PCB
Programme Coordination Board
UNAIDS:s styrelse för programkoordinering

UNAMA
United Nations Assistance Mission to Afghanistan
FN:s stöduppdrag i Afghanistan

UNAMIC
United Nations Advance Mission in Cambodia
FN:s förberedande styrka i Kambodja

UNAMIR
United Nations Assistance Mission for Rwanda
FN:s stödstyrka i Rwanda

UNAMSIL
United Nations Mission in Sierra Leone
FN:s fredsbevarande styrka i Sierra Leone

UNARDOL
United Nations Assistance for the Reconstruction and Development of Lebanon
FN:s bistånd till Libanons återuppbyggnad och utveckling

UNASOG
United Nations Aouzou Strip Observer Group
FN:s observatörsgrupp på Aouzouremsan

UNAT
United Nations Administrative Tribunal
FN:s förvaltningsdomstol

UNAVEM
United Nations Angola Verification Mission
FN:s kontrollstyrka i Angola

UNBISnet
United Nations Bibliographic Information System
FN:s bibliografiska informationssystem
UNCA
United Nations Correspondents Association
FN:s sammanslutning för korrespondenter
UNCC
United Nations Compensation Commission
FN:s skadeståndskommission i Irak

UNCCD
United Nations Convention to Combat Desertification
FN:s konvention om bekämpning av ökenspridning

UNCCP
United Nations Conciliation Commission for Palestine
FN:s medlingskommission för Palestina

UNCDF
United Nations Capital Development Fund
FN:s fond för utveckling av kapital

UNCED
United Nations Conference on Environment and Development
FN:s konferens om miljö och utveckling (Rio-konferensen)

UNCIP
United Nations Commission for India and Pakistan
FN:s kommission för Indien och Pakistan

UNCITRAL
United Nations Commission on International Trade Law
FN:s kommission för internationell handelsrätt

UNCIVPOL
United Nations Civilian Police
FN:s civilpolis

UNCJIN
United Nations Crime and Justice Information Network
FN:s nätverk för information om brott och straffrätt

UNCLOS
United Nations Convention on the Law of the Sea
FN-konventionen om havsrätt

UNCOPUOS
United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space
FN:s rymdkommitté

UNCPCJP
United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme
FN:s program för brottsförebyggande och straffrätt

UNCRD
United Nations Centre for Regional Development
FN:s center för regional utveckling

UNCRO
United Nations Confidence Restoration Operation in Croatia
FN:s förtroendeskapande styrka i Kroatien

UNCSAT
United Nations Conference on Science and Technology
FN:s konferens om vetenskap och teknologi

UNCSTD
United Nations Conference on Science and Technology for Development
FN:s konferens om vetenskap och teknologi för utveckling

UNCSW
United Nations Commission on the Status of Women
FN:s kvinnokommission

UNCT
United Nations Country Team
FN:s fältarbetare

UNCTAD
United Nations Conference on Trade and Development
FN:s konferens om handel och utveckling

UNCTAD X
Tenth Session of the United Nations Conference on Trade and Development
FN:s tionde konferens om handel och utveckling

UNCUEA
United Nations Centre for Urgent Environmental Assistance
FN:s center för brådskande miljöhjälp

UNCURK
United Nations Commission for the Unification and Rehabilitation of Korea
FN:s kommission för Koreas enande och återuppbyggnad

UNDAC
United Nations Disaster Assessment and Coordination
FN:s bedömningsstyrka som sänds ut kort efter en katastrof för att undersöka skador och bedöma vilken hjälp ett land eller område kan komma att behöva i framtiden.

UNDAF
United Nations Development Assistance Framework
FN:s ramverk för utvecklingssamarbete

UNDAW
United Nations Division for the Advancement of Women
FN:s avdelning för jämställdhet

UNDC
United Nations Disarmament Commission
FN:s nedrustningskommission

UNDCP
United Nations International Drug Control Programme
FN:s narkotikakontrollprogram

UNDG
United Nations Development Group
FN:s administrativa kontor för koordinering på fältnivå

UNDHL
United Nations Dag Hammarskjölds Library
Dag Hammarskjöldsbiblioteket

UNDMT
United Nations Disaster Management Team
FN:s katastrofhanteringsteam

UNDOC
United Nations Documents Index
FN:s index över dokument

UNDOF
United Nations Disengagement Observer Force
FN:s övervakningsstyrka för truppåtskillnad (Israel – Syrien)

UNDP
United Nations Development Programme
FN:s utvecklingsprogram

UNDP/GEMS
UNDP Global Environment Monitoring System
UNDP:s globala system för miljöövervakning

UNEF
United Nations Emergency Force
FN:s beredskapsstyrka

UNEP
United Nations Environment Programme
FN:s miljöprogram

UNEP/ROA
UNEP’s Regional Office for Africa
UNEP:s regionala kontor för Afrika

UNEP-IE
United Nations Environment Programme Industry and Environment Centre
UNDP:s industri- och miljöcenter

UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur

UNESCO/IHP
International Hydrological Programme
UNESCO:s internationella hydrologiprogram

UNESCO/IOC
Intergovernmental Oceanographic Commission
UNESCO:s mellanstatliga oceanografiska kommission

UNESCO/IPDC
International Programme for the Development of Communications
UNESCO:s inernationella program för utveckling av kommunikation

UNESCO/WDCD
Intergovernmental Committee for the World Decade for Cultural Development
UNESCO:s mellanstatliga kommitté för världens årtionde för kulturell utveckling

UNFALD
United Nations Field Administration and Logistics Division
FN:s administation och logistik i fält

UNFCCC
United Nations Framework Convention on Climate Change
FN:s konvention om klimatförändring

UNFICYP
United Nations Force in Cyprus
FN:s styrka på Cypern

UNFIP
United Nations Fund for International Partnerships
Fond som administerar donationer till FN:s verksamhet

UNFPA
United Nations Population Fund
FN:s befolkningsfond

UNFSTD
United Nations Fund for Science and Technology for Development
FN:s fond för utveckling inom vetenskap och teknologi

UNGASS
Special Session of the General Assembly
Generalförsamlingens särskilda möte

UNGCI
United Nations Guards Contingent in Iraq
FN:s styrka i norra Irak

UNGEGN
United Nations Group of Experts on Geographical Names
FN:s expertgrupp beträffande gegrafiska namn

UNGIWG
United Nations Geographic Information Working Group
FN:s arbetsgrupp för geografisk information

UNGOMAP
United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan
FN:s förmedlingsuppdrag i Afghanistan och Pakistan

UNHCHR
United Nations High Commissioner for
Human Rights FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter

UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees
FN:s flyktingkommissarie

UNHQ
United Nations Headquarter
FN:s högkvarter

UNHSP
United Nations Human Settlements Programme
FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor

UNIC
United Nations Information Centre
FN:s informationskontor

UNICC
United Nations International Computer Centre
FN:s internationella datacenter

UNICEF
United Nations Children’s Fund
FN:s barnfond

UNICPO
United Nations Open-ended Informal Consultative Process on Ocean Affairs
FN:s opartiska inofficiella konsultationer om havsärenden

UNICRI
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
FN:s institut för interregional juridisk forskning

UNIDIR
United Nations Institute for Disarmament Research
FN:s institut för nedrustningsforskning

UNIDO
United Nations Industrial Development Organization
FN:s organisation för industriell utveckling

UNIFEM
United Nations Development Fund for Women
FN:s utvecklingsfond för kvinnor

UNIFIL
United Nations Interim Force in Lebanon
FN:s ifredsbevarande styrka i Libanon

UNIIMOG
United Nations Iran-Iraq Military Observer Group
FN:s militära observatörsgrupp i Iran-Irak

UNIKOM
United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission
FN:s observatörsstyrka i Irak-Kuwait

UNIPOM
United Nations India-Pakistan Observation Mission
FN:s observatörsstyrka i Indien-Pakistan

UNIPTF
United Nations International Police Task Force
FN:s internationella polisstyrka

UNIS
United Nations International School
FN:s internationella skola

UNIS
United Nations Information Service
FN:s informationsservice

UNISPACE (I, II & III)
United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space
FN:s konferens om utforskning och fredlig användning av rymden

UNISPAL
United Nations Information System on the Question of Palestine
FN:s informationssystem om Palestinafrågan

UNISTE
United Nations International Symposium on Trade Efficiency
FN:s internationella symposium om effektivitet inom handel

UNITAR
United Nations Institute for Training and Research
FN:s utbildnings- och forskningsinstitut

UNITeS
United Nations Information Technology Corps of Volunteers
FN-personal som hjälper människor i utvecklingsländer att använda Internet och informationsteknologi i utvecklingssyfte

UNJSPB
United Nations Joint Staff Pension Board
Styrelsen för FN:s pensionsfond

UNJSPF
United Nations Joint Staff Pension Fund
FN-anställdas pensionsfond

UNL
Universal Networking Language
FN:s gemensamma språkkod för översättningsprogram

UNLB
United Nations Logistic Base
FN:s militära bas för planläggning och utförande av transporter och underhåll i Brisindi

UNLTC
United Nations Military Liaison Team in Cambodia
FN:s militära sambandsteam i Kambodja

UNMA
United Nations Mission in Angola
FN:s fredsbevarande styrka i Angola

UNMACC
United Nations Mine Action Coordination Centre
FN:s centrer för koordinering av minhantering

UNMAS
United Nations Mine Action Service
FN:s minröjningsenhet

UNMEE
United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea
FN:s fredsbevarande styrka i Etiopien och Eritrea

UNMIBH
United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina
FN:s fredsbevarande styrka i Bosnien-Hecegovina

UNMIH
United Nations Mission in Haiti
FN:s observatörsstyrka i Haiti

UNMIK
United Nations Interim Administration Mission in Kosovo
FN:s övergångsadministration i Kosovo

UNMISET
United Nations Mission of Support in East Timor
FN:s stödoperation i Östtimor

UNMO
United Nations Military Observers
FN:s militära observatörer

UNMOGIP
United Nations Military Observer Group in India and Pakistan
FN:s militära observatörsgrupp i Indien och Pakistan

UNMOP
United Nations Mission of Observers in Prevlaka
FN:s observatörsgrupp i Prevlaka

UNMOT
United Nations Mission of Observers in Tajikistan
FN:s observatörsstyrka i Tadzjikistan

UNMOVIC
United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission
FN:s kommission för övervakning, kontroll och inspektion i Irak

UN-NADAF
United Nations New Agenda for the Development of Africa in the 1990s
FN:s nya dagordning för Afrikas utveckling på 1990-talet

UNOB
United Nations Office in Burundi
FN:s kontor i Burundi

UNOCHA
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
FN:s fond för koordinering av humanitärt bistånd till Afghanistan

UNOG
United Nations Office at Geneva
FN:s kontor i Genève

UNOGBIS
United Nations Peace-Building Support Office in Guinea-Bissau
FN:s kontor för fredsskapande arbete i Guinea-Bissau

UNOGIL
United Nations Observation Group in Lebanon
FN:s observationsgrupp i Libanon

UNOHCI
United Nations Office of the Humanitarian Coordinator for Iraq
FN:s kontor för hjälp till Irak

UNOL
United Nations Peace-Building Support Office in Liberia
FN:s kontor för fredsskapande arbete i Liberia

UNOMA
United Nations Observer Mission in Angola
FN:s observatörsstyrka i Angola

UNOMIG
United Nations Observer Mission in Georgia
FN:s observatörsstyrka i Georgien

UNOMIL
United Nations Observer Mission in Liberia
FN:s observatörsstyrka i Liberia

UNOMSA
United Nations Observer Mission in South Africa
FN:s observatörsstyrka i Sydafrika

UNOMSIL
United Nations Observer Mission in Sierra Leone
FN:s observatörsstyrka i Sierra Leone

UNOMUR
United Nations Observer Mission Uganda-Rwanda
FN:s observatörsstyrka i Uganda-Rwanda

UNON
United Nations Office at Nairobi
FN:s kontor i Nairobi

UNOPS
United Nations Office for Project Services
FN:s kontor för projekttjänster

UNOSOM
United Nations Operation in Somalia
FN:s operation i Somalia

UNOV
United Nations Office at Vienna
FN:s kontor i Wien

UNOVER
United Nations Observer Mission to Verify the Referendum in Eritrea
FN:s valobservatörer för folkomröstningen i Eritrea

UNPA
United Nations Postal Administration
FN:s postadministration

UNPA
United Nations Protected Area
Område under FN:s beskydd

UNPD
United Nations Population Division
FN:s befolkningsavdelning

UNPD
United Nations Procurement Division
FN:s inköpsavdelning

UNPF
United Nations Peace-Force
FN:s skyddsstyrka

UNPF-HQ
United Nations Peace-Force Headquarters
FN-styrkornas högkvarter

UNPOB
United Nations Political Office in Bougainville
FN:s politiska kontor i Bougainville

UNPOS
United Nations Political Office for Somalia
FN:s politiska kontor i Somalia

UNPREDEP
United Nations Preventive Deployment Force
FN:s övervakningsstyrka i Makedonien

UNPROFOR
United Nations Protection Force
FN:s fredsbevarande operation (i f.d. Jugoslavien)

UNPAAERD
United Nations Programme of Action for African Economic Recovery and Development
FN:s handlingsprogram för ekonomisk återhämtning och utveckling i Afrika

UNRCPDA
United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Africa
FN:s regionala center för fred och nedrustning i Afrika

UNREO
United Nations Rwanda Emergency Office
FN:s kriskontor i Rwanda

UNRFNRE
United Nations Revolving Fund for Natural Resources Exploration
FN:s fond för utforskning av naturresurser

UNRISD
United Nations Research Institute for Social Development
FN:s forskningsinstitut för social utveckling

UNROAP
United Nations Regional Office for Asia and the Pacific
FN:s regionala kontor för Asien och Stillahavsområdet

UNROD
United Nations Relief Operation in Dacca
FN:s biståndsoperation i Dacca

UNRRA
United Nations Relief and Rehabilitation Agency
FN:s bistånd- och återuppbyggnadsorgan (UNHCR:s föregångare)

UNRWA
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar

UNSC
United Nations Staff College
FN-personalens utbildningsinstitut

UNSC
United Nations Security Council
FN:s säkerhetsråd

UNSCEAR
United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation
FN:s vetenskapliga kommitté för atomstrålningens verkningar

UNSCO
Office of the United Nations Special Coordinator for the Middle East
Kontoret för FN:s särskilde koordinator för Mellanöstern

UNSCOM
United Nations Special Commission for the Elimination of Iraq’s Weapons of Mass Destruction
FN:s särskilda kommission för avveckling av Iraks massförstörelsevapen

UNSD
United Nations Statistic Division
FN:s statistikavdelning

UNSECOORD
Office of the United Nations Security Coordinator Kontoret för FN:s säkerhetskoordinator
UNSF United Nations Security Force in West New Guinea
FN:s säkerhetsstyrka i västra Nya Guinea

UNSIA
United Nations System-wide Special Initiative on Africa
FN:s omfattande särskilda initiativ för Afrika

UNSMA
United Nations Special Mission to Afghanistan
FN:s särskilda operation i Afghanistan

UNSMIH
United Nations Support Mission in Haiti
FN:s stödstyrka i Haiti

UNSO
United Nations Sudano-Sahelian Office
FN:s kontor i Sudan-Sahelområdet

UNSSOD
United Nations General Assembly’s Special Session on Disarmament
Generalförsamlingens särskilda möte om nedrustning

UNTAC
United Nations Transitional Authority in Cambodia
FN:s övergångsadministration i Kambodja

UNTACDA
United Nations Transport and Communications Decade in Africa
FN:s transport- och kommunikationsdecennium i Afrika

UNTAES
United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium
FN:s övergångsadministration för Östra Slavonien, Baranja och Västra Sirmium

UNTAET
United Nations Transitional Administration in East Timor
FN:s övergångsregering i Östtimor

UNTAG
United Nations Transition Assistance Group
FN:s grupp för övergångsassistans i Namibia

UNTEA
United Nations Temporary Executive Authority
FN:s temporära verkställande myndighet

UNTOP
United Nations Tajikistan Office for Peace-Building
FN:s kontor för fredsskapande arbete i Tajikistan

UNTMIH
United Nations Transitional Mission in Haiti
FN:s övergångsstyrka i Haiti

UNTPDC
United NationsTrade Point Development Centre
FN:s utvecklingscenter för handelsfrågor

UNTSO
United Nations Truce Supervision Organization
FN:s organisation för övervakning av vapenstillestånd i Mellanöstern

UNU
United Nations University
FN-universitetet

UNU/BIOLAC
United Nations University Programme for Biotechnology in Latin America and the Caribbean
FN-universitetets program för bioteknologi i Latinamerika och Karibien

UNU/IAS
United Nations University/ Institute of Advanced Studies
FN-universitetets institut för högre studier

UNU/ILA
United Nations University Leadership Centre Academy
FN-universitetets ledarskapsakademi

UNU/INRA
United Nations University Institute for Natural Resources in Africa
FN-universitetets institut för naturtillgångar i Afrika

UNU/INTECH
United Nations University Institute for New Technologies
FN-universitetets institut för ny teknologi

UNU/INWEH
United Nations University/ International Network on Water,
Environment and Health FN-universitetets internationella nätverk för vatten, miljö och hälsa

UNU/WIDER
United Nations University World Institute for Development Economic Research
FN-universitetets institut för forskning om utvecklingsekonomi

UN WOMAN
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
FN:s enhet för jämställdhet och stärkandet av kvinnors rättigheter

UNV
United Nations Volunteers
FN:s volontärprogram

UNVFVT
United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture
FN:s frivilligfond för tortyroffer

UNYOM
United Nations Yemen Observation Mission
FN:s observatörsstyrka i Yemen

UNZAP
United Nations Zambia Assistance Programme
FN:s program för bistånd till Zambia

UPU
Universal Postal Union Världspostunionen
USG Under-Secretary-General FN:s undergeneralsekreterare

 

V

VEEP
Village Employment and Environment Programme (UNDP)
UNDP:s program för främjande av sysselsättning och miljö i landsbyar

 

W

WAASE
Division for Western Asia, Arab States and Europe
UNOPS avdelning för västra Asien, Arabstaterna och Europa

WBG
World Bank Group
Världsbankgruppen

WCC
World Climate Conference
WMO:s världsklimatkonferens

WCDMP
World Climate Data and Monitoring Programme
WMO:s program för data och övervakning av världsklimatet

WCEFA
World Conference on Education For All
UNESCO:s världskonferens om utbildning åt alla

WCP
World Climate Programme
WMO:s program för världsklimatet

WCRP
World Climate Research Programme
WMO:s program för forskning om världsklimatet

WFC
World Food Council
Världsrådet för livsmedel

WFP
World Food Programme
FN:s livsmedelsprogram

WFUNA
World Federation of UN Associations
FN-förbundens världsfederation

WGEID
United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances
FN:s arbetsgrupp för påtvingat eller ofrivilligt försvinnande

WHA
World Health Assembly
Världshälsoförsamlingen

WHD
World Habitat Day
Världsdagen för bosättnings- och bebyggelsemiljöer

WHO
World Health Organization
FN:s världshälsoorganisation

WHO/AFRO
WHO Regional Office for Africa
WHO:s regionala kontor för Afrika

WHO/EMRO
WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean
WHO:s regionala kontor för östra medelhavsområdet

WHO/EURO
WHO Regional Office for Europe
WHO:s regionala kontor för Europa

WHO/SEARO
WHO Regional Office for South-East Asia Region
WHO:s regionala kontor för Sydöstasien

WHO/SIGHT
WHO Summary Information on Global Health Trends
WHO:s sammanfattade information om globala hälsotrender

WHYCOS
World Hydrological Cycle Observing System
WMO:s system för observation av jordens hydrologiska cykel

WIDER
United Nations University World Institute for Development Economics Research
FN-universitetets världsinstitut för forskning om utvecklingsekonomier

WIPO
World Intellectual Property Organization
Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten

WMO
World Meteorological Organization
Meteorologiska världsorganisationen

WMU
World Maritime University
Världssjöfartsuniversitetet

WHO/WPRO
WHO Western Pacific Regional Office
WHO:s regionala kontor för västra Stilla havsområdet

WRC
World Radiocommunication Conference
ITU:s världskonferens om radiokommunikation

WTO
World Trade Organization
Världshandelsorganisationen

WTO
World Tourism Organization
Världsturismorganisationen

WTO/TCPC
Technical Committee for Programme and Coordination
WTO:s tekniska kommitté för program och koordinering

WTO/TPRB
Trade Policy Review Body
WTO:s organ för granskning av handelspolitik

WWC
World Water Conference
Världsbankens konferens om världens vatten

WWW
World Weather Watch
WMO:s bevakning av vädret i världen