fbpx

Stenungsund, Tjörn och Orust FN-förening

STO FN-förenings årsmöte 2019

Stenungsund Kaptensrummet i Kulturhuset Fregatten

Tisdagen 19 februari kl. 18
Kaptensrummet på Kulturhuset Fregatten

Årsmötet inleds med att Petter Ölmunger berättar och håller ett samtal om arbetet för global demokrati och ett demokratiskt FN. Petter är bland annat styrelseledamot i STO FN-förening och i Svenska FN-förbundet, ordförande i föreningen Demokrati utan gränser samt nationell samordnare för UNPA-kampanjen.

Karin Ekeborg, vice ordförande i Naturskyddsföreningen i Stenungsund, är inbjuden som årsmötesordförande.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Föredrag och samtal om arbetet för ett demokratiskt FN
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 7. Val av protokolljusterare
 8. Styrelsens årsredovisning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av årsredovisningen
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 13. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
 14. Val av a) ordförande (ev. vartannat år), b) kassör (ev. vartannat år)
 15. Val av a) övriga styrelseledamöter (ev. vartannat år), b) suppleanter
 16. Val av a) revisorer (ev. vartannat år), b) revisorssuppleanter
 17. Val av ett ombud och suppleant till FN-distriktets årsmöte sön 31/3-19
 18. Val av valberedning
 19. Behandling av motioner
 20. Ärenden som styrelsen senast i samband med att kallelsen utsänds förelägger årsmötet
 21. Övriga ärenden som årsmötet med 3/4 majoritet beslutar ta upp till behandling

Eventuella motioner ska vara insända till styrelsen senast 5 februari: styrelsen-sto-fn@googlegroups.com 

Årsmöteshandlingar

Valberedningens förslag
I detta förslag finns inga ersättare men styrelsen känns gedigen och tros hålla ihop arbetet.

Ordinarie styrelseledamöter:

 • Sylvia Wallin (ordf) 1 år
 • Jimmy Lövgren 1 år
 • Pernilla Ek 1 år
 • Jenny Sporrong 1 år
 • Martin Carlsson 2 år
 • Petter Ölmunger 2 år
 • Revisor Bo Pettersson
 • Revisorsersättare Leif Göbel

Kassör är Lars-Ebbe Pettersson som inte behöver väljas i år.

Kvar som ersättare finns ej längre Birgitta Larsson eller Zahra Samadi men som vi beskrev så har vi en arbetande styrelse i år som vi tror räcker till.